HALI SAHA İHALE İLANI

HALI SAHA İHALE İLANI

İLAN

FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

HALI SAHANIN 10 YILLIĞINA KİRAYA VERİLMESİ İHALE İLANI

Filyos Belediye Başkanlığından;

Mülkiyeti Filyos Belediyesine ait Tapu Kadastroda 258 ada, 2 no.lu parsel üzerine yapılan halı sahanın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi hükümleri gereğince Açık Artırma Usulü ile 10 (on) yıllığına Filyos Belediyesi toplantı salonunda Belediye Encümeni (ihale komisyonu) huzurunda kiraya verilecektir. İhale ile ilgili şartname Filyos Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden 100,00.TL bedel mukabilinde temin edilebilir. Şartname mesai saatleri içinde Yazı İşleri Müdürlüğünden ücretsiz olarak görülebilir. Şartname bedelini yatırmayanlar ve istenen belgeleri temin edemeyenler ihaleye giremezler.

Kiraya verilecek halı sahanın;

 Adresi

Muhammen Bedeli

10 Yıllık                        (K.D.V.) Hariç       

Geçici

Teminat Miktarı

İhale Doküman Bedeli

İhale Tarihi

İhale Saati

Filyos Belediyesi

Hisarönü Mah. Park Cad. No:19 Filyos Çaycuma/Zonguldak

 

360.000,00

 

10.800,00

 

100,00

 

30.11.2020

 

11:30

            İhaleye katılacak isteklilerde aranan şartlar ve istenilen Belgeler ;

GERÇEK KİŞİ               :

1- Türkiye Cumhuriyetinde yasal tebligat ve yazışma adresi.

2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Muhtarlıktan veya Nüfus Müdürlüklerinden ihalenin yapıldığı yılı içinde alınmış

     İkametgâh senedi.

3- Şartname satın aldığına dair makbuz ve imzalı ihale şartnamesi.

4- Geçici teminat mektubu veya makbuzu.

5- Belediyemize herhangi bir sebepten dolayı borcu bulunmadığını gösterir belge.

6- Vekâleten katılınması halinde Noter tasdikli vekâletname. 

TÜZEL KİŞİ                  :

1- Türkiye Cumhuriyetinde yasal tebligat ve yazışma adresi.

2- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir ihalenin yapıldığı yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza

     Sirküleri.

3- Mevzuatı gereği ilgilinin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, İhalenin yapıldığı yıl

     İçinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4- Şartname satın aldığına dair makbuz ve imzalı ihale şartnamesi.

5- Geçici teminat mektubu veya makbuzu.

6- Belediyemize herhangi bir sebepten dolayı borcu bulunmadığını gösterir belge. 

7- Vekâleten katılınması halinde Noter tasdikli vekâletname.

ORTAK GİRİŞİMLER   :

1-Türkiye Cumhuriyetinde yasal tebligat ve yazışma adresi.

2- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir ihalenin yapıldığı yıl içerisinde düzenlenmiş noter

     Tasdikli imza sirküleri.

3- Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihalenin

     yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4- Şartname satın aldığına dair makbuz ve imzalı ihale şartnamesi.

5- Geçici teminat mektubu veya makbuzu.

6- Belediyemize herhangi bir sebepten dolayı borcu bulunmadığına dair belge.

7- Vekâleten katılınması halinde Noter tasdikli vekâletname.

8- İş Ortaklığı Beyannamesi.

 İhaleye ait teklif zarfları şartnameye uygun şekilde hazırlanarak en geç 30.11.2020 Pazartesi  günü saat 11:30’a kadar Filyos Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilmek zorundadır. Bu tarih ve saatten sonra kesinlikle idarece teklif zarfı teslim alınmayacaktır. İhale komisyonu 2886 sayılı Kanun uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.    İhalenin Yapılacağı Adres: Hisarönü Mah.Park Cad.No:19 Filyos Beldesi/Çaycuma/ZONGULDAK –Tel:0 372 6231018

İLAN OLUNUR.                                                                                                                                FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ÖMER ÜNAL

Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres   : Filyos Belediyesi Hisarönü Mah. Filyos, Çaycuma, Zonguldak

Telefon : +90 372 623 10 18 
Faks     : +90 372 623 10 91