FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2019 YILI ARALIK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2019 YILI ARALIK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2019 YILI ARALIK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

 

 

T.C.

FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ARALIK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

KARAR ÖZETLERİ (06.12.2019)

 

                              

                 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.maddesi uyarınca, Filyos Belediye Meclisinin 06.12.2019 Cuma günü saat 11.00’da Belediye hizmet binasındaki meclis salonunda yaptığı 2019 yılı Aralık ayı olağan meclis toplantısında müzakere edilerek karara bağlanan hususlara ait karar özetleridir.

 

BELEDİYE MECLİSİNİ TEŞKİL EDEN ÜYELER

Meclis Başkanı

: Ömer ÜNAL

Meclis Üyeleri

: Mustafa FURTUN, Musa KURT, Hayrettin ASLAN, Hasan ACAR, Buğra UZUN, Ufuk AKIN, Muzaffer DUYAN, Ahmet ÜZÜLMEZ, İzzet KOŞAR.

 

           Gündemin 2.maddesi;

           KARAR NO  :30

           İmar Tadilatının görüşülmesi,                                                                               

           Kamil Mantarlı İnşaat Nakliye Turizm Petrol Ürünleri Pazarlama ve Kuyumculuk San. Ve Tic. A.Ş. firmasının 29.11.2019 tarih ve 761 kayıt sayılı dilekçesi ekinde alınan, Belediyemiz yetki sınırları dahilinde bulunan FilyosBeldesi , Hisarönü Mahalle si 221 ada 13 nolu parsel ve çevresine ilişkin, Pland planlama firması şehir plancısı Harun ALGÜL tarafından hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği paftaları Belediye Meclisine havale edilmiştir. 

           Zonguldak İli, Çaycuma İlçesi, Filyos Belediyesi, Hisarönü Mahallesi 221 ada 13 nolu parsele (eski 3780 parsel) ilişkin hazırlanan imar planı değişikliği incelendi. Pland planlama firması şehir plancısı Harun ALGÜL tarafından hazırlanan imar planı değişikliğinin; şehir plancısının plan açıklama raporunda da belirttiği gibi, Zonguldak İdare Mahkemesi Esas No: 2018/1033 Karar No: 2019/829 ve Zonguldak İdare Mahkemesi Esas No: 2018/525 Karar No: 2019/791 sayılı mahkeme kararlarında belirtilen hükümlerin düzeltilmesine yönelik hazırlandığı, mahkeme kararlarında belirtilen uygunsuzlukların düzeltilmesine yönelik plan değişikliği tertip edildiği görülmüştür.

           Plan değişikliği teklifinde; söz konusu parselin bulunduğu imar adasında herhangi bir düzenleme yapılmadığı, parselin kat sayısı, yapılaşma katsayısı, alan kullanımı (lejant tanımı) ve yapı yaklaşma mesafesi vb. gibi konularda herhangi bir değişiklik yapılmadığı, parsel ve çevresinde yer alan bölgeye ilişkin (dolaylı olarak parseli etkileyen) Zonguldak İdare Mahkemesi Esas No: 2018/525 Karar No: 2019/791 nolu kararına konu olan yol ve otopark cebinin bulunduğu batı hattında imar yolunun otopark olmaksızın yeniden planlandığı ve mevcut fiziki durumu yansıtacak şekilde düzenlendiği;  parselin kuzey kesiminde yer alan ve Zonguldak İdare Mahkemesi Esas No: 2018/1033 Karar No: 2019/829 nolu kararınca hukuka uygunsuz olduğu tespit edilen plan kararlarının 3621 sayılı Kıyı Kanunun 16. Maddesi gereğince yeniden düzenlendiği ve alanın park alanı ve (kıyı kanunu gereğince yeni bir yol açılamayacağı gerekçesi ile) mevcut taşıt yolunun yaya yoluna dönüştürüldüğü görülmüştür. 

           Bu bağlamda teklif edilen plan değişikliğinin devam eden Revizyon Nazım ve Uygulama İmar planı çalışması kapsamında değerlendirilmesi hususunda mevcut yargı kararları gereğince yürürlükte bulunan Nazım ve Uygulama İmar planının bir an evvel yeniden düzenlenmesinin idarenin hukuki sorumluluğu olduğu kanaatiyle işlemin bekletilmeden yapılması yönünde karar verilmiştir.

