2021 YILI FAALİYET RAPORU

2021 YILI FAALİYET RAPORU

 

 

 

 

 

T.C.

ZONGULDAK İLİ

FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2021 YILI

FAALİYET RAPORU

 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

ADRES                        : Hisarönü Mahallesi Park Caddesi No:19

                                        Filyos Beldesi/Çaycuma/Zonguldak

 

TEL                              : (372) 623 1018

FAKS                           : (372) 623 1091

e-POSTA ADRESİ      : [email protected]

İNTERNET ADRESİ  : filyos.bel.tr                                                                     

KEP ADRESİ              : [email protected]

 

                

                                                                    BAŞKAN SUNUŞU

        

          Değerli Meclis Üyeleri,

 

            Filyos Belediyesi olarak, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkındaki Yönetmelik doğrultusunda hazırladığımız, 2021 yılına ait performansımızı belgeleyen faaliyet raporunu ilginize sunuyoruz. Tarih, kültür, insan ve mekan boyutunda sürekli yaşanabilir bir Filyos oluşturmak vizyonuyla 2021 yılında da hiç eksilmeyen bir şevkle hizmet etmekten mutluyuz. Kanunlar çerçevesinde Belediye hizmetlerini yürütmekteyiz. Amacımız halkımızın kentsel yaşam standardını yükseltmek, çağdaş ve yaşanılır bir Filyos yaratmak, daima halkının yanında yer alan idari yapısı ve şeffaf belediyecilik anlayışını yerleştirmektir. Yapmış olduğumuz ve tüm çalışmalarımızda Belediyemizin menfaatleri göz önünde bulundurmaktayız. Kalıcı işler yapmanın peşindeyiz. Bugünü değil; yarını düşünen bir anlayışla çalışıyoruz. Gelecek nesillere bırakacağımız; onların gururla yaşayacakları, övünecekleri bir Filyos yaratmak. Fikirler üretiyoruz. Yeni projeler tasarlıyoruz. Birlik ve beraberlik, ortak hizmet aşkı yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı tetikleyen en önemli unsurdur. Her şeyin altında birlikte çalışmanın, dayanışmanın, gerçekleştirdiğimiz fikir alış-verişlerinin önemli payı vardır. Bizler başarının bir takım oyunu olduğunu ve birlikten kuvvet doğacağını biliyoruz. Bu inançla yolumuzu çiziyoruz.

               Bu vesileyle; desteklerini bizlerden esirgemeyen, uyum içinde çalıştığımız meclis üyelerimize, tüm belediye çalışanlarımıza, bize çalışma gücü veren Filyos halkına ayrı ayrı ve içten teşekkür ederek, yapmış olduğumuz çalışmaları içeren Belediyemizin 2021 yılı Faaliyet Raporunu siz Sayın Meclis Üyelerimizin takdir ve görüşlerine sunuyor, çalışmalarımızda desteğini esirgemeyen meclis üyelerimize ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

 

 

                                                                                                            Ömer ÜNAL

                                                                                                          Belediye Başkanı

                                                                                                                (İmzalı)

 

 

 

        MECLİS ÜYELERİMİZ   

 

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ GRUBU

 

         - MUSTAFA FURTUN

         - MUSA KURT

         - HAYRETTİN ASLAN

         - HASAN ACAR

 

                                   CUMHURİYET HALK PARTİSİ GRUBU

 

         - BUĞRA UZUN

         - MUZAFFER DUYAN

         - AHMET ÜZÜLMEZ

         - İZZET KOŞAR

 

                                      BAĞIMSIZ MECLİS ÜYESİ

           

             - UFUK AKIN

 

                                      BELEDİYE TEŞKİLAT YAPISI             

         - YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

         - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

         - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

          - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

          - ZABITA İŞLERİ BİRİMİ

 

I- GENEL BİLGİLER

 

A) Vizyon ve Misyon

B) Yetki, Görev ve Sorumluluklar

C) İdareye İlişkin Bilgiler

 

II- AMAÇ ve HEDEFLER

 

A) İdarenin Amaç ve Hedefleri

B) Temel Politikalar ve Öncelikler

 

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A) Mali Bilgiler

B) Performans Bilgileri

 

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A) Üstünlükler

B) Zayıflıklar

 

V-EKLER

 

I.GENEL BİLGİLER

 

A) VİZYON ve MİSYON

                                                                       VİZYON

         Sosyal ve Çağdaş Belediyecilik anlayışı ile hizmet kalitesini ve refah düzeyini artırarak, tarih, kültür, insan ve mekan boyutunda sürekli yaşanabilir bir Filyos Beldesi yaratmak.

                                                                       MİSYON

            Kaynakları akıllı ve verimli kullanıp, paydaşlarla işbirliğini kuvvetli tutarak insana, beldeye, bilgiye yatırım yapmak, Vatandaşa sağladığı hizmetin kalitesini sürekli iyileştirip, Filyos beldesini sürekli yaşanabilir bir şehre dönüştürüp, toplumsal, çevresel, ekonomik sürdürebilirlik sağlamak.

            Yönetim ilkeleri olarak adlandırılan şeffaflık, hesap verilebilirlik, katılımcılık, hukukun üstünlüğünü, etkinlik, eşitlik ilkelerinin her birini kurumun her biriminde hayata geçirerek hizmet üretmek, sosyal yaşam, tarih, kültür, turizm, ekonomi vb. alanlarda profesyonel ve mükemmel olarak Belediyecilik hizmeti vermek.  

                                                                        İLKELERİMİZ

Verimlilik,

Paydaşlarla işbirliği,

İnsana, şehre ve bilgiye yatırım yapmak,

Hizmet kalitesini sürekli iyileştirmek,

Sürdürebilirlik,

Mükemmellik,

B) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

         Belediyenin yetki, görev ve sorumluluklar temel olarak 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14.maddesinde açıklanmıştır.

            Madde 14- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

            a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. (Mülga son cümle: 12/11/2012-6360/17 md.) (…)(Ek cümleler: 12/11/2012-6360/17 md.) Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.

            b) (…)(1) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. (Değişik ikinci cümle: 12/11/2012-6360/17 md.) Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. (2)

(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/17 md.; Değişik: 12/7/2013-6495/100 md.) Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez.

 

            (İptal fıkra: Anayasa Mahkemesi’nin 24/1/2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 sayılı Kararı ile. )

            Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.

             Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

            4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

            (Ek fıkra: 1/7/2006-5538/29 md.) Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

C) İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

Belediyemiz Filyos Beldesi Hisarönü Mahallesi Park Caddesi No:45 Filyos/ Çaycuma/Zonguldak adresinde bulunan yeni hizmet binasında hizmet vermektedir.

