18.11.2021 TARİH VE 46 SAYILI ENCÜMEN KARARININ İLANI

18.11.2021 TARİH VE 46 SAYILI ENCÜMEN KARARININ İLANI

                                               

  T.C.

    FİLYOS BELEDİYESİ

   ENCÜMEN  KARARI

 

                                       

Karar Tarihi             : 18/11/2021                                         

Karar No                   : 46

Karar Konusu          :Parselasyon Planı (298 Ada, 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,

                                     32, 33, 34 nolu Parseller)

Encümen Başkanı    : Ömer ÜNAL

Encümen Üyeleri      : Buğra UZUN(Bulunmadı) Yazı İşleri Müd.V.:  Eray KAÇAR,

                                     Ahmet ÜZÜLMEZ              Mali Hizmetler Müdürü: Adnan KÖKTÜRK

           Belediye Encümeni; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 35.maddesi uyarınca 18/11/2021 Perşembe  günü saat 12:00’de Belediye Başkanı Ömer ÜNAL’ın Başkanlığında Belediye hizmet binasında toplandı. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün , 12.11.2021 tarih ve E-1468 sayılı yazısı ekindeki  Parselasyon planı dosyası ve ekleri Encümene havale edilerek görüşüldü.  

                                 Yapılan müzakere neticesinde;       

         Öteyüz  Mahallesi (298 Ada 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34  nolu  parsellere ilişkin imar planının E28-D-16-D-3-B nolu paftasında“(B-5),Ticaret+Konut Alanında kalan, kadastroda;298 ada, 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 no.lu parsellerin bulunduğu imar adasında, Bitişik Nizam 5 katlı Ticaret+Konut alanı olduğu görülmüştür. Söz konusu alanda yapılan incelemede, alanda mevcut yapılaşmanın olması nedeniyle 3194 sayılı imar kanunun 18. maddesi uygulanamamış ve uygulamaya yönelik parselasyon planı hazırlanması uygun görülmüştür.

             Hazırlanan Filyos/Öteyüz Mahallesi 298 ada, 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 nolu parsellere ilişkin, incelenen parselasyon planında;

  • 298 ada 20 parsel,10 parsel,26 parsel,27 parsel,28 parsel,33 parsel,32 parsel,31 parsel tek başına yapı yapılabilecek şekilde parselasyon planı belirlenmiştir.
  • 298  ada 21 parsel,22 parsel ve 23  nolu parsel şuyulandırılmıştır..
  • 298  ada 24 ve 25   parsel  şuyulandırılmıştır.
  • 298  ada 29 ve 30 nolu  parsel  şuyulandırılmıştır.
  • 298  ada 31 parsel,32 parsel ve 34 nolu parsel şuyulandırılmıştır.
  • Bahçe mesafeleri imar planında belirtilmediği görülmüş olup,parsellerin arka cephelerinden 3,50  metre,32 parselin arka cephesinden 1,50 metre parselasyon planı üzerine işlenmek suretiyle belirlenmiştir.

Şekilde uygulama yapılacağı parselasyon planlarında görülmüştür. 3194 sayılı İmar Kanunu ve Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği doğrultusunda yapılan inceleme sonucunda hazırlanan parselasyon planı encümenimizce uygun görülmüş olup, Parselasyon Planının onaylanmasına, 3194 sayılı İmar Kanunun 15. Maddesi gereğince; Encümenimizce oybirliği ile karar verilmiştir.18.11.2021

 

Ömer ÜNAL

Buğra UZUN

Ahmet ÜZÜLMEZ

Eray KAÇAR

Adnan KÖKTÜRK

Encümen Başkanı

           (imzalı)

Encümen Üyesi

       (Bulunmadı)

Encümen Üyesi

         (imzalı)

 

Yazı İşleri Md.V.

         (imzalı)

Mali Hizmetler Md.

               (imzalı)

 

ÖMER ÜNAL

Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres   : Filyos Belediyesi Hisarönü Mah. Filyos, Çaycuma, Zonguldak

Telefon : +90 372 623 10 18 
Faks     : +90 372 623 10 91