2020 YILI FAALİYET RAPORU

2020 YILI FAALİYET RAPORU

 

 

 

 

 

T.C.

ZONGULDAK İLİ

FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

 

 

2020 YILI

FAALİYET RAPORU

 

 

 

 

 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

ADRES                        : Hisarönü Mahallesi Park Caddesi No:19

                                        Filyos Beldesi/Çaycuma/Zonguldak

 

TEL                              : (372) 623 1018

FAKS                           : (372) 623 1091

e-POSTA ADRESİ      : [email protected]

İNTERNET ADRESİ  : filyos.bel.tr                                                                     

KEP ADRESİ              : [email protected]

 

               

        BAŞKAN SUNUŞU

        

          Değerli Meclis Üyeleri,

 

            Filyos Belediyesi olarak, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkındaki Yönetmelik doğrultusunda hazırladığımız, 2020 yılına ait performansımızı belgeleyen faaliyet raporunu ilginize sunuyoruz. Tarih, kültür, insan ve mekan boyutunda sürekli yaşanabilir bir Filyos oluşturmak vizyonuyla 2020 yılında da hiç eksilmeyen bir şevkle hizmet etmekten mutluyuz. Kanunlar çerçevesinde Belediye hizmetlerini yürütmekteyiz. Amacımız halkımızın kentsel yaşam standardını yükseltmek, çağdaş ve yaşanılır bir Filyos yaratmak, daima halkının yanında yer alan idari yapısı ve şeffaf belediyecilik anlayışını yerleştirmektir. Yapmış olduğumuz ve tüm çalışmalarımızda Belediyemizin menfaatleri göz önünde bulundurmaktayız. Kalıcı işler yapmanın peşindeyiz. Bugünü değil; yarını düşünen bir anlayışla çalışıyoruz. Gelecek nesillere bırakacağımız; onların gururla yaşayacakları, övünecekleri bir Filyos yaratmak. Fikirler üretiyoruz. Yeni projeler tasarlıyoruz. Birlik ve beraberlik, ortak hizmet aşkı yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı tetikleyen en önemli unsurdur. Her şeyin altında birlikte çalışmanın, dayanışmanın, gerçekleştirdiğimiz fikir alış-verişlerinin önemli payı vardır. Bizler başarının bir takım oyunu olduğunu ve birlikten kuvvet doğacağını biliyoruz. Bu inançla yolumuzu çiziyoruz.

 

               Bu vesileyle; desteklerini bizlerden esirgemeyen, uyum içinde çalıştığımız meclis üyelerimize, tüm belediye çalışanlarımıza, bize çalışma gücü veren Filyos halkına ayrı ayrı ve içten teşekkür ederek, yapmış olduğumuz çalışmaları içeren Belediyemizin 2020 yılı Faaliyet Raporunu siz Sayın Meclis Üyelerimizin takdir ve görüşlerine sunuyor, çalışmalarımızda desteğini esirgemeyen meclis üyelerimize ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

 

                                                                                                          Ömer ÜNAL

                                                                                                          Belediye Başkanı

 

 

                                                            MECLİS ÜYELERİMİZ 

 

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ GRUBU

 

 

         - MUSTAFA FURTUN

         - MUSA KURT

         - HAYRETTİN ASLAN

         - HASAN ACAR

 

 

                                   CUMHURİYET HALK PARTİSİ GRUBU

 

         - BUĞRA UZUN

         - MUZAFFER DUYAN

         - AHMET ÜZÜLMEZ

          - İZZET KOŞAR

 

                                      BAĞIMSIZ MECLİS ÜYESİ

           

             - UFUK AKIN

 

            BELEDİYE TEŞKİLAT YAPISI              

 

         - YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

         - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

         - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

         - ZABITA İŞLERİ BİRİMİ

 

 

I- GENEL BİLGİLER

 

A) Vizyon ve Misyon

B) Yetki, Görev ve Sorumluluklar

C) İdareye İlişkin Bilgiler

 

 

II- AMAÇ ve HEDEFLER

 

A) İdarenin Amaç ve Hedefleri

B) Temel Politikalar ve Öncelikler

 

 

 

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A) Mali Bilgiler

B) Performans Bilgileri

 

 

 

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A) Üstünlükler

B) Zayıflıklar

 

 

                                                                   V-EKLER

 

 

I.GENEL BİLGİLER

 

A) VİZYON ve MİSYON

 

                                                                       VİZYON

 

         Sosyal ve Çağdaş Belediyecilik anlayışı ile hizmet kalitesini ve refah düzeyini artırarak, tarih, kültür, insan ve mekan boyutunda sürekli yaşanabilir bir Filyos Beldesi yaratmak.

 

                                                                       MİSYON

            Kaynakları akıllı ve verimli kullanıp, paydaşlarla işbirliğini kuvvetli tutarak insana, beldeye, bilgiye yatırım yapmak, Vatandaşa sağladığı hizmetin kalitesini sürekli iyileştirip, Filyos beldesini sürekli yaşanabilir bir şehre dönüştürüp, toplumsal, çevresel, ekonomik sürdürebilirlik sağlamak.

            Yönetim ilkeleri olarak adlandırılan şeffaflık, hesap verilebilirlik, katılımcılık, hukukun üstünlüğünü, etkinlik, eşitlik ilkelerinin her birini kurumun her biriminde hayata geçirerek hizmet üretmek, sosyal yaşam, tarih, kültür, turizm, ekonomi vb. alanlarda profesyonel ve mükemmel olarak Belediyecilik hizmeti vermek.  

 

İLKELERİMİZ

Verimlilik,

Paydaşlarla işbirliği,

İnsana, şehre ve bilgiye yatırım yapmak,

Hizmet kalitesini sürekli iyileştirmek,

Sürdürebilirlik,

Mükemmellik,

 

B) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

         Belediyenin yetki, görev ve sorumluluklar temel olarak 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14.maddesinde açıklanmıştır.

 

            Madde 14- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

            a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. (Mülga son cümle: 12/11/2012-6360/17 md.) (…)(Ek cümleler: 12/11/2012-6360/17 md.) Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.

            b) (…)(1) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. (Değişik ikinci cümle: 12/11/2012-6360/17 md.) Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. (2)

(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/17 md.; Değişik: 12/7/2013-6495/100 md.) Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez.

            (İptal fıkra: Anayasa Mahkemesi’nin 24/1/2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 sayılı Kararı ile. )

            Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.

             Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

           4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

            (Ek fıkra: 1/7/2006-5538/29 md.) Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

 

C) İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

Belediyemiz Filyos Beldesi Hisarönü Mahallesi Park Caddesi No:19 Filyos/ Çaycuma/Zonguldak adresinde bulunan yeni hizmet binasında hizmet vermektedir.

