FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2018 YILI ARALIK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2018 YILI ARALIK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

 

T.C.

FİLYOS BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

           

07.12.2018 TARİHİNDE YAPILAN ARALIK AYI

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

 

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı ve Soyadı

Meclis 1.Başkan Vekili : Selami KÖKTÜRK

Meclis Üyeleri  :  Musa KURT, Fahri SÜRÜL, Hayrettin ASLAN,   Hasan ACAR, Nevzat KOŞAR, Şenol CEYLAN, Hasan BORA,      Hamdi BASANÇELEBİ. (Ömer ÜNAL-Belediye Başkanı “İZİNLİ”)

ALINAN KARAR ÖZETLERİ

            Gündemin 2.maddesi gereğince yapılan müzakere neticesinde;

            KARAR NO:48

            22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 24’ncü maddesine istinaden, norm kadro standartları cetvellerinde belirlenen memur norm kadro standardı toplamının yüzde yirmisini geçmemek üzere; memur norm kadro sayısı 54X%20=11X6 ay=66 adam/ay, 2019 mali yılında 66 adam/ay geçici işçi çalıştırılmasına ve vizelerinin onaylanmasına; yapılan işaretle oylama neticesinde Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.                      

            Gündemin 3.maddesi gereğince yapılan müzakere neticesinde;

            KARAR NO:49       

            Beldemiz Öteyüz Mahallesinde bulunan Belediyemize ait tüm işyerlerine 01/01/2019 tarihinden geçerli olmak üzere % 10 oranında zam yapılmasına; yapılan işaretle oylama neticesinde Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

            Gündemin 4.maddesi gereğince yapılan müzakere neticesinde;

            KARAR NO:50

            5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/b maddesine istinaden, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 03.12.2018 tarih ve 259 sayılı talebi üzerine, 2018 mali yılı bütçesinde aşağıda olduğu şekilde ödeneği yetmeyeceği anlaşılan kalemler için 1.100.000,00 (BirmilyonYüzbin) -TL ek bütçe yapılmasına;yapılan işaretle oylama neticesinde Şenol CEYLAN’ın (ret), Nevzat KOŞAR, Hasan BORA ve Hamdi BASANÇELEBİ’nin (çekimser), diğer üyelerin (kabul) oylarıyla             oy çokluğu ile karar verildi.

GİDER BÜTÇESİ ÖDENEK ÇEŞİDİ

FONKSİYONEL

EKONOMİK

 

TUTARI

01.1.1

03.5.5.02

Taşıt Kiralanması Giderleri

30.000,00

 

03.6.2.01

Tanıtma, Ağırlama Giderleri

70.000,00

 

03.7.1.90

Diğer Dayanıklı Malzeme Alımları

162.000,00

 

06.1.1.01

Büro Mefruşat Alımları

72.000,00

 

06.1.7.01

Arkeolojik Kazı Giderleri

44.000,00

01.1.2

01.1.2.01

Zamlar ve Tazminatlar

53.000,00

04.5.1

03.8.6.01

Yol Bakım ve Onarım Giderleri

44.000,00

 

06.5.9.01

Diğer Giderler

100.000,00

05.1.0

01.3.2.01

Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatı

89.000,00

 

01.3.3.01

Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları

22.000,00

 

03.2.3.02

Akaryakıt ve Yağ Alımları

80.000,00

06.3.0

03.2.3.03

Elektrik Alımları

70.000,00

 

03.7.3.02

Makine Teçhizat Bakım Onarım Gideri

40.000,00

 

03.7.3.90

Diğer Bakım ve Onarım Gideri

30.000,00

 

03.8.9.01

Diğer Taşınmaz Yapım Bakım

70.000,00

 

06.1.2.90

Diğer Makine Teçhizat Alımları

34.000,00

 

06.5.7.90

İçme Suyu Tesis Yapım Gideri

90.000,00

 

 

                                                      TOPLAM

1.100.000,00

             FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (16)

3.2.1.1

Türk Lirası Cinsinden Banka Hesapları

1.100.000,00

                                                                                                                  TOPLAM

1.100.000,00

                                                                                             

             Gündemin 5.Maddesi gereğince yapılan müzakere neticesinde;

             KARAR NO:51

             Zonguldak Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 05/12/2018 tarih ve 89439242-769[769]-E.744956 sayılı yazısında; “Beldenizde yapılması planlanan Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahası ve İkili Soyunma Odaları Yapım İşi'ne ait ihale hazırlıkları tamamlanmıştır. İşin ödeneğinin büyük kısmı tahsis edilmiş olup, eksik olan 400.000,00 TL nin Başkanlığınızca tahsis edilmesi yada tahsis edileceğinin taahhüt edilmesi durumunda iş ihale edilerek yapımına başlanacağı hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.” diye ifade edilmektedir.

            Konunun Belediye Meclisinde görüşülmesi neticesinde; Beldemize yapılması planlanan Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahası ve İkili Soyunma Odalarının biran önce yapımına başlanarak tamamlanması ve vatandaşlarımızın hizmetine sunulmasına katkı sağlamak amacıyla, işin ihale edilebilmesi ve yapımına başlanabilmesi için eksik olan 400.000,00 (Dörtyüzbin)-TL ödeneğin Gençlik ve Spor Bakanlığınca ayrılan ödeneğin kullanılmasından sonra ödenmek üzere  Başkanlığımızca, Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne tahsis edileceğinin taahhüt edilmesine; süreçle ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi konusunda Belediye Başkanı’nın yetkili kılınmasına; yapılan işaretle oylama neticesinde Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.                                             

 

 

Selami KÖKTÜRK

Musa KURT

Hayrettin ASLAN

Meclis 1.Başkan Vekili

Meclis Kâtip Üye

Meclis Kâtip Üye

 

 

 

 

ÖMER ÜNAL

Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres   : Filyos Belediyesi Hisarönü Mah. Filyos, Çaycuma, Zonguldak

Telefon : +90 372 623 10 18 
Faks     : +90 372 623 10 91