           Sonuç olarak; Kamil Mantarlı İnşaat Nakliye Turizm Petrol Ürünleri Pazarlama ve Kuyumculuk San. Ve Tic. A.Ş. firmasının 29.11.2019 tarih ve 761 kayıt sayılı dilekçesi ekinde alınan, Zonguldak İli, Çaycuma İlçesi, Filyos Belediyesi, Hisarönü Mahallesi 221 ada 13 parsel ve çevresine ilişkin, Pland planlama firması şehir plancısı Harun ALGÜL tarafından hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği paftaları, Zonguldak İdare Mahkemesi Esas No: 2018/1033 Karar No: 2019/829 ve Zonguldak İdare Mahkemesi Esas No: 2018/525 Karar No: 2019/791 sayılı mahkeme kararları da dikkate alınmak suretiyle, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanmasına; yapılan işaretle oylama neticesinde Ufuk AKIN’ın (çekimser), Buğra UZUN, Muzaffer DUYAN, Ahmet ÜZÜLMEZ ve İzzet KOŞAR’ın (ret), diğer üyelerin (kabul) oylarıyla oyçokluğu ile karar verilmiştir

              Gündemin 3.maddesi ;           

             KARAR NO  :31

             İçmesuyu Kesin Projesi işi için İller Bankası A.Ş.nden kredi kullanılması,      

            İçmeyuyu Kesin Projesi işi için İller Bankası A.Ş.’den 140.000.-(yüzkırkbin).-TL. kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.’ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş.ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.’ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş.adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.’ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.’ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.’ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.’ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde,5393 sayılı Belediye Kanun’un 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı’nın yetkilendirilmesine yapılan işaretle oylama neticesinde Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.

              Gündemin 4.maddesi ;

             KARAR NO  :32

            Taşımaz Satışı,                                                                                                         

            5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18’nci maddesinin (e) bendiTaşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek hükmüne istinaden, mülkiyeti Belediyemize ait Beldemiz Hisarönü Mahallesinde bulunan 123 ada, 1 parsel nolu taşınmazın, ekonomik yönden değerlendirilmesi ve Belediyemize gelir sağlanması için satışının yapılmasına; muhammen bedelin tespiti, ödeme ve ihale ile ilgili işlemlerin yürütülmesi konularında Belediye Encümenine, Tapu Daireleri ve Noterlik dahil her türlü işlem için Belediye Başkanına yetki verilmesine; yapılan işaretle oylama neticesinde İzzet KOŞAR’ın (ret), Buğra UZUN, Ufuk AKIN, Muzaffer DUYAN ve Ahmet ÜZÜLMEZ’in (çekimser), diğer üyelerin (kabul) oylarıyla oyçokluğu ile karar verilmiştir.

                Gündemin 5.maddesi ;

                KARAR NO :33

               Aktarma Yapılması,

               Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 28.11.2019 tarih ve 211 sayılı talebi üzerine 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun Meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18.maddisinin (b) bendine istinaden, 2019 mali yılı bütçesinde aşağıda olduğu şekilde yetmeyen kalemlere 1.080.000.00 (BirmilyonSeksenbin)-TL aktarma yapılmasına; yapılan işaretle oylama neticesinde Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

DÜŞÜLEN KALEM (-) ÖDENEK ÇEŞİDİ

FONKSİYONEL

EKONOMİK

ÖDENEK ÇEŞİDİ

     TUTARI

01.1.1

03.5.5.02

Taşıt Kiralaması Giderleri

    80,000,00

 

03.6.2.01

Tanıtma,Ağırlama,Organizasyon Giderleri

  190.000,00

04.5.1

03.8.6.01

Yol Bakım ve Onarım Giderleri

80.000,00

 

06.1.4.01

Kara Taşıtı Alımları

440.000,00

 

06.5.7.07

Yol Yapım Giderleri

120.000,00

 

06.5.7.90

Diğerleri

100.000,00

05.2.0

06.5.7.09

Kanalizasyon Tesis Gideri

40.000,00

06.3.0

03.1.6.01

Kimyevi Ürün Alımları

30.000,00

 

 

                                                          TOPLAM

1.080.000,00

                            

EKLENEN KALEM (+) ÖDENEK ÇEŞİDİ

FONKSİYONEL

EKONOMİK

ÖDENEK ÇEŞİDİ

     TUTARI

01.1.1

03.9.3.02

Mezar ve Şehitlik Yapım ve Bakım Giderleri

150.000,00

01.1.2

04.2.9.01

Diğer İç Borç ve Faiz Giderleri

140.000,00

04.5.1

06.5.9.01

Diğer Giderler

85.000,00

05.1.0

01.3.2.01

Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları

140.000,00

 

03.2.3.02

Akaryakıt ve Yağ Alımları

105.000,00

 

03.5.1.04

Müteahhitlik Hizmetleri

255.000,00

 

03.7.3.04

İş Makinası Onarım Giderleri

55.000,00

06.3.0

03.2.3.03

Elektrik Alımları

150.000,00

 

 

                                                       TOPLAM

1.080.000,00

 

 

Meclis Başkanı

Kâtip Üye

Kâtip Üye

Ömer ÜNAL

Musa KURT

Ahmet ÜZÜLMEZ

Belediye Başkanı

(İmzalı)

Meclis Üyesi

(İmzalı)

Meclis Üyesi

(İmzalı)

 

 

 

ÖMER ÜNAL

Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres   : Filyos Belediyesi Hisarönü Mah. Filyos, Çaycuma, Zonguldak

Telefon : +90 372 623 10 18 
Faks     : +90 372 623 10 91