FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2019 YILI MAYIS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2019 YILI MAYIS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2019 YILI MAYIS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

 

T.C.

FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MAYIS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

KARAR ÖZETLERİ (03/05/2019)

 

 

BELEDİYE MECLİSİNİ TEŞKİL EDEN ÜYELER

 

                                       Meclis Başkanı          : Ömer ÜNAL

Meclis Üyeleri            : Mustafa FURTUN, Musa KURT, Hayrettin ASLAN, Hasan ACAR, Buğra      

                                     UZUN, Ufuk AKIN, Muzaffer DUYAN, Ahmet ÜZÜLMEZ, İzzet KOŞAR.

 

 

KARAR ÖZETLERİ

 

 

Gündemin 2.maddesi:

2018 mali yılı kesin hesabının görüşülmesi;

KARAR NO: 17

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18’nci maddesinin (b) bendine istinaden;

 

            FİLYOS BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI KESİN HESAP KARARI   

 

  1. Kanunlarla tahsili Belediyelere verilmiş olan gelirlerin tahsil edildiği,
  2. Bütçe ile verilen ödeneklerin amacına uygun olarak kullanıldığı ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 60.maddesinde belirtilen ihtiyaçlar karşılığında sarf edildiği,
  3. Bütçede tertibi bulunmayan kalemlerden harcama yapılmadığı,
  4. 2018 Mali Yılı Gelirlerinin;  7.773.635.79.-TL.olduğu,

2018 Mali Yılı Giderlerinin; 8.800.341.59.-TL.olduğu, 

 

            Tahsilatı yapılamayan 471.946,18.-TL. Gelir Tahakkukunun tahsil edilmek üzere 2019 Mali yılına devir ettiği görülerek, 2018 Mali yılı Kesin Hesabı; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 64.ve Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Yönetmeliğinin 40.maddesi gereğince kalem kalem oya sunularak yapılan işaretle oylama neticesinde; İzzet KOŞAR’ın (çekimser), Buğra UZUN, Ufuk AKIN, Muzaffer DUYAN ve Ahmet ÜZÜLMEZ'in (ret), diğer üyelerin (kabul) oylarıyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

Gündemin 3.maddesi:

Beş yıllık imar programının görüşülmesi;

KARAR NO:18

Ekte yerleri, nitelikleri ve maliyetleri belirtilen işlerin, Meclisimizce tespit edilen öncelik sıralarına göre yapılmak üzere 15/05/2019 tarihinde başlanıp 15/05/2023 tarihinde bitecek olan 5 (beş) yıllık imar programının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 10.maddesi gereğince Meclisimizce onanmasına; yapılan işaretle oylama neticesinde oy birliği ile karar verildi.

 

  1. 03/02/2014 tarih ve 03 sayılı meclis kararı ile onanan 5 (beş) yıllık İmar Programına ilave yapılması   

 

Numarası                    : 18     

Ba��langıç Tarihi          : 15/05/2019

Bitiş Tarihi                  : 15/05/2023

Toplam Bedeli            : 13.100.000,00

İlave Yapılan Bedel   :

Yıllara Göre Ödemeler                     :

2019 YILI                  : 4.150.000,00

2020 YILI                  : 2.400.000,00

2021 YILI                  :    350,000,00

2022 YILI                  : 1.200.000,00

2023 YILI                  : 5.000.000,00

 

 

  1. Yapılacak işlere göre ödemeler

Ekli listede yapılacak işin türü ve yıllara göre ödeme miktarları gösterilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    

YAPILACAK İŞLER VE ÖNCELİKLERİ

                                                          

YAPILACAK İŞİN KONUSU

 

YERİ

 

YILI

 

BEDELİ

Yağmursuyu şebeke hattı proje ve yapım işi

Filyos Geneli

2019

4.000.000,00

Mobese kamera sistemi kurulması

Filyos Geneli

2019

150.000,00

Karapınar Caddesi ile Geriş Mahallesi arası yol düzenlemesi yapılması

Karapınar Cad ve Geriş Mah. arası

2020

700.00,00

Sokak hayvanları barınağı yapımı

Geriş Mevkii

2020

200.000,00

Kapalı spor salonu yapılması

5157 Parsel

2020

1.500.000,00

Hediyelik eşya satış reyonları yapımı

Sahil Mevkii

2021

100.000,00

Mezarlık alanının düzenlenmesi

Geriş Mah. Mevkii

2021

250.000,00

Açık otopark alanı

Pazaryeri Mevkii

2022

200.000,00

Yeni belediye garajı yapımı

Pazaryeri Mevkii

2022

1.000.000,00

Katlı otopark yapılması

Namık Kemal Cad.