Belediyemize ait;

1 adet Çok Amaçlı Salon,

1 adet yazılık düğün salonu,

Kapalı Pazaryeri,

Araçların bulunduğu park alanı

2 adet su arıtma tesisi,

1 adet deniz deşarjı,

3 adet Su deposu,

8 adet işyeri,

1 adet hizmet aracı,

2 adet itfaiye aracı,

1 adet hasta nakil ambulansı,

2 adet iş makinesi,

3 adet çöp toplama aracı,

2 adet kamyon

1 adet yol süpürme aracı

1 adet arasöz aracı

1 adet kombine kanal temizleme aracı

2 adet kamyonet

1 adet binek hizmet aracı

Yukarıda belirtmiş olduğumuz taşınır araçlar ve taşınmaz mallarla en iyi şekilde beldemizde yaşayan vatandaşlarımıza hizmet vermekteyiz. 

II.ÖRGÜT YAPISI

5393 sayılı Belediye Kanunu ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre teşkilatlanan Belediyemizin idaresi organları;

Belediye Meclisi,

Belediye Encümeni,

Belediye Başkanı’dır.

Belediye Meclisi (9) üyeden oluşmaktadır.

Memur Norm Kadrolarımız (54) olup, 9 adedi (dolu), 45 adedi (boş), İşçi norm kadrolarımız (27) olup, 12 adedi (dolu), 15 adedi (boş) bulunmaktadır.

 

31.12.2021 TARİHİ İTİBARİYLE MEVCUT MEMUR KADRO CETVELİ

 

S.NO

SINIFI

ÜNVANI

ADET

DERECE

DOLU-BOŞ DURUMU

1

G.İ.H.

Belediye Başkan Yardımcısı

1

1

BOŞ

2

G.İ.H.

Yazı İşleri Müdürü

1

1

BOŞ

3

G.İ.H.

Mali Hizmetler Müdürü

1

1

DOLU

4

G.İ.H.

Fen İşleri Müdürü

1

1

DOLU

5

G.İ.H.

İmar ve Şehircilik  Müdürü

1

4

BOŞ

6

G.İ.H.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü

1

4

BOŞ

7

G.İ.H.

Temizlik İşleri Müdürü

1

1

BOŞ

8

A.H.

Avukat

1

9

BOŞ

9

G.İ.H.

Şef

1

3

BOŞ

10

G.İ.H.

Şef

3

5

BOŞ

11

G.İ.H.

Şef

1

7

BOŞ

12

G.İ.H.

Memur

1

5

DOLU

13

G.İ.H.

Memur

2

5

BOŞ

14

G.İ.H.

Tahsildar

2

5

DOLU

15

G.İ.H.

Belediye Trafik Memuru

1

11

BOŞ

16

G.İ.H.

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

1

3

BOŞ

17

G.İ.H.

Ambar Memuru

1

5

DOLU

18

G.İ.H.

Sayaç Memuru

1

11

BOŞ

19

G.İ.H.

Zabıta Amiri

1

5

BOŞ

20

G.İ.H.

Zabıta Komiseri

1

3

BOŞ

21

G.İ.H.

Zabıta Memuru

1

5

BOŞ

22

G.İ.H.

Zabıta Memuru

1

8

DOLU

23

G.İ.H.

Zabıta Memuru

5

11

BOŞ

24

G.İ.H.

İtfaiye Çavuşu

1

9

BOŞ

25

G.İ.H.

İtfaiye Eri

1

7

BOŞ

26

G.İ.H.

İtfaiye Eri

5

11

BOŞ

27

G.İ.H.

Evlendirme Memuru

1

5

DOLU

28

T.H.

Peyzaj Mimarı

1

8

BOŞ

29

T.H.

Mimar

1

8

BOŞ

30

T.H.

Mühendis

1

5

DOLU

31

T.H.

Mühendis

2

8

BOŞ

32

T.H.

Tekniker

1

1

BOŞ

33

T.H.

Teknisyen

2

11

BOŞ

34

T.H.

Şehir Plancısı

1

8

BOŞ

35

S.H.

Veteriner Hekim

1

8

BOŞ

36

S.H.

Sağlık Memuru

1

11

BOŞ

37

S.H.

Çocuk Gelişimcisi

1

10

BOŞ

38

S.H.

Hemşire

1

11

BOŞ

39

Y.H.

Kaloriferci

1

11

BOŞ

40

Y.H.

Bahçıvan

1

11

BOŞ

 

 

TOPLAM

54

 

DOLU:9 - BOŞ:45

                                                        

 

31.12.2021 TARİHİ İTİBARİYLE

 MEVCUT İŞÇİ KADRO CETVELİ

 

S.NO

KADRO ÜNVANI

ADET

DOLU-BOŞ DURUMU

1

Ustabaşı

1

DOLU

2

Usta

1

BOŞ

3

İşçi

6

DOLU

4

İşçi

9

BOŞ

5

Temizlik İşçisi

1

DOLU

6

Operatör

2

DOLU

7

Operatör

1

BOŞ

8

Şoför

2

DOLU

9

Şoför

4

BOŞ

 

 

 

TOPLAM

 

 

27

 

DOLU: 12 – BOŞ: 15

 

 

II- AMAÇ VE HEDEFLER

 

A) İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ

Filyos Belediyesinin sahip olduğu vizyon, misyon ve ilkeleri doğrultusunda belirlediği hedefleri öngördüğü süre içinde varılmasına planladığını ve hedeflediği amaç doğrultusunda somut olarak sağlamıştır.

 • Bireysel ve toplumsal yaşam seviyesini ve şehircilik bilincini yükseltmeye yönelik  sosyal, kültürel uygulamalar gerçekleştirmek,
 • Eğitim projeleri gerçekleştirmek, çocuklara ve gençlere yönelik etkinlik ve programlar yapmak,
 • Sosyal yardım hizmetlerini yürütmek,
 • Kültürel mirasın ve değerlerin, farkındalığını artırıcı çalışmalar gerçekleştirmek ve kültürel yaşamın zenginleşmesine katkıda bulunmak amacıyla beldemizin kültürel zenginliğine yönelik turizm potansiyelini ön plana çıkarmak üzere proje ve faaliyetler planlamak,
 • Turizm potansiyelini ön plana çıkarmak için beldenin kültürel zenginliği için çalışarak proje üretmek,
 • Halkın ve turistlerin, beldenin tarihi ve kültürel zenginliğine yönelik farkındalığını artırmak amacıyla proje ve faaliyetler planlamak ve gerçekleştirmek,
 • Her kesimden vatandaşlarımızın sosyal amaçlarına yönelik olarak hizmetler sunarak, yaşam kalitesinin artmasına yönelik projeler gerçekleştirmek, bu kapsamda yaşam ve şehircilik bilincini yükseltmeye yönelik kültürel yapmak, çocuklara ve gençlere yönelik eğitim programları faaliyetleri yapmak,
 • Yeşil alanları artırarak, kaliteli rekreasyon alanları oluşturmak,
 • Çevre sağlığını korumak amacıyla çalışmalar yapmak,
 • Beldenin alt yapısını ve üst yapısını kuvvetlendirici projeler ve planlar gerçekleştirmek,
 • Yaşam kalitesini artırıcı şehir uygulamaları planlamak,
 • Ulaşım ve trafik altyapısını güçlendirici planlar yapmak, projeler geliştirmek,
 • Tarihi ve Kültürel çalışmalara yer vermek,
 • Beldenin ekonomisini geliştirmek için faaliyet ve çalışmalar yapmak,
 • Bütçenin etkin yönetilmesini sağlamak,
 • Gelirlerin artırılmasına ve giderlerin azaltılmasına yönelik çalışmalar yapmak,
 • Kurum kültürünü oluşturmaya yönelik toplantılar ve çalışmalar yapmak,

B) TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER

Tarih, Kültür, İnsan ve Mekan boyutunda sürekli yaşanabilir bir Filyos beldesi yaşatmak için hedeflenen ve planlanan programlar çerçevesinde Belediye hizmetlerin sağlanması gerekmektedir. Belediyemiz politika ve önceliklerinin başında beldenin tarihi ve kültürel mirasının korunması ve cazibe merkezi haline getirilmesi yer almaktadır. Bu kapsamda halkın yaşam kalitesinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi, yeşil alanların artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecektir.

 

  III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

 

                                                     MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

 

 1. MALİ BİLGİLER

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde ilgili tarihler arasında 1 Mali Hizmetler Müdürü, 2 Tahsildar olmak üzere 3 adet personel görev yapmıştır.  Belediyemizin 2021 mali yılı gelir bütçesi başlangıcı 11.000.000.00 TL tahmin edilmiştir.Gider bütçesi başlangıç ödeneği 11.000.000.00 TL tahmin edilmiştir.2021 Mali yılında toplam 2.500.000.00 TL Gider Bütçesine Meclis kararı ile Ek Bütçe yapılmış lup toplam gider bütçesi 13.500.00.00 TL olarak belirlenmiştir. Tahmin edilen bu bütçeden gelir olarak  toplam 18.279.378,22 TL tahakkuk yapılmış, bu toplam tahakkuktan 17.721.520.02 TL tahsilat yapılmış, geriye kalan 557.858.20 TL tutarındaki tahakkuk artığı tahsil edilmek üzere 2022 yılına devir etmiştir. Yapılan toplam tahsilat, toplam tahakkukun % 96.93'ü olarak gerçekleşmiştir. Gider olarak ise 2021 mali yılı içinde 10.939.374.26 TL harcama yapılmış olup, bu harcama toplamı tahmin edilen Gider bütçesinin % 81'i olarak gerçekleşmiştir.

Gelir ve Gider kalemlerinin tahmin ve gerçekleşmesi aşağıda olduğu gibidir.

                                                           2021 YILI GİDER TABLOSU

 

Ekonomik Düzey

 

Giderin Adı

Bütçe İle

Ek Bütçe

 

Eklenen

 

D üşülen

Net Bütçe

Harcama

Sonraki Yıla Devir

İmha

% Gerçek leşme oranı

Verilen

Verilen

Tutarı

Tutarı

Tutarı

01

Personel Gid.

2.788.950, 00

0,00

27.600,000,00

0,00

2.816.550, 00

2.666.661, 47

 

149.888,53

0,95

02

Sosyal Güvenlik Kurumları

490.300,00

0,00

200,00

0,00

490.500,00

436.988,97

 

53.511,03

0,89

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

5.040.000, 00

1.240.0000,00

295.700,00

0,00

6.575.700, 00

5.871.306,

13

 

704.393,87

0,89

04

Faiz Giderleri

540.000,00

0,00

0,00

0,00

540.000,00

393.636,52

 

146.363,48

0,73

05

Cari Transferler

148.850,00

0,00

15.000, 00

0,00

163.850,00

140.964,68

 

22.885,32

0,86

06

Sermaye Gid.

933.000, 00

1.260.000,00

569.650,00

0,00

2.762.650,

00

1.402.791,

74

800.000,00

559.858,26

0,51

07

Sermaye Transferleri

88.000,00

0,00

0,00

0,00

88.000,00

27.024,75

 

60.975,25

0,31

08

Borç Verme

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

 

09

Yedek Ödenek

970.900,00

0,00

0,00

908.150,00

62.750,00

 

 

62.750,00

0,00

 

TOPLAM

11.000.000,

00

2.500.000,00

908.150,00

908.150,00

13.500.000,00

10.939.374,26

800.000,00

1.760.625,74

 0,81

 

2021 YILI GELİR TABLOSU

 

Ekonomik Düzey

 

Gelirin Adı

 

Bütçe ile              Verilen

 

Ek Bütçe ile verilen

 

Önceki Yıl Tah.Devri

 

Bu Yıl Tahakkuku

 

Toplam Tahakkuk

 

Yılı  Tahsilat

 

Sonraki Yıla Devir

% Gerçek leşme Oranı

01

Vergi Gelirleri

1.964.000,00

 

146.644,72

2.469.724,65

2.616.369,37

2.436.723,01

179.646,36

0,93

03

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

1.738.000,00

 

292.648,95

2.671.695,44

2.964.344,39

2.586.132,55

378.211,84

0,87

04

Alınan Bağış ve Yardımlar

1.670.000,00

 

0,00

1.158.317,07

1.158.317,07

1.158.317,07

0,00

1,00

05

Diğer Gelirler

5.530.000,00

1.500.000,00

0,00

11.400.547,39

11.400.547,39

11.400.547,39

0,00

1,00

06

Sermaye Gelirleri

100.000,00

 

0,00

139.800,00

139.800,00

139.800,00

0,00

0,00

09

Red ve İadeler  (-)

2.000,00

 

 

 

0,00

 

0,00

0,00

 

TOPLAM

11.700.000,00

1.500.000,00

439.293,67

17.840.084,55

18.279.378,22

17.721.520,02

557.858,20

0,97

 

31.12.2021 TARİHİ İTİBARİYLE DEVİR EDEN TAHAKKUKLAR

BİNA VERGİSİ

87.287,54

ARSA VERGİSİ

62.086,26

ARAZİ VERGİSİ

5.011,10

ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ

13.195,60

İLAN VE REKLÂM VERGİSİ

12.065,86

SU GELİRİ

348.147,51

KİRA GELİRİ

30.064,33

ATIK SU GELİRİ

0,00

DİĞER BİNA SATIŞ GELİRİ

0,00

DİĞER HİZMET GELİRLERİ

0,00

TOPLAM

557.858,20

 

 

31.12.2021 TARİHİ İTİBARİYLE BANKA DURUMU

 

 

BANKA ADI

 

HESAP NUMARASI

 

BANKA MEVCUDU

 

