FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2019 YILI FAALİYET RAPORU

FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2019 YILI FAALİYET RAPORU

FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2019 YILI FAALİYET RAPORU

 

 

 

 

T.C.

ZONGULDAK İLİ

FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

 

2019 YILI

FAALİYET RAPORU

 

 

 

 

 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

ADRES                        : Hisarönü Mahallesi Park Caddesi No:19

                                        Filyos Beldesi/Çaycuma/Zonguldak

 

TEL                              : (372) 623 1018

FAKS                           : (372) 623 1091

e-POSTA ADRESİ      : [email protected]

İNTERNET ADRESİ  : filyos.bel.tr                                                                     

KEP ADRESİ              : [email protected]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

        BAŞKAN SUNUŞU

        

          Değerli Meclis Üyeleri,

         Filyos Belediyesi olarak, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkındaki Yönetmelik doğrultusunda hazırladığımız, 2019 yılına ait performansımızı belgeleyen faaliyet raporunu ilginize sunuyoruz. Tarih, kültür, insan ve mekan boyutunda sürekli yaşanabilir bir Filyos oluşturmak vizyonuyla 2019 yılında da hiç eksilmeyen bir şevkle hizmet etmekten mutluyuz. Kanunlar çerçevesinde Belediye hizmetlerini yürütmekteyiz. Amacımız halkımızın kentsel yaşam standardını yükseltmek, çağdaş ve yaşanılır bir Filyos yaratmak, daima halkının yanında yer alan idari yapısı ve şeffaf belediyecilik anlayışını yerleştirmektir. Yapmış olduğumuz ve tüm çalışmalarımızda Belediyemizin menfaatleri göz önünde bulundurmaktayız. Kalıcı işler yapmanın peşindeyiz. Bugünü değil; yarını düşünen bir anlayışla çalışıyoruz. Gelecek nesillere bırakacağımız; onların gururla yaşayacakları, övünecekleri bir Filyos yaratmak. Fikirler üretiyoruz. Yeni projeler tasarlıyoruz. Birlik ve beraberlik, ortak hizmet aşkı yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı tetikleyen en önemli unsurdur. Her şeyin altında birlikte çalışmanın, dayanışmanın, gerçekleştirdiğimiz fikir alış-verişlerinin önemli payı vardır. Bizler başarının bir takım oyunu olduğunu ve birlikten kuvvet doğacağını biliyoruz. Bu inançla yolumuzu çiziyoruz.

         Bu vesileyle; desteklerini bizlerden esirgemeyen, uyum içinde çalıştığımız meclis üyelerimize, tüm belediye çalışanlarımıza, bize çalışma gücü veren Filyos halkına ayrı ayrı ve içten teşekkür ederek, yapmış olduğumuz çalışmaları içeren Belediyemizin 2019 yılı Faaliyet Raporunu siz Sayın Meclis Üyelerimizin takdir ve görüşlerine sunuyor, çalışmalarımızda desteğini esirgemeyen meclis üyelerimize ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

 

 

 

 

 

                                                                                                         Ömer ÜNAL

                                                                                                          Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        MECLİS ÜYELERİMİZ    

 

 

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ GRUBU

 

 

         - MUSTAFA FURTUN

         - MUSA KURT

         - HAYRETTİN ASLAN

         - HASAN ACAR

 

 

                                   CUMHURİYET HALK PARTİSİ GRUBU

 

 

 

            - BUĞRA UZUN

         - UFUK AKIN

         - MUZAFFER DUYAN

         - AHMET ÜZÜLMEZ

- İZZET KOŞAR

 

 

            BELEDİYE TEŞKİLAT YAPISI              

 

 

         - YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

         - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

         - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

         - ZABITA İŞLERİ BİRİMİ

 

 

 

 

 

 

 

I- GENEL BİLGİLER

 

A) Vizyon ve Misyon

B) Yetki, Görev ve Sorumluluklar

C) İdareye İlişkin Bilgiler

 

 

II- AMAÇ ve HEDEFLER

 

A) İdarenin Amaç ve Hedefleri

B) Temel Politikalar ve Öncelikler

 

 

 

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A) Mali Bilgiler

B) Performans Bilgileri

 

 

 

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A) Üstünlükler

B) Zayıflıklar

 

 

 

V-EKLER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.GENEL BİLGİLER

 

 

A) VİZYON ve MİSYON

 

 

                                                                       VİZYON

 

 

         Sosyal ve Çağdaş Belediyecilik anlayışı ile hizmet kalitesini ve refah düzeyini artırarak, tarih, kültür, insan ve mekan boyutunda sürekli yaşanabilir bir Filyos Beldesi yaratmak.

 

 

                                                                       MİSYON

 

            Kaynakları akıllı ve verimli kullanıp, paydaşlarla işbirliğini kuvvetli tutarak insana, beldeye, bilgiye yatırım yapmak, Vatandaşa sağladığı hizmetin kalitesini sürekli iyileştirip, Filyos beldesini sürekli yaşanabilir bir şehre dönüştürüp, toplumsal, çevresel, ekonomik sürdürebilirlik sağlamak.

 

            Yönetim ilkeleri olarak adlandırılan şeffaflık, hesap verilebilirlik, katılımcılık, hukukun üstünlüğünü, etkinlik, eşitlik ilkelerinin her birini kurumun her biriminde hayata geçirerek hizmet üretmek, sosyal yaşam, tarih, kültür, turizm, ekonomi vb. alanlarda profesyonel ve mükemmel olarak Belediyecilik hizmeti vermek.  

 

 

İLKELERİMİZ

 

 

Verimlilik,

Paydaşlarla işbirliği,

İnsana, şehre ve bilgiye yatırım yapmak,

Hizmet kalitesini sürekli iyileştirmek,

Sürdürebilirlik,

Mükemmellik,

 

 

 

 

B) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

 

         Belediyenin yetki, görev ve sorumluluklar temel olarak 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14.maddesinde açıklanmıştır.