 

Belediyemize ait;

1 adet Çok Amaçlı Salon,

1 adet yazılık düğün salonu,

Kapalı Pazaryeri,

Araçların bulunduğu park alanı

1 adet su arıtma tesisi,

1 adet deniz deşarjı,

3 adet Su deposu,

8 adet işyeri,

1 adet hizmet aracı,

2 adet itfaiye aracı,

1 adet hasta nakil ambulansı,

2 adet iş makinesi,

3 adet çöp toplama aracı,

2 adet kamyon

1 adet yol süpürme aracı

1 adet arasöz aracı

1 adet kombine kanal temizleme aracı

2 adet kamyonet

Yukarıda belirtmiş olduğumuz taşınır araçlar ve taşınmaz mallarla en iyi şekilde beldemizde yaşayan vatandaşlarımıza hizmet vermekteyiz. 

 

II.ÖRGÜT YAPISI

 

5393 sayılı Belediye Kanunu ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre teşkilatlanan Belediyemizin idaresi organları;

 

Belediye Meclisi,

Belediye Encümeni,

Belediye Başkanı’dır.

Belediye Meclisi (9) üyeden oluşmaktadır.

Memur Norm Kadrolarımız (54) olup, 9 adedi (dolu), 45 adedi (boş), İşçi norm kadrolarımız (27) olup, 13 adedi (dolu), 14 adedi (boş) bulunmaktadır.

 

31.12.2020 TARİHİ İTİBARİYLE MEVCUT MEMUR KADRO CETVELİ

 

S.NO

SINIFI

ÜNVANI

ADET

DERECE

DOLU-BOŞ DURUMU

1

G.İ.H.

Belediye Başkan Yardımcısı

1

1

BOŞ

2

G.İ.H.

Yazı İşleri Müdürü

1

1

BOŞ

3

G.İ.H.

Mali Hizmetler Müdürü

1

1

DOLU

4

G.İ.H.

Fen İşleri Müdürü

1

1

DOLU

5

G.İ.H.

Mezarlıklar Müdürü

1

4

BOŞ

6

G.İ.H.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü

1

4

BOŞ

7

G.İ.H.

Temizlik İşleri Müdürü

1

1

BOŞ

8

A.H.

Avukat

1

9

BOŞ

9

G.İ.H.

Şef

1

3

BOŞ

10

G.İ.H.

Şef

3

5

BOŞ

11

G.İ.H.

Şef

1

7

BOŞ

12

G.İ.H.

Memur

1

5

DOLU

13

G.İ.H.

Memur

2

5

BOŞ

14

G.İ.H.

Tahsildar

2

5

DOLU

15

G.İ.H.

Belediye Trafik Memuru

1

11

BOŞ

16

G.İ.H.

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

1

3

BOŞ

17

G.İ.H.

Ambar Memuru

1

5

DOLU

18

G.İ.H.

Sayaç Memuru

1

11

BOŞ

19

G.İ.H.

Zabıta Amiri

1

5

BOŞ

20

G.İ.H.

Zabıta Komiseri

1

3

BOŞ

21

G.İ.H.

Zabıta Memuru

1

5

BOŞ

22

G.İ.H.

Zabıta Memuru

1

8

DOLU

23

G.İ.H.

Zabıta Memuru

5

11

BOŞ

24

G.İ.H.

İtfaiye Çavuşu

1

9

BOŞ

25

G.İ.H.

İtfaiye Eri

1

7

BOŞ

26

G.İ.H.

İtfaiye Eri

5

11

BOŞ

27

G.İ.H.

Evlendirme Memuru

1

5

DOLU

28

T.H.

Peyzaj Mimarı

1

8

BOŞ

29

T.H.

Mimar

1

8

BOŞ

30

T.H.

Mühendis

1

5

DOLU

31

T.H.

Mühendis

2

8

BOŞ

32

T.H.

Tekniker

1

1

BOŞ

33

T.H.

Teknisyen

2

11

BOŞ

34

T.H.

Şehir Plancısı

1

8

BOŞ

35

S.H.

Veteriner Hekim

1

8

BOŞ

36

S.H.

Sağlık Memuru

1

11

BOŞ

37

S.H.

Çocuk Gelişimcisi

1

10

BOŞ

38

S.H.

Hemşire

1

11

BOŞ

39

Y.H.

Kaloriferci

1

11

BOŞ

40

Y.H.

Bahçıvan

1

11

BOŞ

 

 

TOPLAM

54

 

DOLU:9 - BOŞ:45

                                                        

 

 

 

31.12.2020 TARİHİ İTİBARİYLE                                  MEVCUT İŞÇİ KADRO CETVELİ

 

S.NO

KADRO ÜNVANI

ADET

DOLU-BOŞ DURUMU

1

Ustabaşı

1

DOLU

2

Usta

1

BOŞ

3

İşçi

8

DOLU

4

İşçi

7

BOŞ

5

Temizlik İşçisi

1

BOŞ

6

Operatör

2

DOLU

7

Operatör

1

BOŞ

8

Şoför

2

DOLU

9

Şoför

4

BOŞ

 

 

 

TOPLAM

 

 

27

 

DOLU: 13 – BOŞ: 14

 

 

II- AMAÇ VE HEDEFLER

 

A) İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ

 

Filyos Belediyesinin sahip olduğu vizyon, misyon ve ilkeleri doğrultusunda belirlediği hedefleri öngördüğü süre içinde varılmasına planladığını ve hedeflediği amaç doğrultusunda somut olarak sağlamıştır.

 

