FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI KİRALAMA İŞİNE AİT İHALE İLANI

FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI KİRALAMA İŞİNE AİT İHALE İLANI

FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI KİRALAMA İŞİNE AİT İHALE İLANI

 

              İ L A N

           FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR

 

Kiralama İşine Ait İhale İlanı;

 

Mülkiyeti Filyos Belediyesine ait Beldenin Hisarönü Mahallesinde 104 ada, 1 parsel nolu taşınmaz üzerinde bulunan ve Belediye Uygulama İmar Planında Belediye Hizmet alanı olarak görülen alanın bir kısmının (çay bahçesi) olarak, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesi hükümleri gereğince (açık teklif usulü) ile 31.12.2019 tarihine kadar kiraya verilecektir.

 

Kiraya Verilecek Taşınmazın ;

 

 

Adresi

Muhammen Bedel (K.D.V.) Hariç (TL)

Geçici Teminat Miktarı (TL)

 

 

İhale Tarihi

 

İhale Saati

Hisarönü Mah.Park Cad.No:45 

                                       FİLYOS

20.000,00 TL.

600,00

17/05/2019

14:30

 

 

İhale dokümanları Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünden ücretsiz görülebilir. İhaleye girecek olanların ihale doküman bedeli olan 50.00 TL’yi Belediyemiz veznesine yatırmak suretiyle şartname satın almak zorundadır.

 

İhaleye katılacak isteklilerde aranan şartlar ve istenilen Belgeler;                                         

 

GERÇEK KİŞİ:

 1. Başvuru Mektubu
 2. İkametgâh Senedi
 3. Şartname satın aldığına dair makbuz ve imzalı ihale şartnamesi
 4. Geçici teminat mektubu veya makbuzu
 5. Belediyeye herhangi bir sebepten dolayı borcu bulunmadığını gösterir belge
 6. Vekâleten katılınması halinde noter tasdikli vekâletname 
 7. Tahliye Taahhütnamesi

 

TÜZEL KİŞİ:

 1. Başvuru Mektubu
 2. Herhangi bir Meslek veya Büroya bağlı olduğunu gösterir belge
 3. Şartname satın aldığına dair makbuz ve imzalı ihale şartnamesi
 4. Geçici teminat mektubu veya makbuzu
 5. Belediyeye herhangi bir sebepten dolayı borcu bulunmadığını gösterir belge 
 6. Vekâleten katılınması halinde noter tasdikli vekâletname
 7. Tahliye Taahhütnamesi

 

ORTAK GİRİŞİMLER İÇİN:

Ortaklar ihaleye katılamazlar.

 

İhaleye ait teklif zarfları şartnameye uygun şekilde hazırlanarak en geç 17/05/2019 Cuma günü saat 14:30’a kadar Filyos Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilmek zorundad��r. Bu tarih ve saatten sonra kesinlikle idarece teklif zarfı teslim alınmayacaktır. İlanen duyurulur.      

                                                          

                                                                                        FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ÖMER ÜNAL

Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres   : Filyos Belediyesi Hisarönü Mah. Filyos, Çaycuma, Zonguldak

Telefon : +90 372 623 10 18 
Faks     : +90 372 623 10 91