FİLYOS ZİRAAT BANKASI

27027997-5001 (CARİ HESAP)

47.427,68

FİLYOS ZİRAAT BANKASI

27027997-5002 (OTOPARK HESABI)

204.735,83

FİLYOS ZİRAAT BANKASI

27027997-5034 (GECEKONDU HESABI)

41.096,94

FİLYOS ZİRAAT BANKASI

27027997 - (VADELİ HESAP)

8.440.023,90

FİLYOS ZİRAAT BANKASI

27027997-5065 (KREDİ KARTI HESABI)

234.834,41

TOPLAM

 

8.968.118,76

 

31.12.2021 TARİHİ İTİBARİYLE BORÇ DURUMU

 

 

HESAP KODU

 

ALACAKLI KURUM KİŞİLER

 

 

TUTARI

320

BÜTÇE EMANETLERİ HESABI

1.114.339,33

333

EMANETLER HESABI

7.969,07

360

ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI

95.711,47

361

ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK PİRİMLERİ HESABI

512.130,14

381

GİDER TAHAKKUKLARI (FAİZ GİDERİ)

347.202,29

362

FONLAR VE DİĞER İDARELER ADINA YAPILAN TAHSİLÂTLAR

66,321,25

400

İLLER BANKASI KREDİLERİ

3.356,319,35

481

GİDER TAHAKKUKLARI (FAİZ GİDERİ)

1.276.098,91

438

VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR

9.591.078,85

630

KALKINMA AJANSI VE BELEDİYE BİRLİKLERİ

638.909,65

630

AYDINLATMA GİDERLERİ

0,00

472

KIDEM TAZMİNATI

50.000,00

 

TOPLAM

17.256.080,31

 

 

 1. PERFORMANS BİLGİLERİ

                                         

                                     YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

Yetki Görev ve Sorumlulukları

Yetki

Belediye Başkanının vermiş olduğu yetki ve Kanunlar çerçevesinde hareket eder.

Görev ve Sorumluluklar

Belediye Meclisi ve Encümen işlerini yürütmek

Genel Evrak işlerini yapmak

Belediye Personel işlerini yapmak

Evlendirme işlemlerini yapmak

İlan Servisi işlemlerini yapmak

 

HİZMETLER

 • Belediye Meclis gündemini hazırlayıp, meclis toplantısının yapılacağı gün ve gündem maddelerini üyelere bildirmek.
 • Meclis Kalemi görevini yerine getirmek, Meclis defter ve kayıtlarını tutmak.
 • Encümen gündemini hazırlayıp, Encümen kalemi görevini yerine getirmek.
 • Encümen defter ve kayıtlarını tutmak.
 • Gelen ve giden evrak kayıtlarını yapmak, ilgili birim, kurum ve kişilere göndermek.
 • Belediye ve Başkanlık yazışmalarını yürütmek.
 • Yazışma evraklarının güvenliğini sağlamak.
 • Belediye personel hizmetlerini yapmak.
 • Personel hareketlerini yapmak.
 • Memur izin programını yapmak ve takip etmek.
 • Arşivleme çalışmalarını yapmak ve kontrol etmek.
 • Evlenme için müracaat eden çiftlerin nikâh akdini yapmak.
 • İlan Servisine gelen ilanları yapmak ve ilan zabıt varakası düzenlemek.

 

Birim Yönetimi

Yazı İşleri Müdürlüğü tarafsız, uyumlu ve verimli çalışmayı ilke edinmiştir. Gün içinde yapılacak işler tespit edilerek, iş bölümü yaparak günlük kimin hangi işleri yapacakları belirlenir. Verilen görevler ilgililer tarafından yapıldıktan sonra birim amirinin bilgi, görüş ve önerileri alınarak çalışma son haline getirilir. Yazı İşleri Müdürlüğü, Belediyemize gelen ve giden yazıların kayıt ve teslimini evrak kayıt işlemlerini de yapar.

 

İç Kontrol Sistemi

Meclis ve Encümen kararları yazıldıktan sonra karar özetleri ile karşılaştırılarak kontrolleri yapılır. Encümen Kararlarının bir örneği ilgililerine, Meclis Kararları süresi içerisinde Kaymakamlık Makamının onayına gönderilir. Gelen yazılar ve dilekçeler ile ilgili sonuçları takip eder. Resmi kurumlara yazılan yazılar ve talepler onaya gitmeden önce kontrol edilir.

Birim Amaç ve Hedefleri

Yazı İşleri Müdürlüğü bünyesinde yapılan işlerin amacına uygunluğu, yerine getirilen görevin eşitlik, tarafsızlık, açıklık ilkeleri ile Kamu Hizmetinin hızlı etkili işleyişini sağlamak temel amaçtır.

 

Yazı İşleri

Belediye Meclis – Encümen toplantılarını Belediye Kanunu ve Belediye Meclisi Çalışma Usul ve Esasları çerçevesinde yürütülür. Halk ile irtibatı yoğun olan, Yazı İşleri Müdürlüğü üstlendiği hizmeti yerine getirirken, hizmetin yerine getirilmesinde görev yapan tüm personelin, sorumlu oldukları görevlerini beklenilen ölçü ve düzeyde yerine getirmesine önem ve ağırlık vererek birimin personelin daha etkin verimli süratli işleyişini sağlamaktadır.

Yazı İşleri Müdürlüğü yapılan hizmetlerin görülmesinde sürekli kendini yenileyen yetiştirici yol gösterici ve aydınlatıcı bir hizmet standardının gerçekleştirilmesi için halkla, personelle her yönden bağlantı ve uyum sağlayarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Personel Hizmetleri

Kamu Hizmetlerinin yerine getirilmesinde en önemli unsur nitelikli ve yeterli elemandır. Kamu hizmetlerimizin yerine getirilmesi hususunda hizmetin aksamadan yürütülmesinde Belediyemizde görev yapan 9 adet memurun uyum, yetki ve sorumlulukların paylaşılmasında zorlukla karşılaşmadan yapılması gereken çalışmaları en kısa zamanda yapabilmektedir. Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü, 1 adet Yazı İşleri Müdür Vekili  eliyle yürütülmektedir.

 

Temel Politikalar ve Öncelikler

Belediye Hizmetlerimizin daha etkin daha verimli ihtiyaç ve tercihlere uygun görev yetki paylaşımı konusundaki çalışmalarını Belediyenin politikalarına uygun hareket ederek beldemizin gelişmesinde ve kalkınmasında değişim ve gelişim çağına imkânlar nispetinde ayak uydurmak, personele sorumluluk alanında yetki ve görevlendirme yaparak onu uygulayacak personeli iyi yetiştirmek etkinlik, verimlilik ve performans kriterlerine göre istihdam etmek, Belediyemiz bünyesinde bulunan tüm personelin halkımıza ve beldemize en iyi hizmeti verebilecek bir konuma getirmek.