 • Bireysel ve toplumsal yaşam seviyesini ve şehircilik bilincini yükseltmeye yönelik  sosyal, kültürel uygulamalar gerçekleştirmek,
 • Eğitim projeleri gerçekleştirmek, çocuklara ve gençlere yönelik etkinlik ve programlar yapmak,
 • Sosyal yardım hizmetlerini yürütmek,
 • Kültürel mirasın ve değerlerin, farkındalığını artırıcı çalışmalar gerçekleştirmek ve kültürel yaşamın zenginleşmesine katkıda bulunmak amacıyla beldemizin kültürel zenginliğine yönelik turizm potansiyelini ön plana çıkarmak üzere proje ve faaliyetler planlamak,
 • Turizm potansiyelini ön plana çıkarmak için beldenin kültürel zenginliği için çalışarak proje üretmek,
 • Halkın ve turistlerin, beldenin tarihi ve kültürel zenginliğine yönelik farkındalığını artırmak amacıyla proje ve faaliyetler planlamak ve gerçekleştirmek,
 • Her kesimden vatandaşlarımızın sosyal amaçlarına yönelik olarak hizmetler sunarak, yaşam kalitesinin artmasına yönelik projeler gerçekleştirmek, bu kapsamda yaşam ve şehircilik bilincini yükseltmeye yönelik kültürel yapmak, çocuklara ve gençlere yönelik eğitim programları faaliyetleri yapmak,
 • Yeşil alanları artırarak, kaliteli rekreasyon alanları oluşturmak,
 • Çevre sağlığını korumak amacıyla çalışmalar yapmak,
 • Beldenin alt yapısını ve üst yapısını kuvvetlendirici projeler ve planlar gerçekleştirmek,
 • Yaşam kalitesini artırıcı şehir uygulamaları planlamak,
 • Ulaşım ve trafik altyapısını güçlendirici planlar yapmak, projeler geliştirmek,
 • Tarihi ve Kültürel çalışmalara yer vermek,
 • Beldenin ekonomisini geliştirmek için faaliyet ve çalışmalar yapmak,
 • Bütçenin etkin yönetilmesini sağlamak,
 • Gelirlerin artırılmasına ve giderlerin azaltılmasına yönelik çalışmalar yapmak,
 • Kurum kültürünü oluşturmaya yönelik toplantılar ve çalışmalar yapmak,   

 

 

B) TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER

 

Tarih, Kültür, İnsan ve Mekan boyutunda sürekli yaşanabilir bir Filyos beldesi yaşatmak için hedeflenen ve planlanan programlar çerçevesinde Belediye hizmetlerin sağlanması gerekmektedir. Belediyemiz politika ve önceliklerinin başında beldenin tarihi ve kültürel mirasının korunması ve cazibe merkezi haline getirilmesi yer almaktadır. Bu kapsamda halkın yaşam kalitesinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi, yeşil alanların artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecektir.

 

                                III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

 

                                              MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

 

 1. MALİ BİLGİLER

 

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde ilgili tarihler arasında 1 Mali Hizmetler Müdürü, 2 Tahsildar olmak üzere 3 adet personel görev yapmıştır.  Belediyemizin 2020 mali yılı gelir bütçesi başlangıcı 10.700.000.00 TL tahmin edilmiştir.Gider bütçesi başlangıç ödeneği 10.700.000.00 TL tahmin edilmiştir.Tahmin edilen bu bütçeden gelir olarak  toplam 9.924.123,84 TL tahakkuk yapılmış, bu toplam tahakkuktan 9.474.330.17 TL tahsilat yapılmış, geriye kalan 439.293.67 TL tutarındaki tahakkuk artığı tahsil edilmek üzere 2021 yılına devir etmiştir. Yapılan toplam tahsilat, toplam tahakkukun % 95.47 'i olarak gerçekleşmiştir. Gider olarak ise 2020 mali yılı içinde 8.873.341.96 TL harcama yapılmış olup, bu harcama toplamı tahmin edilen Gider bütçesinin % 82.90'i olarak gerçekleşmiştir.

Gelir ve Gider kalemlerinin tahmin ve gerçekleşmesi aşağıda olduğu gibidir.

 

2020 YILI GİDER TABLOSU

 

 

Ekonomik Düzey

 

Giderin Adı

Bütçe İle

Ek Bütçe

 

Eklenen

 

D üşülen

Net Bütçe

Harcama

Sonraki Yıla Devir

İmha

% Gerçek leşme oranı

Verilen

Verilen

Tutarı

Tutarı

Tutarı

01

Personel Gid.

2.739.700, 00

0,00

94.800,000,00

0,00

2.834.500, 00

2.559.171, 66

 

275.328,34

0,90

02

Sosyal Güvenlik Kurumları

493.900,00

0,00

0,00

0,00

493.900,00

412.218,36

 

81.681,64

0,83

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

4.969.000, 00

0,00

915.450,00

861.200,00

5.023.250, 00

4.328.220,

54

 

695.029,46

0,86

04

Faiz Giderleri

540.000,00

0,00

0,00

0,00

540.000,00

429.438,62

 

110.561,38

0,80

05

Cari Transferler

130.800,00

0,00

0, 00

0,00

130.800,00

90.868,27

 

39.931,73

0,69

06

Sermaye Gid.

866.000, 00

0,00

593.850,00

235.300,00

1.224.550,

00

1.032.532,

47

 

192.017,53

0,84

07

Sermaye Transferleri

82.000,00

0,00

0,00

11.200,

00

70.800,00

20.892,04

 

49.907,96

0,30

08

Borç Verme

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

 

09

Yedek Ödenek

878.600,00

0,00

0,00

496.400,00

382.200,00

 

 

382.200,00

0,00

 

TOPLAM

10.700.000,

00

 0,00

1.604.100,00

1.604.100,00

10.700.000,00

8.873.341,96

 

1.826.658,04

 0,83

 

 

2020 YILI GELİR TABLOSU

 

 

Ekonomik Düzey

 

Gelirin Adı

 

Bütçe ile              Verilen

 

Ek Bütçe ile verilen

 

Önceki Yıl Tah.Devri

 

Bu Yıl Tahakkuku

 

Toplam Tahakkuk

 

Yılı  Tahsilat

 

Sonraki Yıla Devir

% Gerçek leşme Oranı

01

Vergi Gelirleri

1.764.000,00

 

125.158,21

1.663.802,26

1.788.960,47

1.642.315,75

146.644,72

0,92

03

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

1.638.000,00

 

201.948,82

1.459.821,17

1.661.769,99

1.369.121,04

292.648,95

0,82

04

Alınan Bağış ve Yardımlar

1.470.000,00

 

0,00

1.382.372,94

1.382.372,94

1.382.372,94

0,00

1,00

05

Diğer Gelirler

5.730.000,00

 

3.506,16

4.929.725,17

4.933.231,23

4.933.231,23

0,00

1,00

06

Sermaye Gelirleri

100.000,00

 

0,00

157.789,21

157.789,21

157.789,21

0,00

0,00

09

Red ve İadeler  (-)

2.000,00

 

 

 

0,00

 

0,00

0,00

 

TOPLAM

10.700.000,00

 

330.613,19

 9.593.510,65

9.924.123,84

9.484.830,17

439.293,67

0,96

 

31.12.2020 TARİHİ İTİBARİYLE DEVİR EDEN TAHAKKUKLAR

 

BİNA VERGİSİ

68.443,78

ARSA VERGİSİ

47.071,32

ARAZİ VERGİSİ

4.564,42

ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ

15.332,20

İLAN VE REKLÂM VERGİSİ

11.233,00

SU GELİRİ

259.199,62

KİRA GELİRİ

23.449,33

ATIK SU GELİRİ

0,00

DİĞER BİNA SATIŞ GELİRİ

0,00

DİĞER HİZMET GELİRLERİ

0,00

TOPLAM

439.293,67

 

