FİLYOS BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

FİLYOS BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C.
FİLYOS BELEDİYESİ
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

 

 

                                                           BİRİNCİ BÖLÜM
                                       Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar
 

Amaç 
MADDE 1- 

(1) Bu yönetmeliğin amacı Filyos Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

Kapsam
MADDE  2- 

(1) Bu yönetmelik, Filyos Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

 

Dayanak
MADDE 3 – 

(1) Bu yönetmelik; 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar
MADDE 4 – 
(1) Bu yönetmeliğin uygulanmasında;
a- Belediye     : Filyos Belediye Başkanlığı’nı 
b- Başkan        : Filyos Belediye Başkanını 
c- Müdürlük    : Fen İşleri Müdürlüğü’nü
d- Müdür         : Fen İşleri Müdürünü

e- İmar Birimi  : İmar Birimini, Fen İşleri Müdürü ve Müdürlüğe bağlı olarak görev yapan personeli,
f - Personel      : Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı birimlerde hizmet veren, tüm teknik elemanlar, memur, işçi ve sözleşmeli personeli,
g - Yönetmelik : Fen İşleri Müdürlüğü Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği’ni ifade eder.

 

                                                           İKİNCİ BÖLÜM
                                                        Teşkilat Ve Bağlılık
MADDE 5- 
(1) Fen İşleri Müdürlüğü personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.
a- Müdür
b- Teknik Personel
c- İşçiler
d- Diğer Personel
(2) Fen İşleri Müdürlüğü’nün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir.
a- Müdür
b- Teknik Büro
c- Elektrik Atölyesi 
d - Büro Hizmetleri

(3) Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar çerçevesinde birimlerin hizmet alanları, görev ve sorumluluklarına paralel olarak ihtiyaç duyulan nitelik ve sayıda, iş ve işlemlerin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi için Müdürün teklifi ve Belediye Başkanının onayı ile hizmet gereği görevlendirilme yapılabilir.
(4) Birimlerin iç organizasyon yapılarının teşkili, söz konusu birimde görev yapmakta olan şef ve diğer personelin yetki ve sorumlulukları ilgili birim amirinin teklifi ve bir üst amirin onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenlemeyle geçerlilik kazanır.


MADDE 6- 
(1) Fen İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanı’na bağlı olarak işleri yürütür.

 

 

                                                           ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
                                               Görev, Yetki Ve Sorumluluklar
 

Müdürlüğün Görevleri
MADDE 7 -
(1) Fen İşleri Müdürlüğü, kendisine bağlı olan birimlerin mal ve hizmet taleplerini, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 inci maddesinin (d) fıkrasında yer alan hükme istinaden doğrudan temin yolu ile veya bu kanunda yer alan diğer ihale usulleri yolu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer ilgili mevzuatlar çerçevesinde yer alan hükümler doğrultusunda karşılamak.
(2) Performans programına göre kendisine yöneltilen işlerin ihalesinin yapmak, bu işlere ait işlemlerin yer tesliminden işin bitimine kadar usulünce yapılıp yapılmadığını takip ve kontrol etmek.
(3) İhaleli ve ihalesiz işler kapsamında bordür ve yaya yolu yapmak. 
(4) İhaleli ve ihalesiz işler kapsamında Belediye’ye ait bina ve çeşitli tesisleri yapmak.
(5) İhaleli ve ihalesiz işlerin, etütlerini yapmak, projelerinin metraj ve keşiflerini hazırlamak.
(6) Yolların asfaltlanması, bakım ve onarım işlerini yapmak, terki yapılan veya dilekçelere göre yeni yol açmak. 
(7) Kar temizleme çalışmaları yapmak.
(8) Belediye’ye ait yapı tesis ve hizmet binalarının onarımlarını yapmak. 
(9) Belediye’ye ait her türlü hizmet binaları, tesisler (su depoları, kanalizasyon terfi istasyonları vs.), park ve bahçelerin aydınlatma, elektrik arıza ve bakımlarını yapmak.
(10) İş huzurunu sağlamak.
(11) Çalışan personele hizmet içi eğitim verilmesini sağlamak.
(12) Yıllık faaliyet raporu hazırlamak.
(13) Belediye’nin, yıl içerisinde dönemler halinde Valilik Makamında yapılan İl Koordinasyon Kurulu Toplantıları için Çalışma Ve İş Programını, Yatırım Projeleri İzleme Raporlarını ve Yatırım Projeleri Dönem Raporlarını hazırlayarak zamanında ilgili makama göndermek.
(14) Zabıta Müdürlüğü tarafından yıkım izni verilen yapıların yıkımı için ekip ve ekipman olarak yardımcı olmak.
(15) Sahibi belli olmayan Maili İnhidam durumundaki binaların tespite göre yıkımını yapmak.

