2020 YILI EYLÜL AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİNİN İLAN EDİLMESİ

2020 YILI EYLÜL AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİNİN İLAN EDİLMESİ

 

 

T.C.

FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

KARAR ÖZETLERİ (04/09/2020)

 

 

 

            5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.maddesi uyarınca Filyos Belediye Meclisinin 04/09/2020 Cuma günü saat 14.00’da Belediye meclis salonunda yaptığı 2020 yılı Eylül ayı olağan meclis toplantısında müzakere edilerek karara bağlanan hususlara ait karar özetleridir.

 

 

BELEDİYE MECLİSİNİ TEŞKİL EDEN ÜYELER

Meclis Başkanı

Ömer ÜNAL

Meclis Üyeleri

Mustafa FURTUN, Musa KURT, Hayrettin ASLAN, Hasan ACAR, Buğra    

UZUN, Muzaffer DUYAN, Ahmet ÜZÜLMEZ, İzzet KOŞAR,

Ufuk AKIN(İzinli)

 

Karar Tarihi

Karar No

Karar Özetleri

04.09.2020

18

Gündemin 2.maddesi;

Meclis Üyesi Ufuk AKIN’ın Mazereti Nedeniyle İzinli Sayılması,

Belediyemiz Meclis üyesi Ufuk AKIN’ın, 04/09/2020 tarih ve 1522 sayılı dilekçesi Belediye Meclisinin 04/09/2020 tarihli toplantısında okundu. Ufuk AKIN dilekçesinde 04/09/2020 tarihli saat 14:00’da yapılacak olan Eylül ayı olağan meclis toplantısında özel işlerimin olması nedeniyle hazır bulunamayacağım. Bu nedenle meclis toplantısında mazeretli sayılmama karar verilmesini Belediye meclis üyesi olarak saygılarımla arz ve talep ederim, diye ifade etmiştir.

             Bu nedenle; Meclis üyesi Ufuk AKIN’ın 04/09/2020 tarihindeki 2020 yılı Eylül ayı olağan meclis toplantısı için mazereti nedeniyle izinli sayılmasına; yapılan işaretle oylama neticesinde Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

 

04.09.2020

19

      Gündemin 3.maddesi;

         Belediye Meclisinin 07/07/2020 tarih ve 17 sayılı kararı ile onaylanan İmar Planı Tadilatının İptal Edilmesinin Görüşülmesi,

Belediye Meclisinin 07/07/2020 tarih ve 17 sayılı kararı ile, Mülkiyeti 67 Şanlı Grup Turizm A.Ş.’ne ait 268 ada, 2 parsel no.lu taşınmazın bulunduğu E28d.16d.3b nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı paftasında, mülkiyet sahibi tarafından yaptırılan imar planı tadilatının onanmasına karar verilmiştir. 

            67 Şanlı Grup Turizm A.Ş.adına İsmail Recai ŞANLI, imar planının askı sürecinde Belediyemize vermiş olduğu 17/07/2020 tarih ve 1212 sayılı dilekçesinde belirttiği sebeplerle itiraz ederek, Mecliste oy çokluğu ile kabul edilen imar tadilatının iptalini talep etmiştir.

İtiraz konusunun, Belediye Meclisinde görüşülmesi neticesinde; 268 ada 2 nolu parselde   Belediye Meclisince onaylanan 17/07/2020 tarih ve 17 sayılı kararın iptaline ve  eski plana geri dönülmesine yapılan işaretle oylama neticesinde; Meclisimizce oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

04.09.2020

20

Gündemin 4.maddesi;

İmar Planı Değişikliğinin Görüşülmesi,

Beldemiz Hisarönü Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, uygulama imar planımızın                  E28-D-16-D-3-A ve E28-D-16-D-3-D nolu paftalarında özel proje alanı (Yençok=serbest) olarak görülen imar adasında yükseklik sınırlandırılmasına ilişkin yapılan imar planı değişikliğinin görüşülmesinin neticesinde;

3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesinin” (Ek paragraf:14/2/2020-7221/6 md.) İmar planlarında bina yükseklikleri yençok: serbest olarak belirlenemez” hükmü gereği, ayrık nizam 6 kat ve TİCK (Ticaret Konut Alanı) TAKS:0.40 ve KAKS: 2.40 olarak belirlenmesine ilişkin, şehir plancısı Harun ALGÜL tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliklerinin, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/c maddesine istinaden Meclisimizce onanmasına; işaretle yapılan oylama neticesinde CHP grubunun 4 (ret)  oyuna karşılık, AKP grubunun 5 (Kabul) oyu ile oyçokluğu ile karar verilmiştir.

