FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2018 YILI EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2018 YILI EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2018 YILI EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ 

T.C.

FİLYOS BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

05.10.2018 TARİHİNDE YAPILAN EKİM AYI

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

 

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı ve Soyadı

Meclis Başkanı : Ömer ÜNAL

Meclis Üyeleri  : Selami KÖKTÜRK, Musa KURT,Hayrettin ASLAN, Fahri SÜRÜL,Hasan ACAR,Nevzat KOŞAR,Şenol CEYLAN,Hasan BORA, Hamdi BASANÇELEBİ.

 

ALINAN KARAR ÖZETLERİ

 

KARAR TARİHİ

 

KARAR SAYISI

 

KARAR ÖZETLERİ

05.10.2018

37

Gündemin 2.maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde ;         

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 33.maddesinin (b) fıkrası ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20.maddesi gereğince, 28.09.2018 tarihinde encümen üyeliğinden istifa eden Hayrettin ASLAN’ın yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere encümen üyesi seçimi için yapılan gizli oylama neticesinde;Meclis üyelerinden Musa KURT 6 oy, Hamdi BASANÇELEBİ 4 oy, almıştır. Bu sonuca göre Musa KURT oy çokluğu ile Encümen üyesi seçilmiştir. 

05.10.2018

38

Gündemin 3.maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde ;         

Belediyemizce Utem Planlama Proje İnşaat İş Mak.Eğitim ve Danışmanlık Hiz. Tic. Ltd. Şti. sorumluluğunda yaptırılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı, Beldemiz ilave+Revizyon imar planı değişikliği Belediye Meclisi’nin 07/09/2018 tarih ve 36 sayılı kararı ile onaylanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanununun, Planların hazırlanması ve yürürlüğe konulması başlıklı 8/b maddesi gereğince 30 gün süre ile askıya çıkarılmış, askı süresi içerisinde ilgili karara ve planlara toplam 8 (sekiz) adet itiraz olmuştur.     

            1) Kadir SEYREK adlı kişi 10.09.2018 tarih ve 565 sayılı dilekçesi ile, 783-788-786-787 no.lu parsellerin mülkiyet sahibi olduğunu, 07.09.2018 tarihinde Belediyenizce yapılan revizyon imar planı sonrasında 783 ve 788 no.lu parsellerin dere tarafında kalan bir kısmının park alanı ve dereye bağlanan 7 metrelik imar yolu olarak planlandığını askı tutanağından gördüm.Söz konusu taşınmazların sağında ve solunda kalan taşınmazlar üzerinde Turhan KÖKTÜRK’ün yaptığı binalar bulunmaktadır.Bu binalar benim mülkiyetimdeki 783 ve 788 no.lu parsellerle aynı doğrultuda ve aynı hizada bulunmaktadır.Taşınmazlarımın eni 15 metre, boyu 20 metredir.Turhan KÖKTÜRK’ün binalarının imara açılıp, benim parsellerimin park olarak ayrılmasını bu sebeple anlayamamaktayım.Belediyenizce söz konusu 783 ve 788 no.lu parsellerin ve ayrıca 1/2 hissesi annem Emine SEYREK’e ait olan 782 no.lu parsellerin imar planında park alanı ve 7 metrelik imar yolundan çıkartılarak imara açılmasını ve mağduriyetinin giderilmesini talep etmiştir. 

            2) Şeref ACAR adlı kişi 18.09.2018 tarih ve 589 sayılı dilekçesi ile, hissedarı bulunduğum 634 parsel no.lu taşınmazımızın (Tefret ACAR Mirasçısı) Belediyenizce yeni yapılan revizyon imar planında yol ve park olarak planlandığını askı panosundan gördüm.634 parsel no.lu taşınmazımın konut olarak imara açılarak düzeltilmesini talep etmiştir.      

