FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI ARALIK AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ (İLAN TARİHİ:07.12.2017)

FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI ARALIK AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ (İLAN TARİHİ:07.12.2017)

FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI ARALIK AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ (İLAN TARİHİ:07.12.2017)

 

T.C.

FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2017 YILI ARALIK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

 

            Filyos Belediye Meclisi; 07 Aralık 2017 Perşembe günü saat 11:30’da 2017 yılı Aralık ayı olağan toplantısını yapmak üzere Meclis Başkanı Ömer ÜNAL’ın Başkanlığında, Üyeler Selami KÖKTÜRK, Musa KURT, Hayrettin ASLAN, Fahri SÜRÜL, Serkan KÖKTÜRK, Nevzat KOŞAR, Şenol CEYLAN ve Hamdi BASANÇELEBİ’nin katılı ile Belediye hizmet binasında bulunan meclis salonunda toplandı. Hasan BORA (İZİNLİ)

 

 

07 ARALIK 2017 TARİHİNDE YAPILAN 2017 YILI

ARALIK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINDA

AŞAĞIDAKİ KARARLAR ALINMIŞTIR.

 

Gündemin 1.maddesi gereğince yapılan müzakere neticesinde;

Başkanlık divanı yerini aldıktan sonra Meclis Başkanı Ömer ÜNAL, 2017 yılı Aralık ayı olağan meclis toplantısı açılış konuşmasını yapı. Açılış konuşmasından sonra yoklama yapıldı, yoklamada Meclis Üyesi Hasan BORA’nın bulunmadığı tespit edildi. Daha sonra Meclis Başkanı Ömer ÜNAL, meclis üyelerini Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ve Silah arkadaşlarının manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşuna davet etti, saygı duruşu yapıldı. Saygı duruşundan sonra bir önceki meclis toplantısında alınan kararlar meclis üyelerine dağıtıldı ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Meclis Başkanı Ömer ÜNAL, meclis üyelerine gündeme ilave edilecek konularının olup olmadığını sordu. Meclis üyeleri gündeme ilave edilecek konularının olmadığını söylediler. Meclis Başkanı Ömer ÜNAL, Meclis üyesi Hasan BORA’nın Belediye Başkanlığına hitaben faks yoluyla göndermiş olduğu 04.12.2017 tarih 699 sayılı dilekçesini okudu. Hasan BORA dilekçesinde Manisa’da bulunduğumdan Belediye Meclisinin 07.12.2017 Perşembe günü yapacağı 2017 yılı Aralık ayı meclis toplantısına katılamayacağım. Mazeretimden dolayı katılamayacağım meclis toplantısı için izinli sayılmamı arz ederim, dediği ifade edildi. Meclis üyesi Hasan BORA’nın izin talebi Başkan tarafından oya sunuldu, yapılan oylama neticesinde gündemin 2.maddesi olarak görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi.

 

KARAR NO  37: Gündemin 2.maddesi gereğince yapılan müzakere neticesinde;

Belediyemiz Meclis üyesi Hasan BORA’nın, 04.12.2017 tarih ve 699 sayılı dilekçesi Belediye Meclisinin 07.12.2017 tarihli toplantısında okundu. Dilekçe ile mazeretini bildiren Meclis üyesinin 2017 yılı Aralık ayı olağan meclis toplantısına katılamayacağını ve izinli sayılmasını talep etmiş olduğu anlaşıldı.Bu nedenle; Meclis üyesi Hasan BORA’nın 07.12.2017 tarihindeki 2017 yılı Aralık ayı olağan meclis toplantısı için izinli sayılmasına; yapılan işaretle oylama neticesinde Meclisimizce oy birliği ile karar verilmiştir.

