FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2018 YILI FAALİYET RAPORU

FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2018 YILI FAALİYET RAPORU

FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2018 YILI FAALİYET RAPORU

 

 

T.C.

ZONGULDAK İLİ

FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

 

 

2018 YILI

FAALİYET RAPORU

 

 

 

 

 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

ADRES                        : Hisarönü Mahallesi Park Caddesi No:45

                                        Filyos Beldesi/Çaycuma/Zonguldak

 

TEL                              : (372) 623 1018

FAKS                           : (372) 623 1091

e-POSTA ADRESİ      : [email protected]

İNTERNET ADRESİ  : filyos.bel.tr                                                                     

KEP ADRESİ              : [email protected]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

        BAŞKAN SUNUŞU

        

          Değerli Meclis Üyeleri,

 

            Filyos Belediyesi olarak, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkındaki Yönetmelik doğrultusunda hazırladığımız, 2018 yılına ait performansımızı belgeleyen faaliyet raporunu ilginize sunuyoruz. Tarih, kültür, insan ve mekan boyutunda sürekli yaşanabilir bir Filyos oluşturmak vizyonuyla 2018 yılında da hiç eksilmeyen bir şevkle hizmet etmekten mutluyuz. Kanunlar çerçevesinde Belediye hizmetlerini yürütmekteyiz. Amacımız halkımızın kentsel yaşam standardını yükseltmek, çağdaş ve yaşanılır bir Filyos yaratmak, daima halkının yanında yer alan idari yapısı ve şeffaf belediyecilik anlayışını yerleştirmektir. Yapmış olduğumuz ve tüm çalışmalarımızda Belediyemizin menfaatleri göz önünde bulundurmaktayız. Kalıcı işler yapmanın peşindeyiz. Bugünü değil; yarını düşünen bir anlayışla çalışıyoruz. Gelecek nesillere bırakacağımız; onların gururla yaşayacakları, övünecekleri bir Filyos yaratmak. Fikirler üretiyoruz. Yeni projeler tasarlıyoruz. Birlik ve beraberlik, ortak hizmet aşkı yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı tetikleyen en önemli unsurdur. Her şeyin altında birlikte çalışmanın, dayanışmanın, gerçekleştirdiğimiz fikir alış-verişlerinin önemli payı vardır. Bizler başarının bir takım oyunu olduğunu ve birlikten kuvvet doğacağını biliyoruz. Bu inançla yolumuzu çiziyoruz.

 

         Bu vesileyle; desteklerini bizlerden esirgemeyen, uyum içinde çalıştığımız meclis üyelerimize, tüm belediye çalışanlarımıza, bize çalışma gücü veren Filyos halkına ayrı ayrı ve içten teşekkür ederek, yapmış olduğumuz çalışmaları içeren Belediyemizin 2018 yılı Faaliyet Raporunu siz Sayın Meclis Üyelerimizin takdir ve görüşlerine sunuyor, çalışmalarımızda desteğini esirgemeyen meclis üyelerimize ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

 

 

 

 

 

                                                                                     Ömer ÜNAL

                                                                                     Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        MECLİS ÜYELERİMİZ    

 

 

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ GRUBU

 

 

         - SELAMİ KÖKTÜRK

         - MUSA KURT

         - HAYRETTİN ASLAN

         - FAHRİ SÜRÜL

         - HASAN ACAR

 

 

                                   CUMHURİYET HALK PARTİSİ GRUBU

 

 

 

            - NEVZAT KOŞAR

         - ŞENOL CEYLAN

         - HASAN BORA

         - HAMDİ BASANÇELEBİ

 

 

            BELEDİYE TEŞKİLAT YAPISI              

 

 

         - YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

         - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

         - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

         - ZABITA İŞLERİ BİRİMİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I- GENEL BİLGİLER

 

A) Vizyon ve Misyon

B) Yetki, Görev ve Sorumluluklar

C) İdareye İlişkin Bilgiler

 

 

II- AMAÇ ve HEDEFLER

 

A) İdarenin Amaç ve Hedefleri

B) Temel Politikalar ve Öncelikler

 

 

 

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A) Mali Bilgiler

B) Performans Bilgileri

 

 

 

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A) Üstünlükler

B) Zayıflıklar

 

 

 

V-EKLER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.GENEL BİLGİLER

 

 

A) VİZYON ve MİSYON

 

 

                                                                       VİZYON

 

 

         Sosyal ve Çağdaş Belediyecilik anlayışı ile hizmet kalitesini ve refah düzeyini artırarak, tarih, kültür, insan ve mekan boyutunda sürekli yaşanabilir bir Filyos Beldesi yaratmak.

 

 

                                                                       MİSYON

 

            Kaynakları akıllı ve verimli kullanıp, paydaşlarla işbirliğini kuvvetli tutarak insana, beldeye, bilgiye yatırım yapmak, Vatandaşa sağladığı hizmetin kalitesini sürekli iyileştirip, Filyos beldesini sürekli yaşanabilir bir şehre dönüştürüp, toplumsal, çevresel, ekonomik sürdürebilirlik sağlamak.

 

         Yönetim ilkeleri olarak adlandırılan şeffaflık, hesap verilebilirlik, katılımcılık, hukukun üstünlüğünü, etkinlik, eşitlik ilkelerinin her birini kurumun her biriminde hayata geçirerek hizmet üretmek, sosyal yaşam, tarih, kültür, turizm, ekonomi vb. alanlarda profesyonel ve mükemmel olarak Belediyecilik hizmeti vermek.  

 

 

İLKELERİMİZ

 

 

Verimlilik,

Paydaşlarla işbirliği,

İnsana, şehre ve bilgiye yatırım yapmak,

Hizmet kalitesini sürekli iyileştirmek,

Sürdürebilirlik,

Mükemmellik,

 

B) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

 

         Belediyenin yetki, görev ve sorumluluklar temel olarak 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14.maddesinde açıklanmıştır.

 

         Madde 14- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

            a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. (Mülga son cümle: 12/11/2012-6360/17 md.) (…)(Ek cümleler: 12/11/2012-6360/17 md.) Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.

         b) (…)(1) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. (Değişik ikinci cümle: 12/11/2012-6360/17 md.) Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. (2)

(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/17 md.; Değişik: 12/7/2013-6495/100 md.) Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez.

         (İptal fıkra: Anayasa Mahkemesi’nin 24/1/2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 sayılı Kararı ile. )

         Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.

          Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

         4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

         (Ek fıkra: 1/7/2006-5538/29 md.) Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

 

 

C) İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

Belediyemiz Filyos Beldesi Hisarönü Mahallesi Park Caddesi No:45 Filyos/ Çaycuma/Zonguldak adresinde bulunan yeni hizmet binasında hizmet vermektedir.