 

04.09.2020

21

Gündemin 5.maddesi;

İmar Planı Değişikliğinin Görüşülmesi,

Beldemiz Hisarönü mahallesi sınırları içerisinde bulunan, uygulama imar planımızın E28-D-16-D-3-B ve E28-D-16-D-3-C nolu paftalarında özel proje alanı (Yençok=serbest) olarak görülen imar adasında yükseklik sınırlandırılmasına ve belediye hizmet alanı yapılmasına ilişkin imar planı değişikliğinin görüşülmesi neticesinde;

3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesinin” (Ek paragraf:14/2/2020-7221/6 md.) İmar planlarında bina yükseklikleri yençok: serbest olarak belirlenemez” hükmü gereği, ayrık nizam 6 kat ve TİCK (Ticaret Konut Alanı) TAKS:0.40 ve KAKS: 2.40 olarak belirlenmesi, Ayrıca; Kamu yararı kapsamında daha önce yapılması planlanan, ancak; imar planında özel proje alanı olması sebebiyle, Çaycuma Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği tarafından tahsisi uygun görülmediğinden, yapılamayan Belediye garaj yeri için, kamu yararı kapsamında yeniden tahsisi istenilmesi amacıyla, 233 ada, 61 nolu  parselin Belediye hizmet alanı olarak ayrılması ve ulaşımına ilişkin, 10 metrelik imar yolu ile çevresinin park yapılmasına ilişkin, şehir plancısı Harun ALGÜL tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliklerinin, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/c maddesine istinaden Meclisimizce onanmasına; işaretle yapılan oylama neticesinde oybirliği ile karar verilmiştir.

 

04.09.2020

22

Gündemin 6.maddesi;

İmar Planı Değişikliğinin Görüşülmesi,

Beldemiz Öteyüz Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, uygulama imar planımızın       E28-D16-D3-B nolu imar paftasında, kadastroda 299 ada,10-21-22-23 nolu parsellerin bulunduğu TİCK B-5 anahtarlı imar adasından, Atatürk Caddesi ile Uğur Mumcu Caddesini birbirine bağlayacak şekilde 10 metrelik imar yolu yapılmasına ilişkin imar planı değişikliğinin görüşülmesi neticesinde;

 Fen İşleri ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanacak Kamulaştırma çalışmaları ve bütçesi raporu neticesinde yeniden ilerideki bir tarihte görüşülmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde CHP grubunun 3 (çekimser), 1 (ret) oyuna karşılık, AKP grubunun 5 (Kabul) oyu ile oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

04.09.2020

23

Gündemin 7.maddesi;

            Kamulaştırma Yapılmasının Görüşülmesi,

            Beldemiz Öteyüz Mahallesi sınırları Atatürk Caddesi devamı üzerinde bulunan, uygulama imar planımızın E28-D-16-C-4-A  nolu paftasında imar yolu olarak görülen kısımda kalan  276 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-10-11-31-32-33-34 nolu parsellerin imar yolunda kalan kısımlarının, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince kamulaştırılmasının yapılmasına; işaretle yapılan oylama neticesinde CHP grubunun, 4 (ret) oyuna karşılık, AKP grubunun 5 (kabul) oyu ile oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

04.09.2020

24

Gündemin 8.maddesi;

Cenaze Aracı satın alınmasının görüşülmesi,

Beldemiz Cenaze ve Defin işlerinde kullanmakta olan cenaze aracı ekonomik ömrünü doldurduğundan, sık sık arızalanarak tamir masrafları arttığından ve ihtiyacı karşılamadığından dolayı, cenaze ve defin işlerinde kullanılmak üzere 1 adet cenaze aracı satın alınmasına; alımla ilgili tüm iş ve işlemlerin yürütülmesi konusunda Belediye Başkanı’na yetki verilmesine, yapılan işaretle oylama neticesinde Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Meclis Başkanı

Kâtip Üye

  Kâtip Üye

Ömer ÜNAL

Musa KURT

Ahmet ÜZÜLMEZ

Belediye Başkanı

Meclis Üyesi

Meclis Üyesi

                      (İmzalı)                                               (İmzalı)                                                           (İmzalı)

ÖMER ÜNAL

Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres   : Filyos Belediyesi Hisarönü Mah. Filyos, Çaycuma, Zonguldak

Telefon : +90 372 623 10 18 
Faks     : +90 372 623 10 91