FİLYOS BELEDİYESİ HURDA SATIŞI İHALE İLANI

FİLYOS BELEDİYESİ HURDA SATIŞI İHALE İLANI

 

İ L A N

FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR

 

Hurda Satışına Ait İhale İlanı;

Filyos Belediyesine ait yaklaşık 75 ton civarında olduğu tahmin edilen hurda demirler ile 2,5 ton civarında olduğu tahmin edilen hurda plastik malzemelerinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık artırma suretiyle ihale edilerek satışı yapılacaktır.

 

Satışı Yapılacak Hurdanın ;

 

Adresi

Hurda Cinsi/ Miktarı

Toplam Muhammen Bedel      (K.D.V.) Hariç

Geçici

Teminat Miktarı (TL)

İhale Doküman Bedeli (TL)

İhale Tarihi

İhale  Saati

Filyos Belediyesi

Park Cad.No:45 Filyos Çaycuma/Zonguldak

Demir Hurda

75 Ton

112.500,00

3.375,00

50,00

10.06.2019

12.00

Filyos Belediyesi

Park Cad.No:45 Filyos Çaycuma/Zonguldak

Plastik Hurda

2,5 Ton

5.000,00

150,00

50,00

10.06.2019

12.00

 

İhaleye katılacak isteklilerde aranan şartlar ve istenilen Belgeler ;

 

     GERÇEK KİŞİ          :

1-) Türkiye Cumhuriyetinde yasal tebligat ve yazışma adresi

2-) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Muhtarlıktan veya Nüfus Müdürlüklerinden ihalenin yapıldığı yılı

     İçinde alınmış ikametgâh senedi.

3-) Şartname satın aldığına dair makbuz ve imzalı ihale şartnamesi

4-) Geçici teminat mektubu veya makbuzu

5-) Belediyemize herhangi bir sebepten dolayı borcu bulunmadığını gösterir belge.

6-) Vekâleten katılınması halinde Noter tasdikli vekâletname. 

      TÜZEL KİŞİ                        :

1-) Türkiye Cumhuriyetinde yasal tebligat ve yazışma adresi.

2-) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir ihalenin yapıldığı yıl içerisinde düzenlenmiş noter

     Tasdikli imza sirküleri.

3-) Mevzuatı gereği ilgilinin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, İhalenin

     Yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4-) Şartname satın aldığına dair makbuz ve imzalı ihale şartnamesi

5-) Geçici teminat mektubu veya makbuzu

6-) Belediyemize herhangi bir sebepten dolayı borcu bulunmadığını gösterir belge. 

7-) Vekâleten katılınması halinde Noter tasdikli vekâletname.

      ORTAK GİRİŞİMLER:

1-) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir ihalenin yapıldığı yıl içerisinde düzenlenmiş noter

     Tasdikli imza sirküleri.

2-) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından,

     İhalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösterir belge.

3-) Geçici teminat yatırıldığına dair makbuz veya geçici Teminat mektubu.

4-) Belediyemize herhangi bir sebepten dolayı borcu bulunmadığını gösterir belge.

5-) Şartname satın aldığına dair makbuz ve imzalı ihale şartnamesi.

6-) Vekâleten katılınması halinde Noter tasdikli vekâletname.

7-) İş Ortaklığı Beyannamesi

8- Türkiye Cumhuriyetinde yasal tebligat ve yazışma adresi.

 

 

İhaleye ait teklif zarfları şartnameye uygun şekilde hazırlanarak en geç 10/06/2019 Pazartesi günü saat 12:00’a kadar Filyos Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilmek zorundadır. Bu tarih ve saatten sonra kesinlikle idarece teklif zarfı teslim alınmayacaktır.

İlanen duyurulur.      

                                                          

 

 

                                                                                        FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

ÖMER ÜNAL

Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres   : Filyos Belediyesi Hisarönü Mah. Filyos, Çaycuma, Zonguldak

Telefon : +90 372 623 10 18 
Faks     : +90 372 623 10 91