           3) Kubilay CAN adlı kişi 27.09.2018 tarih ve 612 sayılı dilekçesi ile, hissedarı bulunduğum (660 m2 olan) 891 no.lu parselin yeni imar planına göre 320 m2’si yol ve özel alanlara gitmekte olup, geri kalan 340 m2’lik bölümüne 100 m2 taban alanlı inşaat sığmaktadır. Parselin zaten yarısı Belediyenize terk edilmesine rağmen küçük bir alana inşaat izni verilmesi yanlış bir değerlendirmedir. Geri kalan 340 m2’lik (terk edildikten sonra) bölümün tamamının inşaat alanı olarak yeni imar planında değerlendirilmesini ve gerekli incelemenin yapılmasını talep etmiştir.

            4) Gülten BAŞ adlı kişi 01.10.2018 tarih ve 620 sayılı dilekçesi ile, hissedarı bulunduğum 634 parsel no.lu taşınmazımızın (Süleyman ACAR Mirasçısı) Belediyenizce yeni yapılan revizyon imar planında yol ve park olarak planlandığını askı panosundan gördüm.634 parsel no.lu taşınmazımın konut olarak imara açılarak düzeltilmesini talep etmiştir.

            5) Ümit KESER adlı kişi 01.10.2018 tarih ve 624 sayılı dilekçesi ile, Beldeniz Sefercik Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve sahibi olduğum 5109 parsel no.lu taşınmazın kuzeyinden 7 metrelik imar yolu geçirildiğini yeni plandan gördüm. Taşınmazıma bu haliyle (ada anahtarının çekme mesafesine bakılarak) herhangi bir bina sığmamaktadır.Ayrıca parselime komşu üç adet ev bulunmaktadır.Evin üç tanesi planlanan yol içerisinde kalmaktadır.Bu sebeple, yolun geçmesi için evlerin yıkılması gerektiği için yolun geçmesi mümkün değildir.2017 yılında aldığım bu yerin eski imar planında böyle bir yol bulunmamaktaydı.Bu sebeple hak kaybımın giderilmesini talep etmekteyim, ve planlanan 7 metrelik imar yolunun kaldırılarak (eski halinde evlerin önünden geçin) eski imar planındaki haline getirilmesini talep etmiştir.

           6) Ahmet KARAOĞLU adlı kişi 01.10.2018 tarih ve 625 sayılı dilekçesi ile, Beldemiz Abacık Mahallesinde bulunan ve mülkiyeti tarafıma ait olan 163 no.lu taşınmazın yeni imar planında plan dışından çıkartılarak plana kapatıldığını ve yol geçirildiğini görmüş bulunmaktayım. Mevcut yerin eski imar planındaki durumuna getirilmesini talep etmiştir.

            7) Türkan SAKA adlı kişi 04.10.2018 tarih ve 633 sayılı dilekçesi ile, Filyos Belediye hudutları içinde Abacık düzü mevkiinde parsel 40-51 arsamızın imar durumu 4 kat olarak tanzim edilmiştir. Çevredeki arazinin alt yapı masrafı çok yüksek olduğundan mağdur durumdayım. Bu nedenle arsanın 5 kat olmasını talep etmiştir.

            8) Selahattin ÇELİKKANAT adlı kişi 04.10.2018 tarih ve 635 sayılı dilekçesi ile, hissedarı olduğum 1880 parsel no.lu taşınmazın üzerinden imar yolu geçirildiğini öğrendim.Söz konusu yolun kot farkları nedeniyle açılma olanağı olmadığından, hissedarı olduğum 1880 parsel no.lu taşınmazdaki yolun kaldırılmasını talep etmiştir.

 

            Belediye Başkanlığınca Belediye Meclisine gönderilen toplam 8 (sekiz) adet itiraz dilekçesi Belediye Meclisinin 05.10.2018 tarihinde yaptığı 2018 yılı Ekim ayı olağan meclis toplantısında sırasıyla okundu ve görüşüldü.

            Yapılan görüşme neticesinde;

            1) Kadir SEYREK adlı kişinin yapmış olduğu itirazı Belediye Meclisi görüştü ve 788 parsel no.lu taşınmaz üzerinden geçen 7 metrelik imar yolunun 781 ve 780 no.lu parseller üzerinden geçirilecek şekilde kaydırılarak itiraza konu 788 – 783 ve 782 no.lu parsellerin A-5 konut alanı olarak planın düzeltilmesine ve bu şekilde kesinleşmesine; yapılan işaretle oylama neticesinde Nevzat KOŞAR, Şenol CEYLAN, Hasan BORA ve Hamdi BASANÇELEBİ’nin (çekimser), diğer üyelerin (kabul) oylarıyla oy çokluğu ile karar verildi. 

