2022 YILI HAZİRAN AYI MECLİS KARARLARI

2022 YILI HAZİRAN AYI MECLİS KARARLARI

 

 

T.C.

FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

KARAR ÖZETLERİ (06/06/2022)

 

           

          5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.maddesi uyarınca Filyos Belediye Meclisinin 06/06/2022 Pazartesi günü saat 11.30’da Belediye meclis salonunda yaptığı,2022 yılı Haziran ayı olağan meclis toplantısında müzakere edilerek karara bağlanan hususlara ait karar özetleridir. 

BELEDİYE MECLİSİNİ TEŞKİL EDEN ÜYELER

Meclis Başkanı

                                                   Ömer ÜNAL

Meclis Üyeleri

Mustafa FURTUN, Musa KURT, Hayrettin ASLAN, Hasan ACAR,Muzaffer DUYAN, Ahmet ÜZÜLMEZ, İzzet KOŞAR,Ufuk AKIN.

Gelmeyen Üyeler

Buğra UZUN (izinli)

Karar Tarihi

Karar No

Karar Özetleri

06.06.2022

25

Gündemin 2.maddesi;

Meclis Üyesi Buğra UZUN’un Mazereti Nedeniyle İzinli Sayılması,

        Belediyemiz Meclis üyesi Buğra UZUN’un, 06/06/2022 tarih ve E-1053 sayılı dilekçesi Belediye Meclisinin, 06/06/2022 tarihli toplantısında okundu.Buğra UZUN dilekçesinde 06/06/2022 tarihli saat 11:30’da yapılacak olan Haziran ayı olağan meclis toplantısına  katılamayacağım. Bu nedenle meclis toplantısında izinli sayılmama karar verilmesini Belediye meclis üyesi olarak  arz  ederim, diye ifade etmiştir.

        Bu nedenle; Meclis üyesi Buğra UZUN’un,06/06/2022 tarihindeki 2022 yılı Haziran ayı olağan meclis toplantısı için  izinli sayılmasına; yapılan işaretle oylama neticesinde,  oybirliği  ile karar verildi.

 

06.06.2022

 

26

Gündemin 3’ncü maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde;           

            Belediyemiz adına tescil edilen 183  ada 258 ve 259  parsel no.lu  taşınmazların satışı,

  5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18’nci maddesinin (e) bendiTaşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek hükmüne istinaden, Mülkiyeti Belediyemize ait Beldemiz Kocaali Mahallesinde bulunan,Tapu Kadastroda 183 ada, 258 parsel no.lu (396.41m²)  ile 183 ada,259 parsel no.lu (345.60 m²) taşınmazların  ekonomik yönden değerlendirilmesi ve Belediyemize gelir sağlanması için,2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümlerine göre satışının yapılmasına; muhammen bedelin tespiti, ödeme ve ihale ile ilgili işlemlerin yürütülmesi konularında Belediye Encümenine, Tapu Daireleri ve Noterlik dahil her türlü işlem için Belediye Başkanına yetki verilmesine; yapılan işaretle oylama neticesinde Muzaffer DUYAN,Ahmet ÜZÜLMEZ ve İzzet KOŞAR’ın (çekimser), diğer üyelerin (kabul), oylarıyla  oyçokluğu ile karar verilmiştir.

                      

06.06.2022

   27

Gündemin 4.maddesi;

            İller Bankasından Kredi Kullanılarak 1 Adet Öncü İtfaiye Kurtarma Aracı Satın Alınmasının görüşülmesi;

         Beldemizin konumu nedeniyle,Filyos liman sahasına ve geri bölgesinde kurulacak sanayi alanlarına yakın olması,doğal ve tarihi güzellikleri ile turizm beldesi olması nüfus ve konut sayılarını artırmış,aynı zamanda özellikle yaz ayları olmak üzere beldemiz sınırları içerisinde trafik yoğunluğu artış göstermiştir.Bu nedenle mevcut  araçlarımıza ilave olarak, doğabilecek olumsuz olaylara zamanında, daha etkin ve sağlıklı hizmet vermek, müdahale etmek amacıyla,İller Bankasından kredi kullanılarak, 1 adet öncü itfaiye kurtarma aracı satın alınmasına,alım işi için yapılacak tüm işlemler kapsamında Belediye Başkanı Ömer ÜNAL’a yetki verilmesine, yapılan işaretle oylama neticesinde Meclisimizce oy birliği ile karar verildi. 