 

31.12.2020 TARİHİ İTİBARİYLE BANKA DURUMU

 

 

BANKA ADI

 

HESAP NUMARASI

 

BANKA MEVCUDU

 

FİLYOS ZİRAAT BANKASI

27027997-5001 (CARİ HESAP)

640.185,84

FİLYOS ZİRAAT BANKASI

27027997-5002 (OTOPARK HESABI)

122.501,94

FİLYOS ZİRAAT BANKASI

27027997-5034 (GECEKONDU HESABI)

10.883,44

FİLYOS ZİRAAT BANKASI

27027997 - (VADELİ HESAP)

2.929.100,87

FİLYOS ZİRAAT BANKASI

27027997-5065 (KREDİ KARTI HESABI)

268.737,22

TOPLAM

 

3.971.469,31

 

31.12.2020 TARİHİ İTİBARİYLE BORÇ DURUMU

 

 

HESAP KODU

 

ALACAKLI KURUM KİŞİLER

 

 

TUTARI

320

BÜTÇE EMANETLERİ HESABI

916.289,21

333

EMANETLER HESABI

35.002,38

360

ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI

1.518.529,87

361

ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK PİRİMLERİ HESABI

2.497.190,30

381

GİDER TAHAKKUKLARI (FAİZ GİDERİ)

393.172,88

362

FONLAR VE DİĞER İDARELER ADINA YAPILAN TAHSİLÂTLAR

424,084,60

400

İLLER BANKASI KREDİLERİ

3.922,597,24

481

GİDER TAHAKKUKLARI (FAİZ GİDERİ)

1.623.301,20

438

VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR

3.765.573,28

630

KALKINMA AJANSI VE BELEDİYE BİRLİKLERİ

584.753,11

630

AYDINLATMA GİDERLERİ

0,00

472

KIDEM TAZMİNATI

20.000,00

 

TOPLAM

15.700.494,07

 

 

 1. PERFORMANS BİLGİLERİ

 

                                          YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

Yetki Görev ve Sorumlulukları

 

Yetki

 

Belediye Başkanının vermiş olduğu yetki ve Kanunlar çerçevesinde hareket eder.

 

Görev ve Sorumluluklar

 

Belediye Meclisi ve Encümen işlerini yürütmek

Genel Evrak işlerini yapmak

Belediye Personel işlerini yapmak

Evlendirme işlemlerini yapmak

İlan Servisi işlemlerini yapmak

 

HİZMETLER

 

 • Belediye Meclis gündemini hazırlayıp, meclis toplantısının yapılacağı gün ve gündem maddelerini üyelere bildirmek.

 

 • Meclis Kalemi görevini yerine getirmek, Meclis defter ve kayıtlarını tutmak.

 

 • Encümen gündemini hazırlayıp, Encümen kalemi görevini yerine getirmek.

 

 • Encümen defter ve kayıtlarını tutmak.

 

 • Gelen ve giden evrak kayıtlarını yapmak, ilgili birim, kurum ve kişilere göndermek.

 

 • Belediye ve Başkanlık yazışmalarını yürütmek

 

 • Yazışma evraklarının güvenliğini sağlamak.

 

 • Belediye personel hizmetlerini yapmak.

 

 • Personel hareketlerini yapmak.

 

 • Memur izin programını yapmak ve takip etmek.

 

 • Arşivleme çalışmalarını yapmak ve kontrol etmek.

 

 • Evlenme için müracaat eden çiftlerin nikâh akdini yapmak.

 

 • İlan Servisine gelen ilanları yapmak ve ilan zabıt varakası düzenlemek.

 

Birim Yönetimi

 

Yazı İşleri Müdürlüğü tarafsız, uyumlu ve verimli çalışmayı ilke edinmiştir. Gün içinde yapılacak işler tespit edilerek, iş bölümü yaparak günlük kimin hangi işleri yapacakları belirlenir. Verilen görevler ilgililer tarafından yapıldıktan sonra birim amirinin bilgi, görüş ve önerileri alınarak çalışma son haline getirilir. Yazı İşleri Müdürlüğü, Belediyemize gelen ve giden yazıların kayıt ve teslimini evrak kayıt işlemlerini de yapar.

 

İç Kontrol Sistemi

 

Meclis ve Encümen kararları yazıldıktan sonra karar özetleri ile karşılaştırılarak kontrolleri yapılır. Encümen Kararlarının bir örneği ilgililerine, Meclis Kararları süresi içerisinde Kaymakamlık Makamının onayına gönderilir. Gelen yazılar ve dilekçeler ile ilgili sonuçları takip eder. Resmi kurumlara yazılan yazılar ve talepler onaya gitmeden önce kontrol edilir.

 

Birim Amaç ve Hedefleri

 

Yazı İşleri Müdürlüğü bünyesinde yapılan işlerin amacına uygunluğu, yerine getirilen görevin eşitlik, tarafsızlık, açıklık ilkeleri ile Kamu Hizmetinin hızlı etkili işleyişini sağlamak temel amaçtır.

 

Yazı İşleri

Belediye Meclis – Encümen toplantılarını Belediye Kanunu ve Belediye Meclisi Çalışma Usul ve Esasları çerçevesinde yürütülür. Halk ile irtibatı yoğun olan, Yazı İşleri Müdürlüğü üstlendiği hizmeti yerine getirirken, hizmetin yerine getirilmesinde görev yapan tüm personelin, sorumlu oldukları görevlerini beklenilen ölçü ve düzeyde yerine getirmesine önem ve ağırlık vererek birimin personelin daha etkin verimli süratli işleyişini sağlamaktadır.

 

Yazı İşleri Müdürlüğü yapılan hizmetlerin görülmesinde sürekli kendini yenileyen yetiştirici yol gösterici ve aydınlatıcı bir hizmet standardının gerçekleştirilmesi için halkla, personelle her yönden bağlantı ve uyum sağlayarak çalışmalarını sürdürmektedir.

 

Personel Hizmetleri

 

Kamu Hizmetlerinin yerine getirilmesinde en önemli unsur nitelikli ve yeterli elemandır. Kamu hizmetlerimizin yerine getirilmesi hususunda hizmetin aksamadan yürütülmesinde Belediyemizde görev yapan 9 adet memurun uyum, yetki ve sorumlulukların paylaşılmasında zorlukla karşılaşmadan yapılması gereken çalışmaları en kısa zamanda yapabilmektedir. Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü, 1 adet Yazı İşleri Müdür Vekili  eliyle yürütülmektedir.

