FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2018 YILI TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2018 YILI TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2018 YILI TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

 

T.C.

FİLYOS BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

06 TEMMUZ 2018 TARİHİNDE YAPILAN TEMMUZ AYI

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

 

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı ve Soyadı

Meclis Başkanı:Ömer ÜNAL

Meclis Üyeleri:Selami KÖKTÜRK,Musa KURT,Hayrettin ASLAN, Fahri SÜRÜL,Hasan ACAR,Nevzat KOŞAR,Şenol CEYLAN,Hasan BORA,Hamdi BASANÇELEBİ.

ALINAN KARAR ÖZETLERİ

KARAR TARİHİ

 

KARAR SAYISI

 

KARAR ÖZETLERİ

06.07.2018

25

Gündemin 2.maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde;       

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 30.05.2018 tarih ve 125 sayılı, işyerleri için ilan ve reklam vergisi tarifesinin, (1),(2) ve (4) üncü bentlerinde belirtilen yıllık ilan ve reklamlara ait verginin, çevre temizlik vergisi ödeme dönemlerinde alınmasına yönelik Çaycuma Kaymakamlığı İlçe Mahalli İdareler Şefliğinin 17.05.2018 tarih ve E.1274 sayılı yazısı görüşüldü.İşyerleri için ilan ve reklam vergisi tarifesinin, (1),(2) ve (4) üncü bentlerinde belirtilen yıllık ilan ve reklamlara ait verginin, çevre temizlik vergisi ödeme dönemlerinde alınmasına, yapılan işaretle oylama neticesinde Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

06.07.2018

26

Gündemin 3.maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde;       

Belediye Meclisinin 07.11.2017 tarih ve 35 sayılı kararı ile 2018 Mali yılı gelir tarifesindeki Eğitim Kurumlarının Katı Atık Bertaraf ücreti 225.00 TL. olarak belirlenmiştir. Konunun Belediye Meclisinde tekrar görüşülmesi neticesinde 01.01.2018 tarihinden geçerli olmak üzere Eğitim Kurumlarına uygulanmakta Katı Atık Bertaraf Ücretinin (K.D.V.)  hariç 26.00 TL. olarak belirlenmesine; yapılan işaretle oylama neticesinde Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

06.07.2018

27

Gündemin 4.maddesi gereğince yapılan müzakere neticesinde;           5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/b maddesine istinaden, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 29.06.2018 tarih ve 148 sayılı talebi üzerine, Beldemizde yapılacak olan Filyos,Kültür,Sanat ve Deniz Festivali, Pazaryeri, Yol yapım Bakım ve Onarımları ile Belediyemiz şirketine yapılacak olan sermaye giderleri ödemeleri için 2018 mali yılı bütçesinde 1.200.000,00 (Birmilyonİkiyüzbin).-TL, ek bütçe yapılmasına, yapılan işaretle oylama neticesinde Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

06.07.2018

28

  Gündemin 5.maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde;      

 Zonguldak Valiliği Kadastro Müdürlüğü’nün 24.05.2018 tarih ve 65345895-170.02-E.1487619 sayılı yazısı uyarınca, Filyos Beldesi Kocaali, Abacık, Öteyüz, Sefercik, Hisarönü, Geriş Mahalleleri Kadastro çalışma sınırları içerisinde 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 22-a maddesi uygulaması kapsamında kadastro çalışmalarına başlanacağından, Kadastro Bilirkişileri Hakkındaki Yönetmeliğin 4/a fıkrası gereğince, Kadastro çalışmalarında kadastro ekibinde görev yapmak üzere her mahalleden 6 (altı) kişi olmak üzere 6 (altı) adet mahalle için toplam 36 (otuzaltı) adet bilirkişinin seçilmesine; yapılan işaretle oylama neticesinde Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

06.07.2018

29

Gündemin 6.maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde;        1/5000 ölçekli Nazım imar planımız ile 1/1000 ölçekli Uygulama imar planımız üzerinde yapılan Beldemiz ilave ve revizyon imar planı genel revizyonunun onaylanmasının görüşülmesi neticesinde; konunun bir sonraki meclis toplantısında daha detaylı bir şekilde görüşülmek üzere ertelenmesine; yapılan işaretle oylama neticesinde Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

06.07.2018

30

Gündemin 7.maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde;       

5393 Sayılı Kanunun Belediyelerin yetkileri ve imtiyazları ile ilgili 15’nci maddesinin (b) Fıkrasında, “Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek” yetkisi belediyelere verilmiş, aynı Kanunun Meclisin görev ve yetkileri ile ilgili 18’nci maddesinin (m) Fıkrasında “Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek” yetkisi Belediye Meclislerine verilmiştir. Bu kapsamda Filyos Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü’nün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenleyen yönetmeliğin çıkartılmasına; yapılan işaretle oylama neticesinde Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Meclis Başkanı

Kâtip Üye

Kâtip Üye

Ömer ÜNAL

Musa KURT

Hayrettin ASLAN

Belediye Başkanı

Meclis Üyesi

Meclis Üyesi

 

 

 

 

 

ÖMER ÜNAL

Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres   : Filyos Belediyesi Hisarönü Mah. Filyos, Çaycuma, Zonguldak

Telefon : +90 372 623 10 18 
Faks     : +90 372 623 10 91