06.06.2022

   28

Gündemin 5.maddesi gereğince yapılan müzakere neticesinde;

Ek Bütçe Yapılmasının Görüşülmesi,

           5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/b maddesine istinaden, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün, 25.04.2022 tarih ve E-2303 sayılı  talebi üzerine , Belediyemize ait olan FİLYOS YATIRIM ŞEHİRCİLİK HİZMETLERİ GIDA İNŞAAT TURİZM SAN.VE TİC.A.Ş.’ye sermaye artırımı için, 2022 mali yılı bütçesinde aşağıda olduğu 3.050.000,00 (Üçmilyonelli).-TL, ek bütçe yapılmasına, yapılan işaretle oylama neticesinde; meclis üyelerinden,Muzaffer DUYAN,Ahmet ÜZÜLMEZ ve İzzet KOŞAR’ın (çekimser), diğer meclis üyelerinin (kabul) oylarıyla, meclisimizce oy çokluğu ile  karar verildi.

GİDER BÜTÇESİ EK BÜTÇE (+) ÖDENEK ÇEŞİDİ

FONKSİYONEL

EKONOMİK

ÖDENEK ÇEŞİDİ

TUTARI

01.1.2

07.1.9.04

Kamu Ortaklarına

3.050.000,00

 

 

                                                      TOPLAM

3.050.000,00

 

 

             

 FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI (16)

3.2.1.1

Türk Lirası Cinsinden Banka Hesapları

3.050.000,00

                                                                                                                  TOPLAM

3.050.000,00

 

 

06.06.2022

 

   29

Gündemin 6.maddesi ;

 104 Ada,1 Parsel no.lu taşınmazın 10 (on) yıllığına kiraya verilmesi,

      5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18’nci maddesinin (e) bendiTaşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek hükmüne istinaden, Mülkiyeti Belediyemize ait Beldemiz Hisarönü Mahallesi Tapu Kadastroda 104 ada, 1 nolu parsel üzerinde bulunan B+5 ticaret alanlı taşınmazın, 2886 sayılı Kanun Hükümleri gereğince, 10 (on) yıllığına kiralanması için ihaleye çıkılmasına; ihale ile ilgili Belediye Encümenine, her türlü resmi iş ve işlemler için Belediye Başkanı Ömer ÜNAL’a yetki verilmesine; yapılan işaretle oylama neticesinde Meclisimizce oy birliği ile karar verilmiştir.

 

06.06.2022

 

   30

  Gündemin 7.maddesi;

İmar Planı Tadilatının Görüşülmesi,

    Zonguldak İli,Çaycuma İlçesi,Filyos/Öteyüz Mahallesi sınırları içerisinde bulunan,E-28-D-16-D2-C no.lu paftasında bulunan, 265 da,2 no.lu parselin bulunduğu imar adası sınırlarının,İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nce,31.05.2022 tarih ve E-2471 sayılı olur talebinde bahsedilen Belediyemiz adına tribün altında işyeri planlaması yapılmak üzere, imar planında BHA (Belediye Hizmet Alanı) olarak imar planı değişikliği talep edilmiştir.

  Şehir plancısı Harun ALGÜL tarafından hazırlanan ve plan açıklama raporunda bahsedildiği şekilde mevcutta spor alanı olarak kullanılan planlı alan içerisinde bölgeye hizmet etmek amacıyla Belediye Hizmet Alanı planlanmıştır.Alanın yapılaşma koşulları Emsal:1.00,Yençok:10.50 olarak belirlenmiştir.

1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin görüşülmesi neticesinde,3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/c maddesine istinaden Meclisimizce onanmasına; işaretle yapılan oylama neticesinde; meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.            