 

MECLİS ÇALIŞMALARI

Belediye Meclisimiz Kanunların öngördüğü şekilde her ayın ilk haftası toplanmıştır. 2021 yılı içersinde Belediye Meclisimiz 11 olağan ve 1 olağanüstü meclis toplantısı gerçekleştirmiş ve bu toplantılarda (31) adet karar alınmıştır. Bu toplantılarda değişik konularda birçok karar alınmış ve yürürlüğe girmesi sağlanmıştır. Belediye Meclisimizin toplantıları ile ilgili olarak gündemin düzenlenmesi, ilanı toplantı zabtı ve alınan kararların usulüne uygun olarak asılması ve yasa gereği tasdiki gereken kararların yetkili makamlara tasdik ettirilmesi ve gereği yapılmak üzere ilgili dairelere gönderilmiştir.

 

ENCÜMEN ÇALIŞMALARI

Belediye Encümenimizce 2021 yılı içersinde (55) adet karar alınmış ve karar konusu ve içeriği diğer birimleri ilgilendiriyor ise zaman kaybetmeden ilgili birimlere gönderilmiştir. Encümen kararlarının kaydı, arşivlenmesi düzenli bir şekilde yerine getirilmiştir.

EVRAK KAYIT İŞLERİ

Belediyemiz 13 Mart 2020 tarihinden itibaren (EBYS) Elektronik bilgi sistemine geçmiş olup Kurumlardan gelen evraklar ile vatandaşlardan gelen dilekçeleri elektronik ortamda kayıt edip, Başkanlık Makamı onayına gönderilmekte ve Başkanlık Makamının havale onayı ile işlemleri tamamlanmak üzere ilgili birimlere iletilmektedir.Resmi kurum ve kişileri ait tüm yazışmalar Elektronik ortamda cevaplandırılmakta ve  imzalanmaktadır.Birimimizde evrak dosyalama işlemleri usulüne uygun olarak yapılmış, İnternet, Posta ve Zimmet yoluyla, Belediyemize gelen ve giden evrakların kayıtları elektronik ortamda yapılarak, evrakların cevapları ilgili kişi veya kurumlara süresi içinde gönderilerek, birer nüshaları da dosyalarında saklanmaktadır. 2021 yılı içinde Belediyemize Gelen ve Giden Evrakların dağılımı aşağıda belirtilmiştir. 

 

 • Gelen Evrak Sayısı              : 2305
 • Giden Evrak Sayısı              : 1466 
 • Dilekçe Evrak Sayısı            : Gelen Evrak Sayısına Dahil
 • Cimer                                    : 21
 • Bilgi Edinme                         :
 • Toplam Evrak Sayısı           : 3792   

 

EVLENDİRME İŞLERİ

Türk Medeni Kanunu ve Evlendirme Yönetmeliği hükümleri gereğince, Belediyemize Nikâh akitlerini gerçekleştirmek için müracaat eden çiftleri kabul eder ve ilgili evraklarının kontrolleri yapıldıktan sonra nikâh akitlerini gerçekleştirir. 2021 yılı içinde belediyemizde (47) adet çiftin nikâh akitleri gerçekleştirilmiştir. Bunun yanında başka illerde nikâh yapmak isteyen kişilere de talepleri üzerine evlenme izin belgeleri düzenlenerek verilmiştir. Evlendirme memurluğu bünyesinde yapılmış olan tüm nikâh akitlerinin tescil işlemleri elektronik bilgi sistemi üzerinden Evlendirme memurluklarına verilen yetkilendirme ile tescil işlemleri üç gün içerisinde belediyemizce gerçekleştirilmektedir.

 

İLAN İŞLERİ

Belediyemizce 2021 yılı içinde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına (38) adet ilan tutanağı düzenlenmiş olup, tutanakların birer sureti ilgili kuruluşlara gönderilerek, birer suretleri de dosyasında muhafaza edilmektedir.

İDARİ İŞLERİ

Belediyemizde görev yapan Memur personellerinin Derece, Terfi ve Kademe ilerlemeleri, Hizmet belgeleri, Yıllık İzin Onayları, İşçi personellerinin idari işlemleri ve yıllık izin onayları düzenli bir şekilde yapılarak kayıt altına alınmış ve birer nüshaları özlük dosyalarında tutulmaktadır.

BELEDİYEMİZİN MEVCUT KADRO DURUMU

Norm Kadro Yönetmeliği çerçevesinde Belediyemiz D4 grubu Belediyeler arasında yer almaktadır. Memur norm kadromuz 54 adet olup, bu kadroların 9 adedi dolu 45 adedi boş bulunmaktadır. İşçi norm kadromuz 27 olup, bu kadroların 12 adedi dolu, 15 adedi boş bulunmaktadır.

Belediyemiz daimi işçi personellerinden Rasim Razi ERİŞİR,14.08.2021 tarihinde kendi istekği ile emekliye ayrılmıştır.

31.12.2021 tarihi itibariyle Belediyemizde;

9 adet Memur

12 adet Daimi İşçi

1 adet Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel (İnşaat Mühendisi)

1 adet Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Personel (Avukat) görev yapmaktadır.

 

 

31.12.2021 TARİHİ İTİBARİYLE MEVCUT MEMUR KADRO CETVELİ

 

S.NO

SINIFI

ÜNVANI

ADET

DERECE

DOLU-BOŞ DURUMU

1

G.İ.H.

Belediye Başkan Yardımcısı

1

1

BOŞ

2

G.İ.H.

Yazı İşleri Müdürü

1

1

BOŞ

3

G.İ.H.

Mali Hizmetler Müdürü

1

1

DOLU

4

G.İ.H.

Fen İşleri Müdürü

1

1

DOLU

5

G.İ.H.

İmar ve Şehircilik Müdürü

1

4

BOŞ

6

G.İ.H.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü

1

4

BOŞ

7

G.İ.H.

Temizlik İşleri Müdürü

1

1

BOŞ

8

A.H.

Avukat

1

9

BOŞ

9

G.İ.H.

Şef

1

3

BOŞ

10

G.İ.H.

Şef

3

5

BOŞ

11

G.İ.H.

Şef

1

7

BOŞ

12

G.İ.H.

Memur

1

5

DOLU

13

G.İ.H.

Memur

2

5

BOŞ

14

G.İ.H.

Tahsildar

2

5

DOLU

15

G.İ.H.

Belediye Trafik Memuru

1

11

BOŞ

16

G.İ.H.

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

1

3

BOŞ

17

G.İ.H.

Ambar Memuru

1

5

DOLU

18

G.İ.H.

Sayaç Memuru

1

11

BOŞ

19

G.İ.H.

Zabıta Amiri

1

5

BOŞ

20

G.İ.H.

Zabıta Komiseri

1

3

BOŞ

21

G.İ.H.

