2022 YILI MART AYI MECLİS KARARLARI

2022 YILI MART AYI MECLİS KARARLARI

 

 

T.C.

FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MART AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

KARAR ÖZETLERİ (07/03/2022)

 

            5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.maddesi uyarınca Filyos Belediye Meclisinin 07/03/2022 Pazartesi günü saat 11.30’da Belediye meclis salonunda yaptığı, 2022 yılı Mart ayı olağan meclis toplantısında müzakere edilerek karara bağlanan hususlara ait karar özetleridir.

BELEDİYE MECLİSİNİ TEŞKİL EDEN ÜYELER

Meclis Başkanı

                                                   Ömer ÜNAL

Meclis Üyeleri

Mustafa FURTUN, Musa KURT, Hayrettin ASLAN, Hasan ACAR, Buğra UZUN, Muzaffer DUYAN, Ahmet ÜZÜLMEZ, İzzet KOŞAR, Ufuk AKIN.

 

 

Karar Tarihi

Karar No

Karar Özetleri

07.03.2022

09

 

         Gündemin 2.maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde;           

         2022 yılı Mart ayı olağan meclis toplantısında, Belediye Başkanı Ömer ÜNAL tarafından meclis başkanlığına hitaben verilen KDV indirimi hakkındaki önerge yapılan işaretle oylama neticesinde,oybirliği ile gündemin ikinci maddesi olarak görüşülmesi kabul edilmiştir.

      13 Şubat 2022 tarih ve 31749 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan, Cumhurbaşkanlığı Kararında Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’ın yürürlüğe konulmasına,3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28’nci maddesi gereğince karar verilmiştir. Alınan bu karara istinaden,Temel Gıda’da % 8 olarak uygulanan KDV oranı %1 oranına düşürülmüştür.Alınan bu karara istinaden,Beldemizde ikamet etmekte olan vatandaşlarımıza yansıtılmak üzere,Belediyemizce su ücretlerine uygulanmakta olan % 8 KDV oranının %1 oranına düşürülmesine; yapılan işaretle oylama neticesinde,Meclisimizce oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

07.03.2022

 

10

 

          Gündemin 3.maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde;           

       2022 yılı Mart ayı olağan meclis toplantısında,Belediye Başkanı Ömer ÜNAL tarafından meclis başkanlığına hitaben verilen Sefercik Spor Kulübüne nakdi yardım yapılmasına ilişkin önerge yapılan işaretle oylama neticesinde,oybirliği ile gündemin üçüncü maddesi olarak görüşülmesi kabul edilmiştir.

     5393 Sayılı Belediye Kanununun, Belediyenin görev ve sorumlulukları başlıklı 14.maddesine istinaden, Beldemizde bulunan Sefercik Spor Futbol Kulübüne, 7.500,00 (yedibinbeşyüz)-TL.nakdi yardım yapılmasına ve bu konuda Belediye Başkanı Ömer ÜNAL’a yetki verilmesine; yapılan işaretle oylama neticesinde Meclisimizce oy birliği ile karar verilmiştir.              

 

07.03.2022

 

      11

                Gündemin 4.maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde;           

       2022 yılı Mart ayı olağan meclis toplantısında, CHP meclis üyeleri tarafından meclis başkanlığına hitaben verilen günbatımı terası yapılması hakkındaki önerge yapılan işaretle oylama neticesinde,oybirliği ile gündemin dördüncü maddesi olarak görüşülmesi kabul edilmiştir.

     Google arama motorunda,Güneşin en güzel battığı yer olarak karşımıza çıkan Beldemize, Belediyemizce vatandaşlarımızın sosyal aktivitelerini yerine getirmek ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri amacıyla,yapılması görüşülen günbatımı terasının yer seçimi,maliyet araştırılması ve özelliklerinin belirlenmesi için ilgili birimlerce gerekli çalışmaların yapılmasına,konunun bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesine; yapılan işaretle oylama neticesinde,Meclisimizce oy birliği ile karar verilmiştir.   

