FİLYOS BELEDİYESİ TAŞINMAZ (ARSA) SATIŞI İHALE İLANI

FİLYOS BELEDİYESİ TAŞINMAZ (ARSA) SATIŞI İHALE İLANI

FİLYOS BELEDİYESİ TAŞINMAZ (ARSA) SATIŞI İHALE İLANI

TAŞINMAZ (ARSA) SATILACAKTIR

 

Filyos Belediye Başkanlığından :

Zonguldak ili Çaycuma ilçesi Filyos Beldesinde bulunan mülkiyeti Filyos Belediyesine ait aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen, uygulama imar planında (özel proje alanı) olarak görülen taşınmazın, 2886 Sayılı Yasanın 35 (a)  maddesi uyarınca (Kapalı Teklif Usulü) ile Filyos Belediyesi toplantı salonunda ihale komisyonu huzurunda satışı yapılacaktır. İhale ile ilgili şartname, sözleşme ve ekleri Filyos Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden 100,00.TL bedel mukabilinde temin edilebilir. Satış ihalesine ilişkin şartname mesai saatleri içinde Yazı İşleri Müdürlüğünden ücretsiz olarak görülebilir. Şartname bedelini yatırmayanlar ve istenen belgeleri temin edemeyenler ihaleye giremezler.

 

MAHALLE

CİNSİ

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ (m²)

HİSSESİ

TAHMİNİ BEDEL (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT (TL)

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

HİSARÖNÜ

ARSA

123

1

10.914,70

TAM

15.600.000,00

468.000,00

03.02.2020

14:30

 

İhaleye katılacak isteklilerde aranan şartlar ve istenilen belgeler:

A. GERÇEK KİŞİLER

1- Şekli ve İçeriği şartnamenin eki örneğine uygun teklif mektubu ve teklif mektubunu koyacakları iç zarf,

2- Türkiye Cumhuriyetinde yasal tebligat ve yazışma adresi.

3- Nüfus cüzdanı fotokopisi, Muhtarlık veya Nüfus Müdürlüklerinden ihalenin yapıldığı yılı içinde alınmış ikametgâh senedi.

4- Geçici teminat yatırıldığına dair makbuz veya geçici teminat mektubu.

5- Belediyemize borcu olmadığına dair belge.( Belediyemizden alınacaktır.)

6- Şartname satın alma makbuzu.

7- İhalelere girmeye yasaklı olmadığına dair taahhütname. (Belediyemizden alınacaktır.)

8- Vekaleten katılınması halinde noter tasdikli vekaletname.

9- Başvuru Formu (Belediyemizden alınacaktır.)

B.TÜZEL KİŞİLER

1- Şekli ve İçeriği şartnamenin eki örneğine uygun teklif mektubu ve teklif mektubunu koyacakları iç zarf,

2-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir ihalenin yapıldığı yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza

    sirküleri.

3- Mevzuatı gereği ilgilinin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, İhalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel

    kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4- Geçici teminat yatırıldığına dair makbuz veya geçici teminat mektubu.

5- Belediyemize borcu olmadığına dair belge.( Belediyemizden alınacaktır.)

6- Şartname satın alma makbuzu.

7- İhalelere girmeye yasaklı olmadığına dair taahhütname. (Belediyemizden alınacaktır.)

8- Vekaleten  katılınması halinde noter tasdikli vekaletname.

9- Türkiye Cumhuriyetinde yasal tebligat ve yazışma adresi.

10- Başvuru Formu (Belediyemizden alınacaktır.)

C. ORTAK GİRİŞİMLER

1- Şekli ve İçeriği şartnamenin eki örneğine uygun teklif mektubu ve teklif mektubunu koyacakları iç zarf,

2-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir ihalenin yapıldığı yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri.

3- Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl

    içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4- Geçici teminat yatırıldığına dair makbuz veya geçici teminat mektubu.

5- Belediyemize borcu olmadığına dair belge (Belediyeden alınacaktır.)

6- Şartname satın alma makbuzu.

7- İhalelere girmeye yasaklı olmadığına dair taahhütname (Belediyeden alınacaktır.)

8- Vekaleten katılınması halinde Noter tasdikli vekaletname.

9-Türkiye Cumhuriyetinde yasal tebligat ve yazışma adresi.

10- İş Ortaklığı Beyannamesi.

11- Başvuru Formu (Belediyemizden alınacaktır.)

 

İhaleye ait teklif zarfları şartnameye uygun şekilde hazırlanarak en geç 03.02.2020 Pazartesi günü saat 14:30’a kadar Filyos Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilmek zorundadır. Bu tarih ve saatten sonra kesinlikle idarece teklif zarfı teslim alınmayacaktır.

Posta yolu ile yapılacak müracaatlarda meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. İhale komisyonu 2886 sayılı Kanun uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İhalenin Yapılacağı Adres:Hisarönü Mah.Park Cad.No:19 Filyos Beldesi/Çaycuma/ZONGULDAK –Tel:0 372 6231018

İLAN OLUNUR.

 

                                                                                                                             FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ÖMER ÜNAL

Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres   : Filyos Belediyesi Hisarönü Mah. Filyos, Çaycuma, Zonguldak

Telefon : +90 372 623 10 18 
Faks     : +90 372 623 10 91