(16) Belediye sınırları içinde yapılacak imar planı ve plan tadilatlarını yaptırmak, Belediye Başkanı aracılığıyla Belediye Meclisine görüş vererek sunmak.

(17) Yapı ruhsatı ve Yapı kullanma izin belgesi düzenlemek,

(18) Bakanlığın kentsel ve mekânsal gelişme konularında belirlediği politika ve stratejilerin uygulanmasını ve izlenmesini sağlamak, kentsel ve mekânsal gelişmeyle ilgili konularda veri üretmek, derlemek, güncellemek ve raporlamak,

(19) Bakanlığa sunulacak İmar Planı tekliflerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

(20) Çevre düzeni planları da dâhil her tür ve ölçekteki plan tekliflerine ilişkin yerel düzeyde gerekli çalışmaları yapmak, çevre düzeni planlarının uygulanmasını sağlamak, izlemek, ilgili idareler ile koordinasyonu sağlamak,

(21) Bakanlıkça onaylanarak yürürlüğe konulan planların alt ölçekli planlara doğru biçimde aktarılmasını sağlamak üzere çalışmalar yapmak ve uygulamaları izlemek ve denetlemek,

(22) Çevre düzeni planına aykırı alt ölçekli plan kararlarının veya uygulamalarının tespiti halinde, alt ölçekli planların çevre düzeni planı kararlarına uygun hale getirilmesi için gerekli işlemleri yapmak ve Bakanlığa bilgi vermek,

(23) Bakanlar Kurulunca   belirlenen   proje kapsamı  içerisinde kalmak kaydıyla kamuya ait tescilli araziler ile tescil dışı araziler ve muvafakatleri alınmak koşuluyla özel kişi veya kuruluşlara ait arazilerin yeniden fonksiyon kazandırılıp geliştirilmesine yönelik olarak Bakanlıkça istenilen her tür ve ölçekte etüt, harita ve kamulaştırma işlemlerini yapmak,

(24) İdarelerin   ihtilafı   halinde,  genel  imar   düzeni ve uyumunu  sağlamak üzere, Bakanlıkça yapılacak her tür iş ve işlemlere esas olmak üzere, bilgi ve belge toplamak, koordinasyon sağlamak ve toplanan bilgileri Bakanlığa göndermek,

(25) İmar  Kanununun  ilgili maddeleri gereğince yapılacak parselasyon planına ve buna göre gerçekleştirilecek arsa ifraz ve tevhit işlemlerine ilişkin konularda inceleme yapmak ve teknik görüş vermek,

(26) Bakanlıkça belirlenen finans ve ticaret merkezleri, fuar ve sergi alanları, eğlence merkezleri, şehirlerin ana giriş düzenlemeleri gibi şehirlerin marka değerini artırmaya ve şehrin gelişmesine katkı sağlayacak özel proje alanlarına dair her tür ve ölçekte etüt, harita, parselasyon planı ve yapı projelerini yapmak, yaptırmak, onaylamak, kamulaştırma, ruhsat ve yapım işlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak, yapı kullanma izinlerini vermek ve bu alanlarda kat mülkiyeti kurulmasını temin etmek,

(27) 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu ile 775 sayılı Gecekondu Kanunu uyarınca Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan uygulamalara ilişkin her tür ve ölçekte etüt, harita ve parselasyon planlarını yapmak, yaptırmak, onaylamak, ruhsat işlerini gerçekleştirmek,

(28) Devletin  hüküm  ve  tasarrufu altında  bulunan  veya  mülkiyeti  hazineye,  kamu kurum veya kuruluşlarına veya gerçek kişilere veyahut özel hukuk tüzel kişilerine ait olan taşınmazlar üzerinde kamu veya özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan yatırımlara ilişkin olarak ilgililerce hazırlandığı veya hazırlatıldığı halde yetkili idarece üç ay içerisinde onaylanmayan harita, parselasyon planlarını ve değişikliklerini teklif halinde Bakanlığa göndermek, teklifle ilgili inceleme ve kontrolleri yapmak, bu konuda Bakanlığı bilgilendirmek,