 

Temel Politikalar ve Öncelikler

 

Belediye Hizmetlerimizin daha etkin daha verimli ihtiyaç ve tercihlere uygun görev yetki paylaşımı konusundaki çalışmalarını Belediyenin politikalarına uygun hareket ederek beldemizin gelişmesinde ve kalkınmasında değişim ve gelişim çağına imkânlar nispetinde ayak uydurmak, personele sorumluluk alanında yetki ve görevlendirme yaparak onu uygulayacak personeli iyi yetiştirmek etkinlik, verimlilik ve performans kriterlerine göre istihdam etmek, Belediyemiz bünyesinde bulunan tüm personelin halkımıza ve beldemize en iyi hizmeti verebilecek bir konuma getirmek.

 

MECLİS ÇALIŞMALARI

 

Belediye Meclisimiz Kanunların öngördüğü şekilde her ayın ilk haftası toplanmıştır.İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nce,COVİD-19’la mücadele kapsamında alınan önlemler ile ilgili olarak 2019/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı genelgesi hükümleri gereğince,Belediye Meclislerinin Nisan,Mayıs ve Haziran aylarına ait meclis toplantıları ertelenmiştir.Ancak;Çaycuma Kaymakamlığı İdare ve Denetim Şefliğinin 08/06/2020 tarih ve E.971 sayılı yazısı ekinde gönderilen İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 03/06/2020 tarih ve E.8752 sayılı yazısına istinaden,Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından belirlenen kurallara uyularak,Belediye meclisimiz 22/06/2020 tarihinde Haziran ayı olağan toplantısını gerçekleştirmiştir. 2020 yılı içersinde Belediye Meclisimiz 9 olağan ve 1 olağanüstü meclis toplantısı gerçekleştirmiş ve bu toplantılarda (39) adet karar alınmıştır. Bu toplantılarda değişik konularda birçok karar alınmış ve yürürlüğe girmesi sağlanmıştır. Belediye Meclisimizin toplantıları ile ilgili olarak gündemin düzenlenmesi, ilanı toplantı zabtı ve alınan kararların usulüne uygun olarak asılması ve yasa gereği tasdiki gereken kararların yetkili makamlara tasdik ettirilmesi ve gereği yapılmak üzere ilgili dairelere gönderilmiştir.

 

ENCÜMEN ÇALIŞMALARI

 

Belediye Encümenimizce 2020 yılı içerisinde (85) adet karar alınmış ve karar konusu ve içeriği diğer birimleri ilgilendiriyor ise zaman kaybetmeden ilgili birimlere gönderilmiştir. Encümen kararlarının kaydı, arşivlenmesi düzenli bir şekilde yerine getirilmiştir.

 

EVRAK KAYIT İŞLERİ

Belediyemiz 13 Mart 2020 tarihinden itibaren (EBYS) Elektronik Bilgi Yönetim Sistemine geçmiş olup Kurumlardan gelen evraklar ile vatandaşlardan gelen dilekçeleri elektronik ortamda kayıt edip, Başkanlık Makamı onayına gönderilmekte ve Başkanlık Makamının havale onayı ile işlemleri tamamlanmak üzere ilgili birimlere iletilmektedir.Resmi kurum ve kişileri ait tüm yazışmalar Elektronik ortamda cevaplandırılmakta ve  imzalanmaktadır.Birimimizde evrak dosyalama işlemleri usulüne uygun olarak yapılmış, İnternet, Posta ve Zimmet yoluyla, Belediyemize gelen ve giden evrakların kayıtları elektronik ortamda yapılarak, evrakların cevapları ilgili kişi veya kurumlara süresi içinde gönderilerek, birer nüshaları da dosyalarında saklanmaktadır. 2020 yılı içinde Belediyemize Gelen ve Giden Evrakların dağılımı aşağıda belirtilmiştir. 

 

 • Gelen Evrak Sayısı              : 1977
 • Giden Evrak Sayısı              : 1567 
 • Dilekçe Evrak Sayısı            : Gelen Evrak Sayısına Dahil
 • Cimer                                    : 11
 • Bilgi Edinme                         :
 • Toplam Evrak Sayısı           : 3555   

 

EVLENDİRME İŞLERİ

 

Türk Medeni Kanunu ve Evlendirme Yönetmeliği hükümleri gereğince, Belediyemize Nikâh akitlerini gerçekleştirmek için müracaat eden çiftleri kabul eder ve ilgili evraklarının kontrolleri yapıldıktan sonra nikâh akitlerini gerçekleştirir. 2020 yılı içinde belediyemizde (36) adet çiftin nikâh akitleri gerçekleştirilmiştir. Bunun yanında başka illerde nikâh yapmak isteyen kişilere de talepleri üzerine evlenme izin belgeleri düzenlenerek verilmiştir. Evlendirme memurluğu bünyesinde yapılmış olan tüm nikâh akitleri ile ilgili bildirimler gününde ve düzgün olarak İlçe Nüfus Müdürlüğüne gönderilmiş ve nikâh olan çiftlerin evlenme kütüklerine tescilleri yaptırılmıştır.

İLAN İŞLERİ

Belediyemizce 2020 yılı içinde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına (58) adet ilan tutanağı düzenlenmiş olup, tutanakların birer sureti ilgili kuruluşlara gönderilerek, birer suretleri de dosyasında muhafaza edilmektedir.

 

İDARİ İŞLERİ

Belediyemizde görev yapan Memur personellerinin Derece, Terfi ve Kademe ilerlemeleri, Hizmet belgeleri, Yıllık İzin Onayları, İşçi personellerinin idari işlemleri ve yıllık izin onayları düzenli bir şekilde yapılarak kayıt altına alınmış ve birer nüshaları özlük dosyalarında tutulmaktadır.

 

BELEDİYEMİZİN MEVCUT KADRO DURUMU

 

Norm Kadro Yönetmeliği çerçevesinde Belediyemiz D4 grubu Belediyeler arasında yer almaktadır. Memur norm kadromuz 54 adet olup, bu kadroların 9 adedi dolu 45 adedi boş bulunmaktadır. İşçi norm kadromuz 27 olup, bu kadroların 13 adedi dolu, 14 adedi boş bulunmaktadır.

 

Belediyemiz daimi işçi personellerinden Yakup CANKURT 12.08.2020 tarihinde ve Şenol GÖKÇE  06.07.2020 tarihinde kendi istekleri ile emekliye ayrılmışlardır.

 

31.12.2020 tarihi itibariyle Belediyemizde;

9 adet Memur

13 adet Daimi İşçi

1 adet Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel (İnşaat Mühendisi)

1 adet Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Personel (Avukat) görev yapmaktadır.