 

            Madde 14- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

            a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. (Mülga son cümle: 12/11/2012-6360/17 md.) (…)(Ek cümleler: 12/11/2012-6360/17 md.) Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.

            b) (…)(1) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. (Değişik ikinci cümle: 12/11/2012-6360/17 md.) Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. (2)

(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/17 md.; Değişik: 12/7/2013-6495/100 md.) Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez.

 

            (İptal fıkra: Anayasa Mahkemesi’nin 24/1/2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 sayılı Kararı ile. )

 

            Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.

 

             Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

           

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

            (Ek fıkra: 1/7/2006-5538/29 md.) Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

 

 

 

 

 

 

 

C) İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

Belediyemiz Filyos Beldesi Hisarönü Mahallesi Park Caddesi No:19 Filyos/ Çaycuma/Zonguldak adresinde bulunan yeni hizmet binasında hizmet vermektedir.

 

Belediyemize ait;

1 adet Çok Amaçlı Salon,

1 adet yazılık düğün salonu,

Kapalı Pazaryeri,

Araçların bulunduğu park alanı

1 adet su arıtma tesisi,

1 adet deniz deşarjı,

3 adet Su deposu,

8 adet işyeri,

2 adet hizmet aracı,

2 adet itfaiye aracı,

1 adet hasta nakil ambulansı,

2 adet iş makinesi,

2 adet çöp toplama aracı,

2 adet kamyon

1 adet çöp süpürme aracı

 

Yukarıda belirtmiş olduğumuz taşınır araçlar ve taşınmaz mallarla en iyi şekilde beldemizde yaşayan vatandaşlarımıza hizmet vermekteyiz. 

 

II.ÖRGÜT YAPISI

 

5393 sayılı Belediye Kanunu ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre teşkilatlanan Belediyemizin idaresi organları;

 

Belediye Meclisi,

Belediye Encümeni,

Belediye Başkanı’dır.

Belediye Meclisi (9) üyeden oluşmaktadır.

Memur Norm Kadrolarımız (54) olup, 10 adedi (dolu), 44 adedi (boş), İşçi norm kadrolarımız (27) olup, 15 adedi (dolu), 12 adedi (boş) bulunmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.12.2019 TARİHİ İTİBARİYLE MEVCUT MEMUR KADRO CETVELİ

 

S.NO

SINIFI

ÜNVANI

ADET

DERECE

DOLU-BOŞ DURUMU

1

G.İ.H.

Belediye Başkan Yardımcısı

1

1

BOŞ

2

G.İ.H.

Yazı İşleri Müdürü

1

1

BOŞ

3

G.İ.H.

Mali Hizmetler Müdürü

1

1

DOLU

4

G.İ.H.

Fen İşleri Müdürü

1

1

DOLU

5

G.İ.H.

Mezarlıklar Müdürü

1

4

BOŞ

6

G.İ.H.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü

1

4

BOŞ

7

G.İ.H.

Temizlik İşleri Müdürü

1

1

BOŞ

8

A.H.

Avukat

1

9

BOŞ

9

G.İ.H.

Şef

1

3

BOŞ

10

G.İ.H.

Şef

3

5

BOŞ

11

G.İ.H.

Şef

1

7

BOŞ

12

G.İ.H.

Memur

1

5

DOLU

13

G.İ.H.

Memur

2

5

BOŞ

14

G.İ.H.

Tahsildar

2

5

DOLU

15

G.İ.H.

Belediye Trafik Memuru

1

11

BOŞ

16

G.İ.H.

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

1

3

DOLU

17

G.İ.H.

Ambar Memuru

1

5

DOLU

18

G.İ.H.

Sayaç Memuru

1

11

BOŞ

19

G.İ.H.

Zabıta Amiri

1

5

BOŞ

20

G.İ.H.

Zabıta Komiseri

1

3

BOŞ

21

G.İ.H.

Zabıta Memuru

1

5

BOŞ

22

G.İ.H.

Zabıta Memuru

1

8

DOLU

23

G.İ.H.

Zabıta Memuru

5

11

BOŞ

24

G.İ.H.

İtfaiye Çavuşu

1

9

BOŞ

25

G.İ.H.

İtfaiye Eri

1

7

BOŞ

26

G.İ.H.

İtfaiye Eri

5

11

BOŞ

27

G.İ.H.

Evlendirme Memuru

1

5

DOLU

28

T.H.

Peyzaj Mimarı

1

8

BOŞ

29

T.H.

Mimar

1

8

BOŞ

30

T.H.

Mühendis

1

5

DOLU

31

T.H.

Mühendis

2

8

BOŞ

32

T.H.

Tekniker

1

1

BOŞ

33

T.H.

Teknisyen

2

11

BOŞ

34

T.H.

Şehir Plancısı

1

8

BOŞ

35

S.H.

Veteriner Hekim

1

8

BOŞ

36

S.H.

Sağlık Memuru

1

11

BOŞ

37

S.H.

Çocuk Gelişimcisi

1

10

BOŞ

38

S.H.

Hemşire

1

11

BOŞ

39

Y.H.

Kaloriferci

1

11

BOŞ

40

Y.H.

Bahçıvan

1

11

BOŞ

 

 

TOPLAM

54

 

DOLU:10 - BOŞ:44

 

                                                          

 

 

 

31.12.2019 TARİHİ İTİBARİYLE                                  MEVCUT İŞÇİ KADRO CETVELİ

 

S.NO

KADRO ÜNVANI

ADET

DOLU-BOŞ DURUMU

1

Ustabaşı

1

DOLU

2

Usta

1

BOŞ

3

İşçi

10

DOLU

4

İşçi

5

BOŞ

5

Temizlik İşçisi

1

BOŞ

6

Operatör

2

DOLU

7

Operatör

1

BOŞ

8

Şoför

2

DOLU

9

Şoför

4

BOŞ

 

 

 

TOPLAM

 

 

27

 

DOLU: 15 – BOŞ: 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II- AMAÇ VE HEDEFLER

 

 

 

A) İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ

 

Filyos Belediyesinin sahip olduğu vizyon, misyon ve ilkeleri doğrultusunda belirlediği hedefleri öngördüğü süre içinde varılmasına planladığını ve hedeflediği amaç doğrultusunda somut olarak sağlamıştır.

