2022 YILI NİSAN AYI MECLİS KARARLARI

2022 YILI NİSAN AYI MECLİS KARARLARI

 

 

T.C.

FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

NİSAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

KARAR ÖZETLERİ (11/04/2022)

 

            Filyos Belediye Meclisi; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20.maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.maddesi gereğince, Nisan ayı olağan meclis toplantısını yapmak üzere 07.04.2022 Perşembe günü saat 11:30’da Belediye Meclis 1.Başkan vekili Mustafa FURTUN’un başkanlığında toplanmış ancak,üye tam sayısının salt çoğunluğu sağlanamadığından, toplantı Meclis 1.Başkan vekili tarafından,11.04.2022 Pazartesi günü saat 11:30’da yeniden toplanılmak  üzere ertelenmiştir.Filyos Belediye Meclisi; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20’nci maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6’ncı maddesi gereğince, Nisan ayı olağan toplantısını yapmak üzere 11/04/2022 Pazartesi günü saat 11:30’da Belediye hizmet binasındaki meclis salonunda yeniden toplandı.

          5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.maddesi uyarınca Filyos Belediye Meclisinin 11/04/2022 Pazartesi günü saat 11.30’da Belediye meclis salonunda yaptığı 2022 yılı Nisan ayı olağan meclis toplantısında müzakere edilerek karara bağlanan hususlara ait karar özetleridir. 

                                                    BELEDİYE MECLİSİNİ TEŞKİL EDEN ÜYELER

Meclis Başkanı

                                                   Ömer ÜNAL

Meclis Üyeleri

Mustafa FURTUN, Musa KURT, Hayrettin ASLAN, Hasan ACAR, Buğra UZUN, Muzaffer DUYAN, Ahmet ÜZÜLMEZ, İzzet KOŞAR.

Gelmeyen Üyeler

Ufuk AKIN (izinli)

Karar Tarihi

Karar No

Karar Özetleri

 

 

11.04.2022

 

 

17

Gündemin 2.maddesi;

Meclis Üyesi Ufuk AKIN’ın Mazereti Nedeniyle İzinli Sayılması,

  Belediyemiz Meclis üyesi Ufuk AKIN’ın, 11/04/2022 tarih ve E-681 sayılı dilekçesi Belediye Meclisinin, 11/04/2022 tarihli toplantısında okundu. Ufuk AKIN dilekçesinde,11/04/2022 tarihli saat 11:30’da yapılacak olan Nisan ayı olağan meclis toplantısında özel işlerimin olması nedeniyle hazır bulunamayacağım. Bu nedenle meclis toplantısında mazeretli sayılmama karar verilmesini, Belediye meclis üyesi olarak saygılarımla arz ve talep ederim diye ifade etmiştir.

   Bu nedenle; Meclis üyesi Ufuk AKIN’ın, 11/04/2022 tarihindeki 2022 yılı Nisan ayı olağan meclis toplantısı için mazereti nedeniyle izinli sayılmasına; yapılan işaretle oylama neticesinde, Meclis üyerinden; Buğra UZUN,Muzaffer DUYAN ve İzzet KOŞAR’ın, (çekimser) diğer üyelerin (kabul) oylarıyla oy çokluğu  ile karar verildi.

11.04.2022

18

Gündemin 3.maddesi           ;                      

            2 (iki) adet Encümen Üyesinin Seçilmesi;

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 33’ncü ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20’nci maddesi gereğince,1 (bir) yıl için görev yapmak üzere 2 (iki) adet encümen üyesi seçimi için yapılan gizli oylama neticesinde; Meclis üyelerinden,Mustafa FURTUN 5 oy, Hasan ACAR 5 oy, Muzaffer DUYAN 4 oy  ve  İzzet KOŞAR 4 oy almışlardır.

          Bu sonuca göre; 5 oy alan Mustafa FURTUN ile 5 oy alan Hasan ACAR  oy çokluğu ile 1 (bir) yıllığına görev yapmak üzere Encümen üyesi seçilmişlerdir.                      

 

 

11.04.2022

 

 

19

Gündemin 4.maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde;     

    5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun Meclisin Görev ve Yetkileri başlıklı 15. Maddesinin (i) fıkrası “Borç almak, Bağış Kabul Etmek” hükmüne istinaden , Çaycuma Vergi Dairesi 3881603865 Vergi Kimlik Numaralı Mükellefi, Türkiye Ticaret Sicili 2999 numarada kayıtlı FİLYOS YATIRIM ŞEHİRCİLİK HİZMETLERİ GIDA İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı, 50.000,00 TL sermayeli şirketin %100 ortağı, nama yazılı tüm paylarını hibe şeklinde T.C. Filyos Belediye Başkanlığı’na şirketin tüm aktif ve pasifiyle birlikte devri Belediye meclisimizin,07.03.2022 tarih ve 16 sayılı kararı ile gerçekleşmiştir.

   FİLYOS YATIRIM ŞEHİRCİLİK HİZMETLERİ GIDA İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı, 50.000,00 TL sermayeli şirketin bundan sonra yapılacak olan her türlü çalışma ile hizmetlerin daha hızlı ve aktif halde gerçekleşmesi adına sermaye artırımına ihtiyaç duyulduğundan, Belediyemiz bütçesinden 3.000.000.00.-TL. sermaye artırımı yapılarak şirketin toplam sermayesinin 3.050.000,00.-TL’ye çıkartılması için yapılan işaretle oylama neticesinde;meclis üyeleri Buğra UZUN,Muzaffer DUYAN ve İzzet KOŞAR’ın (çekimser),diğer üyelerin (kabul) oylarıyla, Meclisimizce  oy çokluğu ile karar verilmiştir. 