Zabıta Memuru

1

5

BOŞ

22

G.İ.H.

Zabıta Memuru

1

8

DOLU

23

G.İ.H.

Zabıta Memuru

5

11

BOŞ

24

G.İ.H.

İtfaiye Çavuşu

1

9

BOŞ

25

G.İ.H.

İtfaiye Eri

1

7

BOŞ

26

G.İ.H.

İtfaiye Eri

5

11

BOŞ

27

G.İ.H.

Evlendirme Memuru

1

5

DOLU

28

T.H.

Peyzaj Mimarı

1

8

BOŞ

29

T.H.

Mimar

1

8

BOŞ

30

T.H.

Mühendis

1

5

DOLU

31

T.H.

Mühendis

2

8

BOŞ

32

T.H.

Tekniker

1

1

BOŞ

33

T.H.

Teknisyen

2

11

BOŞ

34

T.H.

Şehir Plancısı

1

8

BOŞ

35

S.H.

Veteriner Hekim

1

8

BOŞ

36

S.H.

Sağlık Memuru

1

11

BOŞ

37

S.H.

Çocuk Gelişimcisi

1

10

BOŞ

38

S.H.

Hemşire

1

11

BOŞ

39

Y.H.

Kaloriferci

1

11

BOŞ

40

Y.H.

Bahçıvan

1

11

BOŞ

 

 

TOPLAM

54

 

DOLU:9 - BOŞ:45

 

 

 

 

31.12.2021 TARİHİ İTİBARİYLE                                  MEVCUT İŞÇİ KADRO CETVELİ

                                               

S.NO

KADRO ÜNVANI

ADET

DOLU-BOŞ DURUMU

1

Ustabaşı

1

DOLU

2

Usta

1

BOŞ

3

İşçi

6

DOLU

4

İşçi

9

BOŞ

5

Temizlik İşçisi

1

DOLU

6

Operatör

2

DOLU

7

Operatör

1

BOŞ

8

Şoför

2

DOLU

9

Şoför

4

BOŞ

 

 

 

TOPLAM

 

 

27

 

DOLU: 12 – BOŞ: 15

 

 

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ         

             Fen İşleri Müdürlüğü, Belediyemiz sınırları içersinde yaşayan vatandaşlarımızın fiziki ve sosyal yaşamını sağlıklı bir biçimde sürdürmelerini sağlamak için gerekli olan; yol, kanal, alt ve üst yapı, park, sosyal ve kültürel tesislerin projelendirilmesi, planlanması ve uygulanması,ulaşım, kanalizasyon,temizlik ve benzeri  temel hizmetleri vermekle görevlidir.Fen İşleri Müdürlüğü olarak hizmetlerimizi bir adet Fen İşleri Müdürü,1 adet sözleşmeli İnşaat Mühendisi,12 adet kadrolu işçi ve 50 adet Belediye Şirketi işçisi ile faaliyetlerini sürdürmektedir.2021 yılı içinde yapılan çalışmalar sırasıyla aşağıdaki gibidir.

 1. Gençlerimizi spora teşvik ederek sağlıklı bir yaşama hazırlamak maksadıyla;Beldemizde bulunan mevcut futbol sahasının mülkiyet ve  hukuki sorunları çözülerek,sentetik çim kaplamasına esas olarak  için drenaj çalışmaları ile saha etrafının beton ihata duvarı tamamlanmıştır.2022 yılı içi ilk döneminde dolgu,sentetik çim kaplama çalışmaları tamamlanacaktır. Drenaj ihata duvarı çalışmaları için yaklaşık 229.884,00TL.harcama yapılmıştır.
 2. Demiryolu çevresi park ve rekreasyon alanı çalışmaları kapsamında;1. Bariyerli geçidin sol tarafında bulunan DDY eski lojmanları 2020 yılında yıkılarak,Demir yoluna paralel olarak 85mt.taş duvar yapılmış ve bu alan karayolu seviyesinde doldurulmuştur.Aynı alanın karayolu tarafına karayoluna paralel olarak yaklaşık 60mt.dekoratif istinat duvarı yapılmıştır.Bu yıl içinde bu kısımda park,otopark ve kavşak düzenlemesi yapılacaktır.Ayrıca Bu kısım için 2020 yılında yaptırılan refüjlü kavşak düzenlemesi projesi Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmıştır.Kavşak projesinin de bu yıl içinde yapılması planlanmıştır.Dekoratif istinat duvarı ve kavşak projesi için yaklaşık 37.913,00Tl harcama yapılmıştır.
 3. Öteyüz Mahallesi Faik Akbay Caddesi beton parke ile kaplanmış ayrıca kaldırım düzenlemesi yapılarak,kaldırımlar 10x20 ebatlarında kutu parke ile kaplanmıştır.Yol ve kaldırım düzenlemesi işinde 2641m2 8cmlik kilitli parke,2317m2 10x20 kutu parke,1214mt.10x20x50 beton yol bordürü kullanılmıştır.Toplam 272.589,00TL.harcama yapılmıştır.
 4. İçmesuyu,kanalizasyon,derin deniz deşarjı,temizlik,itfaiye,park ve bahçe işleri aksaklığa meydan verilmeden yerine getirilmiştir.
 5. Belediyemiz zabıta ve itfaiye hizmetlerinde kullanılmak üzere DMO’dan vergiler dahil 168.132,00 TL.karşılığında 1 adet Fiat Fiorina hizmet aracı satın alınarak Belediyemiz araç parkına katılmıştır.
 6. Belediyemiz su isale hattı ve şebekede sık sık yaşanan patlaklar nedeniyle İller Bankası Genel Müdürlüğü nezdinde yapılan yoğun görüşmeler neticesinde;İller Bankası Genel Müdürlüğü tarafından 12.01.2022 tarihinde Belediyemiz İçmesuyu İkmal İnşaatı Yapım İşi İhalesi yapılmıştır.İhaleyi alan Aysel Grup İnşaat Sanayi ve Ticaret Anomim Şirketi ile İller Bankası Genel Müdürlüğü arasında 25.01.2022 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.İşin sözleşme bedeli 11.666.000,00TL.dir.Yüklenici Firma Çalışmalara başlamıştır.
 7. 2021 yılında temizlik işleri,itfaiye hizmetleri,kanalizasyon hizmetleri,derin deniz deşarjı,park ve bahçe işleri aksatılmadan düzenli olarak yürütülmüştür.
 8. Beldemiz Yeni Şehir Mezarlığı düzenlemeleri kapsamında;mezarlık alanında teraslandırma ve taş duvar yapımı işi 22.12.2022 tarihinde ihale edilmiştir.Yüklenici Firma Akkoza Yapı İnş.San.Tic.Ltd.Şti.ile Belediyemiz arasında 19.01.2022 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme bedeli 557.377,55TL.olup,yüklenici firma çalışmalara başlamıştır.Söz konusu işin yapımının 500.000,00TL.lik kısmı İller Bankası Genel Müdürlüğü tarafından aynı amaçla hibe edilen ödenekten kullanılacaktır.
 9. Belediyemiz İtfaiye Hizmetlerinde kullanılmak üzere Ekipman alımı için 06.12.2021 tarihinde ihale edilmiştir.Yüklenici Firma ile 140.425TL.tutarında sözleşme imzalanarak alımı yapılan ekipmanlar teslim alınmıştır.
 10. Belediyemizin 2022 yılı akaryakıt ihtiyacı olan 70.000lt.Euro Dizel,1000Lt.kurşunsuz benzin alımı için; 08.12.2022 tarihinde akaryakıt alımı ihalesi gerçekleştirilmiştir.Yüklenici firma ile 578.170,00TL.tutarında sözleşme imzalanmıştır.