 

 • Bireysel ve toplumsal yaşam seviyesini ve şehircilik bilincini yükseltmeye yönelik  sosyal, kültürel uygulamalar gerçekleştirmek,
 • Eğitim projeleri gerçekleştirmek, çocuklara ve gençlere yönelik etkinlik ve programlar yapmak,
 • Sosyal yardım hizmetlerini yürütmek,
 • Kültürel mirasın ve değerlerin, farkındalığını artırıcı çalışmalar gerçekleştirmek ve kültürel yaşamın zenginleşmesine katkıda bulunmak amacıyla beldemizin kültürel zenginliğine yönelik turizm potansiyelini ön plana çıkarmak üzere proje ve faaliyetler planlamak,
 • Turizm potansiyelini ön plana çıkarmak için beldenin kültürel zenginliği için çalışarak proje üretmek,
 • Halkın ve turistlerin, beldenin tarihi ve kültürel zenginliğine yönelik farkındalığını artırmak amacıyla proje ve faaliyetler planlamak ve gerçekleştirmek,
 • Her kesimden vatandaşlarımızın sosyal amaçlarına yönelik olarak hizmetler sunarak, yaşam kalitesinin artmasına yönelik projeler gerçekleştirmek, bu kapsamda yaşam ve şehircilik bilincini yükseltmeye yönelik kültürel yapmak, çocuklara ve gençlere yönelik eğitim programları faaliyetleri yapmak,
 • Yeşil alanları artırarak, kaliteli rekreasyon alanları oluşturmak,
 • Çevre sağlığını korumak amacıyla çalışmalar yapmak,
 • Beldenin alt yapısını ve üst yapısını kuvvetlendirici projeler ve planlar gerçekleştirmek,
 • Yaşam kalitesini artırıcı şehir uygulamaları planlamak,
 • Ulaşım ve trafik altyapısını güçlendirici planlar yapmak, projeler geliştirmek,
 • Tarihi ve Kültürel çalışmalara yer vermek,
 • Beldenin ekonomisini geliştirmek için faaliyet ve çalışmalar yapmak,
 • Bütçenin etkin yönetilmesini sağlamak,
 • Gelirlerin artırılmasına ve giderlerin azaltılmasına yönelik çalışmalar yapmak,
 • Kurum kültürünü oluşturmaya yönelik toplantılar ve çalışmalar yapmak,   

 

 

B) TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER

 

Tarih, Kültür, İnsan ve Mekan boyutunda sürekli yaşanabilir bir Filyos beldesi yaşatmak için hedeflenen ve planlanan programlar çerçevesinde Belediye hizmetlerin sağlanması gerekmektedir. Belediyemiz politika ve önceliklerinin başında beldenin tarihi ve kültürel mirasının korunması ve cazibe merkezi haline getirilmesi yer almaktadır. Bu kapsamda halkın yaşam kalitesinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi, yeşil alanların artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecektir.

 

 

 

  III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

 

 

         MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 1. MALİ BİLGİLER

 

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde ilgili tarihler arasında 1 Mali Hizmetler Müdürü, 2 Tahsildar olmak üzere 3 adet personel görev yapmıştır.  Belediyemizin 2019 mali yılı gelir bütçesi başlangıcı 9.400.000.00 TL tahmin edilmiştir.Gider bütçesi başlangıç ödeneği 9.400.000.00 TL tahmin edilmiştir.2018 Mali yılından devreden 158.000.00 TL ile birlikte tahmini gider bütçesi toplam 9.558.000.00 TL olmuştur.Tahmin edilen bu bütçeden gelir olarak  toplam 8.303.450,21 TL tahakkuk yapılmış, bu toplam tahakkuktan 7.951.426.47 TL tahsilat yapılmış, geriye kalan 330.613.19 TL tutarındaki tahakkuk artığı tahsil edilmek üzere 2020 yılına devir etmiştir. Yapılan toplam tahsilat, toplam tahakkukun % 95.76 'i olarak gerçekleşmiştir. Gider olarak ise 2019 mali yılı içinde 8.182.727.32 TL harcama yapılmış olup, bu harcama toplamı tahmin edilen Gider bütçesinin % 85.60'i olarak gerçekleşmiştir.

 

Gelir ve Gider kalemlerinin tahmin ve gerçekleşmesi aşağıda olduğu gibidir.

 

2019 YILI GİDER TABLOSU

 

 

 

Ekonomik Düzey

 

Giderin Adı

Bütçe İle

Ek Bütçe

 

Eklenen

 

D üşülen

Net Bütçe

Harcama

Sonraki Yıla Devir

İmha

% Gerçek leşme oranı

Verilen

Verilen

Tutarı

Tutarı

Tutarı

01

Personel Gid.

2.327.400, 00

0,00

214.700,00

0,00

2.542.100, 00

2.460.299, 66

 

81.800,34

0,97

02

Sosyal Güvenlik Kurumları

415.300,00

0,00

0,00

0,00

415.300,00

392.726,44

 

22.573,56

0,95

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

3.973.000, 00

0,00

1.032.600,00

380.000,00

4.625.600, 00

4.125.915, 41

 

499.684,59

0,89

04

Faiz Giderleri

360.000,00

0,00

140.000,00

0,00

500.000,00

487.712,40

 

12.287,60

0,98

05

Cari Transferler

122.900,00

0,00

29.850, 00

0,00

152.750,00

108.113,69

 

44.636,31

0,71

06

Sermaye Gid.