 

07.03.2022

 

     12

          Gündemin 5.maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde;

         2022 yılı Mart ayı olağan meclis toplantısında Belediye meclis üyeleri Musa KURT,Ufuk AKIN ve Hayrettin ASLAN  tarafından meclis başkanlığına hitaben verilen imar planı değişikliğine ilişkin önerge yapılan işaretle oylama neticesinde,oybirliği ile gündemin beşinci maddesi olarak görüşülmesi kabul edilmiştir.

      Belediye Meclisimizin,07.09.2018 tarih ve 36 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli revizyon+ilave imar planımızın plan notlarına Filyos geneli için, ilave plan notu eklenmesine ilişkin Belediye meclis üyelerimiz Musa KURT,Ufuk AKIN ve Hayrettin ASLAN’ın önerge ile sunduğu imar planı değişikliğinin görüşülmesinin neticesinde;

     “Uygulama imar Planı içerisinde yer alan Ayrık Nizam ve Bitişik Nizam Konut Alanı Ticaret Alanı Ticaret artı konut alanı ve benzeri karma kullanımlar dahilinde emsal ve kaks belirtilmemiş Yapı Adaları’nda emsal iskan edilen kat sayısı (bodrum kat zemin kat asma kat normal kat ve çatı katı gibi) ile taban alanının çarpımı suretiyle hesaplanan değer uygulanır. Kat sayısı hiçbir suretle imar planında verilmiş olan kat sayısını geçemez.”        Olarak ilave plan notu eklenmesine ilişkin, şehir plancısı Harun ALGÜL tarafından hazırlanan UİP-67088842 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/c maddesine istinaden Meclisimizce onanmasına; işaretle yapılan oylama neticesinde meclis üyeleri Buğra UZUN ve Muzaffer DUYAN’ın (çekimser), diğer üyelerin (Kabul) oyu ile meclisimizce oy çokluğu ile karar verilmiştir.       

 

07.03.2022

 

      13

           Gündemin 6.maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde;           

       2022 yılı Mart ayı olağan meclis toplantısında,Belediye Başkanı Ömer ÜNAL tarafından meclis başkanlığına hitaben verilen Cadde ismi değişikliği yapılmasına ilişkin önerge yapılan işaretle oylama neticesinde,oybirliği ile gündemin altıncı maddesi olarak görüşülmesi kabul edilmiştir.

     5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (n) bendine istinaden; Beldemiz Hisarönü Mahallesi Park Caddesi isminin,Jandarma Astsubay olarak terörle mücadelede  görev yapmakta iken,23 Eylül 1993 tarihinde Mardin İli  Savur İlçesi kırsalında mayın patlaması sonucu yaralanmış ve gazi olarak hayatına devam etmekte olan, Gazi Hakan MIZRAK Caddesi olarak değiştirilmesi işaretle oya sunularak oybirliği ile kabulüne, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 81. Maddesine göre Kaymakamlık Makamının onayına sunulmasına; Meclisimizce karar verilmiştir.   

 

07.03.2022

 

      14

 

        Gündemin 7.maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde;

    5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (n) bendine istinaden; Beldemiz Hisarönü Mahallesi Belediye Sokak isminin,Şair Selami KÖKTÜRK Sokak olarak değiştirilmesi işaretle oya sunularak; meclis üyesi Ahmet ÜZÜLMEZ’in (ret) diğer üyelerin (kabul) oylarıyla oy çokluğu ile kabulüne,Belediye 1 Sokak isminin Sahil Sokak olarak değiştirilmesi işaretle oya sunularak oybirliği ile kabulüne,Namık Kemal 1 Sokak isminin Cami Sokak olarak değiştirilmesi işaretle oya sunularak oybirliği ile kabulüne, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 81. Maddesine göre Kaymakamlık Makamının onayına sunulmasına; Meclisimizce karar verilmiştir.  