 

Belediyemize ait;

1 adet Çok Amaçlı Salon,

1 adet yazılık düğün salonu,

Kapalı Pazaryeri,

Araçların bulunduğu park alanı

1 adet su arıtma tesisi,

1 adet deniz deşarjı,

3 adet Su deposu,

8 adet işyeri,

2 adet hizmet aracı,

2 adet itfaiye aracı,

1 adet hasta nakil ambulansı,

2 adet iş makinesi,

2 adet çöp toplama aracı,

2 adet kamyon

Yukarıda belirtmiş olduğumuz taşınır araçlar ve taşınmaz mallarla en iyi şekilde beldemizde yaşayan vatandaşlarımıza hizmet vermekteyiz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.ÖRGÜT YAPISI

 

5393 sayılı Belediye Kanunu ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre teşkilatlanan Belediyemizin idaresi organları;

 

Belediye Meclisi,

Belediye Encümeni,

Belediye Başkanı’dır.

Belediye Meclisi (9) üyeden oluşmaktadır.

Memur Norm Kadrolarımız (54) olup, 10 adedi (dolu), 44 adedi (boş) bulunmaktadır. İşçi norm kadrolarımız (27) olup, 17 adedi (dolu), 10 adedi (boş) bulunmaktadır.

 

 

31.12.2018 TARİHİ İTİBARİYLE MEVCUT MEMUR KADRO CETVELİ

 

S.NO

SINIFI

ÜNVANI

ADET

DERECE

DOLU-BOŞ DURUMU

1

G.İ.H.

Belediye Başkan Yardımcısı

1

1

BOŞ

2

G.İ.H.

Yazı İşleri Müdürü

1

1

BOŞ

3

G.İ.H.

Mali Hizmetler Müdürü

1

1

DOLU

4

G.İ.H.

Fen İşleri Müdürü

1

1

DOLU

5

G.İ.H.

Mezarlıklar Müdürü

1

4

BOŞ

6

G.İ.H.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü

1

4

BOŞ

7

G.İ.H.

Temizlik İşleri Müdürü

1

1

BOŞ

8

A.H.

Avukat

1

9

BOŞ

9

G.İ.H.

Şef

1

3

BOŞ

10

G.İ.H.

Şef

3

5

BOŞ

11

G.İ.H.

Şef

1

7

BOŞ

12

G.İ.H.

Memur

1

5

DOLU

13

G.İ.H.

Memur

2

5

BOŞ

14

G.İ.H.

Tahsildar

2

5

DOLU

15

G.İ.H.

Belediye Trafik Memuru

1

11

BOŞ

16

G.İ.H.

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

1

3

DOLU

17

G.İ.H.

Ambar Memuru

1

5

DOLU

18

G.İ.H.

Sayaç Memuru

1

11

BOŞ

19

G.İ.H.

Zabıta Amiri

1

5

BOŞ

20

G.İ.H.

Zabıta Komiseri

1

3

BOŞ

21

G.İ.H.

Zabıta Memuru

1

5

BOŞ

22

G.İ.H.

Zabıta Memuru

1

8

DOLU

23

G.İ.H.

Zabıta Memuru

5

11

BOŞ

24

G.İ.H.

İtfaiye Çavuşu

1

9

BOŞ

25

G.İ.H.

İtfaiye Eri

1

7

BOŞ

26

G.İ.H.

İtfaiye Eri

5

11

BOŞ

27

G.İ.H.

Evlendirme Memuru

1

5

DOLU

28

T.H.

Peyzaj Mimarı

1

8

BOŞ

29

T.H.

Mimar

1

8

BOŞ

30

T.H.

Mühendis

1

5

DOLU

31

T.H.

Mühendis

2

8

BOŞ

32

T.H.

Tekniker

1

1

BOŞ

33

T.H.

Teknisyen

2

11

BOŞ

34

T.H.

Şehir Plancısı

1

8

BOŞ

35

S.H.

Veteriner Hekim

1

8

BOŞ

36

S.H.

Sağlık Memuru

1

11

BOŞ

37

S.H.

Çocuk Gelişimcisi

1

10

BOŞ

38

S.H.

Hemşire

1

11

BOŞ

39

Y.H.

Kaloriferci

1

11

BOŞ

40

Y.H.

Bahçıvan

1

11

BOŞ

 

 

TOPLAM

54

 

DOLU:10 - BOŞ:44

 

                                                          

 

 

31.12.2018 TARİHİ İTİBARİYLE                                  MEVCUT İŞÇİ KADRO CETVELİ

 

S.NO

KADRO ÜNVANI

ADET

DOLU-BOŞ DURUMU

1

Ustabaşı

1

DOLU

2

Usta

1

BOŞ

3

İşçi

12

DOLU

4

İşçi

3

BOŞ

5

Temizlik İşçisi

1

BOŞ

6

Operatör

2

DOLU

7

Operatör

1

BOŞ

8

Şoför

2

DOLU

9

Şoför

4

BOŞ

 

 

 

TOPLAM

 

 

27

 

DOLU: 17 – BOŞ: 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II- AMAÇ VE HEDEFLER

 

 

 

A) İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ

 

Filyos Belediyesinin sahip olduğu vizyon, misyon ve ilkeleri doğrultusunda belirlediği hedefleri öngördüğü süre içinde varılmasına planladığını ve hedeflediği amaç doğrultusunda somut olarak sağlamıştır.

 

 • Bireysel ve toplumsal yaşam seviyesini ve şehircilik bilincini yükseltmeye yönelik  sosyal, kültürel uygulamalar gerçekleştirmek,
 • Eğitim projeleri gerçekleştirmek, çocuklara ve gençlere yönelik etkinlik ve programlar yapmak,
 • Sosyal yardım hizmetlerini yürütmek,
 • Kültürel mirasın ve değerlerin, farkındalığını artırıcı çalışmalar gerçekleştirmek ve kültürel yaşamın zenginleşmesine katkıda bulunmak amacıyla beldemizin kültürel zenginliğine yönelik turizm potansiyelini ön plana çıkarmak üzere proje ve faaliyetler planlamak,
 • Turizm potansiyelini ön plana çıkarmak için beldenin kültürel zenginliği için çalışarak proje üretmek,
 • Halkın ve turistlerin, beldenin tarihi ve kültürel zenginliğine yönelik farkındalığını artırmak amacıyla proje ve faaliyetler planlamak ve gerçekleştirmek,
 • Her kesimden vatandaşlarımızın sosyal amaçlarına yönelik olarak hizmetler sunarak, yaşam kalitesinin artmasına yönelik projeler gerçekleştirmek, bu kapsamda yaşam ve şehircilik bilincini yükseltmeye yönelik kültürel yapmak, çocuklara ve gençlere yönelik eğitim programları faaliyetleri yapmak,
 • Yeşil alanları artırarak, kaliteli rekreasyon alanları oluşturmak,
 • Çevre sağlığını korumak amacıyla çalışmalar yapmak,
 • Beldenin alt yapısını ve üst yapısını kuvvetlendirici projeler ve planlar gerçekleştirmek,
 • Yaşam kalitesini artırıcı şehir uygulamaları planlamak,
 • Ulaşım ve trafik altyapısını güçlendirici planlar yapmak, projeler geliştirmek,
 • Tarihi ve Kültürel çalışmalara yer vermek,
 • Beldenin ekonomisini geliştirmek için faaliyet ve çalışmalar yapmak,
 • Bütçenin etkin yönetilmesini sağlamak,
 • Gelirlerin artırılmasına ve giderlerin azaltılmasına yönelik çalışmalar yapmak,
 • Kurum kültürünü oluşturmaya yönelik toplantılar ve çalışmalar yapmak,   