31.12.2019 TARİHİ İTİBARİYLE MEVCUT MEMUR KADRO CETVELİ

 

S.NO

SINIFI

ÜNVANI

ADET

DERECE

DOLU-BOŞ DURUMU

1

G.İ.H.

Belediye Başkan Yardımcısı

1

1

BOŞ

2

G.İ.H.

Yazı İşleri Müdürü

1

1

BOŞ

3

G.İ.H.

Mali Hizmetler Müdürü

1

1

DOLU

4

G.İ.H.

Fen İşleri Müdürü

1

1

DOLU

5

G.İ.H.

İmar ve Şehircilik Müdürü

1

4

BOŞ

6

G.İ.H.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü

1

4

BOŞ

7

G.İ.H.

Temizlik İşleri Müdürü

1

1

BOŞ

8

A.H.

Avukat

1

9

BOŞ

9

G.İ.H.

Şef

1

3

BOŞ

10

G.İ.H.

Şef

3

5

BOŞ

11

G.İ.H.

Şef

1

7

BOŞ

12

G.İ.H.

Memur

1

5

DOLU

13

G.İ.H.

Memur

2

5

BOŞ

14

G.İ.H.

Tahsildar

2

5

DOLU

15

G.İ.H.

Belediye Trafik Memuru

1

11

BOŞ

16

G.İ.H.

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

1

3

BOŞ

17

G.İ.H.

Ambar Memuru

1

5

DOLU

18

G.İ.H.

Sayaç Memuru

1

11

BOŞ

19

G.İ.H.

Zabıta Amiri

1

5

BOŞ

20

G.İ.H.

Zabıta Komiseri

1

3

BOŞ

21

G.İ.H.

Zabıta Memuru

1

5

BOŞ

22

G.İ.H.

Zabıta Memuru

1

8

DOLU

23

G.İ.H.

Zabıta Memuru

5

11

BOŞ

24

G.İ.H.

İtfaiye Çavuşu

1

9

BOŞ

25

G.İ.H.

İtfaiye Eri

1

7

BOŞ

26

G.İ.H.

İtfaiye Eri

5

11

BOŞ

27

G.İ.H.

Evlendirme Memuru

1

5

DOLU

28

T.H.

Peyzaj Mimarı

1

8

BOŞ

29

T.H.

Mimar

1

8

BOŞ

30

T.H.

Mühendis

1

5

DOLU

31

T.H.

Mühendis

2

8

BOŞ

32

T.H.

Tekniker

1

1

BOŞ

33

T.H.

Teknisyen

2

11

BOŞ

34

T.H.

Şehir Plancısı

1

8

BOŞ

35

S.H.

Veteriner Hekim

1

8

BOŞ

36

S.H.

Sağlık Memuru

1

11

BOŞ

37

S.H.

Çocuk Gelişimcisi

1

10

BOŞ

38

S.H.

Hemşire

1

11

BOŞ

39

Y.H.

Kaloriferci

1

11

BOŞ

40

Y.H.

Bahçıvan

1

11

BOŞ

 

 

TOPLAM

54

 

DOLU:9 - BOŞ:45

 

 

 

31.12.2020 TARİHİ İTİBARİYLE                                  MEVCUT İŞÇİ KADRO CETVELİ

 

S.NO

KADRO ÜNVANI

ADET

DOLU-BOŞ DURUMU

1

Ustabaşı

1

DOLU

2

Usta

1

BOŞ

3

İşçi

8

DOLU

4

İşçi

7

BOŞ

5

Temizlik İşçisi

1

BOŞ

6

Operatör

2

DOLU

7

Operatör

1

BOŞ

8

Şoför

2

DOLU

9

Şoför

4

BOŞ

 

 

 

TOPLAM

 

 

27

 

DOLU: 13 – BOŞ: 14

 

 

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ       

 

Fen İşleri Müdürlüğü, Belediyemiz sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlarımızın fiziki ve sosyal yaşamını sağlıklı bir biçimde sürdürmelerini sağlamak için gerekli olan; yol, kanal, alt ve üst yapı, park, sosyal ve kültürel tesislerin projelendirilmesi, planlanması ve uygulanması,ulaşım, kanalizasyon,temizlik ve benzeri  temel hizmetleri vermek, imar planı, imar kanunu hükümleri doğrultusunda imar hizmetlerini yürütmekle görevlidir.Bu çerçevede yapılan faaliyetler sırasıyla aşağıdaki gibidir.

 

 1. Gençlerimizi spora teşvik ederek sağlıklı bir yaşama hazırlamak maksadıyla;Beldemiz İskele Caddesi Üzerinde bulunan 258 Ada 2 Parsel nolu taşınmazın,Kapalı Pazar yerinin sol tarafında kalan kısmına 24m.x42m.ebatlarında sentetik çim kaplı halı saha yapımı tamamlanmış,etrafı tel örgü ile çevrilmiş ve ışıklandırması yapılarak  hizmete açılmıştır.Halı saha yapımı için yaklaşık 220.000TL. civarında harcama yapılmıştır.

 

 1. Belediyemizin mevcut garajının bulunduğu alan kat karşılığı konut inşaatı için ihale edildiğinden,Cuma Düzü Mevkiinde bulunan mülkiyeti Hazineye ait 233 Ada 61 Parsel nolu taşınmazın kullanım Hakkı Belediyemizce alınarak, Yeni Garaj Alanı olarak düzenlenmiş ve  Belediye Garajımız bu alana taşınmıştır.Bu kapsamda 5 üniteden oluşan depo,atölye personel çalışma ve dinlenme alanı,bekçi kulübesi,araç park alanları,yıkama yağlama ünitesi inşa edilmiştir.Ayrıca garaj alanının çevresi ihata duvarı ile çevrilmiş,zemin stabilize malzeme ile doldurularak sıkıştırılmış ve tesviye edilmiştir.Yeni Garaj alanı için Belediyemizce yaklaşık 450.000TL.harcama yapılmıştır.

 

 1. Demiryolu çevresi park ve rekreasyon alanı çalışmaları kapsamında;1. Bariyerli geçidin sol tarafında bulunan DDY eski lojmanları yıkılarak,Demir yoluna paralel olarak 85mt.taş duvar yapılmış ve bu alan karayolu seviyesinde doldurulmuştur.Önümüzdeki günlerde bu kısımda park,otopark ve kavşak düzenlemesi yapılması planlanmıştır.Bu kısım için refüjlü kavşak düzenlemesi projesi yaptırılmış olup,onay işlemleri için Karayolları Kastamonu Bölge Müdürlüğüne gönderilmiştir.Taş duvar ve dolgu işleri için yaklaşık 25.000TL.harcama yapılmıştır.
 2. Öteyüz Mahallesi Faik Akbay Caddesi 1 ve 2. Sokaklarda yol ve kaldırım düzenlemesi çalışmaları yapılarak,kilitli beton parke kaplama çalışmaları yapılmıştır.Bu işler için 135.000TL.harcama yapılmıştır.

