FİLYOS BELEDİYESİ 2018 YILI ŞUBAT AYI MECLİS KARARLARI

FİLYOS BELEDİYESİ 2018 YILI ŞUBAT AYI MECLİS KARARLARI

FİLYOS BELEDİYESİ 2018 YILI ŞUBAT AYI MECLİS KARARLARI

T.C.

FİLYOS BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

06 ŞUBAT 2018 TARİHİNDE YAPILAN ŞUBAT AYI

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

 

 

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı ve Soyadı

Meclis Başkanı: Ömer ÜNAL

Meclis Üyeleri: Selami KÖKTÜRK, Musa KURT, Hayrettin ASLAN, Fahri SÜRÜL, Serkan KÖKTÜRK, Nevzat KOŞAR, Şenol CEYLAN, Hamdi BASANÇELEBİ.(Hasan BORA İZİNLİ)

ALINAN KARAR ÖZETLERİ

KARAR TARİHİ

 

KARAR SAYISI

 

KARAR ÖZETLERİ

06/02/2018

06

Gündemin 2.maddesi; Belediyemiz Meclis üyesi Hasan BORA’nın, 05/02/2018 tarih ve 68 sayılı dilekçesi Belediye Meclisinin 06/02/2018 tarihli toplantısında okundu. Dilekçe ile mazeretini bildiren Meclis üyesinin 2018 yılı Şubat ayı olağan meclis toplantısına katılamayacağını ve izinli sayılmasını talep etmiş olduğu anlaşıldı.Bu nedenle; Meclis üyesi Hasan BORA’nın 06/02/2018 tarihindeki Şubat ayı olağan meclis toplantısı için izinli sayılmasına; yapılan işaretle oylama neticesinde Meclisimizce oy birliği ile karar verilmiştir.

06/02/2018

07

Gündemin 3.maddesi; 26.01.2018 tarih ve 29 sayılı Başkanlık Makamından havale edilen gerekçe raporu incelenmiş olup,  konunun meclisimizde yapılan müzakeresi neticesinde; 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 126 ncı maddesi ile 27.06.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye eklenen Ek 20 nci maddesinde yer alan “İl özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri, personel çalıştırılmasına dayalı hizmetleri 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesindeki limit ve şartlar ile 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendindeki sınırlamalara tabi olmaksızın doğrudan hizmet alımı suretiyle birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası bu idarelere ait ve halen bu kapsamda hizmet alımı yaptığı mevcut şirketlerinden birine, bu nitelikte herhangi bir şirketi bulunmuyorsa münhasıran bu amaçla kuracakları bir şirkete gördürebilir.” hükmü ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esasların 28 inci maddesinde yer verilen,

(1) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 24 üncü madde ile tanınan işçi statüsüne geçirilme hakkından yararlanılabilmesi için; il özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları, il özel idareleri ve belediyelerin üyesi olduğu mahalli idare birlikleri, il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarının doğrudan doğruya veya dolaylı olarak birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu şirketlerde 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılması gerekmektedir.

(2) Bu bölümde geçen idare veya idarenin şirketi ibaresinden, birinci fıkrada belirtilen idare veya şirketler anlaşılır.” hükmü doğrultusunda personel çalıştırılmasına dayalı hizmetleri yürütmek ve/veya bu kapsamda personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yöntemiyle çalıştırılan personelin işçi statüsünde istihdam edilebilmelerini sağlamak için kurulacak olan 250.000,00 (İkiYüzElliBin )-TL sermayeli FİLYOS BELEDİYESİ PERSONEL LİMİTED ŞİRKETİ’ne Belediyenin  % 100 hisse ile kurucu ortak üye olarak iştirak ettirilmesine ve bu amaçla, tahakkuk edecek katılım payının ödenebilmesi için bütçede tertip açılmasına meclisimizin 06/02/2018 tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verilmiştir.

06/02/2018

08

Gündemin 4.maddesi ; Turhan KÖKTÜRK adlı kişi 29.01.2018 tarih ve 52 sayılı dilekçesi ekinde alınan imar tadilatı paftasında ve plan açıklama raporunda; Belediyemiz mevcut imar planında bulunan ve ayrık nizamda yapılacak maksimum bina cephesinin belirtildiği plan notu ile 01.10.2017 tarihinde yürürlüğe giren planlı alanlar tip yönetmeliğinde belirtilen hükümleri arasında çelişki olduğu belirtilmiştir. Turhan KÖKTÜRK’ün söz konusu karışıklığı gidermek adına hazırlattığı ve Belediyemiz plan notlarında mevcut olan “ Ayrık yapı nizamına tabi olan konut alanlarında yapılacak yapıların maksimum bina cephesi (30.00) M’dir…”  Plan notunun iptal edilmesiyle ilgili imar planı değişikliğinin Belediye Meclisince görüşülmesi neticesinde, Turhan KÖKTÜRK tarafından hazırlattırılan imar tadilatının; 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/c maddesine istinaden onaylanmasına; yapılan işaretle oylama neticesinde Meclisimizce oy birliği ile karar verilmiştir.

06/02/2018

09

Gündemin 5.maddesi (ÖNERGE); Beldemiz sınırları içerisinde Hisarönü Mahallesi Belediye Sokak adresi üzerinde bulunan, Kadastroda 3796 ve 3797 parsel no ile gösterilen taşınmazların doğusundan geçen imar yolu ile, söz konusu taşınmazlar arasında kadastro yol artığı bulunmaktadır. Söz konusu yol artığının Belediyemiz adına tapu tescilinin yapılarak (yoldan ihdas edilerek) oluşacak yeni parselin 3796 ve 3797 parsel nolu taşınmazların mülkiyet sahibi “SÜRÜL. MÜH. MİM. İNŞ. ORM. ÜR. TUR. OTO. GI. TEM. HİZM. TAS. T.VE S.L.ST” ne; 3194 Sayılı İmar Kanunu ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun ilgili hükümlerine göre satışının yapılması için Belediye Encümenine; ferağ takrirlerini vermeye ve bilumum işlemleri ile ilgili Tapu Sicil Müdürlüklerinde yapmaya, imzalamaya, Noter ve Resmi Kurumlardaki her türlü resmi işlemleri ile satış ve devir işlemlerinin yürütülmesi konusunda Belediye Başkanı’na yetki verilmesine; yapılan işaretle oylama neticesinde Meclisimizce oy birliği ile karar verilmiştir.

06/02/2018

10

Gündemin 6.maddesi (ÖNERGE); 5393 Sayılı Belediye Kanununun, Belediyenin görev ve sorumlulukları başlıklı 14.maddesine istinaden, Beldemizde bulunan Filyos Ateş Spor Futbol Kulübüne 5.000,00 (beşbin)-TL.nakdi yardım yapılmasına ve bu konuda Belediye Başkanı Ömer ÜNAL’a yetki verilmesine; yapılan işaretle oylama neticesinde Meclisimizce oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

Meclis Başkanı

Kâtip Üye

Kâtip Üye

Ömer ÜNAL

Musa KURT

Hayrettin ASLAN

Belediye Başkanı

Meclis Üyesi

Meclis Üyesi

 

ÖMER ÜNAL

Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres   : Filyos Belediyesi Hisarönü Mah. Filyos, Çaycuma, Zonguldak

Telefon : +90 372 623 10 18 
Faks     : +90 372 623 10 91