 

 

 

 

 

B) TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER

 

Tarih, Kültür, İnsan ve Mekan boyutunda sürekli yaşanabilir bir Filyos beldesi yaşatmak için hedeflenen ve planlanan programlar çerçevesinde Belediye hizmetlerin sağlanması gerekmektedir. Belediyemiz politika ve önceliklerinin başında beldenin tarihi ve kültürel mirasının korunması ve cazibe merkezi haline getirilmesi yer almaktadır. Bu kapsamda halkın yaşam kalitesinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi, yeşil alanların artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecektir.

 

 

  III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

 

 

         MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 1. MALİ BİLGİLER

 

Belediyemizin 2018 mali yılı Gelir Bütçesi başlangıcı 7.200.000,00 TL tahmin edilmiş, yıl içerisinde 1.200.000,00 TL’lik ek bütçe yapılarak toplam 8.400.000,00 TL. gelir tahmin edilmiştir.  Gider Bütçesi başlangıç ödeneği: 7.200.000,00 TL. tahmin edilmiştir.Ancak yıl içerisinde Belediye meclisinin 06.07.2018 tarih ve 27 nolu kararı ile 1.200.000,00 TL’lik, 05.11.2018 tarih ve 45 nolu kararı ile 150.000,00 TL’lik, 07.12.2018 tarih ve 50 nolu kararı ile 1.100.000,00 TL’lik olmak üzere toplam 2.450,000,00 TL.ek bütçe yapılmış ve 2017 mali yılından devreden 550.000,00 TL.birlikte tahmini gider bütçesi toplam 10.200.000,00 TL.olmuştur.

 

Tahmin edilen bu bütçeden gelir olarak toplam 7.624.169,88 TL. tahakkuk yapılmış, bu toplam tahakkuktan 7.174.965,25 TL tahsilat yapılmış, geriye kalan 447.402,64 TL. tutarındaki tahakkuk artığı tahsil edilmek üzere 2019 yılına devretmiştir.

 

Yapılan toplam tahsilat, toplam tahakkukun  % 94.25’i olarak gerçekleşmiştir.Gider olarak ise 2018 mali yılı içinde 8.800.341,59 TL. harcama yapılmış olup, bu harcama toplamı tahmin edilen gider bütçesinin % 86.28’i olarak gerçekleşmiştir.

 

Gelir ve Gider kalemlerinin tahmin ve gerçekleşmesi aşağıda olduğu gibidir.

 

 

 

 

 

2018 YILI GİDER TABLOSU

 

 

 

Ekonomik Düzey

 

Giderin Adı

Bütçe İle

Ek Bütçe

 

Eklenen

 

D üşülen

Net Bütçe

Harcama

Sonraki Yıla Devir

İmha

% Gerçek leşme oranı

Verilen

Verilen

Tutarı

Tutarı

Tutarı

01

Personel Gid.

1.943.100,00

164.000,00

12.200,00

0,00

2.119.300,00

2.037.008,78

0,00

82.291,22

0,96

02

Sosyal Güvenlik Kurumları

362.300,00

0,00

65,00

0,00

362.365,00

328.482,71

0,00

33.882,29

0,91

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2.730.100,00

1.163.000,00

500.235,00

24.400,00

4.368.935,00

3.797.911,94

0,00

571.023,06

0,87

04

Faiz Giderleri

420.000,00

0,00

0,00

0,00

420.000,00

365.068,39

0,00

54.931,61

0,87

05

Cari Transferler

94.600,00

0,00

1.600,00

0,00

96.200,00

71.912,44

0,00

24.287,56

0,75

06

Sermaye Gid.

1.577.000,00

786.000,00

15.600,00

0,00

2.378.600,00

1.889.149,75

18.000,00

471.450,25

0,79

07

Sermaye Transferleri

54.600,00

337.000,00

63.000,00

0,00

454.600,00

310.807,58

140.000,00

3.792,42

0,68

08

Borç Verme

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

Yedek Ödenek

568.300,00

0,00

0,00

568.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

TOPLAM

7.750,000,00

2.450.000,00

592.700,00

592.700,00

10.200.000,00

8.800.341,59

158.000.00

1.241.658,41

0,86

 

2018 YILI GELİR TABLOSU

 

 

Ekonomik Düzey

 

Gelirin Adı

 

Bütçe ile              Verilen

 

Ek Bütçe ile verilen

 

Önceki Yıl Tah.Devri

 

Bu Yıl Tahakkuku

 

Toplam Tahakkuk

 

Yılı  Tahsilat

 

Sonraki Yıla Devir

% Gerçek leşme Oranı

01

Vergi Gelirleri

1.417.000,00

 

312.807,38

896.274,02

1.209.081,40

1.010.541,12

198.540,28

0,84

03

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

920.000,00

200.000,00

150.289,60

1.322.692,39

1.472.981,99

1.224.119,63

248.862,36

0,83

04

Alınan Bağış ve Yardımlar

820.000,00

700.000,00

0,00

1.301.352,24

1.301.352,24

1.301.352,24

0,00

1,00

05

Diğer Gelirler

3.615.000,00

150.000,00

52.771,95

3.735.204,55

3.787.976,50

3.763.432,96

24.543,54

0,99

06

Sermaye Gelirleri

430.000,00

150.000,00

372.500,00

101.689,84

474.189,54

474.189,84

0,00

1,00

09

Red ve İadeler  (-)

2.000,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

TOPLAM

7.200.000,00

1.200.000,00

888.368,93

7.357.213,04

8.245.581,97

7.773.635,79

471.946,18

0,94

 

 

31.12.2018 TARİHİ İTİBARİYLE DEVİR EDEN TAHAKKUKLAR

 

