FİLYOS BELEDİYESİ İŞYERİ KİRALAMA İHALESİ

FİLYOS BELEDİYESİ İŞYERİ KİRALAMA İHALESİ

FİLYOS BELEDİYESİ İŞYERİ KİRALAMA İHALESİ

T.C.

FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İŞYERİ KİRALAMA İŞİNE AİT İHALE İLANI

 

Filyos Belediye Başkanlığından;

Mülkiyeti Filyos Belediyesine ait Beldenin Öteyüz Mahallesi Atatürk Caddesi No:9 adresinde bulunan 6 (altı) adet işyeri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45.maddesi (açıt teklif usulü) ile ilyos Belediyesi Toplantı Salonunda Belediye Encümeni (ihale komisyonu) huzurunda 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir. İhale ile ilgili şartname, sözleşme ve ekleri Filyos Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden 50,00.TL bedel mukabilinde temin edilebilir. Kiralama işine ait şartname mesai saatleri içinde Yazı İşleri Müdürlüğünden ücretsiz olarak görülebilir. Şartname bedelini yatırmayanlar ve istenen belgeleri temin edemeyenler ihaleye giremezler.

İhale ile ilgili gerekli bilgiler:

S.No

ADRESİ

 

 

Toplam Muhammen

Bedel (TL)

(KDV Hariç)

Geçici Teminat

Miktarı (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

Kira Süresi

1

Öteyüz Mah.Atatürk Cad.No:9 - FİLYOS

15 m²

Aylık:405,00                          36 Aylık: 14.580,00

437,40

27.02.2020

14:30

36 Ay

2

Öteyüz Mah.Atatürk Cad.No:9 – FİLYOS

15 m²

Aylık:405,00                          36 Aylık: 14.580,00

437,40

27.02.2020

14:30

36 Ay

3

Öteyüz Mah.Atatürk Cad.No:9-FİLYOS

15 m²

Aylık:405,00                          36 Aylık: 14.580,00

437,40

27.02.2020

14:30

36 Ay

4

Öteyüz Mah.Atatürk Cad.No:9-FİLYOS

15 m²

Aylık:405,00                          36 Aylık: 14.580,00

437,40

27.02.2020

14:30

36 Ay

6

Öteyüz Mah.Atatürk Cad.No:9-FİLYOS

15 m²

Aylık:405,00                          36 Aylık: 14.580,00

437,40

27.02.2020

14:30

36 Ay

7

Öteyüz Mah.Atatürk Cad.No:9-FİLYOS

15 m²

Aylık:405,00                          36 Aylık: 14.580,00

437,40

27.02.2020

14.30

36 Ay

Kiracılarda aranılan şartlar ve istenilen belgeler;

A) GERÇEK KİŞİ:

1- Türkiye Cumhuriyetinde yasal tebligat ve yazışma adresi

2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,Muhtarlıktan veya Nüfus Müdürlüğünden ihalenin yapıldığı yılı içinde alınmış ikametgâh senedi.

3- Şartname satın aldığına dair makbuz ve imzalı ihale şartnamesi

4-Başvuru Mektubu

5- Geçici teminat mektubu veya makbuzu

6- Belediyemize herhangi bir sebepten dolayı borcu bulunmadığını gösterir belge.

7- Vekâleten katılınması halinde, noter tasdikli vekâletname. 

8- İşyeri Tahliye Taahhütnamesi.   

B) TÜZEL KİŞİ:

1- Türkiye Cumhuriyetinde yasal tebligat ve yazışma adresi.

2- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir ihalenin yapıldığı yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri.

3- Mevzuatı gereği ilgilinin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, İhalenin yapıldığı yıl içerisinde

     alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4- Şartname satın aldığına dair makbuz ve imzalı ihale şartnamesi

5-Başvuru Mektubu

6- Geçici teminat mektubu veya makbuzu

7- Belediyemize herhangi bir sebepten dolayı borcu bulunmadığını gösterir belge. 

8- Vekâleten katılınması halinde, noter tasdikli vekaletname.

9- İşyeri Tahliye Taahhütnamesi.

C) ORTAK KİŞİLER: İhaleye giremezler.

İhaleye ait teklif zarfları şartnameye uygun şekilde hazırlanarak en geç 27.02.2020 Perşembe günü saat 14:30’a kadar Filyos Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilmek zorundadır. Bu tarih ve saatten sonra kesinlikle idarece teklif zarfı teslim alınmayacaktır. İhale komisyonu 2886 sayılı Kanun uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhalenin Yapılacağı Adres:Hisarönü Mah.Park Cad.No:19 Filyos Beldesi/Çaycuma/ZONGULDAK –Tel:0 372 6231018

İLAN OLUNUR.                                                                                                                FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ÖMER ÜNAL

Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres   : Filyos Belediyesi Hisarönü Mah. Filyos, Çaycuma, Zonguldak

Telefon : +90 372 623 10 18 
Faks     : +90 372 623 10 91