 

 

            2) Şeref ACAR adlı kişinin yapmış olduğu itirazı Belediye Meclisi görüştü ve planlanan alanın aynen korunarak itirazın reddine ve bu şekilde kesinleşmesine; yapılan işaretle oylama neticesinde Nevzat KOŞAR’ın (çekimser), diğer üyelerin (kabul) oylarıyla oy çokluğu ile karar verildi.

            3) Kubilay CAN adlı kişinin yapmış olduğu itirazı Belediye Meclisi görüştü ve 891,892,893,894 no.lu taşınmazların imar planında özel proje alanı olarak görülen kısımda kalan artık kısımlarının kamulaştırılmasının önüne geçilmesi amacıyla, itiraza konu 891 parsel no.lu taşınmazın bulunduğu imar adasının 891,892,893,894 no.lu parsellerin sınırına kadar genişletilmesine ve bu şekilde kesinleşmesine; yapılan işaretle oylama neticesinde Nevzat KOŞAR, Şenol CEYLAN, Hasan BORA ve Hamdi BASANÇELEBİ’nin (çekimser), diğer üyelerin (kabul) oylarıyla oy çokluğu ile karar verildi.

            4) Gülten BAŞ adlı kişinin yapmış olduğu itirazı Belediye Meclisi görüştü ve planlanan alanın aynen korunarak itirazın reddine ve bu şekilde kesinleşmesine; yapılan işaretle oylama neticesinde Nevzat KOŞAR’ın (çekimser), diğer üyelerin (kabul) oylarıyla oy çokluğu ile karar verildi.

             5) Ümit KESER adlı kişinin yapmış olduğu itirazı Belediye Meclisi görüştü ve 05.08.2016 tarihinde onaylanan ve bundan önceki imar planındaki eski haline getirilmesine ve bu şekilde kesinleşmesine; yapılan işaretle oylama neticesinde Nevzat KOŞAR ve Şenol CEYLAN’ın (çekimser), diğer üyelerin (kabul) oylarıyla oy çokluğu ile karar verildi. 

            6) Ahmet KARAOĞLU adlı kişinin yapmış olduğu itirazı Belediye Meclisi görüştü ve itiraza konu parselin batı tarafı yapı yasaklı alan olduğundan, o bölgede jeolojik etüt çalışması yapılarak, sonucunun imara açılabilir çıkması durumunda; 163,162,136,140,141 parsel no.lu taşınmazlar içerisinden geçecek şekilde planlanan 7 metrelik imar yolunun 141 no.lu parsel ile 163 no.lu parsele kadar olan kısmının batı tarafa doğru kaydırılarak, bundan dolayı plana dahil olacak olan itiraza konu 163 no.lu parsel ve diğer 162,140,136,141 no.lu parsellerin imara açılmasına ve bu şekilde kesinleşmesine; yapılan işaretle oylama neticesinde Nevzat KOŞAR ve Şenol CEYLAN’ın (çekimser), diğer üyelerin (kabul) oylarıyla oy çokluğu ile karar verildi. 

            7) Türkan SAKA adlı kişinin yapmış olduğu itirazı Belediye Meclisi görüştü ve planlanan alanın aynen korunarak itirazın reddine ve bu şekilde kesinleşmesine; yapılan işaretle oylama neticesinde Nevzat KOŞAR ve Şenol CEYLAN’ın (çekimser), diğer üyelerin (kabul) oylarıyla oy çokluğu ile karar verildi. 

            8) Selahattin ÇELİKKANAT adlı kişinin yapmış olduğu itirazı Belediye Meclisi görüştü ve 1880 no.lu parsel ile 1882 no.lu parsel arasından geçen 7 metrelik imar yolunun kot farklarından dolayı açılma imkanı olmaması nedeniyle 1882 parsel tarafında 2 metrelik yaya yolu planlamasına ve bu şekilde kesinleşmesine; yapılan işaretle oylama neticesinde oy birliği ile karar verildi.