(29) 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği kapsamında bulunan alanlara ilişkin kıyı kenar çizgisi tespit ve aktarım iş ve işlemlerini yürütmek, bu alanlardaki imar planı tekliflerine ilişkin iş ve işlemleri “Kıyı Yapı ve Tesislerinde Planlama ve Uygulama Sürecine İlişkin Tebliğe” uygun olarak yürütmek,

(30) 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği kapsamında bulunan alanlara ilişkin uygulamaya esas görüş vermek; tereddüte düşülen konularda gerekli tüm teknik bilgi ve belgelerin aslı gibidir onaylı örnekleri ile birlikte varsa her tür ve ölçekteki onaylı imar plan bilgileriyle birlikte bir rapor dahilinde görüş alınmak üzere Bakanlığa iletmek,

(31) Belediye mücavir alan tekliflerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

(32) Mahalli idarelere yapılacak yardımlar ödeneğinin kullanım esasları uyarınca taşra teşkilatına ait iş ve işlemleri yapmak, turizm öncelikli yöre belediyelerine ilişkin projeye esas mali yardım talep dosyalarını incelemek, onaylamak ve Bakanlığa iletmek, proje ve yaklaşık maliyetlerin onaylanması ve yapım aşamasında işlerin yapılıp yapılmadığı ile ilgili denetim yapmak ve rapor hazırlamak,

(33) Risk belirleme, zarar azaltma ve sakınım planlarının uygulanmasına ilişkin, mahallinde çalışmalar yapmak, diğer kurum ve kuruluşların yaptıkları çalışmalara katılmak, sürecin iyileştirilmesi ve geliştirilmesine katkı sağlamak, mahallindeki diğer paydaş kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

(34)  İmar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporlarını meri mevzuat çerçevesine göre değerlendirerek onaylamak,

(35) Belediyeler tarafından yürütülen imar uygulamalarında tereddüte düşülen konularda 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerine göre görüş vermek,

(36) Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan Hazineye ait taşınmazların kiralama ve satışına esas yürürlükteki imar planı ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu uyarınca Defterdarlık (Milli Emlak Müdürlüğü) Mal Müdürlüğüne görüş vermek,

(37) Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 14 üncü maddesi çerçevesinde, ilgili mevzuatlar uyarınca imar planına esas görüş bildirmek,

(38) 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Yetki ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin (a) bendine göre belediyeler ve il özel idarelerince yapılıp gönderilen imar planlarını ilgili mevzuata göre inceleyerek arşivlemek,

(39) Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün Beldemiz sınırları dahilindeki Tabiat Varlıkları ve Doğal Sit Alanları ile ilgili talepleri doğrultusunda yapılacak iş ve işlemlerin yürütülmesine yardımcı olmak,

(40) Bakanlık, İl Müdürlüğü ve Belediye Başkanı tarafından İmar Kanunu uyarınca verilecek olan diğer görevleri yapmak.

 

Müdürlük Yetkisi
MADDE 8- 
(1) Fen İşleri Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri ve 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

 

Müdürlüğün Sorumluluğu
MADDE 9- 
(1) Fen İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve itina ile tam ve zamanında eksiksiz olarak yapmak ve yürütmekle sorumludur.

 