1.483.000, 00

0,00

181.050,00

700.000,00

964.050,00

594.011,67

 

370.038,33

0,62

07

Sermaye Transferleri

74.500,00

0,00

0,00

0,00

74.500,00

13.948,05

 

60.551,95

0,19

08

Borç Verme

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

 

09

Yedek Ödenek

801.900,00

0,00

0,00

518.200,00

283.700,00

 

 

283.700,00

0,00

 

TOPLAM

9.558.000,00

 0,00

1.598.200,00

1.598.200,00

9.558.000,00

8.182.727,32

 

1.375.272,68

 0,86

 

 

2019 YILI GELİR TABLOSU

 

 

Ekonomik Düzey

 

Gelirin Adı

 

Bütçe ile              Verilen

 

Ek Bütçe ile verilen

 

Önceki Yıl Tah.Devri

 

Bu Yıl Tahakkuku

 

Toplam Tahakkuk

 

Yılı  Tahsilat

 

Sonraki Yıla Devir

% Gerçek leşme Oranı

01

Vergi Gelirleri

1.764.000,00

 

198.540,28

1.326.762,01

1.525.302,29

1.400.144,08

125.158,21

0,92

03

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

1.587.000,00

 

248.862,36

1.200.084,42

1.448.946,78

1.246.997,96

201.948,82

0,86

04

Alınan Bağış ve Yardımlar

1.470.000,00

 

0,00

1.200.258,69

1.200.258,69

1.200.258,69

0,00

1,00

05

Diğer Gelirler

4.490.000,00

 

24.543,54

4.104.398,91

4.128.942,45

4.125.436,29

3.506,16

1,00

06

Sermaye Gelirleri

100.000,00

 

 

 

 

 

 

 

09

Red ve İadeler  (-)

2.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

9.400.000,00

 

471.946,18

 7.831.504,03

8.303.450,21

7.972.837,02

330.613,19

0,96

 

31.12.2019 TARİHİ İTİBARİYLE DEVİR EDEN TAHAKKUKLAR

 

BİNA VERGİSİ

58.375,50

ARSA VERGİSİ

43.119,40

ARAZİ VERGİSİ

3.701,86

ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ

12.231,56

İLAN VE REKLÂM VERGİSİ

7.729,89

SU GELİRİ

183.862,49

KİRA GELİRİ

18.086,33

ATIK SU GELİRİ

3.506,16

DİĞER BİNA SATIŞ GELİRİ

0,00

DİĞER HİZMET GELİRLERİ

0,00

TOPLAM

330.613,19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.12.2019 TARİHİ İTİBARİYLE BANKA DURUMU

 

 

BANKA ADI

 

HESAP NUMARASI

 

BANKA MEVCUDU

 

FİLYOS ZİRAAT BANKASI

27027997-5001 (CARİ HESAP)

832.991,33

FİLYOS ZİRAAT BANKASI

27027997-5002 (OTOPARK HESABI)

126.934,48

FİLYOS ZİRAAT BANKASI

27027997-5034 (GECEKONDU HESABI)

10.883,44

FİLYOS ZİRAAT BANKASI

27027997 - (VADELİ HESAP)

2.196.020,32

FİLYOS ZİRAAT BANKASI

27027997-5065 (KREDİ KARTI HESABI)

17.095,06

TOPLAM

 

3.183.924,63

 

31.12.2019 TARİHİ İTİBARİYLE BORÇ DURUMU

 

 

HESAP KODU

 

ALACAKLI KURUM KİŞİLER

 

 

TUTARI

320

BÜTÇE EMANETLERİ HESABI

860.385,30

333

EMANETLER HESABI

1.194.629,52

360

ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI

1.236.547,12

361

ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK PİRİMLERİ HESABI

2.309.635,83

381

GİDER TAHAKKUKLARI (FAİZ GİDERİ)

450.851,94

362

FONLAR VE DİĞER İDARELER ADINA YAPILAN TAHSİLÂTLAR

1.630,469,16

400

İLLER BANKASI KREDİLERİ

4.206,046,60

481

GİDER TAHAKKUKLARI (FAİZ GİDERİ)

2.232.164,98

438

VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR

470.257,57

630

KALKINMA AJANSI VE BELEDİYE BİRLİKLERİ

533.219,37

630

AYDINLATMA GİDERLERİ

0,00

472

KIDEM TAZMİNATI

96.921,14

 

TOPLAM

15.221.128,53

 

 

 

 

 1. PERFORMANS BİLGİLERİ

 

                                          YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

Yetki Görev ve Sorumlulukları

 

Yetki

 

Belediye Başkanının vermiş olduğu yetki ve Kanunlar çerçevesinde hareket eder.

 

Görev ve Sorumluluklar

 

Belediye Meclisi ve Encümen işlerini yürütmek

Genel Evrak işlerini yapmak

Belediye Personel işlerini yapmak

Evlendirme işlemlerini yapmak

İlan Servisi işlemlerini yapmak

 

HİZMETLER

 

 • Belediye Meclis gündemini hazırlayıp, meclis toplantısının yapılacağı gün ve gündem maddelerini üyelere bildirmek.

 

 • Meclis Kalemi görevini yerine getirmek, Meclis defter ve kayıtlarını tutmak.

 

 • Encümen gündemini hazırlayıp, Encümen kalemi görevini yerine getirmek.

 

 • Encümen defter ve kayıtlarını tutmak.

 

 • Gelen ve giden evrak kayıtlarını yapmak, ilgili birim, kurum ve kişilere göndermek.

 

 • Belediye ve Başkanlık yazışmalarını yürütmek

 

 • Yazışma evraklarının güvenliğini sağlamak.

 

 • Belediye personel hizmetlerini yapmak.

 

 • Personel hareketlerini yapmak.

 

 • Memur izin programını yapmak ve takip etmek.

 

 • Arşivleme çalışmalarını yapmak ve kontrol etmek.

 

 • Evlenme için müracaat eden çiftlerin nikâh akdini yapmak.

 

 • İlan Servisine gelen ilanları yapmak ve ilan zabıt varakası düzenlemek.

 

 

Birim Yönetimi

 

Yazı İşleri Müdürlüğü tarafsız, uyumlu ve verimli çalışmayı ilke edinmiştir. Gün içinde yapılacak işler tespit edilerek, iş bölümü yaparak günlük kimin hangi işleri yapacakları belirlenir. Verilen görevler ilgililer tarafından yapıldıktan sonra birim amirinin bilgi, görüş ve önerileri alınarak çalışma son haline getirilir. Yazı İşleri Müdürlüğü, Belediyemize gelen ve giden yazıların kayıt ve teslimini evrak kayıt işlemlerini de yapar.