11.04.2022

20

Gündemin 5.maddesi;

Denizaltı Nakil Hatları Amaçlı İmar Planı Kurum Görüşü,

  Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı,Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün,03.03.2022 tarih ve E-3088657 sayılı yazısında,Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğünün, Zonguldak İli,Çaycuma İlçesi,Filyos Mevkii sınırları içerisinde hazırlanan “Sakarya Gaz Sahası Denizaltı Üretim Tesisleri,Denizaltı Nakil Hatları Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı” teklifi kurum görüşü ve meclis kararı alınmak üzere belediyemize sunulmuştur.

 Belediye meclisimizce yapılan değerlendirmede, ülkemiz menfaatleri açısından önemi haiz olduğundan  söz konusu Denizaltı Nakil Hatları Amaçlı İmar Planı  teklifi meclis üyelerinden,Buğra UZUN,Muzaffer DUYAN ve İzzet KOŞAR’ın (çekimser) diğer meclis üyelerinin (kabul) oylarıyla; Meclisimizce oyçokluğu ile uygun görülmüştür.

11.04.2022

21

Gündemin 6.maddesi;

İmar Planı Tadilatının Görüşülmesi,

  Zonguldak İli,Çaycuma İlçesi,Filyos/Öteyüz Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, 299 da,143 no.lu parselin bulunduğu imar adası sınırlarının,İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nce 01.04.2022 tarih ve E-2166 sayılı olur talebinde bahsedilen,parselasyon (3194 Sayılı İmar Kanununun 18.madde uygulaması) uygulaması esnasında,Geriş Mahallesine giden halihazırdaki mevcut yolun ortasına denk gelmesi sebebiyle, imar yolunun kaydırılmasına yönelik imar planı değişikliği talep edilmiştir.

  Şehir plancısı Harun ALGÜL tarafından hazırlanan UİP-67734516,NİP-67742152 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin görüşülmesi neticesinde,3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/c maddesine istinaden Meclisimizce onanmasına; işaretle yapılan oylama neticesinde meclis üyeleri Buğra UZUN, Muzaffer DUYAN ve İzzet KOŞAR’ın (çekimser), diğer üyelerin (Kabul) oyu ile meclisimizce oyçokluğu ile karar verilmiştir.

 

11.04.2022

 

22

Gündemin 7.maddesi;

İmar Tadilatının Görüşülmesi,

   Zonguldak İli,Çaycuma İlçesi,Filyos/Öteyüz Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, 268 da,8 ve 9 no.lu parsellerin bulunduğu imar adasında 268 ada 8 no,lu parselle ilgili olarak Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun,24.11.2021 tarih ve E-7237 sayılı kararı ile söz konusu taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmiş ve 25.02.2022 tarih ve 7373 sayılı kurul kararı ile de taşınmazın derecesi 2. Derece arkeolojik sit alanı olarak belirlenmiştir.  İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.03.2022 tarih ve E-2146 sayılı olur talebinde 268 ada 8 nolu parselin 2.derece arkeolojik sit alanı olarak imar planı değişikliği talep edilmiştir.

      Şehir plancısı Harun ALGÜL tarafından hazırlanan UİP-67359705 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi neticesinde,3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/c maddesine istinaden Meclisimizce onanmasına; işaretle yapılan oylama neticesinde meclis üyeleri Buğra UZUN, Muzaffer DUYAN, Ahmet ÜZÜLMEZ ve  İzzet KOŞAR’ın (çekimser), diğer üyelerin (Kabul) oyu ile meclisimizce oyçokluğu ile karar verilmiştir.

11.04.2022

23

Gündemin 8.maddesi           ;                      

            2021 Yılı Faaliyet Raporunun Görüşülmesi;   

  5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 56.maddesi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41.maddesi ile 17/03/2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre hazırlanan Belediyemizin 01/01/2021 - 31/12/2021 tarihlerini kapsayan faaliyet raporu Meclis 1.Başkan Vekili Mustafa FURTUN tarafından meclise sunularak okundu.Yapılan görüşmeler sonucu Meclis 1.Başkan Vekili Mustafa FURTUN tarafından Faaliyet Raporu işaretle oylama ile oya sunuldu. Oylamaya 8 üye katılmış olup, 5 (kabul) oyuna karşılık 3 (çekimser) oyu ile 2021 yılı Faaliyet Raporu,5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 26.maddesi uyarınca oy çokluğu ile kabul edilmiştir.                            

 

Meclis Başkanı

 

Kâtip Üye

 

Kâtip Üye

 

Ömer ÜNAL

Musa KURT

Muzaffer DUYAN

 

Belediye Başkanı

Meclis Üyesi

Meclis Üyesi

 

         

                     (İmzalı)                                             (İmzalı)                                                      (İmzalı)

ÖMER ÜNAL

Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres   : Filyos Belediyesi Hisarönü Mah. Filyos, Çaycuma, Zonguldak

Telefon : +90 372 623 10 18 
Faks     : +90 372 623 10 91