BİNA VERGİSİ

115.690,52

ARSA VERGİSİ

54.635,12

ARAZİ VERGİSİ

3.206,26

ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ

16.674,02

İLAN VE REKLÂM VERGİSİ

8.334,36

SU GELİRİ

231.608,03

KİRA GELİRİ

17.254,33

ATIK SU GELİRİ

24.543,54

DİĞER BİNA SATIŞ GELİRİ

0,00

DİĞER HİZMET GELİRLERİ

0,00

TOPLAM

471.946,18

 

 

 

31.12.2018 TARİHİ İTİBARİYLE BANKA DURUMU

 

 

BANKA ADI

 

HESAP NUMARASI

 

BANKA MEVCUDU

 

FİLYOS ZİRAAT BANKASI

27027997-5001 (CARİ HESAP)

131.206,81

FİLYOS ZİRAAT BANKASI

27027997-5002 (OTOPARK HESABI)

23.994,40

FİLYOS ZİRAAT BANKASI

27027997-5034 (GECEKONDU HESABI)

9.781,49

FİLYOS ZİRAAT BANKASI

27027997 - (VADELİ HESAP)

2.490.770,57

TOPLAM

 

2.655.753,27

 

 

 

 

 

 

 

 

31.12.2018 TARİHİ İTİBARİYLE BORÇ DURUMU

 

 

HESAP KODU

 

ALACAKLI KURUM KİŞİLER

 

 

TUTARI

320

BÜTÇE EMANETLERİ HESABI

683.527,69

333

EMANETLER HESABI

662.838,04

360

ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI

957.777,97

361

ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK PİRİMLERİ HESABI

1.798.259,33

381

GİDER TAHAKKUKLARI (FAİZ GİDERİ)

387.709,08

362

FONLAR VE DİĞER İDARELER ADINA YAPILAN TAHSİLÂTLAR

1.344.241,12

400

İLLER BANKASI KREDİLERİ

4.206.046,00

481

GİDER TAHAKKUKLARI (FAİZ GİDERİ)

2.783.020,19

438

VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR

874.862,33

630

KALKINMA AJANSI VE BELEDİYE BİRLİKLERİ

476.040,12

630

AYDINLATMA GİDERLERİ

0,00

472

KIDEM TAZMİNATI

60.000,00

 

TOPLAM

14.234.321,87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. PERFORMANS BİLGİLERİ

 

 

                                          YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

Yetki Görev ve Sorumlulukları

 

Yetki

 

Belediye Başkanının vermiş olduğu yetki ve Kanunlar çerçevesinde hareket eder.

 

Görev ve Sorumluluklar

 

Belediye Meclisi ve Encümen işlerini yürütmek

Genel Evrak işlerini yapmak

Belediye Personel işlerini yapmak

Evlendirme işlemlerini yapmak

İlan Servisi işlemlerini yapmak

 

HİZMETLER

 

 • Belediye Meclis gündemini hazırlayıp, meclis toplantısının yapılacağı gün ve gündem maddelerini üyelere bildirmek.

 

 • Meclis Kalemi görevini yerine getirmek, Meclis defter ve kayıtlarını tutmak.

 

 • Encümen gündemini hazırlayıp, Encümen kalemi görevini yerine getirmek.

 

 • Encümen defter ve kayıtlarını tutmak.

 

 • Gelen ve giden evrak kayıtlarını yapmak, ilgili birim, kurum ve kişilere göndermek.

 

 • Belediye ve Başkanlık yazışmalarını yürütmek

 

 • Yazışma evraklarının güvenliğini sağlamak.

 

 • Belediye personel hizmetlerini yapmak.

 

 • Personel hareketlerini yapmak.

 

 • Memur izin programını yapmak ve takip etmek.

 

 • Arşivleme çalışmalarını yapmak ve kontrol etmek.

 

 • Evlenme için müracaat eden çiftlerin nikâh akdini yapmak.

 

 • İlan Servisine gelen ilanları yapmak ve ilan zabıt varakası düzenlemek.

 

Birim Yönetimi

 

Yazı İşleri Müdürlüğü tarafsız, uyumlu ve verimli çalışmayı ilke edinmiştir. Gün içinde yapılacak işler tespit edilerek, iş bölümü yaparak günlük kimin hangi işleri yapacakları belirlenir. Verilen görevler ilgililer tarafından yapıldıktan sonra birim amirinin bilgi, görüş ve önerileri alınarak çalışma son haline getirilir. Yazı İşleri Müdürlüğü, Belediyemize gelen ve giden yazıların kayıt ve teslimini evrak kayıt işlemlerini de yapar.

 

İç Kontrol Sistemi

 

Meclis ve Encümen kararları yazıldıktan sonra karar özetleri ile karşılaştırılarak kontrolleri yapılır. Encümen Kararlarının bir örneği ilgililerine, Meclis Kararları süresi içerisinde Kaymakamlık Makamının onayına gönderilir. Gelen yazılar ve dilekçeler ile ilgili sonuçları takip eder. Resmi kurumlara yazılan yazılar ve talepler onaya gitmeden önce kontrol edilir.

 

Birim Amaç ve Hedefleri

 

Yazı İşleri Müdürlüğü bünyesinde yapılan işlerin amacına uygunluğu, yerine getirilen görevin eşitlik, tarafsızlık, açıklık ilkeleri ile Kamu Hizmetinin hızlı etkili işleyişini sağlamak temel amaçtır.

 

Yazı İşleri

 

Belediye Meclis – Encümen toplantılarını Belediye Kanunu ve Belediye Meclisi Çalışma Usul ve Esasları çerçevesinde yürütülür. Halk ile irtibatı yoğun olan, Yazı İşleri Müdürlüğü üstlendiği hizmeti yerine getirirken, hizmetin yerine getirilmesinde görev yapan tüm personelin, sorumlu oldukları görevlerini beklenilen ölçü ve düzeyde yerine getirmesine önem ve ağırlık vererek birimin personelin daha etkin verimli süratli işleyişini sağlamaktadır.

 

Yazı İşleri Müdürlüğü yapılan hizmetlerin görülmesinde sürekli kendini yenileyen yetiştirici yol gösterici ve aydınlatıcı bir hizmet standardının gerçekleştirilmesi için halkla, personelle her yönden bağlantı ve uyum sağlayarak çalışmalarını sürdürmektedir.

 

Personel Hizmetleri

 

Kamu Hizmetlerinin yerine getirilmesinde en önemli unsur nitelikli ve yeterli elemandır. Kamu hizmetlerimizin yerine getirilmesi hususunda hizmetin aksamadan yürütülmesinde Belediyemizde görev yapan 10 adet memurun uyum, yetki ve sorumlulukların paylaşılmasında zorlukla karşılaşmadan yapılması gereken çalışmaları en kısa zamanda yapabilmektedir. Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü, 1 adet Yazı İşleri Müdür Vekili ve 1 adet Memur eliyle yürütülmektedir.