 

İç Kontrol Sistemi

 

Meclis ve Encümen kararları yazıldıktan sonra karar özetleri ile karşılaştırılarak kontrolleri yapılır. Encümen Kararlarının bir örneği ilgililerine, Meclis Kararları süresi içerisinde Kaymakamlık Makamının onayına gönderilir. Gelen yazılar ve dilekçeler ile ilgili sonuçları takip eder. Resmi kurumlara yazılan yazılar ve talepler onaya gitmeden önce kontrol edilir.

 

Birim Amaç ve Hedefleri

 

Yazı İşleri Müdürlüğü bünyesinde yapılan işlerin amacına uygunluğu, yerine getirilen görevin eşitlik, tarafsızlık, açıklık ilkeleri ile Kamu Hizmetinin hızlı etkili işleyişini sağlamak temel amaçtır.

 

Yazı İşleri

 

Belediye Meclis – Encümen toplantılarını Belediye Kanunu ve Belediye Meclisi Çalışma Usul ve Esasları çerçevesinde yürütülür. Halk ile irtibatı yoğun olan, Yazı İşleri Müdürlüğü üstlendiği hizmeti yerine getirirken, hizmetin yerine getirilmesinde görev yapan tüm personelin, sorumlu oldukları görevlerini beklenilen ölçü ve düzeyde yerine getirmesine önem ve ağırlık vererek birimin personelin daha etkin verimli süratli işleyişini sağlamaktadır.

 

Yazı İşleri Müdürlüğü yapılan hizmetlerin görülmesinde sürekli kendini yenileyen yetiştirici yol gösterici ve aydınlatıcı bir hizmet standardının gerçekleştirilmesi için halkla, personelle her yönden bağlantı ve uyum sağlayarak çalışmalarını sürdürmektedir.

 

Personel Hizmetleri

 

Kamu Hizmetlerinin yerine getirilmesinde en önemli unsur nitelikli ve yeterli elemandır. Kamu hizmetlerimizin yerine getirilmesi hususunda hizmetin aksamadan yürütülmesinde Belediyemizde görev yapan 10 adet memurun uyum, yetki ve sorumlulukların paylaşılmasında zorlukla karşılaşmadan yapılması gereken çalışmaları en kısa zamanda yapabilmektedir. Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü, 1 adet Yazı İşleri Müdür Vekili ve 1 adet Memur eliyle yürütülmektedir.

 

Temel Politikalar ve Öncelikler

 

Belediye Hizmetlerimizin daha etkin daha verimli ihtiyaç ve tercihlere uygun görev yetki paylaşımı konusundaki çalışmalarını Belediyenin politikalarına uygun hareket ederek beldemizin gelişmesinde ve kalkınmasında değişim ve gelişim çağına imkânlar nispetinde ayak uydurmak, personele sorumluluk alanında yetki ve görevlendirme yaparak onu uygulayacak personeli iyi yetiştirmek etkinlik, verimlilik ve performans kriterlerine göre istihdam etmek, Belediyemiz bünyesinde bulunan tüm personelin halkımıza ve beldemize en iyi hizmeti verebilecek bir konuma getirmek.

 

 

MECLİS ÇALIŞMALARI

 

Belediye Meclisimiz Kanunların öngördüğü şekilde her ayın ilk haftası toplanmıştır. 2019 yılı içersinde Belediye Meclisimiz 11 olağan ve 2 olağanüstü meclis toplantısı gerçekleştirmiş ve bu toplantılarda (33) adet karar alınmıştır. Bu toplantılarda değişik konularda birçok karar alınmış ve yürürlüğe girmesi sağlanmıştır. Belediye Meclisimizin toplantıları ile ilgili olarak gündemin düzenlenmesi, ilanı toplantı zabtı ve alınan kararların usulüne uygun olarak asılması ve yasa gereği tasdiki gereken kararların yetkili makamlara tasdik ettirilmesi ve gereği yapılmak üzere ilgili dairelere gönderilmiştir.

 

ENCÜMEN ÇALIŞMALARI

 

Belediye Encümenimizce 2019 yılı içersinde (60) adet karar alınmış ve karar konusu ve içeriği diğer birimleri ilgilendiriyor ise zaman kaybetmeden ilgili birimlere gönderilmiştir. Encümen kararlarının kaydı, arşivlenmesi düzenli bir şekilde yerine getirilmiştir.

 

EVRAK KAYIT İŞLERİ

 

Kurumlardan gelen evraklar ile vatandaşlardan gelen dilekçeleri kayıt edip ilgili birimlere gönderir ve Belediyemizden gönderilecek olan evrakları diğer kurumlara iletilmesini sağlar. Birimimizde evrak dosyalama işlemleri usulüne uygun olarak yapılmış, İnternet, Posta ve Zimmet yoluyla, Belediyemize gelen ve giden evrakların kayıtları yapılarak, kayıt yapılan evrakların cevapları ilgili kişi veya kurumlara süresi içinde gönderilerek, birer nüshaları da dosyalarında saklanmaktadır. 2019 yılı içinde Belediyemize Gelen ve Giden Evrakların dağılımı aşağıda belirtilmiştir. 

 

 • Gelen Evrak Sayısı              : 1250
 • Giden Evrak Sayısı              : 1684 
 • Dilekçe Evrak Sayısı            : 848
 • Cimer                                    : 12
 • Bilgi Edinme                         : 2
 • Toplam Evrak Sayısı           : 3796   

 

EVLENDİRME İŞLERİ

 

Türk Medeni Kanunu ve Evlendirme Yönetmeliği hükümleri gereğince, Belediyemize Nikâh akitlerini gerçekleştirmek için müracaat eden çiftleri kabul eder ve ilgili evraklarının kontrolleri yapıldıktan sonra nikâh akitlerini gerçekleştirir. 2019 yılı içinde belediyemizde (32) adet çiftin nikâh akitleri gerçekleştirilmiştir. Bunun yanında başka illerde nikâh yapmak isteyen kişilere de talepleri üzerine evlenme izin belgeleri düzenlenerek verilmiştir. Evlendirme memurluğu bünyesinde yapılmış olan tüm nikâh akitleri ile ilgili bildirimler gününde ve düzgün olarak İlçe Nüfus Müdürlüğüne gönderilmiş ve nikâh olan çiftlerin evlenme kütüklerine tescilleri yaptırılmıştır.