 

06.06.2022

    31

Gündemin 8.maddesi;

Zonguldak Çaycuma Filyos İstasyon Sahası İmar Planı Taslağının Görüşülmesi,                 

           Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü,Emlak Dairesi Başkanlığı,İmar şube Müdürlüğünün,E-37154969-754-110185 sayılı yazısı ile Zonguldak İli,Çaycuma İlçesi,Filyos istasyon sahası  sınırları içerisinde bulunan, 102 ada,1 no.lu parsele ait imar planı taslağı Belediye meclisimize sunulmuş olup İmar planı taslağının Belediye meclisimizce onaylanması talebinde bulunulmuştur.

           Belediye meclisimizce yapılan görüşmeler neticesinde, Zonguldak İli,Çaycuma İlçesi,Filyos istasyon sahası  sınırları içerisinde bulunan, 102 ada,1 no.lu parsele ait imar planı taslağının onanmasına ilişkin yapılan görüşmeler neticesinde; işaretle yapılan oylama neticesinde,imar planı taslağı  uygun görülmeyerek reddedilmesine, meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir. 

 

06.06.2022

 

    32

Gündemin 9.maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde;     

            Yola İsim Verilmesinin Görüşülmesi,

       5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (n) bendine istinaden; Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek hükmü gereğince;

          Beldemiz Sefercik Mahallesinden başlayarak, Şehit Öğretmen Aybüke YALÇIN köprüsü arasında Filyos Liman sahasına  kadar devam eden ve liman bölgesi ulaşımına açılmış olan yola, (TPAO) “Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Bulvarı” ismi verilmesi işaretle oya sunularak oybirliği ile kabulüne, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 81. Maddesine göre Kaymakamlık Makamının onayına sunulmasına; Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.  

 

06.06.2022

 

    33

           Gündemin 10.maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde;            Sefercik Spor Kulübüne Nakdi Yardım Yapılmasının Görüşülmesi,

          5393 Sayılı Belediye Kanununun, Belediyenin görev ve sorumlulukları başlıklı 14.maddesine istinaden, Beldemizde bulunan Sefercik Spor Futbol Kulübüne 31.000,00 (otuzbirbin)-TL.nakdi yardım yapılmasına ve bu konuda Belediye Başkanı Ömer ÜNAL’a yetki verilmesine; yapılan işaretle oylama neticesinde Meclisimizce oy birliği ile karar verilmiştir.

06.06.2022

    34

         Gündemin 11.maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde;            

        Araç Bekleme Sürelerinin Belirlenmesinin Görüşülmesi,

           5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15. Maddesinin (p) bendine istinaden; Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek hükmü gereğince;

 Beldemiz Hisarönü ve Öteyüz Mahalleri sınırları içerisinde  yer alan, Atatürk Caddesi üzerinde   trafik yoğunluğu yaşanmaktadır. Atatürk caddesi üzerinde yoğunluğu gidermek ve trafik sorununu en aza indirgemek amacıyla araçların bekleme sürelerinin 10 (on) dakika olarak belirlenmesine, yapılan işaretle oylama neticesinde; meclis üyelerinden,Muzaffer DUYAN,Ahmet ÜZÜLMEZ ve İzzet KOŞAR’ın (çekimser),diğer meclis üyelerinin (kabul) oylarıyla oy çokluğu ile meclisimizce karar verilmiştir.  

 

         Meclis Başkanı

 

           Kâtip Üye

  

          Kâtip Üye

 

           Ömer ÜNAL

           Musa KURT

       Muzaffer DUYAN

 

      Belediye Başkanı

          Meclis Üyesi

           Meclis Üyesi

 

             

                    (imzalı)                                              (imzalı)                                     (imzalı)

ÖMER ÜNAL

Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

FİLYOS BELEDİYESİ

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres   : Filyos Belediyesi Hisarönü Mah. Filyos, Çaycuma, Zonguldak

Telefon : +90 372 623 10 18 
Faks     : +90 372 623 10 91