05.10.2018

39

Gündemin 4.maddesi gereğince yapılan müzakere neticesinde ;    

Yağmursuyu Kesin Projesi işinde kullanılmak ve maliyetin % 50’lik kısmı “İller Bankası Anonim Şirketi Yıllık Kardan Ayrılan Ödeneğin Kullandırılmasına İlişkin Yönetmelik” çerçevesinde aktarılacak ödenekten karşılanmak üzere İller Bankası A.Ş’den 25.000.- (yirmibeşbin) TL kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim        giderleri, komisyon,vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin İller Bankası A.Ş.ce teminat           olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca        dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı              kalmaksızın tamamından ( % 40’ın dışında ve % 100’üne kadar) karşılanmasına, kredi   teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle       elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası   A.Ş.ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş.adına ipotek      veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak    her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.ye rehin vermeye, İller Bankası  A.Ş.nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68.maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Ömer ÜNAL’ın yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

05.10.2018

40

Gündemin 5.maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde ;         

5393 Sayılı Belediye Kanununun, Belediyenin görev ve sorumlulukları başlıklı 14’ncü maddesine istinaden, Beldemizde bulunan amatör spor kulüplerine 2018 mali yılı içinde ödenmek üzere 30.000,00 (Otuzbin)-TL. maddi yardım yapılmasına ve bu konuda Belediye Başkanı’na yetki verilmesine, yapılan işaretle oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

05.10.2018

41

Gündemin 6.maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde;

Beldemiz Öteyüz Mahallesi mevkiinde kalan ve karayoluna paralel olan cami yıkılmış olup, yerine yapılacak olan yeni cami inşaatının tamamlanması ve bir an önce halkın hizmetine sunulması amacıyla, Mülki İdare Amirinin iznini almak şartıyla, Filyos Öteyüz Mahallesi Cami Yaşatma ve Koruma Derneği adına 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14/b ve 75.maddeleri gereğince 2018 ve 2019 mali yıllarında ödenmek üzere 150.000,00 (YüzelliBin)-TL maddi yardım yapılmasına, süreçle ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi konusunda Belediye Başkanı’nın yetkili kılınmasına; yapılan işaretle oylama neticesinde Nevzat KOŞAR ve Hamdi BASANÇELEBİ’nın (çekimser), diğer üyelerin (kabul) oylarıyla oy çokluğu ile karar verildi.

05.10.2018

 

 

 

42

Gündemin 7.maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde;

Taşınır Mal Yönetmeliğinin, Kamu idareleri arasında bedelsiz devir ve tahsis başlıklı 31. maddesinin 4.fıkrası gereğince, Belediyemiz Zabıta İşleri Biriminde kullanılmakta olan 2 adet GİNGER V6 Bisikletin; Beldemizin asayiş ve güvenlik işlerinde kullanılmak üzere geçici olarak Filyos Jandarma Karakol Komutanlığına tahsis edilmesine;  yapılan işaretle oylama neticesinde oy birliği ile karar verildi.

05.10.2018

43

Gündemin 8.maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “18/L” maddesi gereğince, Belediyemizin norm kadro cetvelinde boş bulunan 4 dereceli Temizlik İşleri Müdürü kadrosunun kaldırılarak, yerine 1 dereceli Temizlik İşleri Müdürü kadrosunun oluşturulmasına; yapılan işaretle oylama neticesinde oy birliği ile karar verildi.

 

Meclis Başkanı

Kâtip Üye

Kâtip Üye

Ömer ÜNAL

Musa KURT

Hayrettin ASLAN

Belediye Başkanı

Meclis Üyesi

Meclis Üyesi

(İmzalı)

(İmzalı)

(İmzalı)

 

ÖMER ÜNAL

Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres   : Filyos Belediyesi Hisarönü Mah. Filyos, Çaycuma, Zonguldak

Telefon : +90 372 623 10 18 
Faks     : +90 372 623 10 91