 

 1. İçmesuyu,kanalizasyon,derin deniz deşarjı,temizlik,itfaiye,park ve bahçe işleri aksaklığa meydan verilmeden yerine getirilmiştir.
 2. Beldemiz Öteyüz Mahallesi Atatürk caddesi üzerinde bulunan,uygulama imar planımızın E28d-16c-4a nolu paftasında imar yolunda kalan 276 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-10-11-31-32-33-34 nolu parsellerin yola isabet eden kısımları için 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu kapsamında kamulaştırma çalışmalarına başlanmıştır.Tebligat ve davet çalışmaları devam etmektedir.

 

 1. Belediyemiz cadde ve yol temizlik hizmetlerinde kullanılmak üzere; 2020 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 353.000TL.tutarında 1 adet yeni Yol Süpürme Aracı hibe edilmiştir.Ayrıca Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere Devlet Malzeme Ofisinden 153.000TL.karşılığında 1 adet yeni kamyonet satın alınmıştır. 

 

 1. Zonguldak İdare Mahkemesinin 28.05.2019 tarih ve 2018/980 sayılı kararı ile Beldemiz uygulama imar planının yürütmesi durdurulduğundan,Belediye Meclisimizin 01.07.2019 tarih ve 20 sayılı kararı gereği yeni imar planı yaptırılması için,01.08.2019 tarihinde yapılan ihale sonucu,yüklenici firma ile 21.08.2019 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.Yüklenici firma tarafından 2020 yılında tamamlanan revizyon imar planı Belediye Meclisimizin 22.06.2020 tarihli toplantısında değerlendirilerek,22.06.2020 tarih ve 13 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile reddedilerek onaylanmamıştır.Söz konusu Belediye Meclis Kararı ile; “sonuçlanan Mahkeme kararının plan bütününe yönelik olmadığı,parsel bazında iptal verildiği,mevcut planın yürürlülüğünün devam ettiği gerekçeleriyle ile revizyon imar planına gerek olmadığı kararlaştırılmıştır.”

 

 1. 2020 yılı içinde Fen İşleri Müdürlüğünce 20 adet Yapı Ruhsatı, 15 adet Yapı Kullanma İzni ve 3 adet yanan yıkılan yapı ruhsatı verilmiştir.Verilen inşaat ruhsatlarından           358.051,50 TL.,yapı kullanma izinlerinden 449.240,13 TL.ruhsat harç ve ücreti tahsil edilmiştir.

 

 1. 2020 yılında bir adet 18. Madde uygulaması,6 adet ifraz,tevhit ve yola terkten ibaret imar uygulaması dosyası Belediye Encümenine intikal ettirilmiştir.Ayrıca 10 adet şuyulandırma usulü parselasyon dosyası Belediye Encümenine intikal ettirilmiştir.

 

 1. 2020 yılında 7 adet kaçak yapı için yapı tatil zaptı düzenlenerek Belediye Encümenine intikal ettirilmiştir.

 

 1. 2020 yılında 9 adet imar tadilatı teklifi Belediye Meclisimizce onaylanmıştır.Onaylanan imar tadilatlarından iki tanesi daha sonra (04.09.2020 tarih ve 19 sayılı BMK.-06.10.2020 tarih ve 28 sayılı BMK.) iptal edilmiştir.

 

                                                           ZABITA İŞLERİ BİRİMİ

 

1: ÇEVRE: Çevrenin temiz olması için mesken, konut, işyeri imalathane sahiplerin konut ve işyerlerinden çıkan evsel ve diğer atıkların Belediyemizi temizlik hizmetlerinde görev yapan araç görevlilerine vermelerini, Kışın sobalardan ve Kazanlardan çıkan küllerin mahalle ve sokaklarda bulunan kül varillerine dökülmesi için uyarılar yapılmaktadır. Toplu konutlarda kazan bacalarından çıkan tozları çevreye zarar vermemesi için yöneticiler uyarılarak filtre bakım ve onarımını yapmaları gerektiği bildirilmiştir.İnşaat atıkları tespit edilerek ücret alınmak suretiyle Belediyemizin çöp depolama alanına taşınması sağlanmaktadır.Beldemizde bulunan büyük marketlerin yakınlarına geri dönüşüm kafesleri konularak atık durumda bulunan kartonların toplanıp geri dönüşüme kazandırılması sağlanmıştır.

         

2:  TRAFİK İLE İLGİLİ FAALİYETLER: Zabıta İşleri Birimi tarafından beldemizde  trafik ile ilgili tehlike arz eden (özellikle okul önlerinde bulunan) karayolu,cadde ve sokaklara önce yaya uygulaması ile ilgili gerekli görseller yapılmış olup öğrencilerin ve yayaların karşılaşabileceği olumsuzluklar giderilmeye çalışılmıştır.Beldemizde özellikle yazın İsmet Paşa caddesi, Park caddesi ve sokaklarında oluşan araç trafiğini ve uygunsuz parkları gidermek için söz konusu caddeler delinatör yardımıyla ikiye bölünüp araçların park yapmaları engellenmiştir.

 

3: KESİM HİZMETLERİ:  Beldemizde Mezbahanede 01.08.2012 tarihinden itibaren kesim yapılmamaktadır.  Beldemizin et ihtiyaçları Çaycuma Belediyesine ait Mezbahanede Zabıta ve Veteriner kontrolünde kesimleri yapılan hayvanlar sağlıklı şartlarda Filyos Belediyesi hudutlarında bulunan kasaplara getirilip satışları yapılmaktadır. Beldemizde bulunan 3 adet kasap belirli aralıklarla denetlenmeye devam etmektedir.                                                                                                                                                                                                                                

4: FIRINLAR: Belli aralıklarla fırınlara gidilip gramaj tespit’i yapılmaktadır.                            Gramaj yönünden herhangi sakınca tespit edilmemiştir. Fırın fiziki durumuna bakılmaktadır. İmalathanede insan sağlığına zarar veren ekmek yapımında kullanılan aletlerin, unların temiz olmasına, çalışanların sağlık karnelerinin bulunup bulunmadığına sağlık kontrolünden geçip geçmediğine tarafımızdan bakılmaktadır. Salgın hastalık nedeniyle fırınlardaki ekmekler poşetlenerek satışa sunulması hususunda gerekli bildirimler yapılmıştır.Vatandaşların şikâyetleri titizlikle incelenmektedir.