 

07.03.2022

 

15

          Gündemin 8.maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde;

     5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18’nci maddesinin (e) bendiTaşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek hükmüne istinaden, Beldemiz Hisarönü Mahallesi 123 ada,1 parsel  üzerinde kat karşılığında yaptırılan ve Belediyemiz payına düşen 42 Konut ve 1 İşyerinin; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15/h ve 18/e maddeleri uyarınca, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümlerine göre satışının yapılmasına; satış işi ile ilgili olarak Belediye Encümeni’ne, ferağ takrirlerini vermeye ve bilumum işlemleri ile ilgili Tapu Sicil Müdürlüklerinde yapmaya, imzalamaya, Noter ve Resmi Kurumlardaki her türlü resmi işlemleri ile satış ve devir işlemlerinin yürütülmesi konusunda Belediye Başkanı Ömer ÜNAL’a yetki verilmesine, işaretle yapılan oylama neticesinde;meclis üyeleri Buğra UZUN,Muzaffer DUYAN ve Ahmet ÜZÜLMEZ’in (ret),meclis üyesi İzzet KOŞAR’ın (çekimser), diğer meclis üyelerinin (kabul) oylarıyla, Meclisimizce oy çokluğu  ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

07.03.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

          Gündemin 9.maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde;           

   5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun Meclisin Görev ve Yetkileri başlıklı 15. Maddesinin (i) fıkrası “Borç almak, Bağış Kabul Etmek” hükmüne istinaden , Çaycuma Vergi Dairesi 3881603865 Vergi Kimlik Numaralı Mükellefi, Türkiye Ticaret Sicili 2999 numarada kayıtlı FİLYOS YATIRIM ŞEHİRCİLİK HİZMETLERİ GIDA İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı, 50.000,00 TL sermayeli şirketin %100 ortağı, nama yazılı tüm paylarını hibe şeklinde T.C. Filyos Belediye Başkanlığı’na şirketin tüm aktif ve pasifiyle birlikte devri için Galip PARLAK Belediyemize 28.02.2022 tarih ve E-421 sayılı dilekçe ile başvuruda bulunmuştur.

       Belediyemize hibe edilen FİLYOS YATIRIM ŞEHİRCİLİK HİZMETLERİ GIDA İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı 50.000,00 TL sermayeli şirketteki nama yazılı beher hisse bedeli 1.000,00 TL nominal değerli 50 payının bedelsiz ve şartsız hibe edilmesinin kabulüne böylece başka pay sahibi olmadığından FİLYOS YATIRIM ŞEHİRCİLİK HİZMETLERİ GIDA İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin tüm aktif ve pasifi ile birlikte bedelsiz ve şartsız olarak hibesinin kabulüne,

     T.C. Filyos Belediyesi Tüzel Kişiliği adına hareket etmek, Noter ve diğer resmi kurumlarda hibe şeklinde devir ve Belediye adına tescil işlemlerini tamamlamak üzere Belediye Başkanı Ömer ÜNAL’a yetki verilmesine,Noter devrinden sonra yapılacak işlemler için, şirket ortağı ve tek sahibi olan Filyos Belediyesi Tüzel kişiliği adına, Ticaret Sicili Tescil işlemleri ile  genel kurul yapmaya, genel kurul iç yönergesinin görüşülerek karara bağlanmasına ve bilumum ana sözleşmede yazılı konular dahilinde yetkili kılınmasına,Şirket Yönetim Kurulunun yeniden toplanarak yeni görev dağılımı yapılıncaya kadar Filyos Beldesi Kocaali Mahallesi Yamaç Sokak No:2 Daire:2 Filyos adresinde ikamet eden 55801597808 T.C. Kimlik numaralı Galip PARLAK’ın Yönetim Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin devamının kabulüne ve şirket adına yetkili kılınmasına;yapılan işaretle oylama neticesinde,meclis üyeleri Buğra UZUN ve Muzaffer DUYAN’ın (ret),meclis üyeleri Ahmet ÜZÜLMEZ ve İzzet KOŞAR’ın (çekimser),diğer üyelerin (kabul) oylarıyla, Meclisimizce  oy çokluğu ile karar verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

Meclis Başkanı

 

 

 

 

 

Kâtip Üye

 

 

 

 

 

Kâtip Üye

Ömer ÜNAL

Musa KURT

Muzaffer DUYAN

Belediye Başkanı

Meclis Üyesi

Meclis Üyesi

                     (İmzalı)                                           (İmzalı)                                              (İmzalı)

ÖMER ÜNAL

Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres   : Filyos Belediyesi Hisarönü Mah. Filyos, Çaycuma, Zonguldak

Telefon : +90 372 623 10 18 
Faks     : +90 372 623 10 91