FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2018 YILI MAYIS AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ (İLAN TARİHİ:10.05.2018)

FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2018 YILI MAYIS AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ (İLAN TARİHİ:10.05.2018)

FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2018 YILI MAYIS AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ (İLAN TARİHİ:10.05.2018)

T.C.

FİLYOS BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

 

07 MAYIS 2018 TARİHİNDE YAPILAN NİSAN AYI

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

 

 

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı ve Soyadı

Meclis Başkanı : Ömer ÜNAL

Meclis Üyeleri  : Musa KURT, Hayrettin ASLAN, Fahri SÜRÜL, Hasan ACAR, Nevzat KOŞAR, Şenol CEYLAN,Hasan BORA, Hamdi BASANÇELEBİ.

Gelmeyen Üyeler: Selami KÖKTÜRK(Katılmadı)

 

ALINAN KARAR ÖZETLERİ

 

KARAR TARİHİ

 

KARAR SAYISI

 

KARAR ÖZETLERİ

07.05.2018

17

Filyos Belediye Meclisi; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20’nci maddesi uyarınca, 2018 yılı Mayıs ayı olağan toplantısını yapmak üzere, 07/05/2016 Pazartesi günü saat 11:00’de Meclis Başkanı Ömer ÜNAL’ın Başkanlığında Belediye hizmet binasında toplandı.

            Gündemin 2.maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde;

            5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 19. ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19. maddesi Başkanlık Divanı boşalma olması durumunda kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi seçilir hükmü gereğince, yapılacak ilk Mahalli İdareler Seçimlerine kadar görev yapmak üzere Meclis  2.Başkan vekili seçimi için yapılan gizli oylama neticesinde;

            

           Meclis Üyelerinden;

  • Hasan ACAR 5 oy almıştır.
  • Nevzat KOŞAR 4 oy almıştır.

            Hasan ACAR oy çokluğuyla Meclis 2.Başkan Vekili seçilmiştir. 

 

07.05.2018

18

             Gündemin 3.maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde;            Belediye Meclisinin  03.12.2010 tarih ve 48 sayılı kararı ile; almış olduğu “Alkollü İçki İçilmesinin Yasaklanması “, konulu kararın iptal edilmesine;  işaretle yapılan oylama  neticesinde; Belediye Meclisimizce  Oybirliği ile karar verilmiştir.

           

           

 

07.05.2018

19

Gündemin 4.maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde;       

            Belediye Meclisinin almış olduğu 06.09.2013 tarih ve 21 sayılı kararı ile; İller Bankası A.Ş.’ye İmar Planı yapımı için yetki verilmiş olup,13.09.2013 tarihinde Belediyemiz ile İller Bankası A.Ş. arasında İmar planı yapımı yetkilendirme sözleşmesi imzalanmıştır.Ancak sözleşme tarihinden bu güne kadar imar planı yapımının  tamamlanamamış olması  ve Belediyemize herhangi bir imar planı taslağının sunulmamış olması sebebiyle Belediyemiz tarafından yetkilendirme sözleşmesinin tek taraflı olarak  fesih edilmesine; Yapılan işaretle oylama neticesinde Meclisimizce oy birliği ile karar verilmiştir.

 

07.05.2018

20

Gündemin 5’nci maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde;          

            Beldemiz Öteyüz Mahallesinde bulunan, mülkiyeti Belediyemize ait, Tapu Kadastroda 101 ada, 21 parsel no ile gösterilen taşınmazın bitişiğindeki yol fazlası    taşınmaz (49.73 m2), Belediye Encümenimizin 02.03.2018 tarih ve 11 sayılı kararı ile ihdas edilerek Belediyemiz adına 101  ada 22 parsel olarak tescil edilmiştir.

            Söz konusu 101 ada, 22 parsel nolu taşınmazın (49.73 m2), bitişiğindeki 101 ada 21 parsel nolu taşınmazın mülkiyet sahibi olan Zekayi BÜKRÜ’ye; 3194 Sayılı İmar Kanunu ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun ilgili hükümlerine göre satışının yapılması için Belediye Encümenine, ferağ takrirlerini vermeye ve bilumum işlemleri ile ilgili Tapu Sicil Müdürlüklerinde yapmaya, imzalamaya, Noter ve Resmi Kurumlardaki her türlü resmi işlemleri ile satış ve devir işlemlerinin yürütülmesi konusunda Belediye Başkanı’na yetki verilmesine yapılan işaretle oylama neticesinde; Şenol CEYLAN’ın (çekimser),diğer üyelerin (kabul)  oylarıyla oyçokluğu ile karar verilmiştir.