2023

1.000.000,00

Mezbahane yapılması

Tespit edilecek uygun bir alan

2023

1.500.000,00

Kapalı yüzme havuzu yapılması

İskele mevkii

2023

500.000,00

Gençlik ve Kültür merkezi yapımı

İskele Caddesi

2023

2.000.000,00

                       

       

 

 

 

 

Gündemin 4.Maddesi:

Memur personelleri ile toplu sözleşme imzalanması konusunda Belediye Başkanı’na

Yetki verilmesinin görüşülmesi,    

KARAR NO:19

12.09.2010 tarihli halkoylamasının 23.09.2010 tarih 27708 sayılı Resmi gazetede yayınlanan sonuçlarına göre, Anayasa değişiklik paketi kabul edilmiştir. Anılan paket kamu görevlilerine de toplu sözleşme hakkı sunmaktadır.

        Şöyle ki;Anayasamızın 53. maddesinin başlık kısmı "Toplu İş Sözleşmesi ve Toplu Sözleşme Hakkı" olarak değişmiştir. Ayrıca anılan madde metnine 4. 5. ve 6. fıkralar eklenmiştir. Bu fıkralar;

          " ... Memurlar ve diğer kamu görevlileri, toplu sözleşme yapma hakkına sahiptirler.  Toplu sözleşme yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması halinde taraflar Uzlaştırma Kuruluna başvurabilir. Uzlaştırma Kurulu kararları kesindir ve toplu sözleşme hükmündedir. Toplu sözleşme hakkının kapsamı, istisnaları toplu sözleşmeden yararlanacaklar, toplu sözleşmenin yapılma şekli, usulü ve yürürlüğü, Uzlaştırma Kurulunun teşkili, çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar kanunla düzenlenir." şeklindedir."

          Bu fıkralar ile birlikte artık kamu görevlilerinin Toplu Sözleşme yapmaları önünde mevzuat anlamında bir engel kalmamıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14. maddesinde belediyenin görev ve sorumluluklarının içerisinde "...sosyal hizmet ve yardım yapmak..." yer almıştır. Aynı kanunun 38'nci maddesinin G bendinde "...Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak..." ve N bendinde " Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak " Belediye başkanının yetkileri arasındadır.

          Belediye Meclis ve yöneticilerine hiçbir cezai sorumluluk yüklemeyen (SOSYAL DENGE SÖZLEŞMESİ) ülkemizin birçok belediyesinde olduğu gibi, Filyos Belediye Meclisi'nden Başkanlık için yetki ve Sosyal Denge Sözleşmesi yapılması için karar alınarak yapılmasında Anayasal engel ortadan kalkmıştır. Maaş adaletsizliğinin kısmen de olsa giderilmesi için işyerinde yetkili sendika ile çalışma hayatını düzenleyen Anayasa hükümleri ve devletin temel niteliklerinden olan "Sosyal Hukuk Devleti" ilkesi; Uluslar arası sözleşmeler, 5393 sayılı Belediye Kanunu çerçevesinde sözleşmenin tarafı olan çalışanların ekonomik durumunu işverenin mali gücünün elverdiği ölçüde; insanca yaşamı sağlamak, bilgi ve becerisini geliştirme, aynı işi yapan kişiler arasındaki ücret dengesini sağlamak, emeğin karşılığını almak, adaletli ücret dağılımını sağlamak, çalışanların sosyal ve kültürel düzeylerini yükseltmek, geleceğe güvenle bakmasını temin etmek, böylelikle ekonomik ve sosyal barışı sağlamak ve çalışma performansını artırarak demokratik ve katılımcı çalışma düzenini amaçlamıştır.

          Diğer taraftan Avrupa Yerel Yönetimler İdari ve Mali Özerklik Sözleşmesi ülkemizce kabul edilmiştir. Belediyelerin bu anlamda diğer kamu bütçeli kuruluşlardan ayrı bir yönü bulunmaktadır. Nitekim memurlarına sosyal yardımda bulunan belediyeler imkanları ölçüsünde, bütçelerine göre bunu gerçekleştirmektedirler.  

          Belediye Meclisi'nce; Belediyemizde görev yapan 657 sayılı yasaya tabi Devlet Memurlarına Sosyal yardım yapılmasına, yapılacak yardımın miktarının belirlenmesi için yetkili memur sendikası ile görüşme yapılmasına ve toplu sözleşme metni imzalaması için Belediye Başkanına, Belediye Meclisi'nce Anayasa, Uluslararası sözleşmeler ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun ilgili maddeleri gereğince yetki verilmesi, Belediye Meclisinde müzakere edilmesinden sonra yapılan oylama sonucunda;

 

          12.09.2010 tarihinde yapılan halkoylaması neticesinde değiştirilen Anayasa’mızın 53’ncü maddesine istinaden, Belediye Başkanına memur personelleri ile toplu sözleşme imzalaması konusunda yetki verilmesine, yapılan işaretle oylama neticesinde oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Meclis Başkanı

Kâtip Üye

Kâtip Üye

Ömer ÜNAL

Musa KURT

Ahmet ÜZÜLMEZ

Belediye Başkanı

(İmzalı)

Meclis Üyesi

(İmzalı)

Meclis Üyesi

(İmzalı)

 

                                                          

 

ÖMER ÜNAL

Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres   : Filyos Belediyesi Hisarönü Mah. Filyos, Çaycuma, Zonguldak

Telefon : +90 372 623 10 18 
Faks     : +90 372 623 10 91