 

                                  İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ               

               İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Belediyemiz sınırları içerisinde, şehircilik ve kent bilincini artırmak, fiziki yapılaşmalarda dikkate alınarak mekansal planlamalar yapmak ve kentin stratejik üstünlüklerini ortaya çıkartarak, vatandaşlardan gelen taleplerinde değerlendirilip, bireylerin, kurum ve kuruluşların en elverişli şekilde hizmetlerden yararlanmasını sağlamak için, imar planı, imar kanunu ve ilişkili diğer kanunların hükümleri doğrultusunda imar hizmetlerini yürütmekle görevlidir. Bu çerçevede yapılan faaliyetler sırasıyla aşağıdaki gibidir.

 1. Belediye Meclisinin 04.09.2020 tarih ve 23 sayılı kararı ile İmar Yolu içerisinde kalan kısımlarının kamulaştırılmasına karar verilmiş ve Belediye Meclisinin 14.09.2020 tarih ve 25 sayılı kararı ile de 276 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-31-32-33-34 nolu parsellerin bulunduğu kısımlarda otopark olarak plan değişikliği yapılmış olup, Bu kapsamda; 2020 yılı sonu itibariyle 276 ada 1-2-3-4-5-31-32-33-34 nolu parsellerin kamulaştırma çalışmalarına başlanılmış ve 2021 yılında söz konusu taşınmazların mülkiyet sahiplerinin tamamına 2942 sayılı kamulaştırma kanunu hükümlerince tebligatlar gönderilerek, uzlaşma komisyonu raporları tamamlanmıştır. Taşınmazların dava açma işlemleri aşamasında mahkeme işlemleri devam etmektedir.
 2. 2021 yılı içinde Müdürlüğümüzce, 5 adet ifraz, tevhid ve yola terkten ibaret imar uygulaması ile 7 adet yoldan ihdas işlemi yapılmıştır.
 3. 2021 yılı içinde Müdürlüğümüzce, Yapılaşması tamamlanmış ve 18. Madde uygulaması yapılamayan parselleri kapsayan imar adalarında, yapı ruhsatı düzenlenebilmesi için, yola terk, yoldan ihdas ve şuyulandırma hatlarının belirlenmesine yönelik, 5 adet ada içi yapılaşma koşullarını belirleyen parselasyon planı yapılmıştır.
 4. Beldemiz Kocaali Mahallesi sınırları içinde yer alan ve kadastroda; 183 ada 117-118-119 nolu parsellerin bulunduğu imar adasında; 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesi uygulaması yapılmıştır.
 5. Beldemiz Öteyüz Mahallesi sınırları içinde yer alan ve kadastroda; 279 ada 163 ve 167 nolu parsellerin bulunduğu imar adasında; 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesi uygulaması yapılmıştır.
 6. Belediyemizce 30 adet yapı ruhsatı, 11 adet yapı kullanım izin belgesi ve 8 adet Yanan ve yıkılan yapılar formu düzenlenmiştir. Belediyemizce düzenlenen Yapı Ruhsatlarından (2021 ve 2022 yılı başında onaylanan yapı ruhsatları dahil) 1.246.590.61 TL. harç ücreti tahsil edilmiş olup, yine Belediyemizce Düzenlenen Yapı kullanım izin belgelerinden (2021 ve 2022 yılı başında onaylanan yapı kullanma izin belgesi dahil) 742.130,50 TL. harç ücreti tahsil edilmiştir.          

 

                                             ZABITA İŞLERİ BİRİMİ

1: ÇEVRE: Çevrenin temiz olması için mesken, konut, işyeri imalathane sahiplerin konut ve işyerlerinden çıkan evsel ve diğer atıkların Belediyemizi temizlik hizmetlerinde görev yapan araç görevlilerine vermelerini, Kışın sobalardan ve Kazanlardan çıkan küllerin mahalle ve sokaklarda bulunan kül varillerine dökülmesi için uyarılar yapılmaktadır. Toplu konutlarda kazan bacalarından çıkan tozları çevreye zarar vermemesi için yöneticiler uyarılarak filtre bakım ve onarımını yapmaları gerektiği bildirilmiştir.Beldemizde büyük marketlerin yakınlarına konulan geri dönüşüm kafeslerinin düzenli olarak boşaltılması hususunda gerekli takip yapılmaktadır.         

2:  TRAFİK İLE İLGİLİ FAALİYETLER: Zabıta İşleri Birimi tarafından beldemizde  trafik ile ilgili tehlike arz eden (özellikle okul önlerinde bulunan) karayolu,cadde ve sokaklara önce yaya uygulaması ile ilgili gerekli görseller yapılmış olup öğrencilerin ve yayaların karşılaşabileceği olumsuzluklar giderilmeye çalışılmıştır.Beldemizde özellikle yazın İsmet Paşa caddesi, Park caddesi ve sokaklarında oluşan araç trafiğini ve uygunsuz parkları gidermek için söz konusu caddeler delinatör yardımıyla ikiye bölünüp araçların park yapmaları engellenmiştir.Kaldırım üzerine park yapan araç sahiplerine gerekli cezai işlemler uygulanmıştır.

3:DENETİM : Çaycuma İlçe Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü ile birlikte sorumluluk bölgemizde faaliyet gösteren ekmek fırınları, pastane, okul kantinlerinin düzenli olarak denetimleri yapılarak, görülen eksikliklerin giderilmesi için süre verilip, işyerlerine eksikliklerinin gidermesi sağlanmakta olup, yapılan denetimler sonucu yürürlükteki mevzuatlara aykırı hareket edenler hakkında idari yaptırım karar tutanağı düzenlenip, belediye encümenince para cezası uygulanmaktadır.

4: İSTEK VE ŞİKAYETLER : Gerek Belediyemiz telefonuna, gereksede Belediyemize yazılı dilekçe ile iletilen istek ve şikayetler ivedilikle değerlendirilmektedir. 2021 Yılı İçerisinde şikayet dilekçesi ile başvuru yapılan şikayetler birimimizce giderilerek şikayet sahibine yazılı cevap verilmiştir. Vatandaşların şikâyetleri titizlikle incelenmektedir.