   

5: PAZARLAR: Belediyemizde Çarşamba ve Cumartesi kurulan Pazarlarda halkımızın huzurlu bir şekilde alış veriş yapması için pazarcıların ürünlerine, fiyatlarını gösteren etiketler konmakta pazarlarda vatandaşların rahat alış, veriş yapması için geniş yollar bırakılmaktadır.Pazarcı esnafın yüksek sesle satış yapmaması için uyarılmaktadır.Pazardan alış veriş yapan vatandaşlarımız için zabıta işleri birimi tarafından terazi kontrol noktası oluşturulmuş olup kovid-19 salgını nedeniyle Pazar yerinde gerekli tedbirler aldırılmıştır.Pazarcı esnafından bir yılda  72.476,00 TL para tahsil edilmiştir.

 

6:  RUHSATLAR:01.01.2020–31.12.2020 tarihleri arasında 18 adet İş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmiştir.İşyeri sahiplerinin müracatlarına istinaden 6 adet işyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilmiştir. GSM Ruhsatları ve Sıhhi ruhsatlar verilirken kanunda belirtilen şartlar kesinlikle istenmektedir. Şartları yerine getirmeyen müracaat sahiplerine eksikleri giderilmeden ruhsat verilmemektedir.Ruhsatsız açılması izne bağlı İstirahat ve Eğlence yerlerine kolluk gücünün olumlu görüşü alınarak ruhsat verilmektedir.

 

7:  İDARİ PARA CEZALARI: Belediyemiz Zabıta İşleri Birimi tarafından 01.01.2020 – 31.12.2020 tarihleri arasında 1608 Sayılı Zabıta İşleri İdari Yaptırım Yönetmeliğine aykırı hareket edenler hakkında toplam 19 adet idari yaptırım karar tutanağı düzenlenerek Belediye Encümeni tarafından karar alınarak gerekli cezai işlemler uygulanmıştır.

 

8:     DEFİN RUHSATLARI: Beldemizde ve başka bir yerde ikamet edip vefat eden beldemiz hudutları içinde bulunan mezarlıklara gömülen merhum insanların kayıtları hangi mezarlığa gömüldüyse kayıt defterine işlenerek aylık olarak Çaycuma Nüfus Müdürlüğüne bildirilmektedir.Beldemizde veya başka bir yerde vefat eden vatandaşlarımız belediyemizin cenaze nakil aracıyla getirilerek defin işlemleri (mezar hatılı,briket,kefen vs ihtiyaçları) belediyemiz tarafından karşılanarak defin işlemleri gerçekleştirilmektedir. 01.01.2020 – 31.12.2020 tarihleri arasında Beldemizde 62 Defin işlemi kayıt altına alınmıştır.

 

9: AV-SÜS-EV KÖPEKLERİ: Belediyemizde kayıtlı Av-Süs-Ev köpekleri numaralandırılarak 2000 tarihinden 31.12.2020 tarihine kadar 86 Adet kayıt altına alınmıştır.Ayrıca Belediyemiz tarafından beldemizde bulunan sahipli hayvanların kuduz aşısı,iç ve dış parazitleri İlçe Tarım Müdürlüğünden gelen görevliler tarafından düzenli olarak yapılmaktadır.Bunların düzenli aşılarının yapılması için belediye tarafından beldemiz halkına ilan yapılmaktadır. Ayrıca beldemizde bulunan sahipsiz sokak hayvanları hayvanseverler ile birlikte belediyemiz zabıta işleri birimi tarafından yapılan ortak çalışma sonucunda veteriner hekime getirilerek gerekli tedavileri ve kısırlaştırma işlemleri yapılmaktadır.2020 yılında toplam 21 adet sokak köpeği kısırlaştırılmıştır. Sokak hayvanlarına belediyemiz tarafından Sokağa çıkma yasağı bulunan günlerde gerekli görülen yerlere mama bırakılmıştır.

 

10: İMAR KONUSU: Beldemiz mahalleleri gezilerek 3194 Sayılı İmar Kanununa aykırı inşaat yapanlar tespit edilerek Fen İşlerine Bildirilmektedir. Fen İşleri ile beraber hareket edilerek mevzuata uygun olması sağlanmaktadır.

 

11: SALGIN HASTALIK HAKKINDA : Mart 2020 tarihinden itibaren dünyamızı ve ülkemizi etkisi altına alan kovid-19 salgını nedeniyle beldemizde bulunan vatandaşlara belediyemiz tarafından yaptırılan iki bin adet hijyen paketi (maske,kolonya,sabun bulunan)zabıta işleri birimi tarafından dağıtılmıştır.Ayrıca beldemizde bulunan cami,okul,banka,ptt vb. kamu kurumları ile tüm işyerlerinin dezenfekte işlemleri yapılmıştır.Kaymakamlık vefa kurulu tarafından belediyemiz zabıta işleri biriminde görevli personellerimiz 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımıza ihtiyaç telefonlarına göre 24 saat esası görev yapmıştır.Beldemizde bulunan işyerleri düzenli olarak denetlenmektedir.                                                                                                                                                                               

 

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

 1. ÜSTÜNLÜKLER
 • Güçlü liderlik vasıflarına sahip yönetici
 • Hükümetle işbirliği ve koordinasyon
 • Konusunda uzman, özverili çalışanlar
 • Kamu kurumlarından ve sivil toplum kuruluşlarından tam destek
 • Yeterli bina ve fiziksel koşullar
 • Turistik cazibe merkezi
 • Sosyal, kültürel ve fiziki yapı,

 

 1. ZAYIFLIKLAR

 

 • Bütçe imkanlarının kısıtlı olması
 • Bürokrasi,
 • Göç, değişken nüfus yapısına bağlı olarak şehircilik bilincinin oluşmaması
 • Turizm planı,ziyaretçi yönetim planı gibi düzenleyici planların eksikliği
 • Güvenlik,deprem,afet,yangın sorunları
 • Sağlık kurumlarının yetersiz olması

 

V.EKLER

 

 

 

 

 

Ek - 2: Üst Yöneticinin İç Kontrol Güvence Beyanı

 

 

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

 

 

Üst yönetici olarak yetkim dâhilinde;

 

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

 

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.

 

Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

 

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (01.01.2020-31.12.2020)

 

 

                                                                                                              02/04/2021

                                                                       Ömer ÜNAL

                                                                      Filyos Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖMER ÜNAL

Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres   : Filyos Belediyesi Hisarönü Mah. Filyos, Çaycuma, Zonguldak

Telefon : +90 372 623 10 18 
Faks     : +90 372 623 10 91