 

İLAN İŞLERİ

 

Belediyemizce 2019 yılı içinde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına (61) adet ilan tutanağı düzenlenmiş olup, tutanakların birer sureti ilgili kuruluşlara gönderilerek, birer suretleri de dosyasında muhafaza edilmektedir.

 

İDARİ İŞLERİ

 

Belediyemizde görev yapan Memur personellerinin Derece, Terfi ve Kademe ilerlemeleri, Hizmet belgeleri, Yıllık İzin Onayları, İşçi personellerinin idari işlemleri ve yıllık izin onayları düzenli bir şekilde yapılarak kayıt altına alınmış ve birer nüshaları özlük dosyalarında tutulmaktadır.

 

BELEDİYEMİZİN MEVCUT KADRO DURUMU

 

Norm Kadro Yönetmeliği çerçevesinde Belediyemiz D4 grubu Belediyeler arasında yer almaktadır. Memur norm kadromuz 54 adet olup, bu kadroların 10 adedi dolu 44 adedi boş bulunmaktadır. İşçi norm kadromuz 27 olup, bu kadroların 15 adedi dolu, 12 adedi boş bulunmaktadır.

 

Belediyemiz daimi işçi personellerinden Yusuf ÖZKAN 14.08.2019 tarihinde ve Hüseyin KÖSE 21.10.2019 tarihinde kendi istekleri ile emekliye ayrılmışlardır.

 

31.12.2019 tarihi itibariyle Belediyemizde;

10 adet Memur

15 adet Daimi İşçi

1 adet Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel (İnşaat Mühendisi)

1 adet Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Personel (Avukat) görev yapmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

          

 

             Fen İşleri Müdürlüğü, Belediyemiz sınırları içersinde yaşayan vatandaşlarımızın fiziki ve sosyal yaşamını sağlıklı bir biçimde sürdürmelerini sağlamak için gerekli olan; yol, kanal, alt ve üst yapı, park, sosyal ve kültürel tesislerin projelendirilmesi, planlanması ve uygulanması,ulaşım, kanalizasyon,temizlik ve benzeri  temel hizmetleri vermek, imar planı, imar kanunu hükümleri doğrultusunda imar hizmetlerini yürütmekle görevlidir.Bu çerçevede yapılan faaliyetler sırasıyla aşağıdaki gibidir.

 

 1. Beldemiz topografik yapısının dik ve şevli olması nedeniyle, yağmur ve sel sularının sağlıklı bir şekilde bertaraf edilmesine yönelik olarak,yağmur suyu kesin projesi için İller Bankasına talepte bulunulmuş ve 2019 yılında SUKAP kapsamında İller Bankasınca ihale edilerek, 12.03.2019 tarihinde yüklenici firma ile sözleşme imzalanmıştır.Sözleşme bedeli 37.800 TL.dir.Yüklenici Firma tarafından Yağmursuyu Kesin projesi hazırlanmış ve 05.08.2019 tarihinde İller Bankasınca onaylanarak Belediyemize teslim edilmiştir.Yağmursuyu kanalı işinin 2019 yılı fiyatlarına göre yapım maliyeti keşif özeti 11.000.000TL.dir.

 

 1. Belediyemizce 2018 yılında yaptırılan yeni pazaryeri inşaatının bulunduğu kısımda bir adet umumi WC.inşaatı yapılarak hizmete açılmıştır.Erkek,bayan ve özürlü olmak üzere toplam üç kısımdan ibaret umumi WC.’için 60.000TL.civarında harcama yapılmıştır.

 

 1. Demiryolu çevresi park ve rekreasyon alanı çalışmaları için Belediyemizce hafriyat ve tesviye çalışmaları yapılmış,Devlet Demir Yolları ile Belediyemiz arasında tahsis ve  protokol çalışmaları devam etmektedir.

 

 1. Beldemiz Geriş yolu üzerinde bulunan,ormandan tahsisli mezarlık alanı tesviye edilerek etrafı ihata duvarı ile çevrilmiştir.Ayrıca kuzey tarafında giriş kısmına parke kaplama yol yapılmıştır.Bu işler için 200.000TL. civarında harcama yapılmıştır.2020 yılında Mezarlık alanının güney cephesinde istinat duvarı ve teraslama  çalışmalarına devam edilerek mezarlık alanında düzenleme yapılacaktır.

 

 1. Beldemiz Melek Ahmet Şanlı Anadolu Lisesinin önünden geçen yol Fabrika girişine kadar kaldırımları ile beraber yeniden düzenlenmiş,yol yüzeyi 8cm.kilitli beton parke,kaldırımları 6cm.kutu parke ile kaplanmıştır.Ayrıca aynı caddeden ayrılan 1.sokak 8cm.kilitli beton parke ile kaplanmıştır.

 

 1. Beldemiz İskele mevkiinde Yakamoz Restaurant’ın karşısında bulunan kısımda yaklaşık 40 araçlık bir otopark alanı düzenlemesi yapılmıştır.Bu kısımda 1170m2 8cm.kilitli beton parke,162m2 6cm.kutu parke ve 30 mt.beton yol bordürü kullanılmış olup, 40.000TL.civarında harcama yapılmıştır.Ayrıca;Marina Restaurant karşısında bulunan otopark alanının bozulan zemin kaplaması sökülmüş ve yeniden döşenerek düzeltilmiştir.

 

 1. Beldemiz Şirinkent üst blokları çevresinde 520 m2 8cm.kilitli parke kaplaması ve 40 mt beton bordür döşeme işçiliği yaptırılmıştır.16.500Tl civarında harcama yapılmıştır.