5: PAZARLAR: Belediyemizde Çarşamba ve Cumartesi kurulan Pazarlarda halkımızın huzurlu bir şekilde alış veriş yapması için pazarcıların ürünlerine, fiyatlarını gösteren etiketler konmakta pazarlarda vatandaşların rahat alış, veriş yapması için geniş yollar bırakılmaktadır.Pazarcı esnafın yüksek sesle satış yapmaması için uyarılmaktadır.Pazardan alış veriş yapan vatandaşlarımız için zabıta işleri birimi tarafından terazi kontrol noktası oluşturulmuş olup kovid-19 salgını nedeniyle Pazar yerinde gerekli tedbirler aldırılmıştır.Belediyemizin Pazar yerleri bir gün önceden temizletilip, Pazar bitimine müteakip tekrar temizletilmektedir.Pazarcı esnafından bir yılda  89.930,00 TL para tahsil edilmiştir.

6:  İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI:01.01.2021–31.12.2021 tarihleri arasında 19 adet İş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmiştir.İşyeri sahiplerinin müracatları, faaliyet ve adres değişikliğine istinaden 12 adet işyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilmiştir. GSM Ruhsatları ve Sıhhi ruhsatlar verilirken kanunda belirtilen şartlar kesinlikle istenmektedir. Şartları yerine getirmeyen müracaat sahiplerine eksikleri giderilmeden ruhsat verilmemektedir.Ruhsatsız açılması izne bağlı İstirahat ve Eğlence yerleri için kolluk gücünün olumlu görüşü ve Atatürk Caddesi üzerinde bulunan işyerilerinden karayollarının olumlu görüşü alınarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmektedir.

7:  İDARİ PARA CEZALARI: Belediyemiz Zabıta İşleri Birimi tarafından 01.01.2021 – 31.12.2021 tarihleri arasında 1608 Sayılı Zabıta İşleri İdari Yaptırım Yönetmeliğine aykırı hareket edenler hakkında toplam 11 adet idari yaptırım karar tutanağı düzenlenerek Belediye Encümeni tarafından karar alınarak gerekli cezai işlemler uygulanmıştır.

8:     DEFİN RUHSATLARI: Beldemizde ve başka bir yerde ikamet edip vefat eden beldemiz hudutları içinde bulunan mezarlıklara gömülen merhum insanların kayıtları hangi mezarlığa gömüldüyse kayıt defterine işlenerek aylık olarak Çaycuma Nüfus Müdürlüğüne bildirilmektedir.Beldemizde veya başka bir yerde vefat eden vatandaşlarımız belediyemizin cenaze nakil aracıyla getirilerek defin işlemleri (mezar hatılı,briket,kefen vs ihtiyaçları) belediyemiz tarafından karşılanarak defin işlemleri gerçekleştirilmektedir. 01.01.2021 – 31.12.2021 tarihleri arasında Beldemizde 72 Defin işlemi kayıt altına alınmıştır.

9: AV-SÜS-EV KÖPEKLERİ:Belediyemiz tarafından beldemizde bulunan sahipli hayvanların kuduz aşısı,iç ve dış parazitleri İlçe Tarım Müdürlüğünden gelen görevliler tarafından düzenli olarak yapılmaktadır.Bunların düzenli aşılarının yapılması için belediye tarafından beldemiz halkına ilan yapılmaktadır.Beldemizde bulunan sahipsiz sokak hayvanları hayvanseverler ile birlikte belediyemiz zabıta işleri birimi tarafından yapılan ortak çalışma sonucunda Çatalağzı ve Çaycuma Hayvan Barınaklarındaki veteriner hekimlere getirilerek gerekli tedavileri ve kısırlaştırma işlemleri yapılmaktadır.2021 yılında toplam 25 adet sokak köpeği kısırlaştırılmıştır. Sokak hayvanlarına belediyemiz tarafından Sokağa çıkma yasağı bulunan günlerde gerekli görülen yerlere mama bırakılmıştır.Ayrıca beldemizde tehlike arz eden köpekler kategorisinde bulunan 1 adet Amerikan Pitbull Terrie ırkı köpek Çaycuma Hayvan Barınağına teslim edilmiştir.

10: İMAR KONUSU: Beldemiz mahalleleri gezilerek 3194 Sayılı İmar Kanununa aykırı inşaat yapanlar tespit edilerek İmar İşlerine Bildirilmektedir. İmar İşleri ile beraber hareket edilerek mevzuata uygun olması sağlanmaktadır.

11: SALGIN HASTALIK HAKKINDA : Kaymakamlık vefa kurulu tarafından belediyemiz zabıta işleri biriminde görevli personellerimiz 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımıza ihtiyaç telefonlarına göre hizmet vermektedir.Beldemizde bulunan işyerleri kovid-19 tedbirleri hususunda düzenli olarak denetlenmektedir.

12: KOLLUK HİZMETLERİ :Belediyemiz Diğer Birimlerine, Kendi Faaliyetleri Esnasında Kolluk Olarak Nezaret Etmekte, Gerektiğinde Zabıtamızca Tutanak Düzenlenmekte Ve Yardımcı Olunmaktadır.                                                                              

                 IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

 1. ÜSTÜNLÜKLER
 • Güçlü liderlik vasıflarına sahip yönetici
 • Hükümetle işbirliği ve koordinasyon
 • Konusunda uzman, özverili çalışanlar
 • Kamu kurumlarından ve sivil toplum kuruluşlarından tam destek
 • Yeterli bina ve fiziksel koşullar
 • Turistik cazibe merkezi
 • Sosyal, kültürel ve fiziki yapı,

 

 1. ZAYIFLIKLAR
 • Bütçe imkanlarının kısıtlı olması
 • Bürokrasi,
 • Göç, değişken nüfus yapısına bağlı olarak şehircilik bilincinin oluşmaması
 • Turizm planı,ziyaretçi yönetim planı gibi düzenleyici planların eksikliği
 • Güvenlik,deprem,afet,yangın sorunları
 • Sağlık kurumlarının yetersiz olması

 

 

V.EKLER

 

 

 

Ek - 2: Üst Yöneticinin İç Kontrol Güvence Beyanı

 

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Üst yönetici olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.

Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (01.01.2021-31.12.2021)

 

 

                                                                                                               11/04/2022

                                                                       Ömer ÜNAL

                                                                     Filyos Belediye Başkanı

                                                                                                                  (İmzalı)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖMER ÜNAL

Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres   : Filyos Belediyesi Hisarönü Mah. Filyos, Çaycuma, Zonguldak

Telefon : +90 372 623 10 18 
Faks     : +90 372 623 10 91