18.MADDE UYGULAMASI

18.MADDE UYGULAMASI

 

T.C.

FİLYOS BELEDİYESİ

ENCÜMEN KARARI

 

 

Karar Tarihi             : 16/05/2022                                                                      

Karar No                   : 38

Kararın Konusu       : 18.Madde Uygulaması

 

Encümen Başkanı    : Ömer ÜNAL                                          

Encümen Üyeleri      : Mustafa FURTUN (Bulunmadı) Hasan ACAR, Eray KAÇAR, Adnan KÖKTÜRK.

 

            Belediye Encümeni; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 35.maddesi uyarınca 16/05/2022 Pazartesi günü saat 11:00’de Belediye Başkanı Ömer ÜNAL’ın Başkanlığında Belediye hizmet binasında toplandı. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün Başkanlık Makamından havaleli 16.05.2022 tarih ve E.2376 sayılı yazısı ve ekleri Encümene havale edilerek görüşüldü.   

             Yapılan Görüşme Neticesinde;

           Beldemiz Öteyüz/Hisarönü Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, Uygulama imar planımızın E28-D-16-D-3-B ve E28-D-16-D-3-D no.lu paftalarında  kalan ve Belediyemizce onaylanan parselasyon planındaki tapu kadastro taşınmazlarının bulunduğu kısımda,Belediye Encümenimizin 06.07.2020 tarih ve 46 sayılı kararı ile 3194 sayılı imar kanununun 18.madde uygulaması yapılmış,ancak 299 ada,146 no.lu parselin mülkiyet sahipleri tarafından Zonguldak İdare Mahkemesine encümen kararının iptali istemiyle dava açılmış ve mahkemenin 22.10.2021 tarih ve 2021/224 Esas nolu kararı ile söz konusu encümen kararının yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.

         Mahkeme kararında belirtilen gerekçelerin düzeltilerek, Belediyemizce yapılan 18.madde dosyasında; Öteyüz Mahallesi 232 ada,3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23, 299 ada,143-144-145-146-156-157-158-160 nolu parsellerin tamamı,299 ada,151 nolu parselin 569.08 m2’si,299 ada,159 nolu parselin 3039.95 m2’si,299 ada,161 nolu parselin 5625.89 m2’lik kısmı düzenlemeye giren parseller olup, ilişik parselasyon  krokisinde işaretlenen düzenleme sınırına göre ve zemin tespit tutanaklarına göre,3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi Uygulaması yapılmasına: Kararın 1 (bir) ay süreyle askıya çıkarılmasına, dosyanın gereği için İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne gönderilmesine, Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.16.05.2022

 

 

 

Ömer ÜNAL

Mustafa FURTUN

Hasan ACAR

Eray KAÇAR

Adnan KÖKTÜRK

Encümen Başkanı

          (imzalı)

Encümen Üyesi

    (Bulunmadı)

Encümen Üyesi

(imzalı)                 

Yazı İşleri Md.V.

      (imzalı)

Mali Hizmetler Md.

            (imzalı)

 

 

 

ÖMER ÜNAL

Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

FİLYOS BELEDİYESİ

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres   : Filyos Belediyesi Hisarönü Mah. Filyos, Çaycuma, Zonguldak

Telefon : +90 372 623 10 18 
Faks     : +90 372 623 10 91