Müdürün Görev, Yetki Ve Sorumluluğu
MADDE 10-
(1) Belediye Başkanına bağlı olarak görev yapmak,
(2) Fen İşleri Müdürlüğünü Başkanlık Makamına karşı temsil etmek,
(3) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir. Müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenlemek,
(4) Fen İşleri Müdürlüğünün Harcama Yetkilisidir,
(5) Fen İşleri Müdürlüğü ile diğer birim müdürlükleri arasında eşgüdüm içerisinde çalışmak,
(6) Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapmak,
(7) İlgili mevzuatta belirtilen Başbakanlık, Bakanlıklar ve Filyos Belediye Başkanlığının genelge, bildiri, prensip kararları ve talimatlar çerçevesinde yöneticilik görevlerini yerine getirmek,
(8) Müdürlüğün çalışma usullerini gözden geçirerek müdürlüğe bağlı servislerin görevlerini etkinlikle yerine getirilmesi için yetkisi içindeki tedbirleri almak, yetkisini aşan hususları da üst makamlara intikal ettirmek,
(9) Müdürlük faaliyetlerini ilgilendiren mevzuatı takip etmek,
(10) Fen İşleri Müdürlüğünde çalışan memur personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapmak,
(11) Belediye Başkanının onayı ile Müdürlük personelini gerekli gördüğü durumlarda geçici olarak uygun gördüğü bölüm ve işte çalıştırmak ve müdürlük personeli arasında görev ve iş bölümü yapmak,
(12) Emrindeki servislerin denetim ve gözetimini yaparak müdürlüğün büroları içinde ve müdürlüğe bağlı bulunan işletmeler içinde yürütülen hizmetlerin usulüne uygun biçimde aksatılmadan yürütülmesini sağlamak, bu amaç için gerekli tedbirleri almak ve aldırmak,
(13) Müdürlük görevlerinin sağlıklı yürütülebilmesi için gerekli her türlü tedbirleri almak,
(14) Müdürlüğün görevlerini etkin, sağlıklı ve mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesini sağlamak,
(15) Görev alanı içine giren işlerin performans programı, stratejik plan, yıllık faaliyet raporu ve bütçe ile ilgili çalışmaları Mali Hizmetler Müdürlüğüne iletmek,
(16) Uygulamaya esas olmak üzere alınan kararların hayata geçirilmesini sağlamak ve hizmetin bir bütün olarak yerine getirilmesini sağlamak,
(17) Mevzuatın gerektirdiği diğer görevleri yapmak,

(18) Terkleri yapılan yollar ile vatandaşlardan gelen talebe göre yeni imar yollarının açılması.
(19) Açılan yolların sıcak, soğuk asfalt ve beton kaplama işlerinin yapılması ve kontrolünün sağlanması.
(20) Parke yapılacak yolların hazırlanması, kaplanması ve kontrolünün yapılması.
(21) Gerekli hallerde yol için istinat duvarı ve bordür çalışmalarının yapılması.
(22) Deniz dolgusu yapılması veya yaptırılmasının organize edilmesi.
(23) Yaya kaldırımlarının yapımı ve onarımı.
(24) Yağmursuyu bertaraf çalışmalarının yapılması.
(25) Periyodik olarak yağmurlama kanallarının temizliğinin yapılması.
(26) Belediye makine-ekipman ve iş gücünün yetersiz kaldığı yapı-tesis-onarım işlerinin taşeron veya müteahhit yükleminde şartnamelere uygun olarak yaptırılması.
(27) Yapı tesis ve bina onarımlarının dayanıklı, ekonomik, çağdaş ve estetik olması kriterleri çerçevesinde yapılmasının sağlanması.
(28) Açılan yolların altyapılarının Belediye’nin ilgili bölümleri ve diğer kuruluşlar tarafından tamamlanmasından sonra kaplama işleminin yapılmasını sağlamak. Bununla ilgili olarak Enerjisa, Türk Telekom vb kurumlarla periyodik toplantılar yaparak alt yapı işlemlerinin koordinasyonunun ve takibinin yapılması.
(29) Mevcut yolların ve kaldırımların sürekli hizmette olması için gerekli bakım ve tamiratlarının yapılması.
(30) Alt yapıları, tamamlanan yolların sıkıştırma stabilize malzeme serme işlemlerinin yapılması ve kaplanmaya hazır hale getirilmesi. Şehrin kaldırım, bordür, aydınlatma, duvar vs. gibi güzel görünümünü sağlamak için boya yapılmasını sağlanması.
(31) Yolların alt yapılarının tamamlanabilmesi için Su İşleri, Enerjisa, Türk Telekom vb kuruluşlarla irtibata geçerek koordinasyonunun sağlanması. 
(32) Günlük çalışma programının yapılarak iş akışının denetlenmesi, koordinasyonun sağlanması, birimler arası yardımlaşmalar, birimle ilgili her türlü evrak, yazı, dilekçe vb takibi ve sonuçlandırılması, günlük/aylık raporların tanzimi.
(33) Yıkım izni verilen yapıların yıkımı için ekip ve ekipman sağlanması
(34) Sahibi belli olmayan Maili İnhidam durumundaki binaların tespite göre yıkımının sağlanması

