2020 YILI KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MECLİS KARARLARI İLANI

2020 YILI KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MECLİS KARARLARI İLANI

 

 

T.C.

FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

KARAR ÖZETLERİ (06/11/2020)

 

 

 

            5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.maddesi uyarınca Filyos Belediye Meclisinin 06/11/2020 Cuma günü saat 11.30’da Belediye meclis salonunda yaptığı 2020 yılı Kasım ayı olağan meclis toplantısında müzakere edilerek karara bağlanan hususlara ait karar özetleridir.

 

 

 

BELEDİYE MECLİSİNİ TEŞKİL EDEN ÜYELER

Meclis Başkanı

Ömer ÜNAL

Meclis Üyeleri

Mustafa FURTUN, Musa KURT, Hayrettin ASLAN, Hasan ACAR, Buğra    

UZUN, Muzaffer DUYAN, Ahmet ÜZÜLMEZ, İzzet KOŞAR, Ufuk AKIN.

 

 

Karar Tarihi

Karar No

Karar Özetleri

06.11.2020

29

Gündemin 2.maddesi;        

      Beldemiz Hisarönü Mahallesinde bulunan, uygulama imar planımızın E28-D-16-D-3-B ve E28-D-16-D-3-C nolu paftalarında özel proje alanı (Yençok=serbest) olarak görülen imar adasında yükseklik sınırlandırılmasına ve belediye hizmet alanı yapılmasına ilişkin imar planı değişikliği, Belediye Meclisimizin 04.09.2020 tarih ve 21 sayılı kararı ile onanarak askıya çıkartılmıştır.Bir aylık askı süresi içinde mülkiyet sahibi Milli Emlak Servis Şefliği tarafından 16.09.2020 tarih ve E.12063 sayılı yazı ile imar tadilatına itirazda bulunulmuştur.

İtiraz konusunun, Belediye Meclisinde görüşülmesi neticesinde; 233 ada 61 nolu parselde   Belediye Meclisince onaylanan 04/09/2020 tarih ve 21 sayılı kararın iptaline ve  eski plana geri dönülmesine Belediye meclisimizin 06/10/2020 tarih ve 28 sayılı kararı ile karar verilmiştir.

 Çaycuma Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinin,18.09.2020 tarih ve E.12063 sayılı yazısı ile Beldemiz Hisarönü Mahallesinde bulunan,Mülkiyeti Hazine arazisine ait 233 ada,61 parsel nolu taşınmaz Belediye garajı olarak kullanılmak üzere,belediyemize tahsis edilmiş olup, ilgili tahsis kararı ve  Belediye Meclisimizin 04.09.2020 tarih ve 21 sayılı kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, uygulama imar planımızın E28-D-16-D-3-B ve E28-D-16-D-3-C nolu paftalarında özel proje alanı (Yençok=serbest) olarak görülen imar adasında yükseklik sınırlandırılmasına ve belediye hizmet alanı yapılmasına ilişkin, şehir plancısı Harun ALGÜL tarafından yeniden hazırlanan imar planı tadilatının onaylanması için yapılan görüşülmesi neticesinde; Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

06.11.2020

30

Gündemin 3.maddesi;

 

Beldemiz Hisarönü Mahallesi İskele Caddesi üzerinde bulunan,Belediyemizce yaptırılan  halı sahanın, Belediyemiz tarafından işletilmesi ve saat ücret tarifesinin belirlenmesine ilişkin yapılan görüşme neticesinde, Halı saha ücret tarifeleri,Meclisimizce  oybirliği ile kabul edilmiştir.

 

HALI SAHA SAAT ÜCRET TARİFESİ

2020 YILI

1 Saatlik Ücret

160.00

5 Saatlik Ücret (Saat Başına)

150.00

10 Saatlik Ücret (Saat Başına)

140.00

10 Saat ve Üzeri (Saat Başına)

130.00

 

06.11.2020

31

Gündemin 4.maddesi;

Belediyemize ait Mastaş MST 444 E2006 Model Kırıcı tesisatlı-Kazıcı –Yükleyici iş makinesinin , 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümleri gereğince satışının yapılmasına ve bu konuda Belediye Encümeni’ne yetki verilmesine yapılan işaretle oylama sonucunda; Belediye Meclisimizce  oy birliği ile karar verilmiştir.                             

 

06.11.2020

32

Gündemin 5.maddesi;

           Belediyemize ait Cat-910 iş makinesinin , 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümleri gereğince satışının yapılmasına ve bu konuda Belediye Encümeni’ne yetki verilmesine yapılan işaretle oylama sonucunda;  Belediye Meclisimizce oy birliği ile karar verilmiştir.

