FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

 

 

T.C.

FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

KARAR ÖZETLERİ (22.06.2020)

 

 

 

            Çaycuma Kaymakamlığı İdare ve Denetim Şefliğinin 08/06/2020 tarih ve E.971 sayılı yazısı ekinde gönderilen İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 03/06/2020 tarih ve E.8752 sayılı yazısına istinaden, Sağlık Bakanlığı Koranavirüs Bilim Kurulu tarafından belirlenen kurallara uyularak, Filyos Belediye Meclisinin 22/06/2020 Pazartesi günü saat 14.00’da Belediye meclis salonunda yaptığı 2020 yılı Haziran ayı olağan meclis toplantısında müzakere edilerek karara bağlanan hususlara ait karar özetleridir.

 

BELEDİYE MECLİSİNİ TEŞKİL EDEN ÜYELER

 

Meclis Başkanı

Ömer ÜNAL

Meclis Üyeleri

Mustafa FURTUN, Musa KURT, Hayrettin ASLAN, Hasan ACAR, Buğra     

UZUN, Ufuk AKIN, Muzaffer DUYAN, Ahmet ÜZÜLMEZ, İzzet KOŞAR.

 

KARAR NO: 08

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 33’ncü ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20’nci maddesi gereğince 1 (bir) yıl için görev yapmak üzere 2 (iki) adet encümen üyesi seçimi için yapılan gizli oylama neticesinde;Meclis üyelerinden Musa KURT (5 oy), Hasan ACAR (5 oy), Muzaffer DUYAN (5 oy) ve İzzet KOŞAR (5 oy) almış olup, oylamada eşitlik olmuştur. Oylama tekrarlardı. 2.oylamada Musa KURT (5 oy), Hasan ACAR (5 oy), Muzaffer DUYAN (5 oy) ve İzzet KOŞAR (5 oy) almış olup, oylamada tekrar eşitlik oldu ve kuraya başvuruldu. Kura çekimi, birbirinin aynı olan ve üzerinde adlar yazılı bulunan kağıtlar bir torbaya konularak meclis başkanı  tarafından çekilmek suretiyle yapıldı. Torbadan çekilen isimlerden Musa KURT ve Muzaffer DUYAN 1 (bir) yıl görev yapmak üzere Encümen Üyesi seçilmişlerdir.

KARAR NO: 09

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 56.maddesi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41.maddesi ile 17/03/2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre hazırlanan Belediyemizin 01/01/2019-31/12/2019 tarihlerini kapsayan faaliyet raporu, Meclis 1.Başkan Vekili Mustafa FURTUN tarafından meclise sunularak okundu. Meclis üyeleri faaliyet raporu üzerindeki görüşlerini belirttikten sonra Meclis 1.Başkan Vekili Mustafa FURTUN Faaliyet Raporunu oya sundu. Yapılan işaretle oylama neticesinde CHP grubunca 4 (ret), 1 (çekimser), AKP grubunca (4 kabul) oyu kullanıldı. Belediye Başkanlığının 2019 yılı faaliyet raporu, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 26.maddesi gereğince yeterli görülerek kabul edilmiştir.                                    

 KARAR NO: 10

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18’nci maddesinin (b) bendine istinaden;

FİLYOS BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI KESİN HESAP KARARI            

  1. Kanunlarla tahsili Belediyelere verilmiş olan gelirlerin tahsil edildiği,
  2. Bütçe ile verilen ödeneklerin amacına uygun olarak kullanıldığı ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 60.maddesinde belirtilen ihtiyaçlar karşılığında sarf edildiği,
  3. Bütçede tertibi bulunmayan kalemlerden harcama yapılmadığı,
  4. 2019 Mali Yılı Gelirlerinin;  7.972.837.02.-TL.olduğu,                                                                                                                                                                                  2019 Mali Yılı Giderlerinin; 8.182.727.32.-TL.olduğu, 

 

Tahsilatı yapılamayan 330.613,19.-TL. Gelir Tahakkukunun tahsil edilmek üzere 2020 Mali yılına devir ettiği görülerek, 2019 Mali yılı Kesin Hesabı; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 64.ve Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Yönetmeliğinin 40.maddesi gereğince, kalem kalem oya sunularak yapılan işaretle oylama neticesinde; CHP grubunca (5 ret), AKP grubunca (5 kabul) oyu kullanılmıştır. İşaretle ve açık oylamalarda eşitlik olması halinde, başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayıldığından 2019 mali yılı kesin hesabı oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

KARAR: 11

 Zonguldak İl Jandarma Komutanlığının 20.05.2020 tarih ve 40892164-807.01-E.2598317/Loj.Şb.sayılı (su fiyatlandırması) konulu yazısı Belediye Meclisine havale edilerek görüşüldü.Belediye Meclisinin 07.11.2019 tarih ve 28 sayılı kararı ile 2020 Mali yılı gelir tarifesindeki su ücret tarifeleri bölümünde yer alan Askeri Kuruluşların su ücret tarifesi 1 m³ ve yukarı ton olarak (K.D.V.) hariç 6,450 TL, Katı Atık Bertaraf ücreti 24,50 TL. olarak belirlenmiştir.05.12.2017 tarih ve 30261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 86.maddesi gereğince; 01.07.2020 tarihinden geçerli olmak üzere Askeri Kuruluşlara uygulanmakta olan su ücretinin 1 m³ ve yukarı ton olarak (K.D.V.) hariç 1,00 TL, Katı Atık Bertaraf Ücretinin (K.D.V.)  hariç 24,50 TL. olarak belirlenmesine; yapılan işaretle oylama neticesinde Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