 

Temel Politikalar ve Öncelikler

 

Belediye Hizmetlerimizin daha etkin daha verimli ihtiyaç ve tercihlere uygun görev yetki paylaşımı konusundaki çalışmalarını Belediyenin politikalarına uygun hareket ederek beldemizin gelişmesinde ve kalkınmasında değişim ve gelişim çağına imkânlar nispetinde ayak uydurmak, personele sorumluluk alanında yetki ve görevlendirme yaparak onu uygulayacak personeli iyi yetiştirmek etkinlik, verimlilik ve performans kriterlerine göre istihdam etmek, Belediyemiz bünyesinde bulunan tüm personelin halkımıza ve beldemize en iyi hizmeti verebilecek bir konuma getirmek.

 

 

MECLİS ÇALIŞMALARI

 

Belediye Meclisimiz Kanunların öngördüğü şekilde her ayın ilk haftası toplanmıştır. 2018 yılı içersinde Belediye Meclisimiz 11 olağan meclis toplantısı gerçekleştirmiş ve bu toplantılarda (51) adet karar alınmıştır. Bu toplantılarda değişik konularda birçok karar alınmış ve yürürlüğe girmesi sağlanmıştır. Belediye Meclisimizin toplantıları ile ilgili olarak gündemin düzenlenmesi, ilanı toplantı zabtı ve alınan kararların usulüne uygun olarak asılması ve yasa gereği tasdiki gereken kararların yetkili makamlara tasdik ettirilmesi ve gereği yapılmak üzere ilgili dairelere gönderilmiştir.

 

ENCÜMEN ÇALIŞMALARI

 

Belediye Encümenimizce 2018 yılı içersinde (68) adet karar alınmış ve karar konusu ve içeriği diğer birimleri ilgilendiriyor ise zaman kaybetmeden ilgili birimlere gönderilmiştir. Encümen kararlarının kaydı, arşivlenmesi düzenli bir şekilde yerine getirilmiştir.

 

EVRAK KAYIT İŞLERİ

 

Kurumlardan gelen evraklar ile vatandaşlardan gelen dilekçeleri kayıt edip ilgili birimlere gönderir ve Belediyemizden gönderilecek olan evrakları diğer kurumlara iletilmesini sağlar. Birimimizde evrak dosyalama işlemleri usulüne uygun olarak yapılmış, İnternet, Posta ve Zimmet yoluyla, Belediyemize gelen ve giden evrakların kayıtları yapılarak, kayıt yapılan evrakların cevapları ilgili kişi veya kurumlara süresi içinde gönderilerek, birer nüshaları da dosyalarında saklanmaktadır. 2018 yılı içinde Belediyemize Gelen ve Giden Evrakların dağılımı aşağıda belirtilmiştir. 

 

 • Gelen Evrak Sayısı              : 1193
 • Giden Evrak Sayısı              : 1723 
 • Dilekçe Evrak Sayısı            : 837
 • Bimer                                    : 24
 • Bilgi Edinme                         : 3
 • Toplam Evrak Sayısı           : 3780   

 

EVLENDİRME İŞLERİ

 

Türk Medeni Kanunu ve Evlendirme Yönetmeliği hükümleri gereğince, Belediyemize Nikâh akitlerini gerçekleştirmek için müracaat eden çiftleri kabul eder ve ilgili evraklarının kontrolleri yapıldıktan sonra nikâh akitlerini gerçekleştirir. 2018 yılı içinde belediyemizde (36) adet çiftin nikâh akitleri gerçekleştirilmiştir. Bunun yanında başka illerde nikâh yapmak isteyen kişilere de talepleri üzerine evlenme izin belgeleri düzenlenerek verilmiştir. Evlendirme memurluğu bünyesinde yapılmış olan tüm nikâh akitleri ile ilgili bildirimler gününde ve düzgün olarak İlçe Nüfus Müdürlüğüne gönderilmiş ve nikâh olan çiftlerin evlenme kütüklerine tescilleri yaptırılmıştır.

 

 

 

 

 

İLAN İŞLERİ

 

Belediyemizce 2018 yılı içinde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına (48) adet ilan tutanağı düzenlenmiş olup, tutanakların birer sureti ilgili kuruluşlara gönderilerek, birer suretleri de dosyasında muhafaza edilmektedir.

 

İDARİ İŞLERİ

 

Belediyemizde görev yapan Memur personellerinin Derece, Terfi ve Kademe ilerlemeleri, Hizmet belgeleri, Yıllık İzin Onayları, İşçi personellerinin idari işlemleri ve yıllık izin onayları düzenli bir şekilde yapılarak kayıt altına alınmış ve birer nüshaları özlük dosyalarında tutulmaktadır.

 

BELEDİYEMİZİN MEVCUT KADRO DURUMU

 

Norm Kadro Yönetmeliği çerçevesinde Belediyemiz D4 grubu Belediyeler arasında yer almaktadır. Memur norm kadromuz 54 adet olup, bu kadroların 10 adedi dolu 44 adedi boş bulunmaktadır. İşçi norm kadromuz 27 olup, bu kadroların 17 adedi dolu, 10 adedi boş bulunmaktadır.

 

Belediyemiz daimi işçi personellerinden şoför kadrosunda görev yapan Mustafa GÖKÇE, 02.08.2018 tarihinde vefat etmiş, işçi kadrosunda görev yapan Sezai KÖKTÜRK 23.10.2018 tarihinde kendi isteği ile emekliye ayrılmıştır

 

31.12.2018 tarihi itibariyle Belediyemizde; 10 adet Memur, 17 adet Daimi İşçi, 1 adet Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Personel (Avukat) ve 1 adet Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel (İnşaat Mühendisi) görev yapmıştır.

 

01 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmelerine İlişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24’ncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar başlıklı Tebliğin, İşçi statüsüne geçirilme başlıklı 41.maddesi gereğince, 14.03.2018 tarihinde yapılan sözlü sınavda başarılı olan ve işçi statüsüne geçirilmede ön görülen şartları taşımaya devam eden 22 taşeron işçisi, Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü’nün 27.03.2018 tarih ve 109 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Filyos Belediyesi Personel Limited Şirketinde 02.04.2018 tarihinde topluca işe başlatılmışlardır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

             Fen İşleri Müdürlüğü, Belediyemiz sınırları içersinde yaşayan vatandaşlarımızın fiziki ve sosyal yaşamını sağlıklı bir biçimde sürdürmelerini sağlamak için gerekli olan; yol, kanal, alt ve üst yapı, park, sosyal ve kültürel tesislerin projelendirilmesi, planlanması ve uygulanması,ulaşım, kanalizasyon,temizlik ve benzeri  temel hizmetleri vermek, imar planı, imar kanunu hükümleri doğrultusunda imar hizmetlerini yürütmekle görevlidir.Bu çerçevede yapılan faaliyetler sırasıyla aşağıdaki gibidir.