 

KARAR NO  38: Gündemin 3.maddesi gereğince yapılan müzakere neticesinde;

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49’ncu maddesi ile 5620 sayılı Kanunun 3’ncü ve Geçici 1’nci maddesine istinaden; 5620 Sayılı Kanun gereği, sürekli işçi ve sözleşmeli personel statüsüne geçişi yapılamayan 1 (bir) adet geçici işçi ile 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 24’ncü maddesine istinaden, norm kadro standartları cetvellerinde belirlenen memur norm kadro standardı toplamının yüzde yirmisini geçmemek üzere; memur norm kadro sayısı (54X%20=11X6 ay=66 adam/ay) 2018 mali yılında 66 adam/ay geçici işçi çalıştırılmasına ve vizelerinin onaylanmasına; yapılan işaretle oylama neticesinde Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.

KARAR NO  39: Gündemin 4.maddesi gereğince yapılan müzakere neticesinde;

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun Meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18.maddisinin (b) bendine istinaden, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 30.11.2017 tarih ve 227 sayılı talebi üzerine, 2017 mali yılı bütçesinde aşağıda olduğu şekilde yetmeyen kalemlere 360.000.00 (üçyüzaltmışbin)-TL aktarma yapılmasına; yapılan işaretle oylama neticesinde Şenol CEYLAN’ın (çekimser), diğer üyelerin (kabul) oylarıyla oyçokluğu ile karar verilmiştir.

 

DÜŞÜLEN KALEM ( - ) ÖDENEK ÇEŞİDİ

FONKSİYONEL

EKONOMİK

 

 

04.5.1

06.1.4.01

Kara Taşıt Alımları

138.000,00

05.2.0

06.5.7.09

Kanalizasyon Tesis Gideri

102.000,00

06.3.0

06.5.7.08

İçme Suyu Tesisi Gideri

120.000,00

TOPLAM

360.000,00

 

EKLENEN KALEM ( + ) ÖDENEK ÇEŞİDİ

FONKSİYONEL

EKONOMİK

 

 

01.1.1

03.2.1.04

Diğer Yayın Alımları

2.000,00

 

03.2.2.02

Temizlik Malzeme Alımı

51.000,00

 

03.2.3.03

Elektrik Giderleri

72.000,00

 

03.2.9.90

Diğer Tüketim Malzeme

2.000,00

 

03.5.1.01

Etüt-Proje Bilirkişi

10.000,00

 

03.5.4.01

İlan Giderleri

2.400,00

 

03.5.4.02

Sigorta Giderleri

15.000,00

 

03.5.9.90

Diğer Hizmet Alımları

1.500,00

 

03.7.1.90

Diğer Dayanıklı Malzeme Alımı

7.500,00

 

06.1.7.02

Tablo-Heykel Alımları

19.650,00

01.1.2

06.1.2.02

Bilgisayar Alımları

350,00

 

06.1.2.05

İşyeri Makine Teçhizat Alımları

1.600,00

 

07.1.9.01

Dernek, Birlik Kurum Ödemeleri

13.000,00

01.3.9

03.4.2.04

Mahkeme Harç Ödemeleri

140.000,00

08.1.0

03.2.9.01

Bahçe Malzemesi Alımları

22.000,00

                                                                                                        TOPLAM

360.000,00

 

KARAR NO  40: Gündemin 5.maddesi gereğince yapılan müzakere neticesinde;

Mülkiyeti Belediyemize ait 17 pafta, 5175 parsel nolu taşınmazı, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14.ve 15 (h) ile 75 (d) maddelerine istinaden; asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere “futbol sahası” yapılmak şartıyla 25 (yirmibeş) yıl süreyle Gençlik ve Spor Bakanlığı adına Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bedelsiz olarak tahsis edilmesine; yapılan işaretle oylama neticesinde Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

Meclis Başkanı

Kâtip Üye

Kâtip Üye

Ömer ÜNAL

Musa KURT

Hayrettin ASLAN

Belediye Başkanı

Meclis Üyesi

Meclis Üyesi

 

ÖMER ÜNAL

Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres   : Filyos Belediyesi Hisarönü Mah. Filyos, Çaycuma, Zonguldak

Telefon : +90 372 623 10 18 
Faks     : +90 372 623 10 91