FİLYOS BELEDİYESİ 2018 YILI KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

FİLYOS BELEDİYESİ 2018 YILI KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

FİLYOS BELEDİYESİ 2018 YILI KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

 

T.C.

FİLYOS BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

           

05.11.2018 TARİHİNDE YAPILAN KASIM AYI

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

 

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı ve Soyadı

Meclis Başkanı : Ömer ÜNAL

Meclis Üyeleri  : Selami KÖKTÜRK, Musa KURT,Hayrettin ASLAN, Fahri SÜRÜL,Hasan ACAR,Nevzat KOŞAR,Şenol CEYLAN,Hasan BORA, Hamdi BASANÇELEBİ.

 

ALINAN KARAR ÖZETLERİ

 

              Gündemin 2.maddesi gereğince yapılan müzakere neticesinde;

            KARAR NO:44

            Belediye Meclisinin 07.09.2018 tarih ve 36 sayılı kararı ile onaylanan Beldemiz ilave+ revizyon imar planımızın E28-D-16-D-3-B nolu imar paftasında otopark olarak ayrılan 3660 parsel no.lu taşınmazın tamamının, 3661 parsel no.lu taşınmazın otopark alanında kalan kısmının 2942/4650 sayılı Kamulaştırma Kanunu uyarınca kamulaştırmalarının yapılması hususunun görüşülmesi neticesinde; meclis üyelerinden Şenol CEYLAN otopark olarak ayrılan 3660 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanın kamulaştırılmamasını,bu alana bina yapılmasını; Nevzat KOŞAR Belediye hizmet binası yapılmasını; Hasan BORA davalık olan 3660 parsel nolu taşınmazın mahkeme sonucunun beklenmesini teklif etti. Meclis Başkanı Ömer ÜNAL, 3660 parsel nolu taşınmazın kamulaştırılmasını, 3661 parsel nolu taşınmazın otopark alanında kalan kısmının küçük olması nedeniyle kamulaştırılmamasını oya sundu.Yapılan işaretle oylama neticesinde Nevzat KOŞAR,Şenol CEYLAN, Hasan BORA,Hamdi BASANÇELEBİ’nin (ret), diğer yelerin (kabul) oylarıyla oy çokluğu ile kabul edildi.               

                                                             

            Gündemin 3.maddesi gereğince yapılan müzakere neticesinde;

            KARAR NO:45

            5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/b maddesine istinaden, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 30.10.2018 tarih ve 226 sayılı talebi üzerine, Beldemiz Öteyüz Mahallesi Cami Yaşatma ve Koruma Derneği adına cami yapımında kullanılmak üzere Belediye Meclisinin 05.10.2018 tarih ve 41 sayılı kararı ile 2018 ve 2019 yıllarında ödenmek üzere 150.000,00 TL. maddi yardım yapılmasına karar verilmiştir.Buna istinaden 2018 mali yılı bütçesinde aşağıda olduğu şekilde 150.000,00 (Yüzellibin)-TL ek bütçe yapılmasına, yapılan işaretle oylama neticesinde Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

 

GİDER BÜTÇESİ ÖDENEK ÇEŞİDİ

FONKSİYONEL

EKONOMİK

 

TUTARI

01.1.2

07.1.901

Dernek,Birlik,Kurum,Sandık vb. Kurumlar

150.000,00

 

 

 

 

 

 

                                                      TOPLAM

150.000,00

 

             FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (16)

3.2.1.1

Türk Lirası Cinsinden Banka Hesapları

150.000,00

 

 

 

                                                                                                                  TOPLAM

150.000,00

 

            Gündemin 4.maddesi gereğince yapılan müzakere neticesinde;

            KARAR NO:46

            Belediyemizin 2019 mali yılı gelir tarifesinin Belediye meclisinde görüşülmesi neticesinde, Meclis Başkanı Ömer ÜNAL, Ülkemizin geçtiği ekonomik kriz nedeniyle Beldemizde yaşayan tüm vatandaşlarımıza ve Hükümetimize destek olmak amacıyla, enflasyonla topyekün mücadele kampanyası kapsamında, 2019 mali yılı gelir tarifesinde bulunan “İmar ile ilgili ücretlerin” sabit kalmasını ve zam yapılmamasını; gelir tarifesinde bulunan “Ücrete Tabi İşler,İş Makinesi Ücretleri, Ambulans Ücretleri, Kamyon Ücretleri, Su Bağlama Ücretleri, Kanalizasyon Bağlama Ücretleri, Durak Kullanma Ücretleri; Su Depozito Ücretleri, Su Ücret Tarifeleri, Atık Su Ücretleri, Katı Atık Bertaraf Ücretleri, Ecrimisil Ücretlerine”  (% 10) indirim uygulanmasını teklif etti. Teklif oya sunuldu, yapılan işaretle oylama neticesinde Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.

                                                 

            Gündemin 5.maddesi gereğince yapılan müzakere neticesinde;

            KARAR NO:47

  5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 61.ve 62. maddeleri gereğince hazırlanan 2019 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi maddeler halinde görüşüldü. Gelir ve Gider Bütçesinin 9.400.000,00 (DokuzmilyonDörtyüzbin)-TL, denk olacak şekilde belirlenmesine; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesinin (b) fıkrası uyarınca, işaretle yapılan oylama neticesinde, Şenol CEYLAN ve Hasan BORA’nın (ret) diğer üyelerin (kabul) oylarıyla oy çokluğu ile karar verildi.

 

2019 MALİ YILI GELİR BÜTÇESİ

S.No

Açıklama

Tutarı (TL)

01

VERGİ GELİRLERİ

1.764.000,00

03

TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

1.578.000,00

04

ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR

1.470.000,00

05

DİĞER GELİRLER

4.490.000,00

06

SERMAYE GELİRLERİ

100.000,00

09

RED VE İADELER (-)

2.000,00

TOPLAM

9.400.000,00

2019 MALİ YILI GİDER BÜTÇESİ

S.No

Açıklama

Tutarı (TL)

01

GENEL KAMU HİZMETLERİ

3.919.500,00

03

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ

12.500,00

04

EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLERİ

1.211.000,00

05

ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ

3.520.000,00

06

İSKÂN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ

677.000,00

08

DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ

60.000,00

TOPLAM

9.400.000,00

                                                  

 

 

Meclis Başkanı

Kâtip Üye

Kâtip Üye

Ömer ÜNAL

Musa KURT

Hayrettin ASLAN

Belediye Başkanı

Meclis Üyesi

Meclis Üyesi

(İmzalı)

(İmzalı)

(İmzalı)

 

ÖMER ÜNAL

Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres   : Filyos Belediyesi Hisarönü Mah. Filyos, Çaycuma, Zonguldak

Telefon : +90 372 623 10 18 
Faks     : +90 372 623 10 91