 

 1. Beldemiz Yıldızkent Blokları çevre düzenlemesi kapsamında 1444 m2 8cm.kilitli beton parke kaplaması yaptırılmıştır.36.000TL.civarında harcama yapılmıştır.

 

 

 

 1. Belediyemize ait garajın bulunduğu kısmı da içine alan imar adası uygulama imar planımızda özel proje alanına dönüştürülerek,bu kısımda kalan taşınmazların önemli kısmında 2018 yılında kamulaştırma işlemleri tamamlanmıştır. 713 – 719 – 723 – 727 – 732 – 735 – 736 - 738 – 739 – 740 – 741 – 742 parsellerde kamulaştırma çalışmaları Çaycuma 1. ve 2. Asliye Hukuk Mahkemelerinde devam etmektedir.700 – 708 – 709 -  712 – 714 – 717 – 720 – 726 – 729 – 734 – 737 parsellerde tapu tescil işlemleri devam etmektedir.Bu kısımda yapılması planlanan uygulamaya dönük çalışmalar nedeni ile; Belediye garajının Cuma düzü mevkiinde bulunan, mülkiyeti hazineye ait 1076 parsel nolu taşınmaz üzerine taşınması için tesviye ve dolgu çalışmaları yapılmıştır.2020 yılı içinde zemin betonu ve diğer ünitelerin tamamlanması ile Belediyemiz garajı bu kısımda hizmet vermeye başlayacaktır.

 

 1. Zonguldak İdare Mahkemesinin 28.05.2019 tarih ve 2018/980 sayılı kararı ile Beldemiz uygulama imar planının yürütmesi durdurulduğundan, Belediye Meclisimizin 01.07.2019 tarih ve 20 sayılı kararı gereği yeni imar planı yaptırılması için,01.08.2019 tarihinde yapılan ihale sonucu,yüklenici firma ile 21.08.2019 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.Plan çalışmaları devam ederken plan iptalinin dava açılan parsellerle sınırlandırıldığı Zonguldak İdare Mahkemesinin 19.09.2019 tarih ve 2019/815 nolu kararı ve 24.09.2019 tarih ve 2019/829 nolu kararı ile bildirilmiştir.Yeni İmar Planı çalışmaları kapsamında;mahkeme kararlarına gerekçe yapılan çevre düzeni planı projeksiyon nüfusu ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığından istenen plan tadilatı onaylanmıştır.Bu planla 2030 yılı için 22.000 kişi projeksiyon nüfus öngörülmüştür.Yeni projeksiyon nüfus dikkate alınarak hazırlanan planda bazı kısımlarda katsayısı ve emsal düşürülmesi yapılması önerilmektedir.Yeni İmar Planı önümüzdeki günlerde Belediye Meclisi gündemine alınarak değerlendirmesi yapılacaktır.   

 

 

 1. 2019 yılı içinde Fen İşleri Müdürlüğünce 12 adet Yapı Ruhsatı, 6 adet Yapı Kullanma İzni ve 11 adet yanan yıkılan yapı ruhsatı verilmiştir.Verilen inşaat ruhsatlarından 666.928,54 TL.yapı kullanma izinlerinden 77.681,05 TL.olmak üzere toplam:744.610,04 TL.ruhsat harcı tahsilatı yapılmıştır. Ayrıca 6 adet ifraz,tevhit ve yola terkten ibaret imar uygulaması ile 1 adet yoldan ihdas işlemi yapılmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           ZABITA İŞLERİ BİRİMİ

 

 

 

ÇEVRE

Çevrenin temiz olması için mesken, konut, işyeri imalathane sahiplerin konut ve işyerlerinden çıkan evsel ve diğer atıkların Belediyemizi temizlik hizmetlerinde görev yapan araç görevlilerine vermelerini, Kışın sobalardan ve Kazanlardan çıkan küllerin mahalle ve sokaklarda bulunan kül varillerine dökülmesi için uyarılar yapılmaktadır. Toplu konutlarda kazan bacalarından çıkan tozları çevreye zarar vermemesi için yöneticiler uyarılarak filtre bakım ve onarımını yapmaları gerektiği bildirilmiştir. İnşaat atıkları tespit edilerek ücret alınmak suretiyle Belediyemizin çöp depolama alanına taşınması sağlanmaktadır.Beldemizde bulunan büyük marketlerin yakınlarına geri dönüşüm kafesleri konularak atık durumda bulunan kartonların toplanıp geri dönüşüme kazandırılması sağlanmıştır.

         

TRAFİK İLE İLGİLİ FAALİYETLER

Zabıta İşleri Birimi tarafından beldemizde trafik ile ilgili tehlike arz eden (özellikle okul önlerinde bulunan) karayolu, cadde ve sokaklara önce yaya uygulaması ile ilgili gerekli görseller yapılmış olup öğrencilerin ve yayaların karşılaşabileceği olumsuzluklar giderilmeye çalışılmıştır. Yine beldemizde özellikle kahvehanelerin yaptığı kaldırım işgallerinin önüne geçmek maksadıyla 15 kişiye idari yaptırım karar tutanağı düzenlenerek cezai işlem uygulanmıştır.

 

KESİM HİZMETLERİ

Beldemizde Mezbahanede 01.08.2012 tarihinden itibaren kesim yapılmamaktadır.  Beldemizin et ihtiyaçları Çaycuma Belediyesine ait Mezbahanede Zabıta ve Veteriner kontrolünde kesimleri yapılan hayvanlar sağlıklı şartlarda Filyos Belediyesi hudutlarında bulunan kasaplara getirilip satışları yapılmaktadır. Zabıta İşleri Birimi tarafından gerekli denetimler yapılmaktadır.