 

06.11.2020

33

Gündemin 6.maddesi; 

           Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet iş makinası alınmasına, iş makinası alımı için İller Bankasından kredi kullanılmasına ve  krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı’nın yetkili kılınmasına, Belediye Meclisimizce oy birliği ile karar verilmiştir

06.11.2020

34

Gündemin 7.maddesi;

  Beldemiz Öteyüz Mahallesi Çakmakçılar Caddesi üzerinde bulunan,uygulama imar planımızın E28-D-16-C-4-A nolu paftasında kalan mülkiyeti Niyazi KUMBAS’a adına kayıtlı kadastroda 299 ada,162 nolu imar adasındaki imar yolunun kaldırılmasına ilişkin olarak Belediye meclisimizin 06.10.2020 tarih ve 27 sayılı kararına istinaden plan tadilatı yapılmış olup,Şehir plancısı Harun ALGÜL tarafından yapılan imar yolunun kaldırılmasına ilişkin plan  tadilatının, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/c maddesine istinaden onaylanmasına, yapılan işaretle oylama neticesinde ; Meclisimizce oy birliği ile karar verilmiştir.

 

06.11.2020

35

 Gündemin 8.maddesi;

AZD Madencilik İnş.Nak.İth.İhr.Dış.Tic.Ltd.Şti. firmasının 02.11.2020 tarih ve 1921 sayılı talep dilekçesi ekinde alınan ve şehir plancısı Harun ALGÜL tarafından hazırlanan Beldemiz Kocaali Mahallesi 183 ada,175 parseldeki taşınmazın ortasından geçen imar yolunun,kendi parsel sınırları içerisinde kalacak şekilde doğu tarafına doğru kaydırılmasına ilişkin imar planı değişikliğinin görüşülmesi neticesinde, Belediye Meclisimizce oy birliği ile karar verilmiştir.

 

06.11.2020

36

Gündemin 9.maddesi;

  2021 Mali Yılı Gelir Tarifesinin Görüşülmesi,

           5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun ilgili maddeleri esas alınarak hazırlanan 2021 mali yılı gelir tarifesindeki tüm ücretler; maddeler halinde görüşülüp müzakere edildikten sonra işaretle yapılan oylama sonucunda;

 

 • Ücrete Tabi İşler                              : Oy birliği ile kabul edilmiştir.
 • İş Makinesi Ücretleri                       : İzzet KOŞAR’ın (çekimser), diğer üyelerin (kabul) oylarıyla, oy çokluğu ile kabul edilmiştir.  
 • Kamyon Ücretleri                            : Buğra UZUN’un (çekimser), diğer üyelerin (kabul) oylarıyla, oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
 • Su Bağlama Ücretleri                : Oy birliği  ile kabul edilmiştir.
 • Kanalizasyon Bağlama Ücretleri    : Oy birliği ile kabul edilmiştir.
 • Durak Kullanma Ücretleri             : Oy birliği ile kabul edilmiştir.
 • Su Depozito Ücretleri                      : Oy birliği ile kabul edilmiştir.
 • Su Ücret Tarifeleri                          :CHP grubunun (çekimser), diğer üyelerin (kabul) oylarıyla çokluğu ile kabul edilmiştir.
 • Atık Su Ücretleri                              : Buğra UZUN’un (çekimser), diğer üyelerin (kabul), oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
 • Katı Atık Bertaraf Ücretleri           : Oy birliği ile kabul edilmiştir.
 • Ecrimisil Ücretleri                            : Oy birliği ile kabul edilmiştir.
 • İmar ile İlgili ücretler                       : Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

 

 

06.11.2020

37

 Gündemin 10.maddesi;

  2021 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçesinin Görüşülmesi,

  5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 61.ve 62. maddeleri gereğince hazırlanan 2021 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi maddeler halinde görüşüldü. Gelir ve Gider Bütçesinin 11.000.000,00 (OnBirMilyon)-TL denk olacak şekilde belirlenmesine; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesinin (b) fıkrası uyarınca, işaretle yapılan oylama neticesinde;  Buğra UZUN ve İzzet KOŞAR’ın (Çekimser) diğer üyelerin (kabul) oylarıyla, 2021 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçesi oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

2021 MALİ YILI GELİR BÜTÇESİ

S.No

Açıklama

Tutarı (TL)

01

VERGİ GELİRLERİ

1.964.000,00

03

TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

1.738.000,00

04

ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR

1.670.000,00

05

DİĞER GELİRLER

5.530.000,00

06

SERMAYE GELİRLERİ

100.000,00

09

RED VE İADELER (-)

2.000,00

TOPLAM

11.000.000,00

2021 MALİ YILI GİDER BÜTÇESİ

S.No

Açıklama

Tutarı (TL)

01

GENEL KAMU HİZMETLERİ

4.303.750,00

03

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ

14.000,00

04

EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLERİ

752.000,00

05

ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ

4.780.250,00

06

İSKÂN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ

1.075.000,00

08

DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ

45.000,00

09

SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ

30.000,00

TOPLAM

11.000.000,00

 

 

 

 

 

 

 

Meclis Başkanı

Kâtip Üye

  Kâtip Üye

Ömer ÜNAL

Musa KURT

Ahmet ÜZÜLMEZ

Belediye Başkanı

Meclis Üyesi

Meclis Üyesi

                     (İmzalı)                                                    (İmzalı)                                                 (İmzalı)

ÖMER ÜNAL

Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres   : Filyos Belediyesi Hisarönü Mah. Filyos, Çaycuma, Zonguldak

Telefon : +90 372 623 10 18 
Faks     : +90 372 623 10 91