 

 1. Belediyemize ait mevcut pazaryeri ekonomik ömrünü doldurmuş olması ve ihtiyaca cevap verememesi nedeni ile yıkılarak,temel+subasman betonundan oluşan yeni pazaryeri I.kısım inşaatı için,23.01.2017 tarihinde ihale yapılmış ve 24.02.2017 tarihinde yüklenici firma ile sözleşme imzalanmıştır.Sözleşme bedeli 204.000,00TL.dir.15.03.2017 tarihinde yer teslimi yapılarak başlanılan yapım işi 18.07.2017 tarihinde tamamlanmış ve 21.07.2017 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır.Söz konusu işin kesin kabulü 27.07.2018 tarihinde yapılmıştır.

 

 1. Pazaryeri inşaatı II. Kısım kapsamında çelik konstrüksiyon imalatlar+çatı kaplama mal alımı ve montajı işi 02.10.2017 tarihinde ihale edilerek,yüklenici firma ile 25.10.2017 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.Sözleşme bedeli 489.027,00 Tl.dir.Söz konusu iş sözleşmesine uygun olarak tamamlanmıştır. 

 

 1. Hisarönü Mahallesi Park Caddesi üzerinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait,17 pafta,5500 parsel nolu taşınmaz üzerine yeni Belediye Hizmet Binası yapım işi için 20.06.2016 tarihinde ihale yapılmış,yükklenici firmayla 09.09.2016 tarihinde sözleşme imzalanmış ve 19.09.2016 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır. Sözleşme bedeli 735.000 TL.olan söz konusu yapım işi 73.500TL.iş artışı ile beraber toplam 808.500 TL.nakdi gerçekleşme ile tamamlanmıştır.Belediye Hizmet Binası Yapım işinin geçici kabulü 12.10.2017 tarihinde yapılarak hizmete açılmıştır.Söz konusu işin kesin kabulü 12.10.2018 tarihinde yapılmıştır.

 

 1. Beldemiz Derin Deniz Deşarjı İnşaatı yapım işi İller Bankası tarafından SUKAP kapsamında 21.04.2015 tarihinde ihale edilmiş ve Oğuz Burma-Geskon İnşaat Enerji San.ve Tic.Ltd.Şti tarafından tamamlanarak 08.06.2017 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır. 18.01.2018 tarihinde oluşan şiddetli fırtınanın oluşturduğu dalga tahribatı nedeni ile tesisin taş tahkimatı zarar görmüş,deniz çıkışından itibaren taş tahkimat altından tesise kadar uzanan PE 225 atıksu boruları hasar görmüştür.Tesisin hasar gören kısımlarının onarım,düzeltme ve bakım işlerinin yüklenici namı hesabın yaptırılması için İller Bankasınca İkmal ihalesi yapılarak,yüklenici firma Celal YILMAZ ile 07.08.2018 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.Hasar onarım işi tamamlanmış olup geçici kabul çalışmaları devam etmektedir.Sözleşme bedeli 254.000,00TL. İller Bankası tarafından ana yüklenici firmaya ait teminattan ödenecektir.

 

 1. Beldemiz Sefercik Mahallesi başlangıcından mahalle meydanına kadar olan kısım ile Öteyüz Mahallesi Faik Akbay Caddesinde kullanılmak üzere;13.542 m2 8cm.kilitli beton parke,4015 m2 kutu parke ve 4712 mt.beton yol bordürü alımı için 04.06.2018 tarihinde mal alımı ihalesi yapılmıştır.Yüklenici firma ile 20.06.2018 tarihinde sözleşme imzalanmış ve alım işi gerçekleştirilmiştir.Sözleşme bedeli 321.712,50TL.dir.

 

 1.  Belediyemizce yeni yaptırılan çelik konstrüksiyon pazaryeri çevresinin düzenlenmesi işlerinde kullanılmak üzere; 3954 m2 bulvar taşı, 2917 m2 8cm.kilitli beton parke, 240mt. yağmur oluğu, 920 mt.beton yol yol bordürü ve 48 m2 natural kutu parke alımı için 25.06.2018 tarihinde mal alımı ihalesi yapılmıştır.Yüklenici firma ile 11.07.2018 tarihinde sözleşme imzalanmış ve alım işi gerçekleştirilmiştir.Sözleşme bedeli 131.971,00 TL.dir. Alınan malzemelerin kaplanması işçiliği yaptırılarak pazaryeri etrafı düzenlenmesi işi tamamlanmıştır.

 

 1. Beldemiz Hisarönü Mahallesi Uğur Mumcu Caddesinde kalan Hisarkent 1.bloklarının arkasındaki yeşil alanın düzenlenmesi kapsamında beton parke ve bordür işçiliği (582m2 beton parke,312 mt.beton bordür) Hisarkent üst blokları önü ve araları beton parke ve bordür işçiliği,(2050 m2 beton parke,270 mt.beton bordür) Park Caddesi Belediye karşısı çıkmaz sokakta 250 m2 beton parke işçiliği,Park Caddesi Şengün Sokakta beton parke,beton bordür ve yağmur oluğu işçiliği,(400 m2 beton parke,20 mt.beton bordür,90 mt.beton yağmur oluğu) Postacılar sokakta 170 m2 beton parke işçiliği,Öteyüz Mahallesinde Rahmi KÖKTÜRK binasının bulunduğu sokakta 180 m2 beton parke işçiliği,Atatürk Caddesi üzerinde DDY arazisinde kalan otopark alanının düzenlenmesi kapsamında 1476m2 bulvar taşı,210 mt.beton bordür ve 180 mt.yağmur oluğu işçiliği yaptırılmıştır.Ayrıca Sefercik Mahallesi girişinden itibaren mahalle meydanına kadar olan bölümde 3198 m2 kilitli parke,360 mt.beton yol bordürü işçiliği yaptırılmıştır.

 

 1. Beldemiz Öteyüz mahallesi Beyler mevkii,Karacalar Yapı kooperatifi,Hisarkent Kooperatifi,filyoskent kooperatifi,Yıldızkent Kooperatifi,Kocaali Mahallesi Yarimce Caddesi,Abacık Mahallesi,Geriş Mahallesi,Sefercik Mahallesi,Karapınar Caddesi,Hocalar Caddesine hizmet vermek üzere toplam 13 takım çocuk oyun grubu ve kauçuk zemin kaplama ve montajı için 27.04.2018 tarihinde ihale yapılmıştır.Yüklenici firma ile 29.05.2018 tarihinde sözleşme yapılarak alım ve montaj işi gerçekleştirilmiştir.Sözleşme bedeli 172.510,00TL.dir.