(35) Personelinin moralini en yüksek seviyede tutarak, daha azimli çalışmaya daha başarılı olmaya teşvik edilmesi
(36) Mahiyetindeki personellere görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli yetki delegasyonunu yaparak onları insiyatiflerini ve yetkilerini kullanmaya teşvik edilmesi

(37) Mahiyetinde çalışan personellere teslim edilmiş demirbaş eşyayı muhafaza ederek, ilgilisine verip ve bakımının sağlanması.

 

Teknik Büro Servisinin Görevleri
MADDE 11- 
(1) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı. Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü vb Kanun, Kararname, Yönetmelik ve Tüzük hükümleri çerçevesinde çalışma yapılmasını sağlanması.
(2) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale edilecek alım, yapım ve hizmet ihalelerinin ihale dosyalarının hazırlanması, şartnamelerinin tanzim edilmesi, ihale komisyonlarında komisyon üyeliği yapılması, sözleşmesi imzalanan işlerin yer tesliminin Kanun, Yönetmelik, Şartnameler dâhilinde usulüne uygun ve zamanında yapılmasının sağlanması
(3) Fen İşleri Müdürlüğünde devam eden ve ihalesi yapılan işlerin kontrollük teşkilatında görev alarak hak edişleri ile kesin hesaplarının hazırlanması, incelenmesi ve imzalanması, geçici ve kesin kabullerinin yapılması
(4) Yüklenici firmaların ve bu firmalarda görev yapan teknik personelin iş bitirme, iş deneyim ve iş yönetme belgelerinin düzenlenmesi
(5) Yapılan ihalelerle ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarından gelen her türlü yazıların cevaplarının verilmesi
(6) Müdürlüğe diğer birimlerden gelen, resmi kurum ve kuruluşlardan müdürlüğümüz ilgi ve alakası içerisindeki tüm yazıların cevaplarının hazırlanması

 

Elektrik Atölyesinin Görevleri
MADDE 12- 
(1) Belediyemize ait tüm hizmet binalarının elektrik arızalarının bakım ve onarımlarının yapılması.
(2) Yeni yapılan hizmet binalarına ait elektrik tesisatlarını yaparak tesisat ile ilgili projelerinin hazırlanması.
(3) Şehir telsiz anons sistemi için hoparlör yerleştirilmesi ve bakımlarının yapılması,
(4) Belediyemize ait park ve bahçelerin aydınlatılması ile ilgili gerekli çalışmaların yapılması, elektrik malzemelerinin alınması
(5) Belediyemiz haberleşme işlerinde kullanılmakta olan telsiz ve batarya cihazlarının her türlü arızasının yapılması ve yaptırılması
(6) Belediyeye ait su depolarının ve kanalizasyon terfi istasyonlarının panolarının montaj ve bakımlarını yaparak gerekiyorsa yenilerinin kurulması için gerekli çalışmaların yapılması
(7) Belirli gün ve zamanlarda beldemizde kutlanan tören ve merasim günlerinde ses düzeninin kurulması veya kurdurulması

 

