İŞ MAKİNASI SATIŞI İHALE İLANI

İŞ MAKİNASI SATIŞI İHALE İLANI

İ L A N

           FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR

 

İş Makinası Satışına Ait İhale İlanı;

Filyos Belediyesine ait Mastaş MST 444 E 2006 Model Kırıcı Tesisatlı - Kazıcı-Yükleyici iş makinasının,2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesi hükümlere gereğince (açık teklif usulü) ile satışı yapılacaktır.

                                                                                                                         

Kiraya Verilecek İş Makinalarının   ;

 

 

Marka - Model

Muhammen Bedel (K.D.V.) Hariç (TL)

Geçici Teminat Miktarı (TL)

 

 

İhale Tarihi

 

İhale Saati

Mastaş 444 E 2006 Model İş Makinası

60.000,00 TL.

1.800,00 TL.

02.03.2021

14:30

 

İhale dokümanları Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden ücretsiz görülebilir. İhaleye girecek olanların ihale doküman bedeli olan 50.00 TL’yi Belediyemiz veznesine yatırmak suretiyle şartname satın almak zorundadır.

 

İhaleye katılacak isteklilerde aranan şartlar ve istenilen Belgeler;                                         

 

GERÇEK KİŞİ:

 1. Başvuru Mektubu (Belediyeden alınacaktır)
 2. İkametgâh Senedi
 3. Şartname satın aldığına dair makbuz ve imzalı ihale şartnamesi
 4. Geçici teminat mektubu veya makbuzu
 5. Belediyemize herhangi bir sebepten dolayı borcu bulunmadığını gösterir belge
 6. Vekâleten katılınması halinde noter tasdikli vekâletname 

 

 

TÜZEL KİŞİ:

 1. Başvuru Mektubu (Belediyeden alınacaktır)
 2. Herhangi bir Meslek veya Büroya bağlı olduğunu gösterir belge
 3. Şartname satın aldığına dair makbuz ve imzalı ihale şartnamesi
 4. Geçici teminat mektubu veya makbuzu
 5. Belediyemize herhangi bir sebepten dolayı borcu bulunmadığını gösterir belge 
 6. Vekâleten katılınması halinde noter tasdikli vekâletname

 

 

ORTAK GİRİŞİMLER İÇİN:

      1-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir ihalenin yapıldığı yıl içerisinde düzenlenmiş

        Noter tasdikli imza sirküleri

      2- Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi

        Odasından ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu

        Gösterir belge

      3- Geçici teminat yatırıldığına dair makbuz veya geçici Teminat mektubu.

      4- Başvuru Mektubu (Belediyeden alınacaktır.)

      5- Belediyemize herhangi bir sebepten dolayı borcu bulunmadığını gösterir belge

      6- Şartname satın aldığına dair makbuz ve imzalı ihale şartnamesi

      7- Vekâleten katılınması halinde Noter tasdikli vekâletname

      8- İş Ortaklığı Beyannamesi

İhaleye ait teklif zarfları şartnameye uygun şekilde hazırlanarak en geç 02.03.2021 Salı günü saat 14:30’a kadar Filyos Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilmek zorundadır. Bu tarih ve saatten sonra kesinlikle idarece teklif zarfı teslim alınmayacaktır.

İLAN OLUNUR.

                                                                                                      FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ÖMER ÜNAL

Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres   : Filyos Belediyesi Hisarönü Mah. Filyos, Çaycuma, Zonguldak

Telefon : +90 372 623 10 18 
Faks     : +90 372 623 10 91