 

 1. Beldemiz Öteyüz Mahallesi Beyler Mevkii,Sefercik Mahallesi,Abacık Mahallesi,Kocaali Mahallesi Yarımca Caddesi,İskele Mevkii,Hisarkent mevkiine olmak üzere toplam altı grup fitnes+jimnastik aleti ve 378 m2 kauçuk kaplama satın alınarak montajı yaptırılmıştır.Söz konusu iş için toplam 110.802,00TL.harcama yapılmıştır.

 

 1. Uygulama İmar Planımızda Özel Proje Alanı olarak ayrılan kısımda bulunan 700 – 701 -703 - 704 – 705 – 706 - 707 – 708 – 709 – 710 – 711 – 712 – 713 – 714 – 715 – 716 – 717 – 718 - 719 – 720 – 721 – 722 - 723 – 724 – 725 – 726 – 727 – 728 – 729 – 730 – 731 – 732 – 733 – 734 – 735 – 736 - 737 – 738 – 739 – 740 – 741 – 742 parsel nolu taşınmazların 2016 yılında kamulaştırma işlemlerine başlanılmış olup, Çaycuma 1. ve 2. Asliye Hukuk Mahkemelerinde kamulaştırma davalarına başlanılmıştır. Mahkemeler tarafından keşfi tamamlanarak kamulaştırma bedelleri belli olan 701 - 702 – 703 – 704 – 705 – 706 – 707 – 708 – 709 - 710 - 711 – 712 - 714 - 715 - 716 – 717 - 718 – 720 - 721 – 722 – 724 – 725 – 726 - 728 – 729 - 730 – 731 – 733 – 734 – 736 – 737 – 738 nolu parsellerin Belediyemizce paraları yatırılmıştır. Söz konusu taşınmazlardan 701 – 702 – 703 – 704 – 705 – 706 – 707 – 710 – 711 – 715 – 716 – 718 – 721 – 722 – 724 – 725 – 728 – 730 – 731 – 733 nolu parsellerin tescil işlemleri tamamlanarak Belediyemiz adına tapuları çıkartılmıştır. 713 – 723 – 735 nolu parsellerin taraf teşkilleri sağlanmadığından kamulaştırma davaları devam etmektedir. Belediyemizce 719 – 727 - 732 – 739 – 740 – 741 - 742 parsel nolu taşınmazların kamulaştırma işlemlerinden vazgeçilmiştir.

 

 1. Uygulama İmar Planımızın E28–D–16-D-3-A ve E28–D–16-D-3-D nolu paftalarında Özel Proje Alanı olarak gösterilen imar adasında; Belediye Encümeninin 08.05.2018 tarih ve 26 sayılı kararı ile 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Maddesi uygulanarak parselasyon işlemi yapılmış ve  123 ada 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 no ile gösterilen 7 adet yeni imar parseli oluşturulmuştur. Daha önce kamulaştırması tamamlanmayan eski 719-727-739-740-741-742 nolu parseller, parselasyon işlemi sonrası oluşan yeni 123 ada,4-5-6 nolu parseller için, Belediye Meclisimizin 07.01.2019 tarih ve 05 sayılı kararına istinaden 2942/4650 Sayılı Kamulaştırma Kanunu uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

 

 1. 2018 yılı içinde Belediye Meclisi tarafından 3 adet imar tadilatı yaptırılmıştır.

 

 1. 06.09.2013 tarih ve 21 sayılı Belediye Meclisi kararı ile İller Bankasına verilen yetkilendirme taahhüdü gereği;Beldemiz İlave+Revizyon İmar Planı ihale edilmiş ve yüklenici firma ile 02.06.2015 tarihli sözleşme imzalanarak çalışmalar yürütülmüştür.İller Bankası kontrollüğünde Yüklenici firma çalışmalarını tamamlayarak taslak planı Belediyemize sunması sonucu;plan üzerinde Belediyemiz ile İller Bankası arasında fikir birliği sağlanamamıştır.Bunun üzerine Belediye Meclisinin 07.05.2018 tarih ve 19 sayılı Belediye Meclisi kararı ile daha önce verilen 06.09.2013 tarih ve 21 sayılı Belediye Meclisi kararı ile yapılan yetkilendirme sözleşmesinin fesih edilmesi kararlaştırılmıştır.17.05.2018 tarih ve 671 sayılı yazımız ile durum İller Bankası A.Ş.Mekansal Planlama Dairesi Başkanlığına bildirilmiştir.Bunun üzerine söz konusu işin feshedildiği İller Bankası Mekansal Planlama Dairesinin 29.05.2018 tarih ve E.23022 sayılı yazısı ile Belediyemize bildirilmiştir.Daha sonra aynı yüklenici firma ile belediyemiz arasında 04.06.2018 tarihli sözleşme imzalanarak ilave + revizyon imar planı çalışmaları tamamlanmış ve Belediye Meclisimizin 07.09.2018 tarih ve 36 sayılı kararı ile onaylanmış ve bir ay süre ile askıda kalmıştır.Bu süreçte yapılan itirazlar 05.10.2018 tarihli Belediye Meclisi toplantısında görüşülerek 38 sayılı kararı ile kesinleşmiştir. 

 

 1. 2018 yılı içinde Fen İşleri Müdürlüğünce 21 adet Yapı Ruhsatı, 9 adet Yapı Kullanma İzni ve 9 adet yanan yıkılan yapı ruhsatı verilmiştir.Ayrıca 7 adet ifraz,tevhit ve yola terkten ibaret imar uygulaması ile 5 adet yoldan ihdas işlemi yapılmıştır.

 

 1. 2018 yılı içinde akaryakıt alımı 2 grup parke alımı,çocuk oyun grubu alımı olmak üzere 4 adet ihale yapılmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           ZABITA İŞLERİ BİRİMİ

 

 

 

ÇEVRE

Çevrenin temiz olması için mesken, konut, işyeri imalathane sahiplerin konut ve işyerlerinden çıkan evsel ve diğer atıkların Belediyemizi temizlik hizmetlerinde görev yapan araç görevlilerine vermelerini, Kışın sobalardan ve Kazanlardan çıkan küllerin mahalle ve sokaklarda bulunan kül varillerine dökülmesi için uyarılar yapılmaktadır. Toplu konutlarda kazan bacalarından çıkan tozları çevreye zarar vermemesi için yöneticiler uyarılarak filtre bakın ve onarımını yapmalarının kendilerine anlatılmıştır. İnşaat atıkları tespit edilerek ücret alınmak suretiyle Belediyemizin çöp depolama alanına taşınması sağlanmaktadır.1 Yıl içerisinde gerçek ve tüzel kişilere belediye zabıta idari yaptırım yönetmeliğine aykırı hareket edenler hakkında 12 (On İki) adet zabıt varakası tanzim edilerek Belediye encümenine sunulmuştur.