                                                                                                                                                                                                                                

FIRINLAR

Belli aralıklarla fırınlara gidilip gramaj tespit’i yapılmaktadır. Gramaj yönünden herhangi sakınca tespit edilmemiştir. Fırın fiziki durumuna bakılmaktadır. İmalathanede insan sağlığına zarar veren ekmek yapımında kullanılan aletlerin, unların temiz olmasına, çalışanların sağlık karnelerinin bulunup bulunmadığına sağlık kontrolünden geçip geçmediğine tarafımızdan bakılmaktadır. Vatandaşların şikâyetleri titizlikle incelenmektedir.Beldemizde, çevre beldelerdeki fırınlardan seyyar olarak simit getirerek  hijyen kurallarına uymadan ticari faaliyette bulunan kişi hakkında       1 adet idari yaptırım karar tutanağı düzenlenmiş ve gerekli cezai işlemler uygulanmıştır.

 

  

PAZARLAR

Belediyemizde Çarşamba ve Cumartesi kurulan Pazarlarda halkımızın huzurlu bir şekilde alış veriş yapması için pazarcıların ürünlerine, fiyatlarını gösteren etiketler konmakta pazarlarda vatandaşların rahat alış, veriş yapması için geniş yollar bırakılmaktadır.Pazarcı esnafın yüksek sesle satış yapmaması için uyarılmaktadır.Pazardan alış veriş yapan vatandaşlarımız için zabıta işleri birimi tarafından terazi kontrol noktası oluşturulmuştur. Pazarcı esnafından 2019 yılında 80.318.00 TL para tahsil edilmiştir.

 

       

 

 

 

RUHSATLAR

01.01.2019–31.12.2019 tarihleri arasında (28) adet İş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmiştir. GSM Ruhsatları ve Sıhhi ruhsatlar verilirken kanunda belirtilen şartlar kesinlikle istenmektedir. Şartları yerine getirmeyen müracaat sahiplerine eksikleri giderilmeden ruhsat verilmemektedir. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı almadan ticari faaliyet gösteren 2 adet işyeri sahibine gerekli cezai işlemler yapılarak işyeri mühürlenmiştir.İlgili işyerlerinden gerekli olumsuzlukları gideren bir adet işyerinin mührü kaldırılarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmiştir. Ruhsatsız açılması izne bağlı İstirahat ve Eğlence yerlerine kolluk gücünün olumlu görüşü alınarak ruhsat verilmektedir.

 

İDARİ PARA CEZALARI

Belediyemiz Zabıta İşleri Birimi tarafından (01.01.2019 – 31.12.2019) tarihleri arasında 1608 Sayılı Zabıta İşleri İdari Yaptırım Yönetmeliğine aykırı hareket edenler hakkında toplam (18) adet idari yaptırım karar tutanağı düzenlenerek Belediye Encümeni tarafından karar alınarak gerekli cezai işlemler uygulanmıştır.

 

DEFİN RUHSATLARI

Beldemizde ve başka bir yerde ikamet edip vefat eden beldemiz hudutları içinde bulunan mezarlıklara gömülen merhum insanların kayıtları hangi mezarlığa gömüldüyse kayıt defterine işlenerek aylık olarak Çaycuma Nüfus Müdürlüğüne bildirilmektedir.Beldemizde veya başka bir yerde vefat eden vatandaşlarımız belediyemizin cenaze nakil aracıyla getirilerek defin işlemleri (mezar hatılı,briket,kefen vs ihtiyaçları) belediyemiz tarafından karşılanarak defin işlemleri gerçekleştirilmektedir. (01.01.2019 – 31.12.2019) tarihleri arasında Beldemizde (51) defin işlemi kayıt altına alınmıştır.

 

AV-SÜS-EV KÖPEKLERİ

Belediyemizde kayıtlı Av-Süs-Ev köpekleri numaralandırılarak 2000 tarihinden 31.12.2019 tarihine kadar (192) Adet kayıt altına alınmıştır. Ayrıca Belediyemiz tarafından beldemizde bulunan sahipli ve sahipsiz (kedi, köpek) hayvanların kısırlaştırılması,kuduz aşısı,iç ve dış parazitleri yapılmıştır.Bunların düzenli aşılar��nın yapılması için belediye tarafından beldemiz halkına ilan yapılmaktadır.

 

İMAR KONUSU

Beldemiz mahalleleri gezilerek 3194 Sayılı İmar Kanununa aykırı inşaat yapanlar tespit edilerek Fen İşlerine Bildirilmektedir. Fen İşleri ile beraber hareket edilerek mevzuata uygun olması sağlanmaktadır. Bilgilerinize arz olunur. 

 

 

                                          

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

 1. ÜSTÜNLÜKLER

 

 

 • Güçlü liderlik vasıflarına sahip yönetici
 • Hükümetle işbirliği ve koordinasyon
 • Konusunda uzman, özverili çalışanlar
 • Kamu kurumlarından ve sivil toplum kuruluşlarından tam destek
 • Yeterli bina ve fiziksel koşullar
 • Turistik cazibe merkezi
 • Sosyal, kültürel ve fiziki yapı,

 

 1. ZAYIFLIKLAR

 

 • Bütçe imkanlarının kısıtlı olması
 • Bürokrasi,
 • Göç, değişken nüfus yapısına bağlı olarak şehircilik bilincinin oluşmaması
 • Turizm planı,ziyaretçi yönetim planı gibi düzenleyici planların eksikliği
 • Güvenlik,deprem,afet,yangın sorunları
 • Sağlık kurumlarının yetersiz olması

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.EKLER

 

 

 

 

Ek - 4:Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı

 

 

MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI

 

 

Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dâhilinde;

 

Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.

 

İdaremizin 2019 yılı Faaliyet Raporunun “III/A-Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. 22/06/2020

 

                                                                                                                

 

  

 

                                                                                                                Adnan KÖKTÜRK

                                                                                    Mali Hizmetler Müdürü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek - 2: Üst Yöneticinin İç Kontrol Güvence Beyanı

 

 

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

 

 

Üst yönetici olarak yetkim dâhilinde;

 

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

 

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.

 

Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

 

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (01.01.2019-31.12.2019)

 

 

 

 

                                                                                                          22/06/2020

 

                                                                       Ömer ÜNAL

                                                                     Filyos Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖMER ÜNAL

Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres   : Filyos Belediyesi Hisarönü Mah. Filyos, Çaycuma, Zonguldak

Telefon : +90 372 623 10 18 
Faks     : +90 372 623 10 91