Büro Hizmetleri Servisinin Görevleri
MADDE 13- 
(1) Düzenli olarak evrak kayıt, yazışma, dosyalama işlemlerinin yapılması, müdürlüğün idari işlemlerinin yapılarak müdürlük evrak ve dosyalama tanziminin yapılması
(2) İşi biten evrakların arşivdeki dosyasına kaldırılması, arşivin düzenli tutulması.
(3) Müdürlük işlemleri için gerekli yazışmaları, bu konuda çıkartılmış yönetmelik ve talimatlar doğrultusunda, düzgün ve hatasız yaparak, işlemleri biten evrakların cevaplarını beklemeden yazılması.
(4) Servislerle işlemleri biten veya tamamlanan dosya ve evrakları imza için gereken yerlere gönderilmesi
(5) Yıllık faaliyet raporlarının ilgili şefliklerle koordine edilerek hazırlayıp sorumlu müdürlüğe gönderilmesi.
(6) Müdürlüğün yapılan yıllık yatırım ve iş programına göre performans faaliyetini, stratejik plan doğrultusunda hazırlayarak ilgili müdürlüğe gönderilmesi.
(7) Belediyenin, yıl içerisinde dönemler halinde Valilik Makamında yapılan İl Koordinasyon Kurulu Toplantıları için Çalışma Ve İş Programını, Yatırım Projeleri İzleme Raporlarını ve Yatırım Projeleri Dönem Raporlarını hazırlayarak zamanında ilgili makama gönderilmesi
(8) Müdürlüğün yılık bütçesinin hazırlanması ve bütçe fişlerini hazırlayarak ilgili müdürlüğe gönderilmesi.
(9) Müdürlüğe ait hizmet araçları ve iş makineleri için gerekli yedek parça malzemelerinin alınması, tamir ve bakımlarının yapılması, zorunlu trafik sigortası yapılması, şantiye işlerinde kullanılmak üzere gerekli olan her türlü mal ve malzeme alımları için gereken evrakların hazırlanması.
(10) Müdürlüğe diğer birim müdürlüklerinden gelen yazılara, kamu kurum ve kuruluşlarının talep ve isteklerine süresi içinde gerekli cevapların verilmesinin sağlanması.

(11) Müdürlüğün planlama ve programı ile ilgili faaliyetlerini yürütülmesi, 
(12) Kendilerine bağlı personelin arasında disiplin ve iş birliğini kurarak, çalışmaları denetlenmesi. 
(13) Verimli çalışmanın sağlanması için yasaların verdiği yetki çerçevesinde her türlü teknolojik gelişmeyi takip ederek uygulanması.
(14) Başkanlığın amaçlarını ve stratejilerini, yönettiği ve işbirliği yaptığı personele açıklayarak, en iyi şekilde yönetmeleri için gerekli izahatı vererek uygulamaların kontrol edilmesi.
(15) Müdürlüğün görev alanı içinde bulunan faaliyetler için uzun, orta ve kısa vadeli planlar hazırlayıp ve günlük işlerin yapılmasında uygulanacak olan planların uygunluk ve yeterliliğini devamlı olarak izleyerek, gerekiyorsa, bütün bu iş ve işlemlerle ilgili olarak düzeltmeye yönelik tedbirlerin alınması.
(16) Haberleşme ve evrak akışını, üst kademelere istenen bilgileri zamanında ulaştırabilecek ve alt kademelere kurum karar ve yönetmelikleri hakkında zamanında doğru bilgi verebilecek şekilde planların yapılması
(17) Çalıştırdıkları görevlilerin iş tariflerini ve performans kriterlerini hazırlayıp amirine teklif edilmesi

 

Teknik Personelin Görev, Yetki Ve Sorumlulukları
MADDE 14-
(1) Başkanlığın amaçlarını ve genel stratejilerini, çalıştığı müdürlüğün uğraş alanlarını ilgilendiren boyutuyla öğrenerek ve buna uygun tutum davranış sergilenmesi,
(2) Müdürlüğün görev alanı içinde bulunan faaliyetler için uzun, orta ve kısa vadeli planların hazırlanmasında ve günlük işlerin yapılmasında müdürünün direktiflerine uygun iş ve işlemlerin yapılması,
(3) Beceri ve mesleki bilgi açısından kendini geliştirerek, bu amaçlı etkinliklere istekli olarak katılması,
(4) Müdürlüğün verimliliğinin arttırılması için işlerin daha kaliteli, düzenli ve süratli şekilde yürütülmesi için çalışma metotlarının geliştirilmesi,
(5) Müdürlüğün faaliyetlerinin devamlılığını sağlamak için, yapılan işlemlerle ilgili her türlü kaydı tutar, gerekli belgeleri düzenler ve takip eder. Müdürlüğe ait olan bütün evrakları kanun tüzük ve yönetmeliklerde belirtildiği şekilde günlük olarak usulüne uygun olarak muhafaza edilmesi,

 

İşçiler ve Diğer Personelin Görev, Yetki Ve Sorumlulukları
MADDE 15-
(1) Müdürlüğün faaliyet alanına giren görevlerin en kısa zamanda ve tam olarak yerine getirilmesi.
(2) Beceri ve mesleki bilgi açısından kendini geliştirmesi. 
(3) İşbölümü esasları dâhilinde, eş düzey ve diğer pozisyonlarla koordinasyon içerisinde çalışması
(4) Verilen işi öngörülen bütçe sınırları içerisinde kalarak en az maliyetle yerine getirmesi
(5) Verilen direktife uygun iş ve işlemleri gerçekleştirmesi.