 KARAR NO: 12

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18’nci maddesinin (e) bendiTaşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek hükmüne istinaden, Mülkiyeti Belediyemize ait Beldemiz Hisarönü Mahallesi İskele Caddesinde bulunan Tapu Kadastroda 258 ada, 2 nolu parsel üzerine Belediyemizce yapılan halı sahanın, 2886 sayılı Kanun Hükümleri gereğince 10 (on) yıllığına kiralanması için ihaleye çıkılmasına; muhammen bedelin tespiti, ödeme ve ihale ile ilgili vadesinin belirlenmesi konularında Belediye Encümenine, her türlü iş ve işlem için Belediye Başkanına yetki verilmesine; yapılan işaretle oylama neticesinde Meclisimizce oy birliği ile karar verilmiştir

KARAR NO: 13

Zonguldak idari Mahkemesinin 2018/980 sayılı dosyası ile açılan dava ile Zonguldak ili Çaycuma İlçesi Filyos Sınırları dahilinde yer alan 17 pafta 3660 parsel nolu taşınmaz üzerinde yapılan plan kararlarına yönelik dava açılmış ve 25.08.2019 tarihli mahkeme ara kararında bahsi geçen 1/5000 ölçekli İlave+Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli İlave Revizyon uygulama İmar Planının yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Söz konusu yürütmenin durdurulması kararı ayrıntıları incelendiğinde söz konusu planın üst ölçekli çevre düzeni planı ile uyumlu olması gerektiği ve üst ölçekli plana aykırı hükümler taşıdığı gerekçesi gösterilmiş olup, bahsi geçen mahkemenin sonuçlanmasının zaman alacağı ve bu süre zarfında yerleşim dahilinde uygulamaların aksayacağı değerlendirilmiş olup, 2018/980 sayılı mahkeme kararı doğrultusunda belirtilen eksikliklerin giderilerek planın yeniden yapılması için Belediye Meclisimizce 01.07.2019 tarih ve 20 sayılı karar alınmıştır.

Bu doğrultuda; Belediyemizce 1/1000 ölçekli yeni uygulama imar planı yaptırılması, 1/5000 ölçekli yeni nazım imar planı yaptırılması, 1/100000 ölçekli çevre düzeni planı tadilatı yaptırılması ve 1/25000 ölçekli çevre düzeni planı tadilatı yaptırılması işleri (İKN 2019/357126) ihale edilerek, ihaleyi alan Plan Planlama Mim.Müh.İnş.Taah.Dij.Baskı.San.ve Tic.Ltd.Şti. ile Belediyemiz arasında 21.08.2019 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.Yüklenici firma sözleşme kapsamında yaptığı imar planı çalışmalarını tamamlayarak Belediyemize teslim etmiştir. Bu sürede Zonguldak İdare Mahkemesinin 2018/980 Esas No.lu dosyasında verilen kesin kararda dava konusu işlemin 17 pafta, 3660 parsel sayılı taşınmaz yönünden iptaline karar verilmiş olup, imar planının bütününe yönelik bir iptal kararı çıkmamıştır.Bu durumda mevcut imar planımızın yürürlüğünün devam etmesi nedeniyle, Belediye Meclisince yeni imar planına gerek olmadığı değerlendirilerek; görüşülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planının reddine oybirliği ile karar verilmiştir.   

KARAR NO: 14

CHP grubu vermiş olduğu önergede; “Beldemizde faaliyet gösteren Filyos Ateş Tuğla Fabrikasının üretim faaliyetine tekrar başlayabilmesi için ve mağdur olan işçilerin işlerine tekrar dönebilmesi amacıyla Belediyemizce gereken kolaylığın sağlanmasının Meclisimizce görüşülmesinin gündeme alınmasını arz ederiz.”diye ifade edilmektedir. Konunun Belediye Meclisince görüşülmesi neticesinde fabrikaya yapılacak yardımla ilgili somut bir öneri sunulmadığından, önergeyle ilgili Meclisimizce herhangi bir karar alınmamıştır.

KARAR NO: 15

CHP grubu vermiş olduğu önergede; “Beldemizde faaliyet gösteren fabrikamızda çalışan işçilerimizin, fabrikanın faaliyetlerine ara vermiş bu dönemdeki su faturalarından, tekrar işlerine dönüşlerine kadar muaf tutulmalarının görüşülmesini arz ederiz.” diye ifade edilmektedir. Konunun Belediye Meclisince görüşülmesi neticesinde, Belediye Meclisinin görev ve sorumlulukları arasında kişi bazında karar alma yetkisi bulunmadığı, ancak Kanunlar çerçevesinde böyle bir karar alınabileceği görüşüne varılarak, önergeyle ilgili Meclisimizce herhangi bir karar alınmamıştır.

 

Meclis Başkanı

Kâtip Üye

  Kâtip Üye

Ömer ÜNAL

Musa KURT

Ahmet ÜZÜLMEZ

Belediye Başkanı

(İmzalı)

Meclis Üyesi

(İmzalı)

Meclis Üyesi

(İmzalı)

 

ÖMER ÜNAL

Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres   : Filyos Belediyesi Hisarönü Mah. Filyos, Çaycuma, Zonguldak

Telefon : +90 372 623 10 18 
Faks     : +90 372 623 10 91