         

TIBBİ ATIKLAR

Tıbbi atıkların çevreye, havaya, yeraltı kaynak sularına, insan sağlığına zarar verebileceği göz önünde bulundurularak tıbbi atıkların özel toplama araçları ile toplanarak imha edilmektedir.

 

KESİM HİZMETLERİ 

Beldemizde Mezbahanede 01.08.2012 tarihinden itibaren kesim yapılmamaktadır.  Beldemizin et ihtiyaçları Çaycuma Belediyesine ait Mezbahanede Zabıta ve Veteriner kontrolünde kesimleri yapılan hayvanlar sağlıklı şartlarda Filyos Belediyesi hudutlarında bulunan kasaplara getirilip satışları yapılmaktadır. Zabıta olarak denetimler yapılmaktadır.

                                                                                                                                                                                                                               

FIRINLAR

Belli aralıklarla fırınlara gidilip gramaj tespit’i yapılmaktadır.Gramaj yönünden herhangi sakınca tespit edilmemiştir. Fırın fiziki durumuna bakılmaktadır. İmalathanede insan sağlığına zarar veren ekmek yapımında kullanılan aletlerin, unların temiz olmasına, çalışanların sağlık karnelerinin bulunup bulunmadığına sağlık kontrolünden geçip geçmediğine tarafımızdan bakılmaktadır. Vatandaşların şikâyetleri titizlikle incelenmektedir.

 

PAZARLAR

Belediyemizde Çarşamba ve Cumartesi kurulan Pazarlarda halkımızın huzurlu bir şekilde alış veriş yapması için pazarcıların ürünlerine, fiyatlarını gösteren etiketler konmakta pazarlarda vatandaşların rahat alış, veriş yapması için geniş yollar bırakılmaktadır. Pazarcı esnafın yüksek sesle satış yapmaması için uyarılmaktadır. (Pazarcı esnafından bir yılda 88.337.00 (Seksen Sekiz Bin Üç Yüz Otuz Yedi ) TL para tahsil edilmiştir.

 

RUHSATLAR

01.01.2018–31.12.2018 tarihleri arasında 25 (yirmi beş) adet Ruhsat verilmiştir. GSM Ruhsatları ve Sıhhi ruhsatlar verilirken kanunda belirtilen şartlar kesinlikle istenmektedir. Şartları yerine getirmeyen müracaat sahiplerine eksikleri giderilmeden ruhsat verilmemektedir. Açılması izne bağlı İstirahat ve Eğlence yerlerine Kolluk gücünün olumlu görüşü alınarak ruhsat verilmektedir.

 

NUMARALAMA ÇALIŞMALARI

Belediyemiz hudutlarında Adrese dayalı numaralama çalışmaları Mahalle, Cadde ve Sokak esasına göre yeniden düzenlenerek tüm konut, mesken, işyerlerinin, depo, ahır ve samanlık dâhil olmak üzere kayıt altına alınarak numarasız hiçbir bina kalmamıştır. Adreslerin net ve kolay bulunması için Beldemizde Cadde, sokak, Mahalle tabelaları vatandaşların rahat görülebilecek ve aradığı adresi rahatlıkla bulabileceği şekilde takılmıştır. Yıkılan binalar kayıtlardan düşülmüştür.

 

DEFİN RUHSATLARI

Beldemizde ve başka bir yerde ikamet edip vefat eden beldemiz hudutları içinde bulunan mezarlıklara gömülen merhum insanların kayıtları hangi mezarlığa gömüldüyse kayıt defterine işlenmektedir. Beldemizde defin olan insanlar Belediyemiz tarafından gömülmektedir. 01.01.2018 – 31.12.2018 tarihleri arasında Beldemizde 58 (Elli Sekiz)  Defin işlemi kayıt altına alınmıştır.

 

AV-SÜS-EV KÖPEKLERİ

Belediyemizde kayıtlı Av-Süs-Ev köpekleri numaralandırılarak 2000 tarihinden 31.12.2018 tarihine kadar 186 (Yüz Seksen Altı ) Adet kayıt altına alınmıştır.Ayrıca Belediyemiz tarafından beldemizde bulunan sahipli ve sahipsiz (kedi,köpek) hayvanların kısırlaştırılması,kuduz aşısı,iç ve dış parazitleri yapılmıştır.Bunların düzenli aşılarının yapılması için belediye tarafından beldemiz halkına ilan yapılmaktadır.

 

İMAR KONUSU

Beldemiz mahalleleri gezilerek 3194 Sayılı İmar Kanununa haykırı inşaat yapanlar tespit edilerek Fen İşlerine Bildirilmektedir. Fen İşleri ile beraber hareket edilerek mevzuata uygun olması sağlanmaktadır.

 

                                                

 

 

                                         

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

 1. ÜSTÜNLÜKLER

 

 

 • Güçlü liderlik vasıflarına sahip yönetici
 • Hükümetle işbirliği ve koordinasyon
 • Konusunda uzman, özverili çalışanlar
 • Kamu kurumlarından ve sivil toplum kuruluşlarından tam destek
 • Yeterli bina ve fiziksel koşullar
 • Turistik cazibe merkezi
 • Sosyal, kültürel ve fiziki yapı,

 

 1. ZAYIFLIKLAR

 

 • Bütçe imkanlarının kısıtlı olması
 • Birimler arası koordinasyon, eşgüdüm eksikliği
 • Bürokrasi,
 • Göç, değişken nüfus yapısına bağlı olarak şehircilik bilincinin oluşmaması
 • Turizm planı,ziyaretçi yönetim planı gibi düzenleyici planların eksikliği
 • Güvenlik,deprem,afet,yangın sorunları
 • Sağlık kurumlarının yetersiz olması

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.EKLER

 

 

 

 

Ek - 4:Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı

 

 

MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI

 

 

Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dâhilinde;

 

Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.

 

İdaremizin 2018 yılı Faaliyet Raporunun “III/A-Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. 09/04/2019

 

                                                                                                               

 

  

 

                                                                                        Adnan KÖKTÜRK

                                                                                    Mali Hizmetler Müdürü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek - 2: Üst Yöneticinin İç Kontrol Güvence Beyanı

 

 

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

 

 

Üst yönetici olarak yetkim dâhilinde;

 

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

 

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.

 

Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

 

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (01.01.2018-31.12.2018)

 

 

 

 

                                                                                                 09.04.2019

 

                                                                       Ömer ÜNAL

                                                                     Filyos Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖMER ÜNAL

Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres   : Filyos Belediyesi Hisarönü Mah. Filyos, Çaycuma, Zonguldak

Telefon : +90 372 623 10 18 
Faks     : +90 372 623 10 91