İMAR PLANI TADİLATI 22 NOLU MECLİS KARARI

İMAR PLANI TADİLATI 22 NOLU MECLİS KARARI

 

 

T.C.

FİLYOS BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

Karar Tarihi             : 11/04/2022                                                                      

Karar No                   : 22                

Karar Konusu          : İmar Planı Tadilatının Görüşülmesi(268 ada,8 ve 9 no.lu parseller)

                                                BELEDİYE MECLİSİNİ TEŞKİL EDEN ÜYELER

Meclis Başkanı          : Ömer ÜNAL

Meclis Üyeleri            : Mustafa FURTUN, Musa KURT, Hayrettin ASLAN, Hasan ACAR, Buğra  UZUN, Muzaffer DUYAN, Ahmet ÜZÜLMEZ, İzzet KOŞAR.

Gelmeyen Üyeler       :Ufuk AKIN(izinli)

            Filyos Belediye Meclisi; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20.maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.maddesi gereğince, Nisan ayı olağan meclis toplantısını yapmak üzere 07.04.2022 Perşembe günü saat 11:30’da Belediye Meclisi 1.Başkan vekili Mustafa FURTUN’un başkanlığında toplanmış ancak,üye tam sayısının salt çoğunluğu sağlanamadığından, toplantı Meclis 1.Başkan vekili tarafından,11.04.2022 Pazartesi günü saat 11:30’da yeniden toplanılmak  üzere ertelenmiştir..Filyos Belediye Meclisi; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20’nci maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6’ncı maddesi gereğince, Nisan ayı olağan toplantısını yapmak üzere 11/04/2022 Pazartesi günü saat 11:30’da Belediye hizmet binasındaki meclis salonunda yeniden toplandı.

            Gündemin 7.maddesi;

İmar Tadilatının Görüşülmesi,

      Zonguldak İli,Çaycuma İlçesi,Filyos/Öteyüz Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, 268 da,8 ve 9 no.lu parsellerin bulunduğu imar adasında 268 ada 8 no,lu parselle ilgili olarak Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun,24.11.2021 tarih ve E-7237 sayılı kararı ile söz konusu taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmiş ve 25.02.2022 tarih ve 7373 sayılı kurul kararı ile de taşınmazın derecesi 2. Derece arkeolojik sit alanı olarak belirlenmiştir.  İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.03.2022 tarih ve E-2146 sayılı olur talebinde 268 ada 8 nolu parselin 2.derece arkeolojik sit alanı olarak imar planı değişikliği talep edilmiştir.

         Şehir plancısı Harun ALGÜL tarafından hazırlanan UİP-67359705 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi neticesinde,3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/c maddesine istinaden Meclisimizce onanmasına; işaretle yapılan oylama neticesinde meclis üyeleri Buğra UZUN, Muzaffer DUYAN, Ahmet ÜZÜLMEZ ve  İzzet KOŞAR’ın (çekimser), diğer üyelerin (Kabul) oyu ile meclisimizce oyçokluğu ile karar verilmiştir.

 

Meclis Başkanı

Kâtip Üye

Kâtip Üye

Ömer ÜNAL

Musa KURT

Muzaffer DUYAN

Belediye Başkanı

Meclis Üyesi

Meclis Üyesi

                  (İmzalı)                                            (İmzalı)                                              (İmzalı)

 

ÖMER ÜNAL

Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres   : Filyos Belediyesi Hisarönü Mah. Filyos, Çaycuma, Zonguldak

Telefon : +90 372 623 10 18 
Faks     : +90 372 623 10 91