 

 

                                                           DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
                                                    Görev Ve Hizmetlerin İcrası
 

Görevin Alınması
MADDE 16 – 
(1) Büro elemanları dışında kalan müdürlüğün tüm elemanlarına verilen belgeler, dosyalar ve tüm işler zimmet defterine kaydedilerek ilgilisine verilir.

 

Görevin Planlanması
MADDE 17- 
(1) Fen İşleri Müdürlüğündeki iş ve işlemler müdür tarafından düzenlenen plan dâhilinde yürütülür.

 

Görevin Yürütülmesi
MADDE 18 –
(1) Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

                                                          

 

                                                           BEŞİNCİ BÖLÜM
                                                    İşbirliği Ve Koordinasyon

 

 

Müdürlük Birimleri Arasında İşbirliği
MADDE 19-
(1) Müdürlük dâhilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, müdür tarafından sağlanır.
(2) Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre iletilir.
(3) Müdür, evrakları gereği için ilgili personele havale eder.
(4) Bu Yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir-teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz.
(5) Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.

 

Diğer Kurum Ve Kuruluşlarla Koordinasyon
MADDE 20- 
(1) Müdürlükler arası yazışmalar müdürün imzası ile yürütülür.
(2) Müdürlüğün, Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; memur, büro sorumlusu, müdür parafı ile Belediye Başkanının imzası ile yürütülür.

 

                                                           ALTINCI BÖLÜM
                                         Evraklarla İlgili İşlemler Ve Arşivleme

 

 

Gelen Giden Evraklarla İlgili Yapılacak İşlemler
MADDE 21- 
(1) Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır. Müdür tarafından ilgili personele havale edilir. Personel evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.
(2) Evraklar ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı dağıtılır. Gelen ve giden evraklar ilgili kayıt defterlerine sayılarına göre işlenir, dış müdürlük evrakları yine zimmetle ilgili Müdürlüğe teslim edilir. Müdürlükler arası havale ve kayıt işlemleri elektronik ortamda yapılır.

 

Arşivleme Ve Dosyalama
MADDE 22-
(1) Müdürlüklerde yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göre tasnif edilerek ayrı klasörlerde saklanır.
(2) İşlemi biten evraklar arşive kaldırılır.
(3) Arşivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmasından arşiv görevlisi ve ilgili amiri sorumludur.

 

                                                           YEDİNCİ BÖLÜM
                                                                  Denetim

 

 

Denetim, Personel Sicil Ve Disiplin Hükümleri
MADDE 23-
(1) Fen İşleri Müdürü tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir.
(2) Fen İşleri Müdürü 1. Disiplin Amiri olarak disiplin mevzuatı doğrultusunda işlemleri yürütür.

 

                                                           SEKİZİNCİ BÖLÜM
                                                      Çeşitli Ve Son Hükümler
 

Giderler
MADDE 24- 
(1) Fen İşleri Müdürlüğünün personel, eşya, kırtasiye, araç-gereç, akaryakıt, yiyecek, giyecek, asfalt yol yapım için gerekli ve inşaat işleri için gerekli tüm malzeme vb giderler her yıl Belediye Bütçesine konacak ödenekle karşılanır.

 

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller
MADDE 25-
(1) İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde;
a) 13.07.2005 tarihinde 25874 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümleri,
(2) Ayrıca bu maddenin (a) fıkrasında yer alan Kanunda bulunmayan hallerde ise yürürlükteki ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

 

Yürürlük
MADDE 26-
(1) Bu Yönetmelik hükümleri; Filyos Belediye Meclisinin kararından sonra Belediye internet sayfasında yayımı ile yürürlüğe girer.

 

Yürütme
MADDE 27-
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

 

 

ÖMER ÜNAL

Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres   : Filyos Belediyesi Hisarönü Mah. Filyos, Çaycuma, Zonguldak

Telefon : +90 372 623 10 18 
Faks     : +90 372 623 10 91