 

 

07.05.2018

21

           Gündemin 6.maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde;           

           Şanlı Grup Tur.San.ve Tic.Ltd,Şti. yetkilisi İsmail Recai ŞANLI’nın  30.04.2018 tarih ve 230 sayılı dilekçesi ekinde alınan imar tadilatı paftaları ve plan açıklama raporuna göre; 5533 parsel nolu taşınmazın bulunduğu imar adasının emsal oranının E=1.80 olacak şekilde, 5532 ve 5533 parsel nolu taşınmazların bulunduğu imar adalarının kat yüksekliği miktarlarının Yençok=18.50mt.olacak şekilde hazırlattırılan imar planı değişikliğinin Belediye Meclisince görüşülmesi neticesinde, Şanlı Grup Tur.San.ve Tic.Ltd,Şti. yetkilisi İsmail Recai ŞANLI  tarafından hazırlattırılan imar tadilatının; 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/c maddesine istinaden onaylanmasına; yapılan işaretle oylama neticesinde Meclisimizce oy birliği ile karar verilmiştir.

 

07.05.2018

22

Gündemin 7.maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde;       

           5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18’nci maddesinin (b) bendine istinaden;

 

            FİLYOS BELEDİYESİ 2017 MALİ YILI KESİN HESAP KARARI        

 

  1. Kanunlarla tahsili Belediyelere verilmiş olan gelirlerin tahsil edildiği,
  2. Bütçe ile verilen ödeneklerin amacına uygun olarak kullanıldığı ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 60’ncı maddesinde belirtilen ihtiyaçlar karşılığında sarf edildiği,
  3. Bütçede tertibi bulunmayan kalemlerden harcama yapılmadığı,
  4. 2017 Mali Yılı Gelirlerinin; 9.056.494.14.-TL.olduğu,

      2017 Mali Yılı Giderlerinin; 8.169.560.99.-TL.olduğu,

 

             Tahsilâtı yapılamayan 888.368,93.-TL. Gelir Tahakkukunun tahsil edilmek üzere 2018 Mali yılına devir ettiği görülerek, 2017 Mali yılı Kesin Hesabı; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 64’ncü ve Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Yönetmeliğinin 40’ncı maddesi gereğince kalem kalem oya sunularak yapılan işaretle oylama neticesinde; tüm maddeler Şenol CEYLAN’ın (ret), diğer üyelerin (kabul) oylarıyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

07.05.2018

23

Gündemin 8.maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde;       

            Meclis üyeleri Nevzat KOŞAR,Şenol CEYLAN,Hasan BORA ve Hamdi BASANÇELEBİ’nin ortaklaşa vermiş oldukları Beldenin  tanıtımı ve Şehir haritası yapımı hakkındaki  önergenin Belediye Meclisinde görüşülmesi neticesinde; Beldemizin bir turizm merkezi  olduğu, özellikle yaz aylarında deniz sezonunun açılmasıyla birlikte bölge vatandaşlarının ve yabancı turistlerin, Beldemizi ziyaret ettikleri, ancak; herhangi bir kent tanıtım haritasının bulunmaması sebebiyle gerek tarihi ve kültürel mekanların, gerekse sosyal alanların (Resmi kurumlar,ibadet alanları,restaurantlar  spor alanları vb.) Beldemize gelen turistler tarafından ziyaret ve kullanımında güçlükler oluşmaktadır.

            Bu sebeple; Beldemizin tanıtımını yapan kent tanıtım haritasının yaptırılmasına; işaretle yapılan oylama  neticesinde; Belediye Meclisimizce  Oybirliği ile karar verilmiştir.

 

07.05.2018

24

Gündemin 9.maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde;       

            Meclis Başkanı Ömer ÜNAL’ın vermiş olduğu belli dönemlerde inşaat faaliyetlerinin kısıtlanması hakkındaki önergenin Belediye Meclisinde görüşülmesi neticesinde; Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’nün 2015/3 Sayılı Genelgesi gereği, Belediyemiz sınırları içerisinde inşaat faaliyetlerine ait beton dökme ve hafriyat çalışmalarının, 2018 yılından başlayacak şekilde her yıl 15 Mayıs  – 30 Eylül  tarihleri arasında Çarşamba,Cumartesi ve Pazar günlerini kapsayacak şekilde yasaklanmasına, uymayanlar hakkında yapılacak cezai işlemlerin tespiti ve düzenlenmesi  ile ilgili Belediye Encümenine yetki verilmesine, yapılan işaretle oylama  neticesinde; Belediye Meclisimizce  Oybirliği ile karar verilmiştir.

           

           

 

 

 

 

 

Meclis Başkanı

Kâtip Üye

Kâtip Üye

Ömer ÜNAL

Musa KURT

Hayrettin ASLAN

Belediye Başkanı

Meclis Üyesi

Meclis Üyesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖMER ÜNAL

Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres   : Filyos Belediyesi Hisarönü Mah. Filyos, Çaycuma, Zonguldak

Telefon : +90 372 623 10 18 
Faks     : +90 372 623 10 91