FİLYOS BELEDİYESİ 2017 YILI EKİM AYI MECLİS KARARLARI

FİLYOS BELEDİYESİ 2017 YILI EKİM AYI MECLİS KARARLARI

FİLYOS BELEDİYESİ 2017 YILI MECLİS KARARLARI

İlan Tarihi: 11.10.2017

 

 T.C.

 FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

                              2017 YILI EKİM AYI OLAĞAN                              MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

 

           

            Filyos Belediye Meclisi; 06 Ekim 2017 Cuma günü saat 11:30’da 2017 yılı Ekim ayı olağan toplantısını yapmak üzere Meclis Başkanı Ömer ÜNAL’ın Başkanlığında, Üyeler Selami KÖKTÜRK, Musa KURT, Hayrettin ASLAN, Fahri SÜRÜL, Serkan KÖKTÜRK, Nevzat KOŞAR, Şenol CEYLAN, Hasan BORA ve Hamdi BASANÇELEBİ’nin katılı ile Belediye hizmet binasında bulunan meclis salonunda toplandı.

 

        

06 EKİM 2017 TARİHİNDE ALINAN KARARLAR

 

KARAR NO  28 : Gündemin 2.maddesi gereğince yapılan müzakere neticesinde;

Mülkiyeti Belediyemize ait Beldemiz Park Caddesi üzerinde bulunan 5500 parsel nolu (içinde büfe bulunan) taşınmazın, park olarak 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (e) bendine göre, 10 yıllığına kiralanabilmesi için Belediye Encümeni’ne yetki verilmesine; yapılan işaretle oylama neticesinde Meclisimizce oy birliği ile karar verilmiştir.

KARAR NO  29 : Gündemin 3.maddesi gereğince yapılan müzakere neticesinde;

Beldemiz Hisarönü Mahallesinde bulunan uygulama imar planımızın E28-D-16-D-3-B nolu paftasında özel proje alanı olarak görülen kısımda kalan 898 parsel nolu taşınmazın, imar planındaki amacı doğrultusunda kullanılmak üzere 2942/4650 sayılı Kamulaştırma Kanunu uyarınca kamulaştırılmasının yapılmasına; yapılan işaretle oylama neticesinde Şenol CEYLAN’nın (ret) diğer üyelerin (kabul) oylarıyla oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

KARAR NO  30 : Gündemin 4.maddesi gereğince yapılan müzakere neticesinde;

4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 4’ncü maddesinin dördüncü fıkrasının (g) bendi ve Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nin 70’nci maddesi uyarınca;

1) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından dağıtım lisansı verilen AKMERCAN Batıkar Doğal Gaz Dağıtım San. ve Tic. A.Ş.’nin dağıtım bölgesine Belediyemizin de dahil edilmesine,

2) Dağıtım bölgesinin genişletilmesi prosedürü çerçevesinde gerçekleştirilmesi gereken, aynı Kanunun ilgili maddesinde belirtilen her türlü iş için diğer Belediyelerle müşterek hareket edilmesine,

3) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından dağıtım lisansı verilen dağıtım şirketinin;  

           

            a) Lisansındaki süre ve iş programına uygun olarak Filyos Belediyesi sınırları içinde bulunan tüm cadde ve sokaklarda dağıtım şirketince ihtiyaç duyulacak kazı ve şebeke yapım faaliyetlerine gecikmeksizin izin verileceğinin,

            b) Filyos Belediye sınırları içerisinde gerçekleştireceği doğal gaz dağıtım faaliyetlerine ilişkin alt yapı çalışmaları kapsamında dağıtım şirketinden yüzey kaplama ve/veya zemin tahrip bedeli gibi (asfalt,park,beton vb.) her ne ad altında olursa olsun herhangi bir bedel talep edilmeyeceği ve kaplamaların herhangi bir bedel talep edilmeksizin belediyemiz tarafından yapılacağının,

            c) Filyos Şehrinde, dağıtım şebekesi yapım çalışmaları kapsamında imar ve alt yapı bilgi sistemlerinden dağıtım şirketinin faydalanmasına izin verileceğinin,

            d) Dağıtım şebekesinin yapımı ve dağıtım faaliyetlerinde gereli iş birliğinin yapılacağının, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu nezdinde taahhüt edilmesine; yapılan işaretle oylama neticesinde Meclisimizce oy birliği ile karar verilmiştir.

KARAR NO  31 : Gündemin 5.maddesi gereğince yapılan müzakere neticesinde;

Beldemize Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesine bağlı olarak kurulması düşünülen Meslek Yüksek Okulunun açılması durumunda her türlü desteğin Belediyemiz tarafından karşılanacağına dair Belediyemiz adına taahhütte bulunulmasına, Meslek Yüksek Okulu açılması için Belediyemiz adına her türlü evrakı imzalama konusunda Belediye Başkanı’na yetki verilmesine, alınan Meclis kararının bir örneğinin Yüksek Öğretim Kurumuna tevdiine; yapılan işaretle oylama neticesinde Meclisimizce oy birliği ile karar verilmiştir.

          

KARAR NO  32 : Gündemin 6.maddesi gereğince yapılan müzakere neticesinde;

Beldemiz Öteyüz Mahallesi sınırları içinde kalan mülkiyeti Zekayi BÜKRÜ adına kayıtlı 101 ada, 1 ve 16 nolu parseller, 5445 nolu parsel ve mülkiyeti Zonguldak Yatırım Filyos Ateş Tuğlası Makine Madencilik Enerji San.ve Tic.A.Ş. adına kayıtlı 5446 nolu parselde hazırlattırılan imar planı tadilatının görüşülmesi sırasında, Meclis Başkanı Ömer ÜNAL saat 14:00’da toplanmak üzere oturuma ara verdi. Meclis Başkanı Ömer ÜNAL saat 14:00’da oturumu açtı.1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planımızın E28-D-16-C-1-D, E28-D-16-D-2-C ve E28-D-16-C-4-A, nolu paftaları ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planımızın E28-D-16-C ve E28-D-16-D, nolu imar paftaları içerisinde kalan 101 ada, 1 ve 16 nolu parseller, 5445 ve 5446 nolu parselleri kapsayan imar adalarında, ada anahtarı E=2.10 ve Yençok=21.50 olacak şekilde ve plan müellifinin plan açıklama raporunda belirttiği gibi;  Zekayi BÜKRÜ ve Zonguldak Yatırım Filyos Ateş Tuğlası Makine Madencilik Enerji San.ve Tic.A.Ş.tarafından yaptırılan imar planı tadilatının; 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/c maddesine istinaden Meclisimizce onaylanmasına; işaretle yapılan oylama neticesinde Nevzat KOŞAR ve Şenol CEYLAN’ın (ret), Hamdi BASANÇELEBİ’nin  (çekimser), diğer üyelerin (kabul) oylarıyla oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

Meclis Başkanı

Kâtip Üye

Kâtip Üye

Ömer ÜNAL

Musa KURT

Hayrettin ASLAN

Belediye Başkanı

Meclis Üyesi

Meclis Üyesi

 

ÖMER ÜNAL

Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres   : Filyos Belediyesi Hisarönü Mah. Filyos, Çaycuma, Zonguldak

Telefon : +90 372 623 10 18 
Faks     : +90 372 623 10 91