Kiralama İşine Ait İhale İlanı

Kiralama İşine Ait İhale İlanı

 

                                                     İ L A N

           FİLYOS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR

 

Kiralama İşine Ait İhale İlanı;

Mülkiyeti Filyos Belediyesine ait Beldenin park caddesi üzerinde bulunan 5500 parsel nolu, içinde büfe bulunan taşınmazın park olarak 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi hükümleri gereğince açık artırma usulü ile 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir.                                                                                                                   

Kiraya Verilecek Taşınmazın ;

 

Adresi

Muhammen Bedel (K.D.V.) Hariç (TL)

Geçici Teminat Miktarı (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

Park Cad.No:2 - FİLYOS

73.800,00 TL.

2.214,00

19.09.2017

14:30

 

 

İhale dokümanları Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden ücretsiz görülebilir. İhaleye girecek olanların ihale doküman bedeli olan 50.00 TL’yi Belediyemiz veznesine yatırmak suretiyle şartname satın almak zorundadır.

İhaleye katılacak isteklilerde aranan şartlar ve istenilen Belgeler;                                         

GERÇEK KİŞİ:

1- Başvuru Mektubu (Belediyeden alınacaktır)

2- İkametgâh Senedi

3- Şartname satın aldığına dair makbuz ve imzalı ihale şartnamesi

4- Geçici teminat mektubu veya makbuzu

5- Belediyemize herhangi bir sebepten dolayı borcu bulunmadığını gösterir belge

6- Vekâleten katılınması halinde noter tasdikli vekâletname 

7- Park Tahliye Taahhütnamesi

TÜZEL KİŞİ:

1- Başvuru Mektubu (Belediyeden alınacaktır)

2- Herhangi bir Meslek veya Büroya bağlı olduğunu gösterir belge

3  Şartname satın aldığına dair makbuz ve imzalı ihale şartnamesi

4- Geçici teminat mektubu veya makbuzu

5- Belediyemize herhangi bir sebepten dolayı borcu bulunmadığını gösterir belge 

6- Vekâleten katılınması halinde noter tasdikli vekâletname

7- Park Tahliye Taahhütnamesi

ORTAK GİRİŞİMLER İÇİN:

Ortaklar ihaleye katılamazlar.

İhaleye ait teklif zarfları şartnameye uygun şekilde hazırlanarak en geç 19 Eylül 2017 Salı günü saat 14:30’a kadar Filyos Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilmek zorundadır. Bu tarih ve saatten sonra kesinlikle idarece teklif zarfı teslim alınmayacaktır.

İlanen duyurulur.

ÖMER ÜNAL

Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres   : Filyos Belediyesi Hisarönü Mah. Filyos, Çaycuma, Zonguldak

Telefon : +90 372 623 10 18 
Faks     : +90 372 623 10 91